PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 39 W kierunku zintegrowanego rozwoju | 366--382
Tytuł artykułu

Zintegrowane podejście do społeczno-gospodarczego wymiaru romskiego dylematu: rozwiązania Unii Europejskiej i polska płaszczyzna krajowa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
An Integrated Approach to the Socio-economic Dimension of the Roma Dilemma: EU Measures and National Polish Plane
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przyjęta przez Komisję Europejską w 2010 roku strategia Europa 2020 ma zagwarantować zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu w państwach członkowskich. W ścisłym powiązaniu z Europą 2020 Komisja Europejska przyjęła komunikat Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 roku. Określa on strategiczne ramy umożliwiające likwidację przepaści społecznej i gospodarczej istniejącej pomiędzy społecznością Romów a społeczeństwem głównego nurtu. Wymagane jest do tego jednak zintegrowane podejście każdego z państw Unii Europejskiej wobec romskiego dylematu. Nowy Program integracji społecznej Romów w Polsce na lata 2014-2020 ma nie tylko odpowiadać założeniom wypracowanym podczas 10 lat pracy na rzecz tej społeczności, ale także spełniać założenia tak samej strategii Europa 2020 oraz polskiego Krajowego programu reform Europa 2020, jak i polskich strategii długookresowych: Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030 oraz Strategii Rozwoju Kraju - 2020. W tekście dokonano analizy powyższych dokumentów. Badanie zostało ukierunkowane na te ich składniki, które wiążą się ze spójnością Unii Europejskiej. Stanowią one - a przynajmniej powinny spełniać tę funkcję - podstawę do budowania strategii działań na rzecz spójności rozwoju. Celem badania było wskazanie na wzajemne powiązanie powyższych dokumentów w tym zakresie, określenie ich komplementarności wobec dążenia do spójności społecznej i gospodarczej oraz w efekcie - poziomu ich zintegrowania w tym obszarze (niestety, pozostającego na niskim poziomie), który powinien pozytywnie wpływać na osiąganie ich wspólnych celów. (abstrakt oryginalny)
EN
The Europe 2020 strategy adopted by the European Commission in 2010 is to ensure sustainable and inclusive growth in Member States. In close connection with Europe 2020, the European Commission adopted a Communication entitled EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020. It sets out the strategic framework for the elimination of the social and economic gap that exists between the Roma community and the mainstream society. However, it requires an integrated approach to Roma dilemma for each of the EU countries. The new program of Social Integration of the Roma in Poland for the period 2014-2020 is not only supposed to adapt to assumptions worked out in 10 years of working for the community, but also meets the same assumptions as the Europe 2020 strategy and the Polish National Reform Program 2020 and the Polish long-term strategies: Long-term National Development Strategy, Poland in 2030 and the National Development Strategy - 2020. The text analyzes elements connected with European Union's economy and social components which are the basis for strategy actions taken in order to achieve cohesion development. The aim of the study was to identify the interrelation of these documents in this regard, to determine their complementarity to the pursuit of economic and social cohesion and as a result - their level of integration in this area (unfortunately, remaining at a low level), which should positively affect the achievement of their common goals. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • 2005/C 164/13, Rezolucja Komitetu Regionów w sprawie redynamizacji Strategii Lizbońskiej, Official Journal C 164, 05/07/2005 P. 0091 - 0094, 24/02/2005.
 • 2009/C 27/20, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: "Integracja mniejszości - Romowie", 2009/C 27/20, 10.6.2008, Dz. U. UE C 027 z 3.02.2009.
 • COM(2010) 642/3, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności COM(2010) 642/3.
 • De Laat J., 2010, Economic Costs of Roma Exclusion, The World Bank.
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju pn. "Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności", 2013, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • Firlit-Fesnak G., Polska bieda z perspektywy krajowej i regionalnej, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, http://www.mcps-efs.pl.
 • Information on Roma integration policy measures in Latvia. Link with national and international standards and legislation, as well as the recommendations of organisations at international and national level, Riga: Government of Latvia, November 2011.
 • Ivanow A. (ed.), 2002, Avoiding the dependency trap: the Roma in the central eastern Europe, UNDP, Bratislava.
 • KOM(2010) 2020, Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, 3.3.2010.
 • KOM(2011) 173, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r., KOM(2011) 173 wersja ostateczna, 5.4.2011.
 • KOM(2012) 226, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Krajowe strategie integracji Romów: pierwszy etap wdrażania unijnych ram KOM(2012) 226 wersja ostateczna, 21.5.2012.
 • Krajowy program reform Europa 2020, 2011, Warszawa.
 • Krajowy program reform Europa 2020. Aktualizacja 2012/2013, Warszawa 2012.
 • Krajowy program reform Europa 2020. Aktualizacja 2013/2014, Warszawa 2013.
 • National Programme of Measures for Roma of the Government of the Republic of Slovenia for the Period 2010-2015, Republika Slovenija. Vlada Republike Slovenije Working Translation, No.: 09501-2/2010/7, Ljubljana 11 March 2010.
 • Program integracji społecznej Romów w Polsce na lata 2014-2020, Warszawa 2012.
 • SEC(2007) 1662, Dokument roboczy służb Komisji Wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) - Streszczenie ocena skutków, SEC(2007) 1662 końcowy, 12.12.2007.
 • Strategia Rozwoju Kraju - 2020: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • SWD(2012) 133 final, Commission Staff Working Document Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions National Roma Integration Strategies: a first step in the implementation of the EU Framework COM(2012) 226 final SWD(2012) 133 final, 21.5.2012.
 • Szewczyk M., 2013, Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów.
 • The situation of Roma in 11 EU Member States. Survey results at a glance, European Union Agency for Fundamental Rights, UNDP, Luxembourg 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171307875

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.