PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 40 Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej | 258--268
Tytuł artykułu

Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Factors Influencing Effective Risk Management in the Financial Management of Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie ryzykiem zostało usankcjonowane przepisami prawa jako jeden z postulatów kontroli zarządczej. Podkreślić przy tym należy, że nie jest to łatwe zadanie. Nabycie umiejętności w tym zakresie wymaga dużego zaangażowania ze strony kierownictwa JST zwłaszcza na płaszczyźnie zmiany filozofii myślenia i sposobu zarządzania w szczególności publicznym zasobem finansowym, gdyż od dawna wiadomo, że pełna realizacja celów i zadań wiąże się z ryzykiem. Kluczową sprawą jest umiejętne szacowanie ryzyka zwiększając przez to prawdopodobieństwo zgodnego z prawem oraz efektywnego wydatkowania środków publicznych. Przedstawione powyżej czynniki, które można wykorzystać do tworzenia polityki zarządzania ryzykiem nie stanowią katalogu zamkniętego. Ich dobór uzależniony jest głównie od specyfiki działania jednostki, wysokości dysponowania środków publicznych w tym pochodzących z budżetu UE, a także liczby i kwalifikacji personelu pracowniczego. Niezależna działalność audytu wewnętrznego poprzez identyfikację i szacowanie czynników ryzyka niewątpliwie przyczynia się do wspierania decydentów samorządowych w systemie zarządzania ryzykiem. (abstrakt oryginalny)
EN
Risk management has been sanctioned by the law as one of the demands of management control. What should be emphasized that it is not an easy task. The acquisition of skills in this field requires a lot of commitment from the leadership of local government units particularly the changes in philosophy and in particular the management of public financial resource, as has long been known that the full implementation of the objectives and tasks associated with risk. The key issue is skillful risk assessment thereby increasing the likelihood of a lawful and effective spending of public funds. The above factors, which can be used to create a risk management policy are not exhaustive. Their selection depends mainly on the specific unit operation, the amount of disposal of public funds including those from the EU budget, as well as the number and qualifications of staff members. An independent internal audit activity through the identification and assessment of risk factors undoubtedly contributes to supporting decision makers of the risk management system. (original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Biuletyn nr 1(2) 2012, Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Czerwiński K., 2003, Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym, Link, Szczecin.
 • Czerwiński K., 2004, Audyt wewnętrzny, InfoBiznes, Warszawa.
 • Dunaj B. (red.), 2000, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa.
 • Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, NIK - LGD-4101-036/2011, nr ewid. 140/2011/P10132/LGD.
 • Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Presscom, Wrocław.
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF. z 2009 r., nr 15, poz. 84).
 • Komunikat nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF. z 2012 r., poz. 56).
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk E., 2010, Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych, Wyd. Presscom, Wrocław.
 • Kumpiałowska A., 2011, Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publiczny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Pismo z dnia 29 stycznia 2010 r. Podsekretarza Stanu, Ministerstwo Finansów, DA6/4095/NWX/2010/775.
 • Stachurski W., 2010, Kontrola zarządcza oraz koordynacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych [w:] Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą - Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski i J.M. Salachna, Gdańsk.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 168).
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o finansach publicznych - Druk Sejmowy nr 1181.
 • Walczak P., 2010, Kontrola zarządcza [w:] Finanse publiczne praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, red. W. Lachiewicz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317505

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.