PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | z. 81 | 183--199
Tytuł artykułu

Polityka oddziaływania państwa na postęp techniczny w Wielkiej Brytanii

Autorzy
Warianty tytułu
The policy of state impact on technological progress in Great Britain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postęp techniczny w modelach wzrostu gospodarczego, jest uznawany za kluczowy składnik wzrostu gospodarczego, który jest podstawowym celem współczesnej polityki gospodarczej. Obecnie badania empiryczne i rozważania teoretyczne dostarczają nam wielu informacji o roli postępu technicznego i metodach oddziaływania na niego, co przybliża pierwsza część artykułu. Ponieważ uwzględniają one jednak w niewystarczający sposób doświadczenia historyczne, celem artykułu jest przy pomocy podstaw teoretycznych zapełnienie tej luki. Dlatego zostają w nim wypracowane kryteria porównań różnych polityk, których celem był wzrost postępu technicznego. Na przykładzie Wielkiej Brytanii prześledzono najważniejsze zmiany w politykach zorientowanych na postęp techniczny w kolejnych fazach ewolucji cywilizacji zachodniej. Ewoluujące otoczenie wpłynęło na najważniejsze zmiany w tej polityce. Ze względu na doniosłość tych zmian, nazywa się je rewolucjami: merkantylną, przemysłową i postindustrialną. Zapoczątkowują one kolejne trzy fazy rozwoju cywilizacji zachodniej. Zmianie ulegało zarówno postrzeganie roli postępu technicznego przez rządy, jak też sposoby jego osiągania (abstrakt oryginalny)
EN
technological progress in economic growth models is considered to be the key factor of economic growth, which is a basic goal of contemporary economic policy. at present empirical research and theoretical considerations provide us with a lot of information about technological progress and methods to influence it, which is discussed in the first part of the article. however, since they do not give enough consideration to historical experience, the aim of this article is to bridge the gap by means of theoretical bases. therefore, criteria of comparing various policies aiming at the development of technological progress have been presented in the article. Basic changes in polices oriented on technological progress in subsequent phases of the western civilization evolution have been based on the example of Great Britain. Evolving surroundings had an impact on the most important changes in this policy. on account of the profoundness of these changes they are referred to as revolutions: mercantile, industrial and postindustrial. they mark the beginnings of three subsequent phases of the development of western civilization. Both perception of the role of technological progress by governments and the manner of achieving it have undergone changes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
183--199
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Aghion P., Howitt P., Amodel of growth through creative destruction, MANational Bureau of Economic Research, Cambridge 1990.
 • Allen J. A., Scientific Innovation and Industrial Prosperity, Elsevier, Amsterdam 1967.
 • Arrow K. J., Economic Welfare and the Allocation of Resources for Innovation, w: R. Nelson, The Rate and Direction of Technical Change, National Bureau of Economic Research, New York 1962.
 • Arrow K. J., The Economic Implications of Learning by Doing, "Review of Economic Studies", 1962, Nr 39.
 • Barrell R., The UKLabour Market, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 • Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Poznań 1997.
 • Bartling H., Luzius F., Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Vahlen, München 1993.
 • Bombach G., Probleme der Produktivitätsmessung, "Konjunkturpolitik", 1959, Nr 6.
 • Bombach G., Gahlen B., Ott A., Ausgewählte Probleme der Wachstumspolitik, Schriftenreihe des wirtschaftswissenschaftlichen Seminars Ottobeuren, T. 15, J.C.B. Mohr, Tübingen 1976.
 • Braconier H., Sjoholm F., National and International Spillovers from R&D: Comparing a Neoclassical and an Endogenous Growth Approach, "Review of Economics", 1999, Nr 134/4.
 • Burda M., Wypłosz C., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2000.
 • Cipolla C.M., Die Industrielle Revolution, Europäische Wirtschaftsgeschichte 3, Fischer, Stuttgart-New York 1976.
 • Crafts N.F.R., The deindustrialization and Economic Growth, "The Economic Journal", 1996, Nr 106/434.
 • Czada P. i in., Wirtschaftspolitik. Aktuelle Prolemfelder, Leske+Budrich, Opladen 1992.
 • Deane P., The First Industrial Revolution, Cambridge University Press, Cambridge 1979.
 • Donges J. B., Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Technologiepolitik, w: M. E. Streit, Wirtschaftspolitik zwischen ökonomischer und politischer Rationalität: Festschrift für Herbert Giersch, Gabler, Wiesbaden 1988, s. 143-160.
 • Donges J. B., Deregulierung von Märkten, globaler Wettbewerb und neue Ökonomie, Ferdinand Schöningh, Paderborn 2002.
 • Dürr E., Wachstumspolitik. Theoretische Grundlagen und wirtschaftspolitische Konsequenzen, w: O. Issing, H. Berg, Allgemeine Wirtschaftspolitik, Vahlen, München 1993.
 • Eaton J., Gutierrez E., Kortun S., European technology policy, "Economic Policy", 1998, Nr 27.
 • Elsenhans H., Rising Mass Incomes as a Condition of Capitalist Growth: Implications for the World Economy, "International Organization", 1953, Nr 37/1.
 • Fagerberg J., Atechnology Gap Approach to Why Growth Rates Differ, "Research Policy", 1987, Nr 16.
 • Feinstein C. H., Capital Accumulation and the Industrial Revolution, w: R. Floud, D. McCloskey, The Economic History of Britain since 1700, t. 1: 1700-1860, Cambridge University Press, Cambridge 1983, s. 128-142.
 • Fichert F., Öffentliche Güter: Erhöhte Innovationsdynamik durch Stärkung der wettbewerblichen Selektionsfunktion, w: M. Lehmann-Waffenschmidt, A. Ebner, D. Fornahl, Institutioneller Wandel, Marktprozesse und dynamische Wirtschaftspolitik. Perspektiven der Evolutorischen Ökonomik, Institutionelle und Evolutorische Ökonomik 24, Metropolis, Marburg 2004, s. 423-442.
 • Fisher F. J., The Sixteenth and Seventeenth Centuries: The Dark Ages in English Economic History?, "Economica" (New Series), 1957, Nr 24/93.
 • Floud R., McCloskey D., The Economic History of Britain since 1700, t. 1: 1700-1860, Cambridge University Press, Cambridge 1983.
 • Freeman C., The Economics of Industrial Innovation, Pinter, London 1982.
 • Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1998.
 • Grossman G. M., Helpman E., Innovation and growth in the global economy. MITPress, Cambridge 1991.
 • Gundlach E., Die Dienstleistungsnachfrage als Determinante des wirtschaftlichen Strukturwandels, Tübingen, Mohr 1993.
 • Haagen E. E., On Theory of Social Change: How Economic Growth Begins, Homewood, Illinois 1962.
 • Hanusch H., Die neue Qualität wirtschaftlichen Wachstums, w: H. Hanusch, W. Gick, Ansätze für ein neues Denken in der Wirtschaftspolitik, Hans-Seidel Stiftung, München 1995, s. 13-26.
 • Hanusch H., Gick W., Ansätze für ein neues Denken in der Wirtschaftspolitik, Hans-Seidel Stiftung, München 1995.
 • Heller W. W., Perspectives on economic growth, Random House, New York 1968.
 • Inglis B., Poverty and the Industrial Revolution, Hodder and Stoughton, London 1971.
 • Issing O., Berg H., Allgemeine Wirtschaftspolitik, Vahlen, München 1993.
 • Jasiński A. H., Innowacje techniczne a działalność marketingowa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 • Jones C. I., R&D-Based Models of Economic Growth, "Journal of Political Economy" 1995, Nr 103/4.
 • Kotler P., Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 • Lehmann-Waffenschmidt M., Ebner A., Fornahl D., Institutioneller Wandel, Marktprozesse und dynamische Wirtschaftspolitik. Perspektiven der Evolutorischen Ökonomik, Institutionelle und Evolutorische Ökonomik 24, Metropolis, Marburg 2004.
 • Lilley S., Technischer Fortschritt und die Industrielle Revolution, w: C. M. Cipolla, Die Industrielle Revolution, Europäische Wirtschaftsgeschichte 3, Fischer, Stuttgart-New York 1976, s. 119-164.
 • MacLeod C., Inventing the Industrial Revolution: the English patent system, 1660-1800, Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 • Mączak A., Historia Europy, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997.
 • McClelland D. C., The Achieving Society, Van Nostrand, Princeton 1961.
 • Metcalf D., Transformation of British Industrial relations? Institutions, conduct and outcomes 1980-1990, w: R. Barrell, The UKLabour Market, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 • Nelson R., The Rate and Direction of Technical Change, National Bureau of Economic Research, New York 1962.
 • Nelson R. R., Technological Advance, Economic Growth and Public Policy, w: W. W. Heller, Perspectives on economic growth, Random House, New York 1968, s. 189-207.
 • Nill J., Ökologische Innovationspolitik aus evolutorischer Perspektive, w: M. Lehmann-Waffenschmidt, A. Ebner, D. Fornahl, Institutioneller Wandel, Marktprozesse und dynamische Wirtschaftspolitik. Perspektiven der Evolutorischen Ökonomik, Institutionelle und Evolutorische Ökonomik 24, Metropolis, Marburg 2004, s. 449-469.
 • Niosi J., The Internationalization of Industrial R&D Pattern, "Research Policy", 1999, Nr 28.
 • O'Mahony M., Productivity and human capital formation in UKand German manufacturing, Discussion Paper 28, NIESR1992.
 • OECD, Economic Surveys, UK, London 1998.
 • Paulinyi A., Industrielle Revolution. Vom Ursprung der modernen Technik, Rowohlt, Deutsches Museum, Reinbeck bei Hamburg 1989.
 • Pietrasiński N., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971.
 • Prandecka B., Polityka ekonomiczna. Problemy i analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 • Rivera-Batiz L. A., Romer P. M., Economic Integration and Endogenous Growth, "Quarterly Journal of Economics", 1991, Nr 106.
 • Romer P. M., Increasing Returns and Long Run Growth, "Journal of Political Economy", 1986, Nr 94.
 • Romer P. M., Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy", 1990, Nr 98.
 • Romer P. M., Idea gaps and object gaps in economic development, "Journal of Monetary Economics", 1993, Nr 32/3.
 • Romer P. M., The Origins of Endogenous Growth, "Journal of Economic Perspectives", 1994, Nr 8/1.
 • Schatz K. W., Globalsteuerung und Angebotspolitik, w: M. E. Streit, Wirtschafts-politik zwischen ökonomischer und politischer Rationalität: Festschrift für Herbert Giersch, Gabler, Wiesbaden 1988, s. 187-210.
 • Smelser N. J., Social Change in the Industrial Revolution. An Application of Theory to Lancashire Cotton Industry 1770-1840, Routledge & Kegan Paul, London 1959.
 • Solow R. M., Technical change and the aggregate production function, Harvard University Press, Cambridge 1957.
 • Streit M. E., Wirtschaftspolitik zwischen ökonomischer und politischer Rationalität: Festschrift für Herbert Giersch, Gabler, Wiesbaden 1988.
 • Szwedowski S., Postęp naukowo techniczny jako podstawa strategii rozwoju, w: B. Prandecka, Polityka ekonomiczna. Problemy i analizy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 45-66.
 • Tawney R. H., Power E., Tudor Economic Documents (I). Agriculture and industry, Longmans, London 1953.
 • Teichmann U., Grundlagen der Wachstumspolitik, Vahlen, München 1987.
 • Teichmann U., Wirtschaftspolitik. Eine Einführung in die demokratische und die instrumentelle Wirtschaftspolitik, Vahlen, München 2001.
 • Walter R., Wirtschaftsgeschichte. Vom Merkantilismus bis zur Gegenwart, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 1998.
 • Watson J. S., The reign of George III, 1760-1815, Oxford University Press, Oxford 1960.
 • Weder R., Grubel H. G., The New Growth Theory and Coase'an Economics: Institutions to Capture "externalities", "Weltarchiv", 1993.
 • Wilson C., Parker G., An Introduction to The Sources of European Economics History 1500-1800, t. 1: Western History, Weidenfeld & Nicolson, London 1970.
 • Woll A., Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Vahlen, München 2003.
 • Wrigley E. A., People, Cities and Wealth, Blackwell, Oxford 1987.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171309025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.