PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 40 Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej | 106--115
Tytuł artykułu

Niektóre aspekty prawne finansowania zadań publicznych samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Certain Legal Aspects of Financing Public Tasks of Local Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka prezentowana w niniejszym artykule odnosi się do konkluzji wynikających z analizy kwestii finansowania zadań publicznych, które są przedmiotem porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz tymi podmiotami a wojewodą. Poza zakresem rozważań pozostają natomiast inne porozumienia, a w szczególności takie, których stronami są samorządowe osoby prawne nie mające statusu jednostek samorządu terytorialnego. Po zarysowaniu zagadnienia przedmiotu porozumień autor przechodzi do rozważań na temat gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W dalszej kolejności omawiana jest kwestia dotacji oraz innych środków otrzymywanych przez podmioty w celu finansowania zadań publicznych objętych porozumieniami. W tym celu dokonywana jest wykładnia odpowiednich przepisów, tj. art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także art. 168, 169, 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W końcowej części rozważań autor wskazuje, że w aktualnie obowiązującym stanie prawnym dopuszczalne jest dofinansowanie ze środków unijnych tzw. projektu określonego w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dodatkowo, na marginesie zasadniczego nurtu rozważań, zwrócono uwagę na etap przedakcesyjny do Wspólnot Europejskich oraz rolę, jaką w zakresie pozyskiwania środków na realizację zadań publicznych odgrywał program PHARE. (abstrakt oryginalny)
EN
The issues presented in this article refer to the conclusions resulting from the analysis of the financing of public tasks that are the subject of agreements between local government units and these entities and voivode. Outside the scope there are other agreements, particularly those whose parties are local legal entities not having the status of local government units. After outlining the issues the subject of agreements author proceeds to a study of the financial management of local government units. Furthermore, the author considers the issue of grants and other funds received by the entities in order to finance public tasks covered by the agreements. For this purpose, the author interprets the relevant provisions, namely article 8 paragraph 1.2, article 46 and article 47 of the Act of 13 November 2003 on income of local government units, as well as article 168, 169, 251 and 252 of the Act of 27 August 2009 on public finances. In the final part of the discussion, the author shows that in the current legal situation it is possible to acquire the EU funds to implement the project defined in article 5.9 of the Act of 6 December 2006 on the principles of development policy. In addition, on the margins of the mainstream discussion, the author notes the noticeable role of obtaining funds for the implementation of public tasks, played by the PHARE program during the time of pre-accession to the European Communities. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Begg I., 1999, EU Investment Grants Review, Washington.
 • Brzezicka P., 2000, Niektóre zagadnienia zawierania porozumień przez organy samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 3.
 • Chmielnicki P. (red.), Bandarzewski K., Dąbek D., Dobosz P., Kisiel W., Kotulski M., Kryczko P., Płażek S., Skrzydło-Niżnik I., 2005, Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 • Cieślak Z., 1985, Porozumienie administracyjne, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Deichmann U., Henderson V., 2000, Urban and Regional Dynamics in Poland, http:// tiny.pl/qpbjj.
 • Feret E., 2004, Rola organów samorządu terytorialnego w procesie budżetowym, Przemyśl.
 • Garlicki L., 1970, Charakter prawny porozumienia administracyjnego na tle działalności rad narodowych, "Państwo i Prawo", z. nr 2.
 • Glumińska-Pawlic J., 2008, Finansowanie zadań j.s.t. ze środków budżetu WE [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), A. Borodo, I. Czaja-Hliniak, A. Drwiłło, L. Etel, J. Glumińska-Pawlic, J. Głuchowski, A. Huchla, P. Karwat, P. Kryczko, G. Liszewski, H. Litwińczuk, J. Matuszewski, Z. Ofiarski, M. Olszak, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, J. Salachna, J. Serwacki, W. Stachurski, M. Zdebel, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Korres G.M., Oulasvirta L., Turala M., 2007, Regionalisation, Growth, and Economic Integration, Physica-Verlag, Heidelberg.
 • Kornberger-Sokołowska E., 2001, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Liber Sp. z o.o., Kraków.
 • Kornberger-Sokołowska E., 2001, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aktualnym systemie prawnym w Polsce, "Studia Iuridica" nr XXXIX.
 • Lankina T., Hudalla A., Wollmanns H., 2008, Local governance in Central and Eastern Europe: Comparing Performance in the Czech Republic, Hungary, Poland and Russia, New York.
 • Ochendowski E., 1998, Prawo administracyjne - część ogólna, Wydawnictwo TNOIK, Toruń.
 • OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), 2002, Fiscal design surveys across levels of government, Paris.
 • Ofiarska M., 2008, Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Owsiak S., 1999, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ruśkowski E., Salachna J., 2004, Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Šević Ž., 2008, Local Public Finance in Central and Eastern Europe, Cheltenham-Northampton.
 • Szewczuk A., 2003, Self-Government Finance - Local Development - New Challenges [w:] Problems of the Functioning of Local Self-Government, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Woon Nam Ch., Parsche R., 2001, Municipal Finance in Poland, the Slovac Republic, the Czech Republic and Hungary: Institutional Framework and Recent Development, CESifo Working Paper No. 447, Munich.
 • Wójtowicz W., Gorgol A., Kuś A., Niezgoda A., Smoleń P., 2008, Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315699

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.