PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | nr 2 |
Tytuł artykułu

Podstawowe wymiary relacji samorządu gminnego z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Basic Relations of Local Government with Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instytucja samorządu terytorialnego ma wielowiekową i bogatą tradycję. Podobnie kształtuje się sytuacja związana z próbami wyodrębnienia podłoża powstania oraz kierunków ewoluowania pojęcia "samorząd". Studia literatury przedmiotu wskazują na rozpiętość czasową oraz przestrzenną wzmianek odwołujących się do "instytucji" samorządu. Jedne ze źródeł informacji nawiązują do czasów starożytnej Grecji i Rzymu, inne natomiast upatrują początków idei samorządności w średniowiecznym państwie feudalnym. Etymologia słowa "samorząd" wywodzi się z niemieckiego pojęcia selbsterwaltung, oznaczającego w dosłownym tłumaczeniu "samodzielny zarząd". Dopełnieniem pierwszego członu omawianego zagadnienia, oddającym istotę idei decentralizacji władzy publicznej, jest pojęcie "gminy" - definiowanej jako podstawowa jednostka podziału terytorialnego kraju. Niezależnie jednak od przyjętego ujęcia definicyjnego spójny pozostaje cel, dla którego wyodrębnia się szczebel samorządowy, a jest nim "prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania oraz zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych, na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców". (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • Biuletyn Finansów Publicznych" 2005, nr 1(13).
 • "Biuletyn Finansów Publicznych" 2006, nr 2(18).
 • Bąk M., Grabowski M., Kulawczuk P., Nowicki M., Wargacki M., Wojnicka E., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości SA, Warszawa 2001.
 • Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 • Borys T., Partnerstwo publiczno-prywatne w koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Finanse Komunalne" 2003, nr 4.
 • Dziemianowicz W., Kierkowski T., Knopik R., Jak przygotować lokalny program rozwoju przedsiębiorczości? Poradnik dla gmin i powiatów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości SA, Warszawa 2003.
 • Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, PAB-Font s.c., Warszawa 2000.
 • Dziemianowicz W., Rola władz samorządowych w przyciąganiu kapitału zagranicznego, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olasiński, PWE, Warszawa 1998.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna - zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 1999.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Kamiński R., Stymulowanie rozwoju gospodarczego, Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, Warszawa 2003.
 • Kisiel W., Wprowadzenie, [w;] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki , LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Kulesza M., Partnerstwo publiczno-prywatne, "Finanse Komunalne" 2003, nr 2.
 • McKinney J. B., Performance budżet and Accountability, [w:] A. Khan, W.B. Hildreth, Case studies in public budgeting and financal management, Kendal/Hunt Publishing Company, Dubuque 1996.
 • Milczarek T., Samorząd gminny, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1999.
 • Niemiecko-Polskiego leksykonu międzynarodowego słownictwa prawniczo-administracyjnego, seria P, t. II, Monachium - Bonn, 1994.
 • Owsiak S., Teoretyczne podstawy wykorzystania budżetu w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania, red. S. Owsiak , PWE, Warszawa 2002.
 • Piestrzyńska L., Moda czy konieczność, "Wspólnota" 2003, nr 26.
 • Skica T., Strojny J., Tabasz W., Witkowski K., Samorząd gminny a rozwój przedsiębiorczości. Podkarpaccy samorządowcy wobec uwarunkowań wzajemnych relacji, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2004 (raport z przeprowadzonych badań - materiały niepublikowane).
 • Skica T., Struktura dochodów w samorządzie gminnym na podstawie regulacji wprowadzanych ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, "e-Finanse" 2005, nr 1.
 • Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym, raport z badania opinii inwestorów zagranicznych i przedstawicieli władz lokalnych przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych (CBM) INDICATOR, Warszawa 1995.
 • Swianiewicz P., Partnerstwo publiczno-prywatne a współczesne tendencje zmian w samorządach lokalnych, "Finanse Komunalne" 2003, nr 2.
 • Wiktorowska A., Polska bibliografia prawnicza samorządu terytorialnego 1840-1983, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 1986.
 • World Wide Declaration of Local Self Government, The International Union of local Authorities (IULA), Declaration adopted by the IULA Council in Toronto, June 1993
 • Wójcik S., Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku. Myśl samorządowa historia i współczesność, Wyd. KUL, Lublin 1999, s. 300.
 • Zbróg W., Problem wyboru zewnętrznego źródła finansowania, [w:] Uwarunkowania i metody finansowania rozwoju regionalnego, red. K. Jajuga , Śląskie Wydawnictwa Naukowe - Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2002.
 • Zięba-Załucka H., Zarys ustroju administracji lokalnej w latach 1918-1996, [w:] Samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej po reformie ustrojowej. Wybrane zagadnienia, red. H. Zięba-Załucka , Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1999, s. 16.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r., DzU z 1994 r., nr 124, poz., 607.
 • Ustawa z 31 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, DzU z 1989 r., nr 75, poz. 444, z późn. zm.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, DzU z 1990 r., nr 16, poz. 94, z późn. zm.
 • Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, DzU z 1998 r., nr 96, poz. 603, z późn. zm.
 • Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, DzU z 1992 r., nr 84, poz. 426, z późn. zm.
 • Ustawa z 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa, DzU z 1998 r., nr 162, poz. 1126, z późn. zm.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, DzU z 1996 r., nr 13, poz. 74, z późn. zm.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 • Ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, DzU z 2002 r., nr 113, poz. 984, z późn. zm.
 • Ustawa z 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, DzU z 2003 r., nr 159, poz. 1547, z późn. zm.
 • Ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, DzU z 2000 r., nr 88, poz. 985, z późn. zm.
 • Ustawa z 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, DzU z 2000 r., nr 91, poz. 1009, z późn. zm.
 • Ustawa z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, DzU z 2002 r., nr 41, poz. 361, z późn. zm.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU z 2003 r., nr 203, poz. 1966, z późn. zm.
 • Ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, DzU z 2001 r., nr 55, poz. 856, z późn. zm.
 • Ustawa z 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, DzU z 2001 r., nr 79, poz. 856, z późn. zm.
 • Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU z 1997 r., nr 9, poz. 43, z późn. zm.
 • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU z 2005 r., nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU z 2002 r., nr 9, poz. 84, z późn. zm.
 • Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, DzU z 2005 r., nr 14, poz. 114, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.