PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. 85 | 112--130
Tytuł artykułu

Endogeniczne czynniki jakościowe w ocenie zdolności kredytowej spółek i jednostek sam orządu terytorialnego

Warianty tytułu
Endogenic quality factors in evaluating creditworthiness of companies and local government units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wynik działalności gospodarczej kredytobiorcy jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Znaczna część tych czynników znajduje się w zasięgu wpływu danego podmiotu. Są to tak zwane czynniki endogeniczne. Mogą być one przez podmiot kształtowane w taki sposób, by przyczyniały się do wzrostu jego zdolności kredytowej. Czynniki te są uwzględniane przez analityków finansowych w ocenie zdolności kredytowej podmiotów starających się o pozyskanie finansowania zewnętrznego. W związku z powyższym autorzy podjęli próbę określenia najważniejszych endogenicznych czynników jakościowych mających wpływ na zdolność kredytową podmiotów. Autorzy starali się uzyskać odpowiedź na pytanie czy te najbardziej kluczowe czynniki są takie same dla wszystkich podmiotów, bez względu na specyfikę prowadzonej przez nie działalności. W tym celu przeanalizowali metody oceny zdolności kredytowej spółek oraz jednostek samorządu terytorialnego stosowane przez agencje ratingowe oraz banki w warunkach polskich. Autorzy doszli do wniosku, że analiza endogenicznych czynników jakościowych ma istotne znaczenie w ocenie zdolności kredytowej zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i spółek, choć w zależności od ocenianego podmiotu mogą być one różne.(abstrakt oryginalny)
EN
There are many factors which condition the effect of lender's economic activity. A significant part of these factors lies within the influence of a given entity. They are referred to as endogenic factors. The company or a government unit may shape them in such a way that they will increase their creditworthiness. Financial analysts take these factors into account when evaluating credit worthiness of entities applying for external financing. With reference to the above the authors attempted to define the most important endogenic quality factors influencing the entities' creditworthiness. The authors tried to answer the question if the key factors are the same for all entities, regardless of the specific nature of their activity. In order to achieve the above the authors have analysed methods of companies' and local government units' creditworthiness evaluation used by rating agencies and banks in Polish circumstances. The authors came to the conclusions that the analysis of endogenic quality factors is of great importance in evaluating creditworthiness of both a local government unit as well as a company, although they may differ depending on the evaluated economic entity. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
112--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r., Nr 16 poz. 95 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r., Nr 91 poz. 408 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 1998 r., Nr 91 poz. 576 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r., Nr 91 poz. 578 ze zm.). Ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2002 r., Nr 113 poz. 984).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 14 poz. 114 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249 poz. 2104 ze zm.).
 • Bitner M., Gmina na rynku kapitałowym. Podstawy zarządzania długiem komunalnym, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
 • Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne, Warszawa 2005.
 • Gonet W., Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, "Monografie i Opracowania", Nr 543, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
 • Heropolitańska I., Jagodzińska-Serafin E., Kruglak J., Ryżewska S., Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, Twigger, Warszawa 2000.
 • Leśniewski L. (red.), Działanie banków uniwersalnych - wybrane problemy, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2000.
 • Wójciak M., Metody oceny ryzyka kredytowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego, IV kwartał 2006 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, luty 2007 r.
 • Dobrzyńska R., Shakhniuk Z., Metody oceny zdolności kredytowej spółek oraz jednostek samorządu terytorialnego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007, Nr 84.
 • Grzywacz J., Lorek E., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa w ocenie zdolności kredytowej, "Bank i Kredyt", 2005, Nr 7.
 • Informacja o wynikach kontroli zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, Najwyższa Izba Kontroli oraz Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa, kwiecień 2003 r.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2004 roku, część II, Regionalna Izba Obrachunkowa, 2004.
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2007-2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa, wrzesień 2006 r.
 • Swianiewicz P., Co zmieniły wybory?, "Wspólnota", 2006, Nr 49.
 • City of Gdansk, Credit analysis, Fitch Ratings, 10 February 2005, http://www.fitchratings.com, 1 maja 2007 r.
 • International rating methodology for local and regional governments, Fitch Ratings, 30 October 2006, http://www.fitchratings.com, 22 kwietnia 2007 r.
 • Kompetencje w obszarze zarządzania ryzykiem, Komunikat giełdowy RB 4/2006, http://www.old.softbank.pl, 1 czerwca 2007 r.
 • Metodyka ratingu przedsiębiorstw, Fitch Ratings, 13 czerwca 2006 r., http://www.fitchpolska.com.pl, 14 maja 2007 r.
 • Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2005 KOPEX S.A. w Katowicach, http://www.kopex.com.pl, 3 czerwca 2007 r.
 • Raport roczny SA-R2002 - Wtorek 25 marca 2003, Polnord S.A., http://www.polnord.pl/, 3 czerwca 2007 r.
 • Raport bieżący Nr 68/2005 spółki Polnord S.A., http://www.polnord.pl, 3 czerwca 2007 r.
 • Raport bieżący Nr 82/2005 spółki Polnord S.A., http://www.polnord.pl, 3 czerwca 2007 r.
 • Raport bieżący Nr 85/2005 spółki Polnord S.A., http://www.polnord.pl, 3 czerwca 2007 r.
 • Region of Mazowieckie, Credit analysis, 2 February 2007, Fitch Ratings, http://www.fitchratings.com, 1 maja 2007 r.
 • Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Softbank za IV kwartał 2006 roku, http://www.old.softbank.pl, 1 czerwca 2007 r.
 • Sprawozdanie zarządu z działalności KOPEX S.A. za 2005 rok, http://www.kopex.com.pl, 1 czerwca 2007 r.
 • Sprawozdanie zarządu z działalności Softbank S.A. w 2005 roku, http://www.old.softbank.pl, 1 czerwca 2007 r.
 • Weber M., Skarbnik i sekretarz mają podlegać szefowi gminy, http://www.rzeczpospolita.pl, 21 lutego 2007 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306489

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.