PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr specjalny (marzec-kwiecień) | 37--52
Tytuł artykułu

Stan koniunktury a czynniki kształtujące zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku usług ubezpieczeniowych

Warianty tytułu
Business Conditions and the Factors Shaping Polish Households' Behaviour in the Market for Insurance Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na aktywność gospodarstw domowych na rynku usług ubezpieczeniowych oddziałuje wiele czynników. Należą do nich zarówno czynniki o charakterze makroekonomicznym (dynamika wzrostu PKB, poziom inflacji, stopa bezrobocia, poziom płac, stopy procentowe, koniunktura gospodarcza, regulacje prawne itp.), jak i mające charakter mikroekonomiczny (poziom wykształcenia, wielkość gospodarstwa i faza jego rozwoju, poziom bieżących dochodów, wielkość i struktura zasobów majątkowych, miejsce zamieszkania, model konsumpcji, priorytety życiowe itp.). Celem artykułu jest identyfikacja wpływu wahań koniunktury w sektorze ubezpieczeń gospodarczych na czynniki kształtujące aktywność polskich gospodarstw domowych na rynku usług ubezpieczeniowych. Analizą zostały objęte czynniki oddziałujące na zachowania rynkowe gospodarstw: wybór ubezpieczyciela, sposoby komunikowania się klientów z ubezpieczycielem, źródła informacji o usługach ubezpieczeniowych, oceny wiarygodności firm ubezpieczeniowych, szerokość oferty usługowej, promocja sprzedawanych ubezpieczeń oraz jakość świadczonych usług ubezpieczeniowych. Analiza została przeprowadzona w długim okresie, obejmującym lata 1995-2011, a więc w różnych stanach koniunktury, jakie występowały w tym czasie w polskim sektorze ubezpieczeniowym. Bazę źródłową do przeprowadzonych analiz empirycznych stanowiły dane pochodzące z kwartalnych badań koniunktury ubezpieczeniowej oraz corocznego ogólnopolskiego monitoringu w gospodarstwach domowych, dotyczącego korzystania z usług ochrony ubezpieczeniowej. Organizatorem obu wymienionych badań była Katedra Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (obecnie Katedra Badań Rynku i Usług). (abstrakt oryginalny)
EN
The households' activity in the market for insurance services is affected by many factors. They include both the macroeconomic factors (GDP growth dynamics, level of inflation, unemployment rate, wage level, interest rates, business conditions, legal regulations, etc.) and the microeconomic ones (level of education, size of the household and the phase of its development, current income level, volume and structure of property assets, residence, model of consumption, life priorities, etc.). An aim of the article is to identify the impact of fluctuations of the business conditions in the sector of business insurance on the factors shaping activity of Polish households in the market for insurance services. The analysis comprised the factors affecting households' market behaviour: choice of the insurer, ways of clients' communicating with the insurer, sources of information of insurance services, insurance companies' reliability assessments, service offer width, promotion of the insurance policies being sold, and quality of the insurance services provided. The analysis was carried out in a long term, covering the years 1995-2011, hence in various states of business conditions which took place at that time in the Polish insurance sector. The source base for carrying out empirical analyses was the data from quarterly surveys of business conditions in insurance and the annual nation-wide monitoring at households concerning the use of insurance protection services. An organiser of the both mentioned surveys was the Department of Marketing Research of the Poznan University of Economics (currently the Market and Services Research Department). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
37--52
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K., Cykl koniunkturalny w Polsce na tle strefy euro, (w:) Garczarczyk J. (red.), Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K., Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro, "Prace i Materiały IRG SGH" 2012, nr 89.
 • Adamowicz E., Klimkowska J., Walczyk K., Wahania koniunkturalne w Polsce, (w:) Adamowicz E. (red.), Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury, "Prace i Materiały IRG SGH" 2011, nr 87.
 • Antonides G., van Raaij W. F., Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Bombol M. (red.), Jak żyć w kryzysie? Zachowania polskich konsumentów, SGH, Warszawa 2011.
 • Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Drozdowicz-Bieć M., Od recesji do boomu. Wahania cykliczne polskiej gospodarki 1990-2007, (w:) Adamowicz E. (red.), Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, "Prace i Materiały IRG SGH" 2008, nr 80.
 • Engel J. F., Blackwell R. D., Miniard P. W., Consumer Behavior, The Dryden Press, Chicago 1993.
 • Fatuła D., Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2010.
 • Garczarczyk J. (red.), Jakość usług bankowych i ubezpieczeniowych. Diagnoza, determinanty, segmentacja, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Garczarczyk J. (red.), Model jakości usług finansowych w Polsce, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Garczarczyk J., Matusewicz R., Mocek M., Koniunktura na rynku bankowym i ubezpieczeniowym w Polsce, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Garczarczyk J., Mocek M., Olejnik I., Skikiewicz R., Wskaźniki koniunktury finansowej w diagnozowaniu i prognozowaniu rozwoju gospodarki, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Karcz K., Kędzior Z., Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001.
 • Kieżel E. (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010.
 • Kieżel E., Smyczek S. (red.), Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2011.
 • Londqvist A., A note on the Determinants of house hold Behavior, "Journal of Economic Psychology" 1981, No 1.
 • Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 • Mazurek-Łopacińska K. (red.), Zmiany zachowań konsumenckich w warunkach transformacji polskiej gospodarki, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Ozimek I. (red.), Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług. Wybrane aspekty, Difin, Warszawa 2010.
 • Słaby T. (red.), Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy, SGH, Warszawa 2009.
 • Smyczek S., Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 • Smyczek S., Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.