PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. 82 | 22--33
Tytuł artykułu

Rola Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. we wspieraniu polskiego eksportu

Warianty tytułu
The role of Export Credit Insurance Corporation, Joint Stock Company, in promoting Polish Export
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Eksport jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarki. Polski eksport rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie, jednak w porównaniu z innymi krajami jest on nadal znacząco niższy (w przeliczeniu na 1 mieszkańca). W tej sytuacji ważną kwestią staje się odpowiednie wykorzystanie instrumentów wspierania eksportu. Do lepiej znanych i wykorzystywanych finansowych instrumentów wspierania eksportu w Polsce należą ubezpieczenia kredytów eksportowych gwarantowane przez Skarb Państwa. Ważnym zagadnieniem jest więc stwierdzenie, czy ubezpieczenia te są wykorzystywane do wspierania polskiego eksportu w stopniu zadowalającym. Prowadzeniem tych ubezpieczeń zajmuje się w Polsce Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Misją KUKE S.A. jest wspieranie - ubezpieczeniami i gwarancjami - eksporterów i instytucji finansujących eksport krajowych towarów i usług, poprzez stworzenie instytucji przyjaznej polskim eksporterom, sprawnej i elastycznej, dostosowującej działalność do ich potrzeb, a jednocześnie silnej finansowo i wiarygodnej dla partnerów w kraju i za granicą. Działalność Korporacji przez lata była krytykowana przez eksporterów. Uważano (i dalej uważa się), że KUKE w niewystarczającym stopniu wspiera polski eksport a jego, dynamiczny ostatnio, wzrost niewiele zawdzięcza wsparciu Korporacji. W niektórych latach ponad połowa działalności KUKE dotyczyła ubezpieczeń krajowych. Oceniając działalność KUKE S.A. w zakresie wspierania i promocji polskiego eksportu, należy podkreślić, że Korporacja rozszerza gamę produktów ubezpieczeniowych i podnosi ich jakość. Prowadzi też różnorodne działania promocyjno-informacyjne w postaci ogólnopolskich i regionalnych seminariów organizowanych dla eksporterów. KUKE utrzymuje też bieżące kontakty z organizacjami międzynarodowymi, dzięki którym wymienia doświadczenia i informacje związane z ubezpieczaniem kredytów eksportowych. Z drugiej strony należałoby stwierdzić, że skala działalności ubezpieczeniowej Korporacji, pomimo jej znacznego rozszerzenia jest ciągle jeszcze niewystarczająca, a odsetek ubezpieczanego eksportu, pomimo pewnego wzrostu, jest nadal zbyt mały. Strategia działania KUKE, nastawiona, moim zdaniem, ciągle na nazbyt ostrą selekcję ryzyka, pomimo, iż jest racjonalna z punktu widzenia jej własnych interesów, nie przyczynia się w zadowalającym, z punktu widzenia możliwości Korporacji jak i potrzeb eksporterów, stopniu do w pełni efektywnego wspierania polskiego eksportu. Wielu eksporterów nadal też zarzuca KUKE nieuwzględnianie specyfiki działania na niektórych rynkach, zbytni biurokratyzm, brak indywidualnego podejścia do klienta oraz brak elastyczności. (abstrakt oryginalny)
EN
Export is an important factor of economy growth. in recent years, polish exports have been growing dynamically; however, in comparison with other countries they remain considerably low per head. in this situation proper use of instruments to support exports is becoming important. Export credit insurance guaranteed by the State treasury is among the better known and more often used financial instruments of supporting exports in poland. therefore it is important to know if this insurance is used to support polish exports to a satisfying extent. in poland this kind of insurance is dealt with by the Export credit insurance corporation, Joint Stock company (kukE S.a.). the mission of kukE S.a. is to support, by insurance and guarantees, exporters and institutions financing export of domestic goods and services by creating an institution that is friendly to polish exporters, efficient and flexible, adjusting its activities to their needs and at the same financially stable and credible for partners in this country and abroad. operations of the corporation have been criticized by exporters for years. it has been believed (and still is) that kukE does not do enough to support polish export, and its recent dynamic growth does not owe much to the corporation's support. there have been years when more than half of kukE operations concerned domestic insurance. Evaluating kukE S.a. activities in the field of supporting and promoting polish exports, it needs to be stressed that the corporation widens its range of insurance products and improves their quality. it also offers various promotional and informative activities in the form of national and regional seminars for exporters. kukE maintains current contacts with international organizations, thanks to which it exchanges experience and information on insurance of export credits. on the other hand it should be said that the range of the corporation's insurance activities remains insufficient and the percentage of the insured exports, despite some growth, is still too low. in my opinion, kukE operational strategy, continually oriented toward too strict risk selection, even though it seems rational from the point of view of its own interests, from the point of view of corporation's possibilities and exporters' requirements does not satisfactorily support polish export. Many exporters continue to blame kukE for not taking into consideration specific conditions on some markets, too much bureaucracy, lack of individual approach to clients and lack of flexibility.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
22--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • U stawa z 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. Nr 124 z 16 lipca 2003 r., poz. 1151 z późn. zm.
 • U stawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych z 7 lipca 1994 r., tekst jednolity, Dz.U. z 2001 r., Nr 59 poz. 609 z późn. zm.
 • Bednarczyk T. H., Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Rutkowski J., Wspieranie eksportu za pomocą instrumentów finansowych, w: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 1998-1999, IKCHZ, Warszawa 1999.
 • Rutkowski J., Ubezpieczenia i gwarancje kredytowe KUKE i ich wykorzystanie dla rozwoju eksportu, w: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2000-2001, IKCHZ, Warszawa 2001.
 • Rutkowski J., Ubezpieczenia i gwarancje eksportowe, w: Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2001-2002, IKCHZ, Warszawa 2002.
 • Łytko M., Eksport czeka na mecenasa, "Rzeczpospolita" z 10 sierpnia 2001 r.
 • Maciejewicz P., AKUKE, "Gazeta Wyborcza" z 24 listopada 2003 r.
 • Siudowska D., Rozmowa z J. Biernackim, Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, Nr 6/7, 2003.
 • Wysocki J., Prawo Ubezpieczenia Reasekuracja, Nr 6/7, 2003.
 • Program promocji gospodarczej Polski do roku 2005, MGPiPS, Warszawa 2 września 2003 r.
 • Raporty Roczne KUKE S.A. za lata 2000-2005.
 • Slovene Export Corporation, Business Report 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171308685

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.