PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 47 nr 2 Finanse wobec zmianw burzliwym otoczeniu ; Finance in the Face of Changesin an Unstable Environment | 151--179
Tytuł artykułu

Dietetyk - warunki wykonywania zawodu i opodatkowanie podatkiem od towarów i usług

Warianty tytułu
Dietitian - Conditions of Working in the Profession and Taxation of the Value Added Tax
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zawód dietetyka w Polsce, wzorem wielu gospodarczo rozwiniętych państw, zaliczany jest do zawodów medycznych. Uwarunkowania wykonywania i opodatkowania zawodu nie są precyzyjnie określone i wymagają zmian dostosowawczych. Przedmiotem artykułu jest prezentacja i analiza regulacji prawnych wykonywania zawodu dietetyka w Polsce oraz teoretycznych i praktycznych aspektów opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności podejmowanych przez dietetyków w ramach indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej lub w spółce cywilnej. Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych problemów związanych z przedmiotem analizy oraz wskazanie kierunków pożądanych zmian w tym zakresie. W artykule przedstawiono regulacje prawne wykonywania zawodu i kierunki proponowanych zmian oraz zasady opodatkowania czynności wykonywanych przez dietetyków podatkiem od towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.(abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, like in many economically developed countries, a dietician is considered an occupation in the health profession. Conditions of practice and taxation of this profession are not well defined and require adjustment. The subject of this article is to present and analyze the regulations of the dietetics profession in Poland, as well as the theoretical and practical aspects of value added tax taxation of activities undertaken by dieticians as part of their business partnerships or self-employment. The purpose of this article is to identify the most important issues that need to be examined, as well as to provide directions for the proposed changes in this area. The article presents the legal regulations of this profession, proposed changes to them, and the rules of value added tax taxation of activities performed by dieticians in connection with their economic activity.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Bartosiewicz A., VAT. Komentarz, Wolters Kluwer, LEX, 2013.
 • Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/search [10.11.2012].
 • Definition of a dietitian, European Federation of the Associations of Dietitians, www.efad.org/everyone/1273/5/0/32 [16.10.2012].
 • Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, Dz.Urz. WE L 255.22.
 • Dyrektywa nr 112 Rady WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. WE L 347.1 z późn. zm.
 • Dyrektywa VAT 2006/112/WE, red. J. Martini, Unimex, Wrocław 2012.
 • Dyrektywa VAT. Polska perspektywa, red. R. Namysłowski, D. Prokop, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 • Gazeta Prawna.pl Podatki, http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/617953,e_dietetyk_nie_skorzysta_ze_zwolnienia_vat.html [15.11.2012].
 • http://bip.mz.gov.pl/index?mr=m12091&ms=&ml=pl&mi=209&mx=0&mt=&my=573&ma=15939 [7.07.2013].
 • http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmlang=pl [20.08.2013].
 • http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ [7.07.2013].
 • International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): Structure, group definitions and correspondence tables, www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dcomm/publ/docu ments/publication/wcms_172572.pdf [16.10.2012].
 • Interpelacja nr 23967 do Ministra Zdrowia w sprawie braku regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu dietetyka, 27.07.2011, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/58C1A505 [15.11.2012].
 • Interpretacja indywidualna z dnia 1.03.2013, sygn. ITPP1/443-1482/12/MS, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, http://biblioteka3.inforlex.pl/ [3.08.2013].
 • Interpretacja indywidualna z dnia 15.02.2013, sygn. IBPP3/443-47/13/LŻ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, http://biblioteka3.inforlex.pl/ [3.08.2013].
 • Interpretacja indywidualna z dnia 6.06.2013, sygn. IPTPP1/443-201/13-4/MW, Dyrektor Izby Skarbowej, http://biblioteka3.inforlex.pl/ [3.08.2013].
 • Interpretacje i orzeczenia Ministerstwa Finansów, http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php [10.11.2012].
 • Karkowska D., Zawody medyczne, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 20.
 • Kim jest dietetyk, Polskie Towarzystwo Dietetyki, www.ptd.org.pl/index.php/kwalifikacje-dietetyka/kim-jest-dietetyk [15.10.2012].
 • Komentarz do dyrektywy 2006/112/WE. Kodyfikacja przepisów o VAT, ISP Modzelewski i Wspólnicy, Warszawa 2010.
 • Lewandowski K., Fałkowski P., Dyrektywa VAT 2006/112. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.
 • Pachocka L., Rola dietetyka w ochronie zdrowia publicznego, "Żywienie Człowieka i Metabolizm" 2010, nr XXXVII (3)
 • Pismo z dnia 19.02. 2013 r. Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP2/443-1177/12-5/KG, www.mofnet.gov.pl [15.07.2013 r.].
 • Poselski projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, regulującej m.in. zawód dietetyka, który wpłynął do Sejmu 2 kwietnia 2008 r., nr druku 846, http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/0/EEF596B53C81A876C12577D1004F6426?OpenDocument [10.07.2013].
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Dz.U. z 2012 r., poz. 7.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, Dz.U. poz. 184.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, Dz.U. nr 58, poz. 298.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku, Dz.U. z 2012, poz. 15.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, Dz.U. nr 112, poz. 770 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku, Dz.U. nr 112, poz. 771 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz.U. nr 164, poz. 1166.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz.U. nr 253, poz. 1520.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. nr 82, poz. 537 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Dz.U. nr 151, poz. 896.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, Dz.U. nr 140, poz. 1143 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, Dz.U. nr 140, poz. 1145 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, Dz.U. nr 173, poz. 1419 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie określenia zawodów regulowanych, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, Dz.U. nr 38, poz. 302.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, Dz.U. nr 251, poz. 1885 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Dz.U. nr 63, poz. 394.
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 84, poz. 455 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. nr 112, poz. 654, nr 149, poz. 887 i nr 174, poz. 1039.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 31 maja 2010 r. o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=0&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=131&ma=012175 [22.07.2013].
 • www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b2&ms=0&ml=pl&mi=0&mx=0&mt=&my=288&ma=6015 [6.07.2013]
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18.01.2012 r., I SA/Po 767/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query [14.11.2012].
 • Zalecenie Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 29 września 2009 r. w sprawie stosowania Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO-08), Dz.Urz. WE L292.31.
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach nauczanych w szkołach medycznych, Dz. Urz. MZiOS nr 11, poz. 27.
 • Zubrzycki J., Leksykon VAT, Unimex, Wrocław 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171319561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.