PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 501 | 163
Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozdział pierwszy jest zatytułowany Koncepcje i modele oceny jakości w systemach informacyjnych i stanowi teoretyczne ramy dla charakterystyki pojęcia jakości i jej rodzajów oraz oceny jakości systemów informacyjnych. W rozdziale zdefiniowano pojęcie jakości, wskazując przy tym na różnorodność możliwych punktów widzenia i wiążących się z tym interpretacji jego istoty. Następnie, wychodząc od modelowych czynników sukcesu systemów informacyjnych, przedstawiono trzy podstawowe obszary dokonywania oceny takich systemów, tzn. obszar ich ogólnej jakości, obszar jakości usług oraz obszar jakości informacji. W dalszej kolejności przybliżono czynniki ogólnej oceny systemów informacyjnych oraz ukazano szerokie spektrum modeli i metod pomiaru jakości usług informacyjnych. Na zakończenie pierwszego rozdziału przedstawiono bliżej metodę SERVQUAL i jej zastosowanie do oceny jakości usług różnych systemów informacyjnych. Rozdział dragi jest zatytułowany Ocena i zarządzanie jakością informacji w systemie informacyjnym i stanowi dalszy ciąg teoretycznej prezentacji oceny systemów informacyjnych realizowanej w trzecim obszarze, tzn. w odniesieniu do jakości informacji. W tej części monografii zidentyfikowano podstawowe problemy związane z dokonywaniem oceny jakości informacji: wielowymiarowość takiej oceny, dużą różnorodność i dowolność w interpretacji poszczególnych wymiarów jakości informacji, trudności występujące na etapie zarówno konceptualizacji, jak i mierzenia jakości informacji. W kolejnych podpunktach usystematyzowano możliwe do rozpatrzenia, zbiorcze wymiary jakości informacji. Uporządkowano i zdefiniowano poszczególne jej cechy. Zaprezentowano także pewne sposoby pomiaru tych cech oraz przykładowe - sformalizowane miary jakości informacji. W pierwszej części trzeciego rozdziału zatytułowanego Modele i metody oceny jakości informacji w sieci WWW kontynuowana jest realizacja celów poznawczych. Zmiana środowiska, w którym funkcjonuje system informacyjny, na środowisko sieciowe wpływa bowiem na jego ogólną ocenę. Należało zatem zidentyfikować, jaki wpływ na taką ocenę mają dokonujące się zmiany w obszarach: technologii, potrzeb informacyjnych użytkowników systemów oraz celów i priorytetów rządzących. W dalszej części tego rozdziału realizowane są już cele metodologiczne podjęte w monografii. W drugim podpunkcie dokonuje się bowiem skojarzenia przedstawionych w rozdziałach pierwszym i drugim koncepcji i modeli oceny jakości systemów informacyjnych z nowym środowiskiem -systemów funkcjonujących w sieci WWW. W szczególności takie umiejscowienie w sieci WWW oddziałuje na ocenę jakości informacji w systemie. Ukazano zatem stosowny model oceny jakości informacji w serwisie WWW oraz wpływ możliwości technologicznych i zmian społecznych na kontekst, sposób i zakres dokonywanej oceny. W końcowej części tego rozdziału zawarto taksonomię metod oceny jakości serwisu WWW. Uwzględnia ona trzy podstawowe kryteria: cel oceny serwisu (z jakiego powodu dokonuje się oceny), podmiot (kto dokonuje oceny) i przedmiot (co jest oceniane). Rozdział czwarty jest zatytułowany Praktyka oceny jakości serwisów i jakości informacji w serwisach WWW i stanowi realizację celów utylitarnych. Zaprezentowano w nim wykorzystanie metod, kryteriów i narzędzi oceny jakości informacji w praktyce ewaluacji systemów informacyjnych WWW. Ze względu na ważność tematyki przedstawiono przede wszystkim metody oceny jakości informacji dotyczących zdrowia i medycyny w serwisach WWW. Zamieszczono także niektóre wyniki badań jakości tego rodzaju informacji. Zaprezentowano również serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości. Ponadto ukazano ewaluację serwisu tematycznego z zakresu nauk technicznych. Za interesujące i godne przybliżenia należy uznać także wyniki badań jakości witryn branżowych w Polsce. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
163
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections - The 3rd edition (2007), Institute for Museum and Library Services (www.imls.gov), dok. elektr., http://framework.niso.org.
 • A List of Quality Selection Criteria: A Reference Tool for Internet Subject Gateways, dok. elektr., http://www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/quality/report-2.html.
 • Afuah A., Tucci Ch.L., Biznes internetowy - strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Al-Hakim L., Information Quality Deployment, Proceeding of Ninth International Conference on Information Quality, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 2004.
 • April G.D., Pathcr S., Evaluating Service Quality Dimensions within e-Commerce SMEs, "The Electronic Journal Information Systems Evaluation" 2008, vol. 11, Issue 3.
 • Arrow K.J., The Economics of Information, w: The Computer Age: A Twenty Year View, eds. M.L. Dertouzos, J. Moses, MIT Press, Cambridge 1979.
 • Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 1, PWN, Warszawa 1990.
 • Avison D., Fitzgerald G., Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools, Mc-Graw Hill, New York 2008.
 • Babik W., O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym, dok. elektr., http://www.ap.krakow.pl/ktime/ref2010/babik.pdf.
 • Barnes C., Harvey R., Wilde A., Hadzi-Pavlevic D., Wilhelm K., Review of the Quality of Information on Bipolar Disorder on the Internet, "Australian and New Zealand Journal of Psychiatry" 2009, No 43.
 • Bates B.J., Information as an Economic Good: Sources of Individual and Social Value, w: The Political Economy of Information, eds. V. Mosco, J. Wasco, University of Wisconsin Press, Madison 1988.
 • Bednarek-Michalska B., Ocena jakości bibliotekarskich serwisów informacyjnych udostępnianych w Internecie, "Bibliotekarz Podlaski" 2002, nr 4.
 • Bednarek-Michalska B., Ocena jakości źródeł internetowych z zakresu nauk technicznych w portalu BazTOL, BazTOL - Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, październik 2007.
 • Benson S., Standing C, Information Systems. A Business Approach, John Wiley and Sons, Australia 2002.
 • Bernstram E.V., Shelton D.M., Walji M., Meric-Bernstam F., Instruments to Assess the Quality of Health Information on the World Wide Web: What Can Our Patients Actually Use, "International Journal of Medical Informatics" 2005, vol. 74, Issue 1.
 • BEUC View on e-Health, BEUC/X/011/2002, The European Consumers' Organization, 12 March, 2002, dok. elektr., http://www.beuc.Org/BEUCNoFrame/Docs/5/PIPCFNICGEBJEDDBABHACJOJPDBY9DBDAG9DW3571KM/BEUC/docs/DLS/2002-00039-01-E.pdf.
 • Beynon-Davies P., Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa 1999.
 • Bielawa A., Przegląd najważniejszych modeli zarządzania jakością usług, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 692, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 24, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • Borys T., Kwalimetria. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1991.
 • Brien S.A., Essentials for the Internet Worked e-Business Enterprise, dok. elektr., http://www.mhhe.com/business/mis/obrien/obrien10e/student/olc/def_ch01.mhtml.
 • Buckland M.K., Information as Thing, "Journal for Information Science" 1991, No 42 (5).
 • Bulik J., Podział klasowy społeczeństwa informacyjnego, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2011, nr 1.
 • Calvert P.J., Hernon P., Surveying Service Quality within University Libraries, "Journal of Academic Librarianship" 1997, vol. 23, Issue 5.
 • Charnock D., The Discern Handbook: Quality Criteria for Consumer Health Information on Treatment Choices, 1998, dok. elektr., http://www.discern.org.uk/disccrn.pdf.
 • Chmielarz W., Analiza i ocena wybranych internetowych sklepów spożywczych, "Problemy Zarządzania" 2011, nr 1.
 • Chmielarz W., Analiza i ocena wybranych specjalistycznych wortali internetowych branży spożywczej, dok. elektr., http://www.ptzp.org.pl/files/konfcrcncjc/kzz/artyk_pdf_2011/021.pdf.
 • Chmielarz W., Analiza metodyk porównania witryn internetowych na przykładzie branży odzieżowo-obuwniczej, w: Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 10, red. A. Januszewski, PSZW, Bydgoszcz 2007.
 • Chmielarz W., Analiza porównawcza witryn internetowych w branży kosmetycznej, SWO 2007, dok. elektr., http://www.swo.ac.katowicc.pl/pdf/338.pdf.
 • Chmielarz W., Analysis and Evaluation of Selected Internet Groceries, w: Advanced Information Technologies for Management AITM 2010, red. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 • Chmielarz W., Metodyczne problemy oceny witryn bankowości elektronicznej, w: Systemy wspomagania organizacji. Informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki, red. M. Pankowska, T. Porębska- Miąc, H. Sroka, Katowice 2008.
 • Chmielarz W., Ocena użyteczności internetowych witryn sklepów komputerowych, w: Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 13, red. W. Bojar, PSZW, Bydgoszcz 2008.
 • Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007.
 • Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M., Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 • Clausen H., Evaluation of Library Web Sites: The Danish Case, "The Electronic Library" 1999, No 17 (2).
 • Czerwiński A., Przemiany na rynkach informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
 • Czerwiński A., Usługi informacyjne w e-edukacji, w: Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce, red. A. Szewczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Czerwiński A., Wybrane problemy polskich tynków oprogramowania w latach 1994-1998 jako rynków informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.
 • Daraz L., Macdermid J.C., Wilkins S., Gibson J., Shaw L., The Quality of Websites Addressing Fibromyalgia: An Assessment of Quality and Readability Using Standardized Tools, "BJM Open" 2011, vol. 31, No 1 (1) e000152. doi: 10.1136/bmjopcn-2011-000152.
 • Davis F.D., Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology, "MIS Quarterly" 1989, No 13.
 • DeLone W.H., McLean E.R., Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable, "Information Systems Research" 1992, No 3.
 • DeLone W.H., McLean E.R., The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update, "Journal of Management Information Systems" 2003, No 19 (4).
 • Derfert-Wolf L., Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie - subject gateways, EBIB 2004, nr 6 (57), dok. elektr., http://cbib.oss.wroc.pl/2004/57/derfert.php.
 • Dobrogowska-Schlebusch E., Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie - jako zadanie dla bibliotek, "Elektroniczne Publikacje - Nowe Trendy i Badania" 2007, nr 3 (84), dok. elektr., http://www.ebib.info/2007/84/a.php?dobrogowska_schlebusch.
 • Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 • Dziadkowice J., Wybrane metody badania i oceny jakości usług. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 717, Kraków 2006.
 • Eco U., Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, w: Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, red. M. Hopfinger. PIW, Warszawa 2002.
 • e-Europe 2002: Quality. Criteria for Health Related Websites, Commission of the European Communities, dok. elektr., http://www.jmir.Org/2002/3/e15/.
 • Elektroniczna gospodarka w Polsce - Raport 2002, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2003.
 • English L., Improving Data Warehouse and Business Information Quality: Methods for Reducing Costs and Increasing Profit's, John Wiley & Sons Inc., New York 1999.
 • English L., Information Quality: Meeting Customer Need, "Information Impact Newsletter" 1996, dok. elektr., http://www.mfoimpact.com/articlcs/DMR11.96McetingCustNeeds-withfiguresl.pdf.
 • English L., Total Information Quality Management: A Complete Methodology for IQ Management, "DM Review" 2003. No 9.
 • Eppler M.J., Witting D., Conceptualizing Information Quality: A Review of Information Quality Frameworks from the Last Ten Years, Proceedings of the 2000 Conference on Information Quality, University of St. Gallen, 2000.
 • Floridi L., Information Ethics: On the Philosophical Foundations of Computer Ethics, dok. elektr., http://www.wolfson.ox.ac.uk/~floridi/ic.htm.
 • Foley O., Helfert M., Elwood L., The Impact of Diverse Information Systems Environments on Information Quality. A Design Science Approach, Proceedings of the 4th European Conference on Information Management & Evaluation, Academic Publishing Limited, Lisbon 2010.
 • Fuhr N. i in., Evaluation of Digital Libraries, dok. elektr., http://www.scribd.com/doc/185523/EvaluationofDigitalLibrariesFulltext.
 • Gach D., Pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy klientów, "E-mentor" 2008, nr 1 (23).
 • Gagliardi A., Jadad A.R., Examination of Instruments Used to Rate Quality of Health Information on the Internet: Chronicle of a Voyage with an Unclear Destination, BMJ 2002, No 324.
 • Gawrysiuk P., Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Gerkes M, Information Quality Paradox of the Web, dok. elektr., http://izumw.izum.si/~max/paper.htm.
 • Gkouskou K., Markaki A., Vasilaki M., Roidis A., Vlastos I., Quality of Nutritional Information on the Internet in Health and Disease, "Hippokratia" 2011, No 15 (4).
 • Głowacka E., Kryteria i wskaźniki oceny jakości europejskich internetowych serwisów tematycznych, "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2007, nr 1.
 • Golterman L., Banasiak N.C., Evaluating Web Sites: Reliable Child Health Resources for Parents, "Pediatrie Nursing" 2011, No 37 (2).
 • Górski A., Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 1999.
 • Grönroos Ch., A Service Quality Model and Its Marketing Implications, "European Journal of Marketing", 1984, vol. 18, No 4.
 • Grönroos Ch., Strategic Management and Marketing in the Service Sector, Marketing Science Institute, Cambridge, Mass. 1983.
 • Gryncewicz W., Doskonalenie jakości informacji w jednostkach administracji skarbowej. Podejście infologiczne, praca doktorska, Wrocław 2007, dok. elektr., http://www.dbc.wroc.pl/Content/1809/Rozprawa 02022007-proba2.pdf.
 • Guada J., Venablc V., A Comprehensive Analysis of the Quality of Online Health-Related Information Regarding Schizophrenia, "Health & Social Work" 2011, No 36 (1).
 • Gummesson E., Quality Management in Service Organizations, International Service Science Association, New York 1996.
 • Gupta U., Information Systems: Success in the 21st Century, Prentice Hall Canada Inc., New Jersey 2000.
 • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Harwood N., Bydder J., Student Expectation of and Satisfaction with, the University Library, "Journal of Academic Librarianship" 1998, vol. 24, Issue 2.
 • Hirschleifer J., Riley J., The Analytics of Uncertainty and Information, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 • Hsu W.C., Bath P.A., Development of a Patient-Oriented Tool for Evaluating the Quality of Breast Cancer Information on the Internet, "Studios of Health Technologies and Informatics" 2008, No 136.
 • http://baztol.library.put.poznan.pl
 • http://www.beuc.org
 • http://www.biblos.pk.edu.pl/konsorcjum
 • http://www.biome.ac.uk
 • http://www.chu-roucn.fr
 • http://www.discern.org.uk
 • http://www.genome.gov
 • http://www.hon.ch
 • http://www.ihealthcoalition.org
 • http://www.mlanet.org
 • http://www.quick.org.uk
 • http://www.w3.org
 • Hu H., Koronios A., Understanding Information Quality in e-Business, "Journal of Computer Information Systems" 2004-2005, No 21 (3).
 • Jadad A.R., Gagliardi A., Rating Health Information on the Internet: Navigating to Knowledge or to Babel?, "The Journal of the American Medical Association" 1998, No 279.
 • Janiak M., Krakowska M., Ocena bibliotek cyfrowych - kryteria jakości, w: Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010, red. C. Mazurek, M. Stroiński, J. Węglarz, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2011.
 • Kachniewska M., Zarządzanie przez jakość w turystyce, w: Czynniki determinujące jakość a doskonalenie systemu informacyjnego w branży turystycznej, red. K. Wajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Kahn B.K., Strong D.M., Wang R.Y., Information Quality Benchmarks: Product and Service Performance, "Communications of the ACM" 2002, vol. 45, No 4.
 • Kaicker J., Borg Debono V., Dang W., Buckley N., Thaban L., Assessment of the Quality and Variability of Health Information on Chronic Pain Websites Using the DISCERN Instrument, "BMC Medicine" 2010, vol. 8, dok. elektr., http://www.biomedcentral.com/1741-7015/8/59.
 • Kang H., Bradley G., Measuring the Performance of IT Services: An Assessment of SERVQUAL, "International Journal of Accounting Information Systems" 2002, No 3 (1).
 • Kasztelowicz P., Medical Information Asymmetry in Cyberworld of Manuel Castells, Toruń 2004, dok. elektr., http://www.am.torun.pl/~pckasz/chealth2-asymetry.pdf.
 • Kettinger W.J., Lec C.C., Pragmatic Perspectives on the Measuring of Information Systems Service Quality, "MIS Quarterly" 1997, No 21 (2).
 • Kettinger W.J., Lee C.C., Zones of Tolerance: Alternative Scales for Measuring Information Systems Service Quality, "MIS Quarterly" 2005, No 29 (4).
 • Kisielnicki J., Metody badania zapotrzebowania na informacje, w: Informacyjne problemy planowania, PWE, Warszawa 1982.
 • Kisielnicki J., MIS. Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
 • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1999.
 • Kobyliński A., Modele jakości produktów i procesów programowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Koch T., Quality-Controlled Subject Gateways: Definitions, Typologies, Empirical Overview, "Online Information Review" 2000, vol. 24 (1).
 • Kolman R., Ilościowe określanie jakości, PWE, Warszawa 1973.
 • Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 17.05.2005, dok. elektr., http://www.unccc.org/filcadmin/DAM/cnv/pp/EU%20texts/convcntioninpolish.pdf.
 • Korea as a Knowledge Economy. Evolutionary Process and Lessons Learned. Overview, World Bank, Washington 2006.
 • Kubiak B.F., Strategiczne systemy informacyjne, w: Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Kujawiński J., Niektóre metody oceny jakości usług, w: Marketing 2001, t. 2, Katedra Turystyki i-Usług Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 1998.
 • Lee Y.W., Strong D.M., Kahn B.K., Wang R.Y., AIMQ: A Methodology for Information Quality Assessment, "Information & Management" 2002, No 40.
 • Lopez-Jornet P., Camacho-Alonso F., The Quality of Internet Sites Providing Information Relating to Oral Cancer, "Oral Oncology" 2009, No 45 (9).
 • Malone T.W., Yates J., Benjamin R.I., Electronic Markets and Electronic Hierarchies, "Communications on the ACM" 1987, vol. 30, No 6.
 • Marcinkowski J.T., Właśniak K., Jakość dostępnych w Internecie informacji o zdrowiu, "Zdrowie Publiczne" 2007, nr 117 (2), dok. elektr., http://www.zdrowiepubliczne.pl/artykul/pobicrzPdf/id/2106/Iang/pl.
 • Marketing. Podręcznik europejski, red. P. Kotler, PWE, Warszawa 2002.
 • Massie E., Drilling Down to Find what Drives Corporate IT Buyers, "Computer Reseller News" 1999 z 5 VII.
 • Neely M.P., Cook J.S., Fifteen Years of Data and Information Quality Literature: Developing a Research Agenda for Accounting, "Journal of Information Systems" 2011, vol. 25.
 • Niedźwiedziński M, Cechy informacji próba systematyzacji, w: Jakość danych w systemach informacyjnych, red. J. Oleński, Wydawnictwo OBSR, Warszawa 1987.
 • Nitecki D., Changing the Concept and Measure of Service Quality in Academic Libraries, "Journal of Academic Librarianship" 1996, vol. 22, Issue 3.
 • Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
 • Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Parasuraman A., Berry L.L., Zeithami V.A., Refinement and Reassessment of the SERVQUAL Scale, "Journal of Retailing" 1991, No 67 (4).
 • Parasuraman A., Zcithaml V.A., Berry L.L., A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, "Journal of Marketing" 1985, vol. 49.
 • Parasuraman A., Zeithami V.A., Berry L.L., SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, "Journal of Retailing" 1988, vol. 64, No 1.
 • Park J., Kim J.S., The Impact of IS Sourcing Type on Service Quality and Maintenance Efforts, "Information & Management" 2005, No 42 (1).
 • Pipino L.L., Lec Y.W., Wang R.Y., Data Quality Assessment, "Communications of the ACM" 2002, vol. 45, No 4.
 • Pitt L.F., Watson R.T., Kavan C.B., Measuring Information Systems Service Quality: Concerns for a Complete Canvas, "MIS Quarterly" 1997, No 21 (2).
 • Pitt L.F., Watson R.T., Kavan C.B., Service Quality: A Measure of Information Systems Effectiveness, "M1S Quarterly" 1995, No 19 (2).
 • Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
 • PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2003.
 • PN-EN ISO 9000:2001 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
 • PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
 • PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
 • Polskie Biblioteki Cyfrowe 2010, red. C. Mazurek, M. Stroiński, J. Węglarz, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2011.
 • Quinn B., Adopting Service Quality Concepts to Academic Libraries, "Journal of Academic Librarianship" 1997, vol. 23, Issue 5.
 • Radzikowski W., Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Toruńskiej Szkoły Zarządzania, Toruń 1997.
 • Rostck K., Zarządzanie jakością danych w systemach informatycznych przedsiębiorstwa, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2008, nr 2.
 • Roy B., Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT, Warszawa 1990.
 • Ruzevicius J., Gedminaite A., Business Information Quality and Its Assessment, "Engineering Economics" 2007, No 2 (52).
 • Saithna A., Ajayi O.O., Davis E.T., The Quality of Internet Sites Providing Information Relating to Hip Resurfacing, "Surgeon" 2008, No 6 (2).
 • Sandusky R.J., Digital Library Attributes: Framing Usability Research, dok. elektr., http://www.uc-lic.ucl.ac.uk/annb/docs/Sandusky35.pdf.
 • Saracevic T., Evaluation of Digital Libraries: An Overview, 2004, dok. elektr., http://comminfo.rutgers.edu/~tefko/DL_evaluation_Delos.pdf.
 • Seddon P.B., A Respecification and Extension of the DeLone and McLean Model of IS Success, "Information Systems Research" 1997, No 8.
 • Shapiro C, Varian H.R., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 • Sidor M.W., Jakość usług bibliotecznych. Badanie metodą SERVQUAL, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2005.
 • Skikicwiez R., Metody pomiaru jakości usług bankowych i ich zastosowanie w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1004, Wrocław 2003.
 • Smith A., Criteria for Evaluating Internet Information Resources, dok. elektr., http://www.vuw.ac.nz/staff/alastair smith/evaln/index.htm
 • Sroka H., Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 • Stefanowicz B., Informacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 • Stefanowicz B., Wybrane zagadnienia infologicznej analizy informacji, Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku 1999, t. 12.
 • Stoma M., Badanie jakości usług metodą Servqual - więcej zalet czy wad?, "Problemy Jakości" 2009, nr 10.
 • Stoma M., Modele i metody pomiaru jakości usług, Wydawnictwo Q&R Polska Sp. z o.o., Lublin 2012.
 • Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, PWN, Warszawa 2007.
 • Stvilia B., Gasser L., Twidalc M.B., Smith L.C., A Framework for Information Quality Assessment, "Journal of the American Society for Information Science and Technology" 2007, No 58 (12).
 • Sundgren B., An Infological Approach to Data Bases, Skriftserie Statistika Centralbyran, Stockholm 1973.
 • Tadeusiewicz R., Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002.
 • The Challenge of Providing Consumer Health Information Services in Public Library, American Association for the Advancement of Science, dok. elektr., http://ehrweb.aaas.org/PDF/ChalIengePubLibraries.pdf.
 • Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985.
 • Touchet B.K., Warnock J.K., Yates W.R., Wilkins K.M., Evaluating the Quality of Websites Offering Information on Female Hypoactive Sexual Disorder, "Journal of Sex & Marital Therapy" 2007, No 33 (4).
 • Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa 2008.
 • Unold J., Teoretyczno-metodologiczne podstawy przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Vikram T., Nilesh Ch., Quality of Internet-Based Information on Gastrointestinal Diseases, "Canadian Journal of Gastroenterology" 2011, No 25 (2).
 • Wang R.Y., A Product Perspective on Total Quality Management, "Communications of the ACM" 1998, vol. 41, No 2.
 • Wang R.Y., Strong D.M., Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers, "Journal of Management Information Systems" 1996, No 12 (4).
 • Wang Yi-Shun, Assessing e-Commerce Systems Success: A Respecification and Validation of the DeLone and McLean Model of IS Success, "Information Systems Journal" 2008, No 18.
 • Wrycza S., Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania, WNT, Warszawa 1999.
 • Xie H.I., Evaluation of Digital Libraries: Criteria and Problems from Users' Perspectives, "Library and Information Science Research" 2006, No 28.
 • Xie H.I., Users' Evaluation of Digital Libraries: Their Uses, Their Criteria, and Their Assessment, "Information Processing & Management" 2008, No 44 (3).
 • Zeithami V.A., Berry L.L., Parasuraman A., The Nature and the Determinants of Customer Expectations of Service, "Journal of Academy of Marketing Science" 1993, Winter.
 • Zhang Y., Developing a Holistic Model for Digital Library Evaluation, "Journal of the American Society for Information Science and Technology" 2010, vol. 61 (1).
 • Ziemba E., Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005.
 • Ziemba E., Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171320493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.