PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 40 Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej | 86--95
Tytuł artykułu

Powierzenie usług spółce komunalnej a dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entrusting Services to Municipal Company and the Permitted Debt of Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł syntetycznie prezentuje sposób stosowany przez jednostki samorządu terytorialnego do zwiększania zadłużenia powyżej limitu określonego przez Ministerstwo Finansów. Polega on na wykorzystaniu możliwości zadłużania spółek komunalnych, których długi nie są liczone do ustalonego przez państwo limitu dla samorządów. Jako przykład zaprezentowano miasto Łódź, które takie działania realizowało. Proces zadłużania samorządu przy pomocy spółki komunalnej przebiega w etapach. W pierwszym, następuje powierzenie przedsiębiorstwu przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonywania zadań, co nie stanowi zamówienia publicznego i nie wymaga zastosowania procedur o udzieleniu zamówień publicznych określonych w ustawie. W drugim etapie samorząd natomiast wstrzymuje płatności za wykonywaną usługę, pod które to zobowiązania przedsiębiorstwo zwiększa swoje zadłużenie na rynku finansowym. Dług jednostki samorządu terytorialnego zostaje więc "przerzucony" na przedsiębiorstwo. Przy tej operacji wykorzystywany jest fakt, że regulacje UE i krajowe skupiają się na zminimalizowaniu zniekształcenia konkurencji na rynku, wynikającego z bezpośredniego udzielenia zamówienia. Mają więc za zadanie niedopuszczenie do nadmiernego finansowania przedsiębiorstw, którym powierzono wykonywanie usługi, a nie biorą pod uwagę możliwości niedofinansowania lub opóźnień w płatnościach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article, synthetically presents a method used by local governments to increase debt above the limit set by the Ministry of Finance. It consists of the use the possibilities of indebtedness of municipal companies whose debts are not counted to the limit set by the state for local governments. As an example the city of Łódź was presented, which performs such activities. The process of indebting with the help of local municipal company proceeds in stages. In the first, followed by entrusting the enterprise by the local government unit perform tasks, which is not a public contract and does not require the use of procedures to award public contracts specified in the Act. In the second stage, the local government withholds payment for a service performed, under which enterprise increases its debt on the financial market. Debt of local government units is "flipped" on enterprise. For this operation EU and national regulations focus on minimizing the distortion of competition on the market, stemming from the direct award of the contract. They are designed to prevent excessive corporate financing, which were entrusted with the service and do not take into account the possibility of under-funding or delays in payments. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: C-26/03, C-295/05, C-458/03, C-29/04, C-410/04.
 • Rozporządzenie dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 uchwalone przez Parlament Europejski i Radę w dniu 23 października 2007 roku.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. UE nr C 115 z 9.05.2008 r.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
 • Ustawa z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 1992 r., nr 85, poz. 428 z późn. zm.).
 • Ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 578 z późn. zm.).
 • Ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 576 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r., nr 5, poz. 13 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.