PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | 201
Tytuł artykułu

Zarys metodologii multimedialnych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono zasady i metody tworzenia multimedialnych SWD. Podstawową ideą i jednocześnie myślą przewodnią opracowania jest teza, że system poznawczy decydenta, w którym wiedza i informacja odgrywają podstawową rolę, jest zasadniczym regulatorem gwarantującym skuteczność podejmowania decyzji, a miarą jakości SWD jest dopasowanie do indywidualnych potrzeb i cech człowieka. Decydent jest specyficznym układem asymilującym i generującym informacje. Poznanie specyfiki tego systemu i skojarzenie z multimediami jest kluczowe w tworzeniu efektywnych narzędzi decyzyjnych. U podstaw tworzenia multimedialnych SWD leżą teorie przesycone procesami przetwarzania, syntetyzowania i wymiany różnorodnych informacji oraz komunikacyjnego dialogu, służącego podejmowaniu decyzji. Wzorcem systemu staje się decydent ze swym systemem poznawczym i interakcjami wobec otoczenia. Niniejsze opracowanie jest wynikiem studiów literaturowych, badań ankietowych, studiów przypadków oraz doświadczeń projektowych w resortowych programach badawczo-rozwojowych, grantach, badaniach statutowych. Przedstawienie w takim kształcie zarysu metodologii multimedialnych SWD nie byłoby możliwe bez odbycia przeze mnie zagranicznych staży naukowych, udziału w międzynarodowych i krajowych konferencjach oraz szerokiej wymiany poglądów i doświadczeń z najwybitniejszymi przedstawicielami ośrodków badawczych Polski, Europy Zachodniej i USA. Myślą przewodnią tej pracy jest przekonanie o możliwości i potrzebie wykorzystania multimedialnych SWD w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prezentując różnorodność poglądów i podejść, starałam się zawrzeć w pracy całość zagadnień dotyczących omawianej tematyki. Mając jednak świadomość obszerności poruszanej problematyki, tempa zmian dokonujących się w technologii multimedialnej, wyjątkowo słabego rozpoznania i przedstawiania tej tematyki w polskim piśmiennictwie, nie udało się z pewnością zaprezentować wszystkich problemów w wyczerpujący sposób. Wiele w tym względzie pozostaje jeszcze do zrobienia, zwłaszcza w szerokiej konfrontacji z praktyką gospodarczą.
Rocznik
Strony
201
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Abramowicz W.: Metody systemów wiedzy dla gromadzenia wiedzy w systemach hipertekstu. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Przegląd problematyki. Praca zbiorowa pod reakcją H. Sroki i S. Stanka. AE, Katowice 1995.
 • Abramowicz W.: Retoryka hipertekstu. "Informatyka" 1996, nr 3.
 • Abramowicz W.: Hipertekst a zintegrowane systemy informacyjne. W: Human-Computer Interaction'97. Ed. B.F. Kubiak, A. Korowicki. Gdańsk 1997.
 • Ackoff R.L.: Decyzje optymalne w badaniach stosowanych. PWN, Warszawa 1969.
 • Ackoff R.L.: The Art of Problem Solving. Wiley, New York 1978.
 • Adam F.: Context Sensitive Decision Analysis Based on the Investigation of Organisational Information Networks. In: Context-sensitive Decision Support Systems. IMP WG 8.3. Working Conference. Bled, Slovenia 1998.
 • Adamczewski P.: Praktyczne uwagi konsultanta złożonych przedsięwzięć informatycznych. W: Materiały konferencyjne Infogryf 94. TNOiK, Szczecin 1994.
 • Adamczewski P.: Realizacja SIZ jako złożone przedsięwzięcie informatyczne. W: Human-Computer Interaction'97. Ed. B.F. Kubiak, A. Korowicki. Gdańsk 1997.
 • Alter S.: A Taxonomy of Decision Support Systems. "Sloan Management Review" 1977, Vol. 11.
 • Alter S.: Decision Support Systems: Current Practice and Continuing Challenges. Addison-Wesly, New York 1980.
 • Anghem A.: Designing Humanized Systems for Multiple Criteria Decision Making. "Human Systems Management" 1991, No. 10.
 • Anghern A., Jelassi T.: DSS Research and Practice in Perespective. "Decision Support Systems" 1994, No. 12.
 • Anthony R.: Planning and Control System: A Framework for Analysis. Boston, Mas. Graduate School of Business Adm., Harvard University 1965.
 • Ariav G., Ginzberg M.J.: DSS Design: A Systematic View of Decision Support. "Comunications of the ACM" 1985, No. 28.
 • Aronson E.: Człowiek istota społeczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Arrow K.: Eseje z teorii ryzyka. PWN, Warszawa 1979.
 • Avison D., Shah H.U.: The Information Systems Development Life Cycle: A First Course in Information Systems. McGraw-Hill, London 1997.
 • Baborski A. (red.): Efektywne zarządzanie a sztuczna inteligencja. AE, Wrocław 1994.
 • Baborski A.: Metody indukcyjnego pozyskiwania wiedzy w systemach sztucznej inteligencji. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Przegląd problematyki. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki i S. Stanka. AE, Katowice 1995.
 • Baborski A.: O niektórych przyczynach niepowodzeń zastosowań sztucznej inteligencji w zarządzaniu. W: Human-Computer Interaction'97. Ed. B.F. Kubiak, A. Korowicki. Gdańsk 1997.
 • Baborski A.: Odkrywanie wiedzy dla systemów informacyjnych zarządzania. W: Business Information Systems'98. Ed. W. Abramowicz. Poznań 1998.
 • Baborski A., Nycz M.: Nauczanie multimedialne a wiedza. W: Pozyskiwanie wiedzy z baz danych. Praca zbiorowa pod red. A. Baborskiego. AE, Wrocław 1999.
 • Backer D.S.: Multimedia Presentation and Authoring. In: J. Buford: Multimedia Systems. Addison-Wesley, New York 1994.
 • Barczak A., Leszczyński A., Mamcarz K., Sydoruk T.: Informatyka i telekomunikacja w nowoczesnym biurze. PWE, Warszawa 1998.
 • Barfield L.: User Interface Concepts& Design. Addison-Wesly, New York 1993.
 • Barker R., Longman C.: CASE Method. Modelowanie funkcji i procesów. WNT, Warszawa 1996.
 • Basztura C.: Głosowa komunikacja człowiek - komputer w języku naturalnym. "Informatyka" 1996, nr 3.
 • Boyd-Barrett O., Rantanen T.: The Globalization of News. SAGE Publications, London 1998.
 • Beba A.: Interakcyjne systemy informacyjne. "Informacja Profesjonalna" 1995, nr 4(6).
 • Begier B.: Techniki inżynierii oprogramowania. Metodyki CASE. Politechnika Poznańska, Poznań 1996.
 • Berkeley D.: Context-sensitive Decision Support Systems. 1FIP WG 8.3. Working Conference. Bled, Slovenia 1998.
 • Bernard Ch.I.: The Functions of the Executive. Harvard 1948.
 • Bhargava H., Krishnan R., Mueller R.: Decision Support on Demand: Emerging Electronic Markets for Decision Technologies. "Decision Support Systems" 1997, No. 3.
 • Bielawski L., Lewand R.: Intelligent System Design. Integrating Expert Systems, Hypermedia and Database Technologies. Wiley & Sons, New York 1991.
 • Bieniok H. i Zespół: Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Agencja Wydawnicza "Placet". Warszawa 1997.
 • Bill Gates ma głos. Rozpoznawanie mowy. "Microsoft Dzisiaj" 1999, nr 14.
 • Billewicz G., Gołuchowski J., Tomczyk-Noga B.: Wybrane problemy komputerowego wspomagania decyzji podejmowanych w zespole. W: Systemy wspomagania decyzji - aspekty metodologiczne. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki. AE, Katowice 1988.
 • Billewicz G., Ziemba E.: Wykorzystanie narzędzi typu CASE w analizie danych i procesów. W: Systemy wspomagania organizacji. Praca zbiorowa pod redakcją J. Gołuchowskiego i H. Sroki. AE, Katowice 1999.
 • Bobryk J.: Locus umysłu. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987.
 • Bodart F.: Introduction to DSS. Universite Namur, Namur 1983.
 • Bole L., Borodziewicz W., Wójcik M.: Podstawy przetwarzania informacji niepewnej i niepełnej. PWN, Warszawa 1991.
 • Bonczek R., Holsapple C., Whinston A.: Foundations of Decision Support Systems. Academic Press, New York 1981.
 • Bonczek R., Holsapple C., Whinston A.: Future Directions for Developing Decision Support Systems. "Decision Sciences" 1980, Vol. 11.
 • Bonczek R., Holsapple C., Whinston A.: Evolving Roles of Models in Decision Support Systems. "Decision Sciences" 1980, Vol. 11, No. 1.
 • Booch G.: Object-oriented Development. "IEEE Transactions on Software Engineering" 1986, Vol. SE-12, No. 2.
 • Borzemski L.: Koncepcja wykorzystania systemu Lotus Notes dla potrzeb administrowania Wydziałem Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Praca zbiorowa pod redakcją Cz. Daniłowicza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 • Bronner R.: Komunikationsbedingungen und Entscheidungseffizienz. "Zeitschrift Fuerung + Organisation" 1997, Nr 2.
 • Buford J.: Architectures and Issues for Distributed Multimedia Systems. In: J. Buford: Multimedia Systems. Addison-Wesley, New York 1994.
 • Buford J.: Uses of multimedia information. In: J. Buford: Multimedia Systems. Addison-Wesley, New York 1994.
 • Buford J., Hill W.: Multimedia Conferencing. In: J. Buford: Multimedia Systems. Addison-Wesley, New York 1994.
 • Burger J.: Multimedia for Decision Makers. A Business Primer. Addison-Wesley, New York 1995.
 • Carlson E.D.: An Approach for Designing Decision Support Systems. Proceedings 11 th Hawaii International Conference on Systems Sciences. North Hollywood, Calif, Wesern Periodical 1978.
 • Carroll J.M., Thomas J.C., Malhotra A.: Presentation and Representation in Design Problem-solving. "British Journal of Psychology" 1980, No. 71.
 • Chełpa S.: Poszukiwany, poszukiwana. "Personel" 1996, nr 6.
 • Chen M., Nunamaker J.F, Weber E.S: Computet - Aided Software Engineering. Present Status and Future. In: P. Gray, W. King, E. McLean, H. Watson: Management of Information Systems. The Dryden Press, New York 1994.
 • Chmielarz W.: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Aspekt modelowy w budowie systemów. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 1996.
 • Choroś K., Krzywiecki Ł.: Od różnorodności mediów do cyberprzestrzeni - ewolucja multimedialnych systemów informacyjnych. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Praca zbiorowa pod redakcją Cz. Daniłowicza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 • Coad E.F., Yourdon E.: Analiza obiektowa. Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa 1994.
 • Conger S.: An Exploration of the Use of Information Technologies for Inter-unit Coordynation. In: U.R. Gattiker: Technology-Mediated Communication. Walter de Gruyter, Berlin, New York 1992.
 • Conklin J.: Hypertext: Introduction and Survey. "IEEE Computer" 1987, Vol. 20, No. 9.
 • Cox N., Manley C., Chea F.: LAN Times Guide to Multimdia Networking. Osborne McGraw-Hill, Berkeley, California 1995.
 • Crozier M., Friedberg E.: Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego. PWE, Warszawa 1982.
 • Curtis G.: Business Information Systems. Analysis, Design and Practice. Addison-Wesley, New York 1995.
 • Curtis R.K.: Informacja jako towar. W: L. Zacher: Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i prognozy. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1997.
 • Cyert R.M., March J.G.: A Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs, New Jersey 1963.
 • Daft R.: Organization Theory and Design. West Publishing Company, St. Paul 1989.
 • Daniłowicz C., Katarzyniak R.: Multimedialne systemy informacyjne w turystyce. "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" 1994, nr 3.
 • Daniłowicz C.: Reprezentacja preferencji użytkownika końcowego w modelach informacyjnych agentów. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Praca zbiorowa pod redakcją Cz. Daniłowicza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 • Diebold J.: Bad Decision on Computer Use. "Harvard Business Review" 1969, No. 2.
 • "Diebold Mangement Report" 1996, No. 7.
 • Dorfles G.: Człowiek zwielokrotniony. PIW, Warszawa 1973.
 • Downey R., Boland S., Walsh P.: Communications Technology Guide for Business. Artech House, Boston 1998.
 • Drelichowski L., Januszewski A.: Strategia i założenia metodyczne tworzenia polskich rozwiązań systemów MRP II. W: Human-Computer Inter- action'97. Ed. B.F. Kubiak, A. Korowicki. Gdańsk 1997.
 • Drucker P.F.: Menedżer skuteczny. Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1992.
 • Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994a.
 • Drucker P.F.: The Corning of the New Organization. In: P. Gray, W. King, E. McLean, H. Watson: Management of Information Systems. The Dryden Press, London 1994b.
 • Drucker P.F.: Społeczeństwo pokapitalistyczne. PWN, Warszawa 1999.
 • Dubik B.M.: Problemy informacyjne i decyzyjne w działalności inwestycyjnej. AE, Katowice 1998.
 • Durlik I.: Technologia informatyczna jako czynnik zmian struktury zarządzania. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Praca zbiorowa pod redakcją R. Knosali. WNT, Warszawa 2000.
 • Dziedziczak L., Nowakowski A.: Organizacja przetwarzania danych. PWE, Warszawa 1991.
 • England E., Finney A.: Managing Multimedia. Addison-Wesley, New York 1996.
 • Ells J.G., Dewar R.E.: Rapid Comprehension of Verbal and Symbolic Traffic Sign Messages. "Human Factors" 1979, No. 21.
 • Etzioni A.: Mixed Scanning: A "Third" Approach to Decision Making. "Public Administration Review" 1986, Vol. 46.
 • Fabiańska K., Jędralska K., Rokita J.: Zarządzanie przedsiębiorstwem a konkurencja rynkowa. Petex Sp. Z o. o., Katowice 1994.
 • Flakiewicz W., Wawrzyniak B.: Zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych. PWE, Warszawa 1978.
 • Flakiewicz W.: Systemy wspomagania decyzji. "Problemy Organizacji" 1986, nr 2.
 • Flakiewicz W.: Informacyjne Systemy Zarządzania. Podstawy budowy i funkcjonowania. PWE, Warszawa 1990.
 • Flakiewicz W.: Elementy teorii infologii według Bo Sundgrena. Poltex, Warszawa 1992.
 • Franklin C.: Hypertext Defined and Applied. "ONLINE" 1989, Vol. 13, No. 3.
 • Freynfeld W.A.: Decision Support Systems. NCC Publications, Manchester 1984.
 • Fuglewicz P., Stąpor K., Trojnar A.: Case dla ludzi. Wydawnictwo Lupus, Warszawa 1996.
 • Furht B., Smoliar S., Zhang H.: Video and Image Processing in Multimedia Systems. Kluwer Academic Publisher, Boston 1995.
 • Gadanie do obrazu. "Computerworld" 1995, nr 28.
 • Galica B., Kędzierski S.: Technologiczne problemy tworzenia i eksploatacji SWD. W: systemy wspomagania decyzji - aspekty metodologiczne. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki. AE, Katowice 1988.
 • Galitz W.O.: Essential Guide to User Interface Design. Wiley & Sons, Inc, New York 1997.
 • Gatnar E.: Symboliczne metody klasyfikacji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Gattiger U.E.: Developing the Discipline: An Attempt to Futher Develope the Paradigm. In: U.R. Gattiker: Technology-Mediated Communication. Walter de Gruyter, Berlin, New York 1992.
 • Gieroń M.: Użytkowa grafika komputerowa. Oficyna Wydawnicza KARAT, Tarnów 1992.
 • Gliński W.: Projektowanie systemów hipermedialnych. "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" 1995, nr 3.
 • Goleman D.: Inteligencja emocjonalna. Media Rodzina of Poznań, Poznań 1997.
 • Goliński M.: Czy jesteśmy społeczeństwem informacyjnym? "Informatyka" 1997, nr 4.
 • Goliński M.: Technologie infomedialne a proces globalizacji gospodarki światowej. W: Electronic Data Interchange. Materiały na V Krajową Konferencję EDI. Praca zbiorowa pod redakcją M. Niedźwiedzińskiego. Łódź-Dobieszków 1997.
 • Gołuchowski J.: Inteligentne systemy diagnoz ekonomicznych. AE, Katowice 1997.
 • Grabowska A., Budohoska W.: Procesy percepcji. W: Psychologia ogólna. Praca zbiorowa pod redakcją T. Tomaszewskiego. PWN, Warszawa 1995.
 • Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1997.
 • Gros U.: System informacyjny w organizacji gospodarczej. PWE, Warszawa 1992.
 • Grossberg L., Wartełła E., Whitney D.C.: MediaMaking. Mass Media in a Popular Culture. SAGE Publications, London 1998.
 • Grudin J., Poltrock S.: CSCW, Groupware and Workflow: Experiences, State of Art, and Future Trends. In: CHI'96. Preceedings of the CHI'96 Conference Companion on Human Factors in Computing Systems: Common Ground. Vancouver, Canada 1996.
 • Grudzewski W.M., Koźmiński A.K.: Teoria i praktyka zarządzania na początku XXI wieku. "Organizacja i Kierowanie" 1996, nr 3(85).
 • Hahn U., Jarke M.: A Multi-agent Reasoning Model for Negotiation Support. In: Organizational Decision Support Systems. Proceedings of the IFEP WG 8.3 Working Conference on Organizational Decision Support Systems. North-Holland 1988.
 • Hoffos S.: Introduction to Interactive Multimedia. "Program" 1993, Vol. 27, nr 4.
 • Heldman R.: Telekomunications Information Millennium. A Vision and Plan for the Global Information Society. McGraw-Hill, New York 1995.
 • Hellwig Z.: System wskaźników kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. W: Reprezentacja i modelowanie złożonych i nieustrukturalizowanych decyzji. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki. AE, Katowice 1990.
 • Henderson J.C., Martinko M.J.: Cognitive Learning Theory and the Design of Decision Support Systems. In: DSS-81, Proceedings of the First International Conference on Decision Support Systems. Atlanta 1981.
 • Hoffer J., George J., Valacich J.: Modern Systems Analysis & Design. Addison-Wesley, New York 1999.
 • Hogue J.T., Watson H.J: Current Practices in the Development of Decision Support Systems. Proceedings from the International Conference on Information Systems, 1984.
 • Hołyński M.: Sprzęg graficzny jako system ekspertowy. "Informatyka" 1990, nr 1.
 • Hulicki Z.: Systemy komunikacji multimedialnej. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1998.
 • Humphreys P.C.: Discourses Underpinning Decision Support. In: Context-sensitive Decision Support Systems. IFEP WG 8.3. Working Conference. Bled, Slovenia 1998.
 • Hurst G.: Growing DSS: A Flexible Evolutionary Approach. In: J. Benet: Building DSS. Adisson-Wesley, New York 1983.
 • Ishii H., Miyake N.: Multimedia Groupware: Computer and Video Fusion Approach to Open Shared Workspace. In: J. Buford: Multimedia Systems. Addison-Wesley, New York 1994.
 • Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Wydawnictwo HELION, Gliwice 1997.
 • Jakubczyc J., Nycz M., Smok B.: Hurtownie danych - źródłem informacji decyzyjnych. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Nowa rola systemów informatycznych. Praca zbiorowa pod redakcją C. Olszak i H. Sroki. AE, Katowice 1998.
 • Jędralska K.: Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych. AE, Katowice 1992.
 • Jeffcoate J.: Multimedia in Practice. Prentice Hall, New York 1995.
 • Jelassi M.T., Willimas K.A., Fidler C.S.: The Emerging Role of DSS: From Passive to Active. "Decision Support Systems" 1987, No. 3.
 • Jerram P., Gosney M.: Multimedia Power Tools. Random House, New York 1993.
 • Kaplan R.M.: Intelligent Multimedia Systems. Wiley & Sons, Inc., New York 1997.
 • Karwański M., Walter B.: System SAS - Technologia informatyczna współczesnego biznesu. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Nowe kierunki prac. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki i S. Stanka. AE, Katowice 1995.
 • Katarzyniak R.: Definicje multimediów. "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" 1995, nr 1.
 • Katarzyniak R.: O zastosowaniu mobilnych programów agenckich do filtrowania informacji w otwartych, rozproszonych środowiskach informacyjnych. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Praca zbiorowa pod redakcją Cz. Daniłowicza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 • Keen P.G.W.: Adaptive Design for DSS. "Database" 1980, Vol. 12, No. 1 and 2.
 • Keen P.G.W.: Decision Support Systems: A Research Perspective. In: Decision Support Systems: Issues and Challenges. Pergamon, Oxford, England 1981.
 • Kerola P., Kukkonen H.: Hypertext System as an Intermediary Agent in CASE Environments. W: Personal Computers and Intelligent Systems. Information Processing 92. North-Holland 1992.
 • Kędzierski S.: Modelowanie systemów informatycznych w oparciu o normy. W: Strategia Systemów Informacyjnych 1999. Materiały konferencyjne. AE, Kraków 1999.
 • Kiełtyka L.: Sieci synaptyczne wzorcowym systemem zarządzania na podstawie fizjologii mózgu. W: Multimedia w biznesie. Krajowa konferencja. Częstochowa 1999.
 • Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 • Kisielnicki J.: SWD - planowanie przedsięwzięć. Materiały z Konferencji Szkoleniowej Informatyki i Rachunkowości. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1987.
 • Kisielnicki J.: Informatyczna infrastruktura zarządzania. PWN, Warszawa 1993.
 • Kisielnicki J., Parys T.: System informacyjny w wirtualnej organizacji. W: Business Information Systems'97. Ed. W. Abramowicz. Poznań 1997.
 • Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1999.
 • Kivijarvi H.: Substance-Theory - Oriented to the Implementation of Organizational DSS. "Decision Support Systems" 1997, No. 20.
 • Klein M., Methlie L.: Expert Systems, A Decision Support Approach. Addison-Wesley, Massachusetts 1990.
 • Klonecki P., Surma J.: Systemy ekspertowe. Komputerowe wspomaganie decyzji. "Chip" 1994, nr 9.
 • Klonowski Z.: Wpływ technologii informatycznych na rozwój systemów zarządzania przedsiębiorstwem. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Praca zbiorowa pod redakcją R. Knosali. WNT, Warszawa 2000.
 • Knosala R.: Komputerowe systemy zarządzania produkcją. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1995.
 • Kolańczyk A.: Intuicyjność procesów przetwarzania informacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1991.
 • Kolbusz E., Nowakowski A.: Wprowadzenie do informatyki w zarządzaniu. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1993.
 • Kolbusz E., Nowakowski A.: Informatyka w zarządzaniu. Metody i systemy. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1999.
 • Kozielecki J.: Psychologiczna teoria decyzji. PWN, Warszawa 1977.
 • Kozielecki J.: Koncepcja transgresyjna człowieka. PWN, Warszawa 1987.
 • Kozielecki J.: O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne. PWN, Warszawa 1988.
 • Kozielecki J.: Myślenie i rozwiązywanie problemów. W: Psychologia ogólna. Praca zbiorowa pod redakcją T. Tomaszewskiego. PWN, Warszawa 1995.
 • Kozielecki J.: Koncepcje psychologiczne człowieka. Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1998.
 • Koźmiński A., Obłój K.: Zarys teorii równowagi organizacyjnej. PWE., Warszawa 1989.
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie: Praktyka i Teoria. "Organizacja i Kierowanie" 1994, nr 4.
 • Kroeber D., Watson H.: Computer-Based Information Systems. A Managerial Approach. McMillan 1984.
 • Krzyżanowski L.J.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej. PWN, Warszawa 1999.
 • Kubiak B.F., Korowicki A.: Restrukturyzacja zarządzania procesami gospodarczymi współczesnej organizacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej. W: Human-Computer Interaction'97. Ed. B.F. Kubiak, A. Korowicki. Gdańsk 1997.
 • Kubiak B., Korowicki A.: Globalny rynek elektroniczny w rozwoju organizacji wirtualnych i ich systemów informacyjnych. W: Electronic Data Interchange. Materiały na V Krajową Konferencję EDI. Praca zbiorowa pod redakcją M. Niedźwiedzińskiego. Łódź-Dobieszków 1997.
 • Kuraś M., Zając A.: Inteligentne systemy informacyjne. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Nowe kierunki prac. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki i S. Stanka. AE, Katowice 1995.
 • Kurz A., Tjoa A. M.: Integrating Executive Information Systems and Data Warehouses. W: Business Information Systems'98. Ed. W. Abramowicz. Poznań 1998.
 • Kuźniarz L., Piasecki M.: Zarys obiektowej metodologii analizy i projektowania multimedialnego interfejsu użytkownika. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Praca zbiorowa pod redakcją Cz. Daniłowicza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 • Kwiatkowski S.: Uciekający świat. Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1990.
 • Laszczak M.: Psychologia przekazu reklamowego. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Laudon K.C., Laudon J.P.: Business Information Systems. A Problem - Solving Approach. The Dryden Press, Chicago 1994.
 • Lindblom C.E.: The Science of Muddling Through. "Public Administration Review" 1959, Vol. 19.
 • Lindstrom R.: Business Week Guide to Multimedia Presentations. Osborne McGraw-Hill, New York 1994.
 • Luther A.C.: Authoring Interactive Multimedia. Academic Press, New York 1993.
 • Łukaszewicz W.: Osobowość. Struktura i funkcje regulacyjne. PWN, Warszawa 1974.
 • Łukaszewski W.: Osobowość - orientacja temporalna - ustosunkowanie do zmian. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1983.
 • Maciaszek L.A., Owoc M.L.: SQL3 jako wszechstronny język dostępu do dowolnych baz danych. W: Business Information Systems'98. Ed. W. Abramowicz. Poznań 1998.
 • Mailach E.G.: Understanding Decision Support Systems and Expert Systems. McGraw-Hill, New York 1994.
 • Małachowski A., Niedzielska E.: Zarys technologii komunikacji gospodarczej. AE, Wrocław 1994.
 • March J.G.: Bounded Rationality, Ambiguity and the Engineering of Choice. "Bell Journal of Economics" 1978, No. 9.
 • March J.G.: Decision and Organizations. Basil Blackwell, London-New York 1990.
 • March J.G., Simon H.: Organizations Revisited, Introduction to the II-en Edition of Organizations. Basil Blackwell, London-New York 1993.
 • Marcinkiewicz J.: System informacyjny multimedia w przedsiębiorstwie. Analiza obszarów zastosowania. "Studia Informatica" 1994, nr 7.
 • Marshal S.P.: Tworzenie uczących się społeczności na miarę XXI wieku. W: Organizacja przyszłości. Praca zbiorowa pod redakcją F. Hesselbeina, M. Goldsmitha, R. Beckharda. Business Press, Warszawa 1998.
 • Martyniak Z.: Metody zarządzania informacją. W: Nowe metody organizacji i zarządzania. Praca pod redakcją Z. Martyniaka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
 • Maslov W.: W stronę psychologii istnienia. Warszawa 1986.
 • McLeod R. Jr., Jones J.W.: Making Executive Information Systems More Effective. "Business Horizons" 1986, September/October.
 • Michalik K.: PC-EXPERT: Szkieletowy system ekspercki w języku logiki. W: Systemy wspomagania decyzji - aspekty metodologiczne. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki. AE, Katowice 1998.
 • Michalik K., Twardowski Z.: Kierunki wykorzystania pakietu Sphinx w ocenie i monitorowaniu ryzyka kredytowania podmiotów gospodarczych. Systemy wspomagania organizacji. Praca zbiorowa pod redakcją J. Gołuchowskiego i H. Sroki. AE, Katowice 1999.
 • Michalski P., Kazienko P., Łuniewski K.: Systemy pracy grupowej i ich zastosowanie w formie produkującej oprogramowanie. W: Multimedia w biznesie. Krajowa konferencja. Częstochowa 1999.
 • Mika J., Stanek S., Znaniecki M. (red.): Systemowe ujęcie procedur analizy finansowej. Zarys modelu powiązań przedsiębiorstwa z instytucjami rynku finansowego dla potrzeb projektu inteligentnej komputerowej gry strategicznej w Internecie (IKGSwI AE 2000). AE, Katowice 1998.
 • Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. PWN, Warszawa 1998.
 • Milczka T.: Rzeczywistość wirtualna - w perspektywie komunikacyjnej. W: L. Zacher: Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i prognozy. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1997.
 • Miller D.: Wpływ wiedzy projektanta na formułowanie problemu projektowego. Ujęcie prakseologiczne. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990.
 • Minsky M.: A Framework for Representing Knowledge. W: P. Winston: The Psychology of Computer Vision. McGraw-Hill, New York 1975.
 • Mintzberg H.: The Nature of Managerial Work. Harper & Row, New York 1973.
 • Mintzberg H.: Raisinghani A., Theoret A.: The Structure of "Unstructured" Decision Processes. "Administrative Science Quarterly" 1976, Vol. 21.
 • Montes G.L.: Is Interaction the Message? In: U.R. Gattiker: Technology-Mediated Communication. Walter de Gruyter, Berlin, New York 1992.
 • Moorman J., Lochte-Holtgreven M.: An Approach for Integrated DSS for Strategic Planning. "Desicion Support Systems" 1993, No. 2.
 • Mueller A.: Multimedia PC. Ein Navigator durch die Multimedia-Welt. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden 1993.
 • Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G.: Zarządzanie. Produkcja i usługi. PWN, Warszawa 1995.
 • Myers R., Aronson J., Wharton R.: The Impact of Time Pressure on Idea Generation. In: W. Abramowicz, M. Orłowska: BIS'99. 3rd International Conference on Business Information Systems. Springer-Verlag, London 1999.
 • Nading P.: Die Realisierung von Computer Integrated Manufacturing. "Zeitschrift Fuerung + Organisation" 1995, No. 3.
 • Newman W.M., Lamming M.G: Interactive System Design. Addison-Wesley, New York 1998.
 • Nęcki Z.: Komunikacja międzyludzka. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • Niedzielska E.: Ekonomiczne i technologiczne czynniki rozwoju komunikacji gospodarczej. W: Identyfikacja technologiczna i aplikacyjna mediów komunikacji gospodarczej. AE, Wrocław 1996.
 • Niedzielska E.: Zintegrowane środowisko zarządzania jako perspektywiczna platforma użytkowania gospodarczych systemów informacyjnych. "Informatyka" 1997, nr 3.
 • Neal J., Shapiro S.: Knowledge-Based Multimedia Systems. In: J. Buford: Multimedia Systems. Addison-Wesley, New York 1994.
 • Nielson J.: Multimedia and Hypertext. Boston, Academic Press, New York 1990.
 • Nielsen J.: Multimedia and Hypertext. The Internet and Beyond. Academic Press, New York 1994.
 • Nosal Cz. Umysł menedżera: problemy, decyzje, strategie. Wydawnictwo "Przecinek", Wrocław 1993.
 • Nosal Cz.: Psychologia decyzji kadrowych. Strategie, kryteria, procedury. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • Nowakowski A.: Systemy wspomagania decyzji a zarządzanie przedsiębiorstwem. W: systemy wspomagania decyzji - aspekty metodologiczne. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki. AE, Katowice 1988.
 • Nowakowski A.: Możliwości wspomagania systemu zarządzania przedsiębiorstwem rachunkowością informatyczną. W: Problemy wspomagania decyzji. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1991.
 • Nowicki A.: Doskonalenie sytemu informacyjnego w obiekcie gospodarczym. AE, Wrocław 1987.
 • Nowicki A.: System informacyjno-decyzyjny w przedsiębiorstwie. W: Systemy informacyjno-decyzyjne zarządzania. Praca zbiorowa pod redakcją A. Nowickiego. AE, Wrocław 1991.
 • Nowicki A.: Zastosowanie informatyki w obiekcie gospodarczym. W: Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne. Praca zbiorowa pod redakcją A. Nowickiego. PWN, Warszawa-Wrocław 1998.
 • Nunamaker J.F., Vogel D., Konsynki B.: Interaction of Task and Technology to Support Large Groups. "Decision Support Systems" 1989, No. 5.
 • Nutt P.: Making Tough Decision: Tactics for Improving Managerial Decision Making. Jossey Bass, San Francisco 1990.
 • Ochman J.: Integracja w systemach informatycznych zarządzania. PWE, Warszawa 1992.
 • Oleński J., Staniszkis W.: Projektowanie baz danych. PWE, Warszawa 1984.
 • Olędzki J.: Komunikowanie w świecie. Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 1998.
 • Olszak C.: Elastyczność w systemach wspomagania decyzji. W: Systemy wspomagania decyzji - aspekty metodologiczne. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki. AE, Katowice 1988a.
 • Olszak C.: Struktury systemów wspomagania decyzji. W: Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. INFOGRYF, Szczecin 1988b.
 • Olszak C.: Generator dialogu. W: Dostosowanie istniejących wzorców zachodnich SWD do warunków wybranego przedsiębiorstwa krajowego. RPBR-2 "Wybrane zastosowania informatyki". AE, Katowice 1988c (maszynopis powielony).
 • Olszak C.: Przykłady zastosowań systemów wspomagania decyzji w gospodarce. W: Badanie możliwości integracji SWD z systemami informacyjnymi przedsiębiorstwa. RPBR-2 "Wybrane zastosowania informatyki" AE, Katowice 1989a (maszynopis powielony).
 • Olszak C., Porębska-Miąc T.: Projektowanie dialogu w interakcyjnym systemie wspomagania decyzji. W: Współczesne problemy rachunkowości i informatyki. Materiały na Ogólnopolską Konferencję Naukową i Szkołę Letnią Katedr i Zakładów Rachunkowości i Informatyki. AE, Katowice 1989b.
 • Olszak C.: Zastosowanie systemów ekspertowych w bankach USA i Europy Zachodniej. W: Metodologia budowy i wdrażania bankowych systemów informatycznych. AE, Katowice 1993 (maszynopis powielony).
 • Olszak C.: Graficzne metody prezentacji danych w systemach wspomagania decyzji. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Przegląd problematyki. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki, S. Stanka. AE, Katowice 1995a.
 • Olszak C.: Zintegrowane systemy informatyczne w organizacji. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Nowe kierunki prac. Praca pod redakcją H. Sroki i S. Stanka. AE, Katowice 1995b.
 • Olszak C: Hipermedialne systemy informatyczne zarządzania. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Rozwój badań. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki, S. Stanka. AE, Katowice 1996a.
 • Olszak C.: Multimedialne systemy informatyczne w organizacji. W: Grant 1404/96/10 nt. "Badanie możliwości wykorzystania metod multimedialnych w procesach podejmowania decyzji kierowniczych. Model współczesnego stanowiska decyzyjnego". AE, Katowice 1996b (maszynopis powielony).
 • Olszak G: Multimedia - hipertekst w modelowaniu struktury informacyjnej organizacji. W: Human-Computer Interaction'97. Ed. B.F. Kubiak, A. Korowicki. Gdańsk 1997a.
 • Olszak C., Sroka H.: Zarys metodologii tworzenia systemów multimedialnych dla potrzeb współczesnej organizacji. AE, Katowice 1997b.
 • Olszak C.: Wybrane aspekty oddziaływania technologii informacyjnej na organizację. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Transformacje systemów. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki, S. Stanka. AE, Katowice 1997c.
 • Olszak C.: Technologia informacyjna w tworzeniu nowych form pracy. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Transformacje systemów. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki, S. Stanka. AE, Katowice 1997d.
 • Olszak. C., Palonka J., Sołtysik A., Sroka H.: Eksperymentalne stanowisko decyzyjne. W: Grant 1404/96/10 nt. "Badanie możliwości wykorzystania metod multimedialnych w procesach podejmowania decyzji kierowniczych. Model współczesnego stanowiska decyzyjnego". AE, Katowice 1997e.
 • Olszak C.: Multimedia w systemach informatycznych bankowości. W: Systemy informatyczne bankowości. Praca zbiorowa pod redakcją M. Pańkowskiej i H. Sroki. AE, Katowice 1997f.
 • Olszak C.: Multimedia we współczesnej organizacji. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Praca zbiorowa pod redakcją Cz. Daniłowicza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998a.
 • Olszak C.: Nowy wymiar multimediów w komputerowych systemach wspomagania decyzji. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Nowa rola systemów informatycznych. Praca zbiorowa pod redakcją C. Olszak, H. Sroki. AE, Katowice 1998b.
 • Olszak C., Sroka H.: System informatyczny zarządzania współczesnej organizacji. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Politechnika Śląska, Zakopane 1998c.
 • Olszak C.: Multimedialny system wspomagania decyzji. AE, Katowice 1998d (maszynopis powielony).
 • Olszak C.: Współczesne komputerowe systemy wspomagania decyzji. "Informatyka" 1999a, nr 1.
 • Olszak C.: Strategie projektowania współczesnych systemów wspomagania decyzji. "Informatyka" 1999b, nr 2.
 • Olszak C: Multimedialne systemy wspomagania decyzji. "Informatyka" 1999c, nr 3.
 • Olszak C: Wirtualna organizacja. Wybrane problemy. "Organizacja i Kierowanie" 1999d, nr 2.
 • Olszak C.: Multimedia Communications for the Expansion of the Information and Decision Space. In: W. Abramowicz: BIS'99. 3rd International Conference on Business Information Systems. AE, Poznań 1999e.
 • Olszak C.: Metody multimedialne w projektowaniu interfejsu dla potrzeb systemów wspomagania decyzji. W: Pozyskiwanie wiedzy z baz danych. Praca zbiorowa pod redakcją A. Baborskiego. AE, Wrocław 1999f.
 • Olszak C., H. Sroka: Multimedia in Decision Support Systems. In: J. Zupancic, W. Wojtkowski, W.G. Wojtkowski, S. Wrycza: Evolution and Challenges in System Development. Kluwer Academic, Plenum Publishers, New York 1999g.
 • Olszak C.: Przemiany w organizacji jako wynik rozwoju systemów komputerowych. "Przegląd Organizacji" 1999h, nr 5.
 • Olszak C.: Selected Determinants of Applying Multimedia Techniques for Designing Support Systems. In: J. Zupancic, W. Wojtkowski, W.G. Wojtkowski, S. Wrycza: Systems Development Methods for Databases Enterprise Modeling, and Workflow Management. Kluwer Academic, New York 2000.
 • Pagani M., Bellucci A.: An Organizational Decision Support Systems for Teletra's Top Management. In: Organizational Decision Support Systems. Proceedings of the DFIP WG 8.3 Working Conference on Organizational Decision Support Systems. North-Holland 1988.
 • Pamuła A., Zawada M.: Przegląd profesjonalnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. W: Wybrane problemy projektowania i eksploatacji systemów informatycznych. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1992.
 • Pańkowska M.: Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych. AE, Katowice 1998.
 • Parsaye K., Chignel M., Khoshafian S., Wong H.: Intelligent Databases. Object-oriented, Deductive Hypermedia Technologies. Wiley & Sons, New York 1989.
 • Parsaye K., Chignel M.: Inelligent Database Tools & Applications. Hyperinformation Access, Data Quality, Visualization, Automatic Discovery. Wiley & Sons, New York 1993.
 • Penc J.: Decyzje w zarządzaniu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.
 • Penc J.: Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Placet", Warszawa 1994.
 • Peppard J., Rowland P.: Re-Engineering. Prentice Hall, Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
 • Perechuda K.: Nowoczesne metody zarządzania firmą. AE, Wrocław 1993.
 • Perechuda K.: Organizacja wirtualna. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1997.
 • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1996.
 • Popow O., Sołdek J., Tretiakowa T.: Podejście adaptacyjne w zarządzaniu systemami gospodarczymi. W: Business Information Systems'98. Ed. W. Abramowicz. Poznań 1998.
 • Porębska T.: Doświadczenia wypływające z praktyki stosowania systemów wspomagania decyzji. W: Systemy wspomagania decyzji - aspekty metodologiczne. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki. AE, Katowice 1988.
 • Porębska-Miąc T.: Organizacja wirtualna jako element elektronicznej gospodarki. W: Systemy wspomagania organizacji. Praca zbiorowa pod redakcją J. Gołuchowskiego i H. Sroki. AE, Katowice 1999a.
 • Porebska-Miąc T.: Multimedia w bankowości. "Bank" 1999b, nr 9(84).
 • Porter M.E.: Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 • Power D.J.: The Changing Technological Context of Decision Support Systems. In: Context-sensitive Decision Support Systems. IFIP WG 8.3. Working Conference. Bled, Slovenia 1998.
 • Pracht W., Courtney J.: Effects of a Computer-Graphics Based DSS to Support Problem Structuring. "Decision Science" 1988, Vol. 19, No. 3.
 • Przystupa W. (red.): Systemy i technologie informatyczne w badaniach i praktyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996.
 • Quinn J.B.: Strategies for Change: Logical Inctementalism. Irwin, Homewood 1980.
 • Radzikowski W.: System wspomagania decyzji. "Organizacja i Zarządzanie" 1984, nr 3-4.
 • Radzikowski W.: Komputerowe systemy wspomagani decyzji. PWE, Warszawa 1990.
 • Reykowski J., Kochańska G.: Szkice z teorii osobowości. PWN, Warszawa 1980.
 • Robbins S.P.: Organizational Behavior. Prentice-Hall, New Jersey 1998.
 • Rokicka-Broniatowska A.: Wybrane zagadnienia modelowania struktur informacyjnych w hipermedialnych systemach edukacyjnych. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Praca zbiorowa pod redakcją Cz. Daniłowicza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 • Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1997.
 • Rosch W.: Multimedia od A do Z. Intersoftland, Warszawa 1997.
 • Rosen D., Mladen C.: Making Money with Multimedia. Addison-Wesley, New York 1994.
 • Roszkowski J.: Analiza i projektowanie strukturalne. HELON, Gliwice 1998.
 • Rowland J.P.: Re-Eingineering. Prentice Hall & Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
 • Ruszczyk Z.: Internet w biznesie. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1997.
 • Rybiński H.: GT-HOLMES - graficzna baza danych. "Informatyka" 1990, nr 7.
 • Sadler P.: Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • Sąpór R.: Architektura zintegrowanych systemów informacyjnych - ARIS. W: CIM, ARIS. Computer Integrated Manufacturing, Architecture of Integrated Information Systems. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1994.
 • Scheer A.W.: Architektura zintegrowanych systemów informatycznych. "Przegląd Organizacji" 1993, nr 4.
 • Schneiderman B.: The Future of Interactive Systems and the Emergency of Direct Manipulation. "Bevaviour and Information Technology" 1982, No. I.
 • Schneiderman B.: Designing of User Interface. Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Addison-Wesley, New York 1987.
 • Schneiderman B., Kearsley G.: Hypertext Hands-On. Addison-Wesley, New York 1989.
 • Schein E.H.: Przywództwo a kultura organizacji. W: Lider przyszłości. Praca zbiorowa pod red. F. Hesselbeina, M. Goldsmitha, R. Beckharda. Business Press, Warszawa 1997.
 • Schultheis R., Sumner M.: Management Information Systems. The Manager's View. IRWIN, London 1995.
 • Scott Morton M.S.: Management Decision Systems: Computer Based Support for Decision Making. Cambridge, Mass. Division of Resaerch, Harvard University 1971.
 • Shapiro T.: Dane ważny kapitał. "Businessman Magazine" 1994, nr 2.
 • Shepherd M.: Suggestions for Improving the Diffusion of Group Systems in Organizations. The Impact of Time Pressure on Idea Generation. In: W. Abramowicz, M. Orłowska: BIS'99. 3rd International Conference on Business Information Systems. Springer-Verlag, London 1999.
 • Siemieniecki B.: Multimedialne sieci informacyjne - obszary cywilizacyjnych zagrożeń i możliwości. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Praca zbiorowa pod redakcją Cz. Daniłowicza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 • Sikora E.: Systemy wspomagania decyzji a systemy ekspertowe. W: Systemy wspomagania decyzji - aspekty metodologiczne. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki. AE, Katowice 1988.
 • Simon H.: New Science of Management Decision. Harper & Row, New York 1960.
 • Simon H.: Cognitive Science: The Newest Science of the Artificial. "Cognitive Science" 1980, Vol. 4.
 • Simon H.: Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty. PWE, Warszawa 1982.
 • Simosi M.: Strategies for Resolving Conflicts in a Bureaucratic Context: Implecation for the Design of a DSS. In: Context-sensitive Decision Support Systems. IFIP WG 8.3. Working Conference. Bled, Slovenia 1998.
 • Smedinghoff T.J.: The Software Publisheres Association. Legal Guide To Multimedia. Addison-Wesley, New York 1994.
 • Sołdek J., Szmerko W., Kołodziejczyk J., Januszkiewicz S., Pflllips P., Rogers W.: Technologie biometryczne w informatyce bankowej. W: Zastosowanie rozwiązań informatycznych w bankowości. Praca zbiorowa pod redakcją A. Gospodarowicza. AE, Wrocław 1997.
 • Sprague R.H.: A Framework for Research on Decision Support Systems. In: G. Fick, R.H. Sprague: Decision Support Systems: Issues and Challenges. Pergamon, Oxford, England 1981.
 • Sprague R.H., Carlson E.: Building Effective Decision Support Systems. Prentice Hall, New Jersey 1982.
 • Sprague R.H.: A Framework for the Development of Decision Support Systems. In: P. Gray, W. King, E. McLean, H. Watson: Management of Information Systems. The Dryden Press, London 1994.
 • Sroka H.: Systemy Wspomagania Decyzji Kierowniczych. AE, Katowice 1986.
 • Sroka H., Stanek S.: SWD dla Zakładów Przemysłu Odzieżowego Bytom. Zakład Nauk Zarządzania PAN, Bytom 1988.
 • Sroka H.: Systemy ekspertowe. Komputerowe wspomaganie decyzji w zarządzaniu i finansach. AE, Katowice 1994.
 • Sroka H.: Rola inteligentnych systemów wspomagania decyzji w organizacji. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Przegląd problematyki. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki, S. Stanka. AE, Katowice 1995a.
 • Sroka H.: Integracja SE, SIK, SWD w organizacji. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Przegląd problematyki. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki, S. Stanka. AE, Katowice 1995b.
 • Sroka H.: Wpływ rozwoju internetu i agenta softwarowego na SWD. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Transformacje systemów. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki, S. Stanka. AE, Katowice 1997.
 • Sroka H., Stanek S.: Systemy wspomagania organizacji. W: Systemy wspomagania organizacji. Praca zbiorowa pod redakcją J. Gołuchowskiego i H. Sroki. AE, Katowice 1999.
 • Stanek S.: Komputer we wspomaganiu decyzji kierowniczych - aspekty praktyczne i narzędziowe. W: systemy wspomagania decyzji - aspekty metodologiczne. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki. AE, Katowice 1988.
 • Stanek S.: Systemy bazujące na wiedzy w formułowaniu strategii organizacji. AE, Katowice 1994.
 • Stefanowicz B.: Jakość informacji w ujęciu infologicznym. "Wiadomości Statystyczne" 1987, nr 1.
 • Stefańska-Klar R. Wiedza psychologiczna jako regulator zachowania się człowieka. Uniwersytet Śląski, Katowice 1989.
 • Steinmann H., Chorafas D.: The New Wave in Information Technology. What it Means for Business. Cassell, New York 1996.
 • Steinbrink B.: Multimedia u progu technologii XXI wieku. Robonatic, Wrocław 1993.
 • Steinmetz R.: Multimedia - Technologie. Springer-Verlag, Berlin 1995.
 • Sterniczuk H.: Decyzje w organizacjach gospodarczych. PWE, Warszawa 1981.
 • Stewart D.M.: Praktyka kierowania. Praca zbiorowa pod redakcją D.M. Stewart. PWE, Warszawa l994.
 • Stępniewski J.: Odwrócić perspektywę systemu informacyjnego. W: Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1984.
 • Stoner J.A.F., Wankel C.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1992.
 • Strader T., Shaw M.: Characteristics of Electronic Markets. "Decision Support Systems" 1997, No. 3, November.
 • Sundgren Bo.: An Infological Approach to Data Bases. Ueval nr 7, Stockholm 1976.
 • Supernat J.: Decydowanie w zarządzaniu. Problemy, metody, techniki. Kolonia Limited, Wrocław 1997.
 • Supernat J.: Techniki decyzyjne i organizatorskie. Kolonia Limited, Wrocław 2000.
 • Szuprowicz B.: Multimedia Tools for Managers. Amacom, New York 1997.
 • Szyjewski Z.: Wspomaganie tworzenia systemów informatycznych zarządzania. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin l993.
 • Tapscott D.: Gospodarka cyfrowa. Business Press, Warszawa 1998.
 • Taranczewski P. : O płaszczyźnie obrazu. Ossolineum, Kraków 1992.
 • Tadeusiewicz R.: Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykładowymi programami. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998.
 • Thompson J.D.: Organizations in Action. Social Science Bases of Administrative Theory. New York 1967.
 • Tokarski M.: Business Process Reengineering na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania. "Informatyka" 1997, nr 5.
 • Trzaskalik T. (red.): Metody i zastosowania badań operacyjnych. Część I i II. AE, Katowice 1998.
 • Turban E., Watkins P.R.: Integrating Expert Systems and Decision Support Systems. "MIS Quarterly" 1986, No. 10.
 • Turban E., Mclean E., Wetherbe J.: Information Technology for Management. Improving Quality and Productivity. Wiley & Sons, New York 1996.
 • Tway L.: Multimedia in Action. Academic Press, Boston 1995.
 • Tyszka T.: Analiza decyzyjna i psychologia decyzji. PWN, Warszawa 1986.
 • Unold J.: Skuteczny system zarządzania - model i warunki. "Przegląd Organizacji" 1995, nr 8.
 • Unold J.: Racjonalność procesu decyzyjnego jednostki w świetle tradycyjnego paradygmatu ekonomii. W: Interakcja człowiek - komputer'99 w rekonstrukcji procesów gospodarczych i tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych. Ed. B.F. Kubiak, A. Korowicki. Gdańsk 1999.
 • Walker P.: Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. W: Praktyka kierowania. PWE, Warszawa 1994.
 • Wawrzyniak B.: Decyzje kierownicze w teorii i praktyce zarządzania. PWE, Warszawa 1980.
 • Wayne H.: Bazy danych nie tylko dla ludzi biznesu. WNT, Warszawa l994.
 • Webber R.A.: Zasady zarządzania organizacjami. PWE, Warszawa 1984.
 • Weber W.: Einfluesse der Informations- und Kommunikationstechnik auf die Arbeitsstrukturen. "Zeitschrift Fuerung + Organisation" 1997, Nr 3.
 • Weinstein K.: Komunikowanie się. W: Praktyka kierowania. Praca zbiorowa pod redakcją D.M. Stewart. PWE, Warszawa l994.
 • Wierzbicki A.P.: Rola techniki w cywilizacji informacyjnej. W: L. Zacher: Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i prognozy. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1997.
 • Wilhelm W.: Uczyć się od przywódców przeszłości. W: Lider przyszłości. Praca zbiorowa pod redakcją F. Hesselbeina, M. Goldsmitha, R. Beckharda. Business Press, Warszawa 1997.
 • Wojciszke B., Jarymowicz M.: Psychologia rozumienia zjawisk społecznych. PWN, Warszawa-Łódź 1999.
 • Wosiński M.: Wiedza psychologiczna jako regulator zachowania się człowieka. Uniwersytet Śląski, Katowice 1989.
 • Wrycza S.: Projektowanie systemów informatycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 • Wrycza S.: Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metody, techniki, narzędzia. PWN, Warszawa 1999.
 • Zacher L.W.: Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i prognozy. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1997.
 • Zaliwski A.: Organizacja jako system uczący się. W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu. Nowe kierunki prac. Praca zbiorowa pod redakcją H. Sroki, S. Stanka. AE, Katowice 1995.
 • Zeffane R.: The Dual Character of Computer-related Achievements in a Organizational Context. In: U.R. Gattiker: Technology-Mediated Communication. Walter de Gruyter, Berlin, New York 1992.
 • Zeleny M.: Cognitive Equilibrium: A New Paradigm of Decision Making? "Human Systems Management" 1989, No. 8.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzania. PWN, Warszawa 1969.
 • Zieliński M.: Poznanie sądowe a poznanie naukowe. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1979.
 • Ziemba E.: Informatyczny system wspomagania zarządzaniem aktywami i pasywami banku. AE, Katowice 1998 (praca doktorska).
 • Zorn W.: Telearbeit- eine neue Arbeitskultur. "Zeitschrift Fuerung + Organisation" 1997, Nr 3.
 • Yip G: Total Global Strategy. Managing for Worldwide Competitive Advantage. Prentice Hall, New Jersey 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171304891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.