PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. 81 | 116--132
Tytuł artykułu

Specyfika majątku trwałego w komunalnym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej i jego efektywność

Warianty tytułu
Specifity and effectiveness of fixed assets in a municipal public utility enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa komunalne dysponują stosunkowo dużym majątkiem publicznym, poprzez który świadczą one usługi o charakterze użyteczności publicznej. Usługi te są bardzo kapitałochłonne a zaangażowany majątek trwały cechuje nieelastyczność, niepodzielność techniczna (bryłowatość) oraz immobilność. Niekiedy przedsiębiorstwa muszą posiadać go znacznie więcej, niż wynika to z zapotrzebowania bieżącego. Wstępna ocena wielu spółek pozwala postawić tezę, że ten duży, publiczny majątek nie zawsze bywa efektywnie wykorzystany. Działalność gospodarcza w tej sferze prowadzona jest w interesie publicznym i nie powinna być nastawiona na maksymalizację zysku. Czy jednak taka działalność winna generować straty i być dotowaną ze środków publicznych? W Polsce nie ma określonych wzorców, na których gminy mogłyby opierać podejmowane decyzje w zakresie przekształceń przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji. Zachodzi więc potrzeba określenia czynników i ich zdefiniowania w zakresie efektywnego gospodarowania trwałym majątkiem w przedsiębiorstwach komunalnych. Metodami takich badań są analizy porównawcze i przyczynowe, wybranymi w tym celu wskaźnikami ekonomicznymi. Wnikliwe badania w tym zakresie, mogą pomóc organom gmin w wyborze rozwiązań optymalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Municipal enterprises have at their disposal comparatively large public resources, which enable them to provide public utility services. these services are very capital intensive and characteristic features of the involved fixed assets are: inflexibility, technological indivisibility (massiveness) and immobility. Sometimes enterprises need to posses much more fixed assets than it is due from the current demand. preliminary valuation of many such companies allows us to present a thesis that this large public property is not always used effectively. Economic activity is this sphere is carried out in the public interest and should not be commercially oriented. however, need this activity generate losses and be subsidized from public funds? in poland there not many examples which communes might use to help their decision making in the fields of company transformation and restructuring. therefore, it is necessary to identify and define factors related to effective management of fixed assets in municipal enterprises. comparative and casual analyses, with the help of chosen economic indices, are the methods used in such research. Detailed research in this area may help communal authorities to choose optimal solutions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
116--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997.
 • Byjoch K., Redeł S., Prawo gospodarki komunalnej, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000.
 • Dziembowski Z., Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego, PWE, Warszawa 1983.
 • Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
 • Ginsberg-Gebert A., Rudzka-Lorentz Cz., Woźniak M., Zielińska-Kołtyś A., Infrastruktura komunalna a funkcjonowanie systemu osadniczego kraju, Ossolineum, Warszawa 1984.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
 • Jerzemowska M., red., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2006.
 • Krzemiński S., Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa - działania restrukturyzacyjne, w: Wstronę teorii i praktyki finansów, red. J. Ostaszewski, M. Zaleska, Wyd. KZiF - SGH, Warszawa 2006.
 • Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004.
 • Ostaszewski J., Cicirko T., Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2006.
 • Ostaszewski J., red., Finanse, Difin, Warszawa 2007.
 • Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., Zarządzanie finansami w gminach, w: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Wyd. SGH, Warszawa 2006.
 • Sadowy M., Ekonomika przedsiębiorstw komunalnych (zarys problematyki), w: Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, red. M. Majchrzak, A. Zalewski, Wyd. SGH, Warszawa 2000.
 • Sadowy M., Grzymała Z., Problemy zarządzania gospodarką komunalną, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 • Sadowy M., Woźniak M., Kryteria oceny komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1991.
 • Staniek Z., Teoretyczne aspekty polskiej prywatyzacji w okresie transformacji, Wyd. SGH, Warszawa 2001.
 • Strużycki M., red., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2004.
 • Weiss E., Metoda oceny ekonomicznej procesów przekształceń w gospodarce komunalnej w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przez analityka bankowego, Wyd. SGH, Warszawa 2002.
 • Zalewski A., Efektywność gospodarowania samorządu terytorialnego w Polsce i możliwość jej poprawy, w: Aktualne problemy gospodarki lokalnej, red. A. Zalewski, Wyd. SGH, Warszawa 1996.
 • Zalewski A., Ekonomika rozwoju lokalnego (wybrane zagadnienia), w: Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, red. M. Majchrzak, A. Zalewski, Wyd. SGH, Warszawa 2000.
 • Zalewski A., red., Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (dawniej ustawa o samorządzie terytorialnym) tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne, tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1504 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz.U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. z 2001 r. Nr 125 poz. 1371 ze zm.
 • Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 1997 r., sygn. akt W. 8/96, Dz.U. z 1997 r. Nr 29 poz. 162.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171309009

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.