PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | nr 4 | 61--72
Tytuł artykułu

Technology Mapping in Foresight Studies as a Tool of Technology Management - the Polish Experience

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mapowanie technologii w badaniach foresightowych jako instrument zarządzania technologią - polskie doświadczenia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Wiedza o technologiach to jeden z elementom kształtujących rozwój gospodarczy. Równocześnie współczesne technologie cechuje coraz większa złożoność, a ich cykl zastosowania skraca się. Obserwacja i analiza poziomu ich rozwoju staje się swego rodzaju zabezpieczeniem związanych z nimi inwestycji. Logiczna wydaje się potrzeba ustanowienia właściwego sposobu zarządzania technologią i rozwoju metodyki w tym zakresie.
Cele badań. Celem artykułu jest przedstawienie problemu mapowania technologii w zakresie badań foresightowych jako narzędzia zarządzania technologią. Uwagę skupiono głównie na identyfikacji, a następnie analizie i ocenie działań podejmowanych w obrębie diagnozy bieżącego stanu technologii w polskich projektach foresightowych.
Metodyka. Identyfikacja inicjatyw foresightowych podejmujących działania z zakresu diagnozy bieżącego stanu technologii została przeprowadzona poprzez obserwację, analizę dokumentów, analizę i przegląd literatury. Wybór najlepszych spośród zidentyfikowanych praktyk przeprowadzono poprzez ocenę stopnia spełnienia zdefiniowanych przez autorkę kryteriów.
Kluczowe wnioski. Zasadniczym rezultatem przeprowadzonej w artykule analizy jest identyfikacja elementów diagnozy bieżącego stanu technologii, jakie można uznać za rekomendacje w zakresie wykorzystania metodyki mapowania technologii. Obejmują one między innymi przygotowanie kart technologii, lokalizację związanych z technologią zasobów, wizualizację możliwych relacji pomiędzy technologiami. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Knowledge of technologies is one of the elements shaping economic growth. At the same time, current technologies are characterised by a growing complexity, and their application lifecycle is getting shorter. Observation and analysis of their development has become crucial in order to protect investments linked with them. There seems to be a logical need for both proper technology management and methodology development in that area to be constituted.
Research aims. The aim of the article is to present the problem of technology mapping in the scope of foresight studies as a tool of technology management. The main emphasis has been put on the identification, the subsequent analysis and the evaluation of the activities undertaken in the phase aimed at diagnosing the current state of technology in the context of foresight studies.
Method. Identification of foresight initiatives which undertake operations within the scope of diagnosis of the current state of technology has been conducted through observation, document analysis, literature analysis and review. Selection of the best practices among the identified ones has been made through the assessment of the degree to which criteria defined by the author were fulfilled.
Key findings. The fundamental result of the analysis conducted in the article is the identification of elements of diagnosis of the current state of technology, which can be held as recommendations in the scope of using the methodology of technology mapping. They comprise, among others, preparing technology cards, localising resources linked with technology, and the visualisation of possible relations among technologies. (original abstract)
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
61--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Bialystok University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Analiza kluczowych obszarów badawczych. Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju - Foresight regionalny do 2020 r. (2007). Re-Source Pracownia Badań i Doradztwa, PPNT Fundacja UAM, Poznań, raport niepublikowany, Politechnika Opolska.
 • Atlas of technology clusters in the project Foresight technologiczny przemysłu INSIGHT 2030. Retrieved from: www.fortech2030.pl/atlas-klastrow.
 • Catalogue of technologies developed in the project Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju. Retrieved from: http://www.foresight.itee.radom.pl/chartech/katalog.php.
 • Cetindamar, D., Phaal, R., & Probert D. (2009). Understanding technology management as a dynamic capability: A framework for technology management activities. Technovation, 29.
 • Czaplicka, K. (2006). Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych. Presentation, the conference inaugurating the project, Katowice.
 • Czaplicka-Kolarz, K., Klasik, A., & Karbownik, A. (2010). FORGOM - Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym. Raport zbiorczy z realizacji zadania II, Diagnoza stanu i uwarunkowań wdrażania nowoczesnych technologii w obszarze usług metropolitalnych. Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 • Database of technologies in the project Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce. Retrived from: foresight.cuprum.wroc.pl/technologyList.php.
 • Dobrzański, L.A. (2009). Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych. Gliwice: International OCSCO World Press.
 • Foresight technologiczny przemysłu INSIGHT 2030. Streszczenie analizy końcowej. (2011). Raport IZTECH. Warszawa. Retrived from: www.mg.gov.pl/files/upload/15048/Steszczenie%20analizy%20ko%C5%84cowej.pdf
 • Gavigan, J.P., & Scapolo, F. (1999). A comparsion of national foresight exercises. Foresight, 1(06).
 • Grupa Gomułka. (2010). FORESIGHT. Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020. Raport strategiczny 20 technologii. Report. Kraków.
 • Gudanowska, A. (2012). Mapowanie a foresight. Wybrane aspekty metodologiczne jednego ze współczesnych nurtów badawczych w naukach o zarządzaniu. Współczesne Zarządzanie, 4.
 • Hejduk, I., & Grudzewski, W. (2008). Zarządzanie technologiami: zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji. Warszawa: Difin.
 • Karwińska, A., & Wiktor, D. (2008). Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej. Kraków: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • Keehley, P., Medlin, S., MacBride, S., & Longmire, L. (1997). Benchmarking for Best Practices in the Public Sector: Achieving Performance Breakthroughs in Federal, State, and Local Agencies. San Francisco: Jossey-Bass Inc. Publishers.
 • Kononiuk, A. (ed.), & Gudanowska, A. (ed.). (2013). Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty. Trendy. Białystok: Politechnika Białostocka. (in print).
 • Kozieł, A., & Turek, M. (2007). Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. Retrived from: http://www.wnp.pl/artykuly/scenariusze-rozwoju-technologicznego-przemyslu-wydobywczego-wegla-kamiennego,4147.html.
 • Kukla, D. (2009). Pozycjonowanie technologii będących przedmiotem badań w projekcie Foremat. Report. Retrived from: www.nanonet.pl.
 • Łunarski, J. (2009). Kluczowe procesy w systemowym zarządzaniu technologią. Technologia i automatyzacja montażu, 1.
 • Magruk, A., (2011). Foresight technologiczny a zarządzanie technologią. Problemy eksploatacji, 3.
 • Matusiak, K.B. (ed.). (2009). Foresight kadr nowoczesnej gospodarki. Warszawa: PARP.
 • Mazurkiewicz, A., & Poteralska, B. (ed.). (2011). Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju. Wybrane zagadnienia. Radom: ITeE - PIB.
 • Michalczuk, L. (ed.). (2011). Żywność i żywienie w XXI wieku. Scenariusze rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego. Łódź: SWSPiZ.
 • Michalczuk, L., Goszczyńska, D., Ambroziak, W., Michalak, J., Michalczuk, B., Sowik, I., Chociłowska-Chołuj, J., & Brzozowska-Michalak, J. (2007). LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny. Inwentaryzacja istniejących zasobów wiedzy o województwie łódzkim i technologiach istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionu. Skierniewice: SWSPiZ.
 • Narkiewicz, U., & Lubkowski, K. (2010). Foresight obszaru tematycznego "chemia" województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy). Report. Retrived from: http://www.rsi.org.pl/dane/download/foresight_chemia_raport_koncowy.pdf.
 • Nazarko, J., & Ejdys, J. (ed.). (2011). Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT FOR Podlaskie 2020: regionalna strategia rozwoju nanotechnologii. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 • Pawlak, A.M. (2009). FORESIGHT. Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020. Mapy wiedzy dla Regionu Małopolski w Polsce. Report. Kraków.
 • Pawlak, A.M. (2010). Niszowe kierunki rozwoju regionów Polski. Presentation. Katowice. Retrived from: forumparkow.pl/pdf/workshop-seminarium-20.01.2010-fina-short-ecp.pdf.
 • Phaal, R., Farrukh, C.J.P., & Probert, D.R. (2004). Technology roadmapping - A planning framework for evolution and revolution. Technological Forecasting and Social Change, 71(1-2).
 • Pyka, I., & Czaplicka-Kolarz, K. (ed.). (2011). Scenariusze rozwoju zeroemisyjnej gospodarki energią w Polsce w perspektywie 2050 roku. Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 • Rogut, A., & Piasecki, B. (2010). Foresight jako instrument kształtowania przyszłości polskiego przemysłu tekstylnego. Podręcznik metodyczny dla projektu "Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski". Łódź.
 • Rogut, A., Piasecki, B., Klepka, M., & Czyż, P. (2009). Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce. Warszawa: PARP.
 • Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego. Presentation. Retrived from: www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/42/14/42145/foresightweglowy_mg.ppt.
 • Smith, J.E., & Saritas, O. (2011). Science and technology foresight baker's dozen: a pocket primer of comparative and combined foresight methods. Foresight, 13(2).
 • Sobczyk, J., Łojkowski, W., & Pielaszek, R. (2009). Metodyka Projektu FOREMAT Scenariusze rozwoju zaawansowanych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych. Report. Retrived from: www.nanonet.pl.
 • Strona internetowa projektu Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych, www.foresightpolimerowy.pl.
 • Szewczyk, R. (ed.). (2008). Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej. Metodologia, analizy i diagnoza stanu obecnego. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. Warszawa.
 • Szpyrka, J. (2011). Priorytetowe i innowacyjne technologie zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego. Retrived from: foresight-ogwk.pl/uploads/etap%20VI/Pozycjonowanie%202-2.pdf.
 • Woźniak, K., & Markiewicz, P. (2010). Raport w ramach projektu Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020. Report. Kraków.
 • Woźniak, L. (ed.). (2008). Końcowy raport z badań FORESIGHT Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 • Yan, Xu, Chung-Hsing, Yeh. (2011). An integrated approach to evaluation and planning of best practices, Omega 40.
 • Zalewski, M. (ed.). (2008). Perspektywy zrównoważonego rozwoju regionu łódzkiego: szanse i zagrożenia. Łódź: SWSPiZ.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321143

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.