PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 39 W kierunku zintegrowanego rozwoju | 110--133
Tytuł artykułu

Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego : dylematy przystąpienia Polski do strefy euro

Warianty tytułu
The Theoretical Foundation of an Integrating Currency Area : the Dilemmas of Introduction Euro Currency in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważania i analizy wskazują, że zespół kryteriów z Maastricht jest intelektualnie niedopracowany; nie zawiera warunku zgodności produktywności pracy, jest zatem niewystarczający do kwalifikacji państw kandydujących do strefy walutowej, jaką z zamierzenia miała być strefa euro. Polska, ze względu na niską produktywność pracy i finansowanie lwiej części deficytu sprzedażą papierów dłużnych na zagranicznych rynkach, nie powinna aspirować do obecnej strefy euro. Polska powinna dążyć do utrzymania samodzielności swoich decyzji ekonomicznych, czyli swojej podmiotowości. Jest też faktem, że strefa euro w zamierzonej formie bardziej dyskryminuje państwa (dzieli na grupy) niż je integruje. Właściwym kandydatem do tej strefy jest państwo, którego wskaźnik produktywności pracy jest wyższy niż 3,0, a wskaźnik Q dla Polski nie osiąga 2,0. Jeśli jednak założyciele Unii Europejskiej rzeczywiście pragną rozwijać integrację dla dobra narodów, to w organizacji strefy euro należy przeprowadzić wskazane reformy. Są one łatwe organizacyjnie i technicznie, lecz bardzo trudne politycznie. Jednak utworzenie strefy walutowej według wskazanych zasad wytworzy korzystny i trwały impuls rozwojowy, więc ten trud powinien zostać podjęty. Inna droga integracji może polegać na zainicjowaniu przez Polskę mniejszej strefy walutowej (na przykład tworzonej z państw Grupy Wyszehradzkiej i sąsiednich), która po osiągnięciu wyższej produktywności pracy, zintegruje się ze strefą euro na własnych warunkach. (abstrakt oryginalny)
EN
The deliberations and analyses indicate that the Maastricht criteria are not intellectually refined; they do not contain the condition of labor productivity conformity and are therefore insufficient to qualify candidate countries for accession to the currency area, which the eurozone was intended to be. The eurozone was by definition not designed to integrate. Poland, due to its low labor productivity and financing of a major part of the deficit through selling debt securities in foreign markets, should not aspire to join the current eurozone if it wants to remain independent in its economic decisions and maintain its autonomy. It is also a fact that the eurozone in its intended form discriminates countries (dividing them into groups) rather than integrates them. An adequate candidate for the eurozone is a country with a labor productivity index of higher than 3.0, and the Q-index for Poland does not even reach 2.0. If, however, the founders of the European Union really want to develop integration for the benefit of the nations, then the necessary reforms need to be implemented in the organization of the eurozone. These are organizationally and technically easy, but very difficult in terms of politics. However, the creation of a currency area according to the described principles will create a positive and lasting development stimulus, so efforts should be undertaken. Another road to integration could involve Poland initiating a smaller currency area (for example in the Visegrad Group and neighboring countries), which, after achieving a higher labor productivity, would integrate with the eurozone on its own terms. However, these are long-term processes the aim of which must be to increase the Q-index, which is what the countries could not achieve. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Beachill B., Pugh G., 1998, Monetary cooperation in Europe and the problem of differential productivity growth: An argument for a 'two speed' Europe, "International Review of Applied Economics", Vol. 12, Issue 3.
 • Dobija M., 2001, A Fundamental Analysis of Exchange Rates. The Theory of Exchange Value of Money, "Argumenta Oeconomica", No. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M., 2002, Monetary Unit - The theory of Value [w:] Monetary Unit Stability in Holistic Approach, M. Dobija (ed), International Workshop in Leon Kozminski Academy, Warszawa.
 • Dobija M., 2003, Wage, Money and Accounting Theoretical Relationships, "Argumenta Economica Cracovienia", No. 2, Cracow University of Economics Publisher, Kraków.
 • Dobija, M., 2008, Labor productivity ratio and international comparison of economic performance - Formalization of the PPP theory and preliminary examinations, EMERGO, No. 1.
 • Dobija M., 2009, Teoria kapitału jako podstawa reformy systemu finansów publicznych "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 14: Uwarunkowania instytucjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Dobija M., 2011a, Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange, "Modern Economy", Vol. 02, No. 2, doi:10.4236/me.2011.22019.
 • Dobija M., 2011b, Labour Productivity vs. Minimum Wage Level, "Modern Economy", Vol. 2, No. 5, 2011, doi:10.4236/me.2011.25086.
 • Dobija M. (red.), 2011, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M, Górowski I., 2012, Rozmowa o ekonomii: monetaryzm czy laboryzm?, "Management and Business Administration. Central Europe", nr 6(119).
 • Dobija M., 2012b, Makroekonomiczny wskaźnik produktywności pracy [w:] A. Dziuba-Burczyk, Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Dobija M., 2013, Tandem kapitału i pracy podstawą spójnej teorii i praktyki społecznoekonomicznej [w:] Gospodarka Polski 1990-201, t. 3: Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobija M., Kurek B., 2013, Towards Scientific Economics, "Modern Economy", Vol. 4, No. 4.
 • Grabowski Z., 2001, W związku z teorią wartości pieniądza i parytetem produktywności płacy - część I i II, "Master of Business Administration", nr 1(48), nr 2(49), Warszawa.
 • Hongbing S., 2010, Wojna o pieniądz. Prawdziwe źródło kryzysów finansowych, Wektory, Kobierzyce.
 • Jackowicz K., 2013, Czynniki polityczne w bankowości. Ujęcie empiryczne, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa.
 • Jędrzejczyk M., 2012, Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate, "Modern Economy", Vol. 3 No. 6, 2012, pp. 780-785, doi: 10.4236/me.2012.36099.
 • Jędrzejczyk M., 2013, Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce, Difin, Warszawa.
 • Kieżun W., 2012, Patologia transformacji, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2010, Zanim Nadejdzie Jeszcze Większy Kryzys [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. W.G. Kołodko, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa.
 • Łaski K., Podkaminer L., 2010, Wyzwania dla polityki gospodarczej Unii Europejskiej [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa.
 • Madura J., 1995, International Financial Management, wyd. IV, West Publishing Company, New York.
 • Małecki W., 2010, Globalny kryzys finansowo-gospodarczy a integracja Polski ze strefą euro [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa.
 • McKinnon R., 2000, Mundell, the Euro, and Optimum Currency Areas, http://wwwsiepr.stanford.edu/workp/swp00009.pdf.
 • McConnell C., Brue S., 1986, Contemporary Labour Economics, McGraw-Hill, N.Y.
 • Mundell R., 1968, International Economics, Macmillan, New York.
 • Mundell R., 2000a, The Euro and the Accession Countries, "Journal of Transforming Economies and Societies", EMERGO, Vol. 7, No. 1.
 • Mundell R., 2000b, Międzynarodowa architektura finansowa. Obszar euro i jego rozszerzenie na Europę Wschodnią, "Master of Business Administration", nr 6(47).
 • Osiatyński J., 2010, Strategia makroekonomiczna Polski w warunkach światowego kryzysu i jej wyzwania u progu 2011 roku [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa.
 • Robinson J., 1953-1954, The Production Function and the Theory of Capital, "Review of Economic Studies", No. 21(2).
 • Roubini N., Mihm S., 2011, Ekonomia kryzysu, Oficyna a Wolter Kluwer Business, Warszawa.
 • Schneider D., 2011, The Labor Share: A Review of Theory and Evidence, SFB 649 Discussion Paper, Humboldt-Universität zu Berlin, http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de, ISSN 1860-5664.
 • Szymański W., 2010, Jakie wnioski wyciągniemy z kryzysu [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa.
 • Tomkiewicz J., 2010, Polityka makroekonomiczna w UE. Jakie słabości kryzys obnażył, jakie zmiany są konieczne [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa.
 • Żyżyński J., 2010, Neoliberalizm - ślepa uliczka globalizacji [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171304575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.