PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 40 Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej | 227--237
Tytuł artykułu

Wpływ indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na poziom zadłużenia wybranych gmin województwa podkarpackiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Individual Debt Ratio in Local Government Units on the Debt Level of Selected Municipalities in Podkarpackie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instytucja indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST jest instytucją nową i jeszcze nie do końca sprawdzoną. Po raz pierwszy w 2014 r. JST, aby uchwalić budżet, musiały wziąć pod uwagę nowy sposób liczenia zdolności do zadłużania się. Mimo, iż było wiadome, że nowy sposób liczenia nastąpi za kilka lat, to nie wszystkie samorządy odpowiednio się do tego przygotowały. JST po ustanowieniu nowych reguł zadłużania się podjęły pewne kroki dostosowujące zadłużenie do nowych reguł. W związku z powyższym większość z gmin nie miała problemów z uchwaleniem budżetu na 2014 r. Pojawiły się jednak takie gminy, które w trakcie prac nad budżetem na 2014 r. miały problem ze spełnieniem nowych ograniczeń zadłużenia i stawały w obliczu konieczności przygotowania programu naprawczego. W województwie podkarpackim taka sytuacja dotyczyła gmin wiejskich: Krzywcza, Dubiecko oraz Baligród. W ostateczności każda z tych gmin uchwaliła program naprawczy. Bardzo dobrym przykładem, który wskazuje na właściwość zastosowanego przez ustawo-dawcę wskaźnika jest wcześniej wspomniana gmina Dubiecko, która według nowych przepisów musiała uchwalić początkiem kwietnia 2014 r. program naprawczy na lata 2014-2016. Według poprzednio obowiązujących granic zadłużenia w 2013 r. zadłużenie tej gminy po uwzględnieniu zobowiązań wyniosło 52,01% dochodów ogółem. Pokazuje to, że wskaźnik jeszcze w większym stopniu ograniczy zadłużanie JST. (abstrakt oryginalny)
EN
Institution of individual debt ratio in local government units is new and not yet fully proven. For the first time in 2014 local government units in order to adopt a budget have to consider the new method of calculating the debt capacity. Although it was known that new calculating method will take place in few years time, not all local governments prepared respectively. The goal of the article is to show how individual debt ratio affect constantly growing debt of selected municipalities in podkarpackie voivodeship. The basic method during the research was dogmatic-law method, because most of the source data is located in local government unit resolutions. Theoretical-law method and historical-law method were also used. Local government units after establishment of the new debt rules have taken some steps to adjust the debt to the new rules. Consequently, most of the municipalities had no problems with the adoption of the budget for 2014. However, there were such municipalities, which during the works on the budget for 2014 had problems with fulfilling new restrictions on debt and were faced with the need to prepare recovery program. In podkarpackie voivodeship such situations took place in country municipalities: Krzywcza, Dubiecko and Baligrod. In the end, each of these municipalities adopted the recovery program. A very good example that shows adequacy of individual debt ratio used by the legislator is the above-mentioned municipality Dubiecko, which according to the new rules had to adopt at the beginning of April 2014, the recovery program for the years 2014-2016. According to the previously existing debt boundaries in 2013, the debt of this municipality after the commitments was 52.01% of total revenue. This shows that individual debt ratio will reduce the indebtedness of local government units to larger extend. (original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Filipiak B., Dylewski M., 2005, Prognoza kwoty długu publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", nr 11.
 • Hałaburda D.A. (red.), 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 • Hałaburda D.A., 2011, Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych regulacji prawnych, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 91.
 • Kornberger-Sokołowska E., 2008, Opinia dotycząca rządowego projektu ustawy o finansach publicznych z dnia 20 października 2008 r., Biuro Analiz Sejmowych, (druk nr 1181), http://orka.sejm.gov.pl, (dostęp 21.04.2014 r.).
 • Kuśnierz L., 2011, Zadłużenie samorządów województwa podkarpackiego - kierunki zmian w latach 1999-2009, "Budżet Samorządu Terytorialnego" z. 17.
 • Ładysz I., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, http://www.pte.pl, (dostęp 19.04.2014).
 • Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., 2012, Indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego - ocena krytyczna i propozycje zmian, "Analizy BAS" nr 21.
 • Salachna J.M., 2014, Postępowanie naprawcze jednostek samorządu terytorialnego - wybrane problemy interpretacyjne, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu", nr 1(2).
 • Smoleń P. (red.), 2012, Ustawa o finansach publicznych, Warszawa.
 • Swianiewicz P., 2004, Finanse lokalne - teoria i praktyka, Wyd. Municipium, Warszawa.
 • Wójtowicz K., 2013, Zalety i wady obowiązującego systemu limitowania deficytu i długu samorządowego w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. XLVII.
 • Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach nr 52/2011 z 1 czerwca 2011 r., http://bip.kielce.rio.gov.pl (dostęp 21.04.2014 r.).
 • Uchwała nr IX/1675/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl (dostęp 28.08.2014 r.).
 • Uchwała nr XIII/2648/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl (dostęp 28.08.2014 r.).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).
 • Uchwała nr 252/XLI/2014 Rady Gminy Dubiecko z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie programu naprawczego gminy Dubiecko, http://www.dubiecko.pl (dostęp 28.08.2014 r.).
 • Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, druk nr 1181, http://orka.sejm.gov.pl (dostęp 21.04.2014 r.).
 • Wójt gminy w prokuraturze, http://www.zycie.pl (dostęp 19.04.2014 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317447

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.