PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 131 | 79--97
Tytuł artykułu

Wyniki finansowe państwowych funduszy majątkowych a ich portfel inwestycyjny - analiza empiryczna

Autorzy
Warianty tytułu
Financial Results of State Property Funds and Their Investment Portfolio. Empirical Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wartość dodana, która wnoszona jest przez niniejszy artykuł do polskiej literatury z zakresu państwowych funduszy majątkowych, ma dwa wymiary. W warstwie teoretycznej jest nią pierwsza i kompleksowa analiza polskich artykułów naukowych z zakresu funduszy majątkowych będących własnością państwa. Natomiast w warstwie empirycznej, wedle dostępnej autorowi wiedzy, niniejszy artykuł stanowi pierwszą próbę analizy korelacji pomiędzy stopami zwrotu osiąganymi przez wybrane państwowe fundusze majątkowe a wielkością funduszy, okresem funkcjonowania na rynku oraz strukturą portfela inwestycyjnego. Jedynie w dwóch przypadkach uzyskane wyniki spełniają wymóg istotności statystycznej. Nie dotyczą one jednak bezpośredniego związku ze stopą zwrotu, lecz relacji pomiędzy udziałem w portfelu dwóch kategorii aktywów - akcji i udziałów oraz instrumentów dłużnych w pierwszym przypadku a także relacji pomiędzy udziałem instrumentów dłużnych i liczbą grup aktywów w portfelu inwestycyjnym. Należy jednak pamiętać, że przeprowadzone analizy charakteryzują się licznymi ograniczeniami, do których w pierwszej kolejności zaliczyć należy brak informacji ze strony funduszy na temat portfela inwestycyjnego i osiąganych stóp zwrotu z inwestycji, jak również niejednolity dla wszystkich funduszy okres, dla którego publikowane są dane dotyczące stóp zwrotu oraz odmienny sposób klasyfikacji aktywów objętych inwestowaniem. Wpłynęły one niewątpliwie na ostateczne wyniki. W opinii autora istnieje potrzeba kolejnych analiz, zwłaszcza przy założeniu, że fundusze zwiększać będą poziom transparentności i zakres publikowanych danych finansowych. Zaprezentowane badanie stanowić może przyczynek do głębszego poznania aspektów finansowych funkcjonowania tego typu funduszy oraz punkt wyjścia do dalszych badań w tym zakresie. (abstrakt autora)
EN
The article focuses on the problems of state property funds. In the Polish environment the issue of state property funds, in particular in the financial dimension, is still a relatively poorly described and examined area. The article is aimed at the attempt to fill in, at least partially, the gap in the knowledge of the relation between the rates of return achieved by the selected state property funds and groups of invested assets, the size of funds and the period of operation. The value added which this article contributes to the Polish literature on the state property funds is two-dimensional. On the theoretical plane, it is the first complex analysis of Polish scholarly articles on the state owned property funds. While on the empirical plane, in view of the knowledge possessed by the author, it is the first attempt to analyse the correlations between the rates of return achieved be the selected state property funds and the size of funds, the period of operation on the market as well as the structure of the investment portfolio.(original abstract)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Aspadarec W., Państwowe fundusze majątkowe a liberalizacja przepływów kapitałowych, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 106, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012.
 • Budzicki M., Ograniczenia prawne rozwoju globalnych państwowych funduszy inwestycyjnych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2008, Nr 9.
 • Gross D., Mayer T., A Sovereign Wealth Fund to Lift Germany`s Course of Excess Savings, "Centre for European Policy Studies" 2012, No. 280.
 • Kaczmarek K., Państwowe fundusze majątkowe w roli inwestorów transgranicznych, "Ruch Prawny, Ekonomiczny i Socjologiczny", Rok LXXIII, Zeszyt 4, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Krupa D. M., Przejrzystość funkcjonowania państwowych funduszy majątkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 167, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • 6. Marchewka-Bartkowiak K., Recenzja książki: Jennifer Johnson-Calari, Malan Rietveld (red.), Sovereign Wealth Management, "Bank i Kredyt", grudzień 2008.
 • Motyka M., Powołanie państwowego funduszu inwestycyjnego w kontekście zrównoważonego rozwoju Polski w XXI wieku, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 1, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Obroniecki M., Państwowe Fundusz Majątkowe: analiza rozwiązań na świecie i wnioski dla Polski, praca magisterska napisana w Katedrze Skarbowości pod kierunkiem dr Krzysztofa Kluzy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Obroniecki M., Pora na polski Sovereign Wealth Fund, Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej, Warszawa 2012.
 • Ostaszewski R., Państwowe fundusze majątkowe, "Pieniądz, Giełda, Gospodarka", Poznań 2009.
 • Pełka W., Kontrola Państwowa, "Najwyższa Izba Kontroli" 2011, Nr 1 (336), Warszawa 2011.
 • Pełka W., Państwowe fundusze majątkowe globalnym inwestorem XXI wieku, "Opere et Studio pro Oeconomia" 2008, No. 5.
 • Rozanov E., Who holds the wealth of nations?, "Central Banking Journal" 2005, Vol. XV, No. 4.
 • Urban D., Czy państwowe fundusze majątkowe to źródła innowacji w systemie finansowym?, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 106, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012.
 • Urban D., Inwestowanie społecznie odpowiedzialne na przykładzie norweskiego funduszu majątkowego, "Przegląd Organizacji" 2012, Nr 8.
 • Urban D., Macroeconomic Considerations and Motives of Sovereign Wealth Funds Activity, "Contemporary Economics" 2011, Vol. 5, Issue 2.
 • Urban D., Państwowe fundusze majątkowe - nowe wyzwanie dla nadzoru korporacyjnego, "Współczesna Ekonomia" 2010, Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Vol. 15, Nr 3.
 • Urban D., Państwowe fundusze majątkowe jako inwestor finansowy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2012, Nr 271, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Urban D., Państwowe fundusze majątkowe jako nowy element w globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego, "Zarządzanie i Finanse", Nr 4, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 • Urban D., Państwowe fundusze majątkowe jako przykład innowacyjnego narzędzia w dziedzinie zarządzania finansami państwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 167, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Urban D., Strategiczna alokacja aktywów wybranych państwowych funduszy majątkowych w świetle badań empirycznych, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 2012, Nr 276, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Urban D., The Role of Sovereign Wealth Funds In Global Management of Excess Foreign Exchange Reserves, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe" 2011, Vol. 14, No 2, Łódź University Press, Łódź.
 • Wiśniewski P., Ekspansja państwowych funduszy majątkowych a nowy protekcjonizm inwestycyjny. Część I. Definicje, klasyfikacja oraz istotność SWF w gospodarce światowej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyty Naukowe 2011, nr 111, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Wiśniewski P., Ekspansja państwowych funduszy majątkowych a nowy protekcjonizm inwestycyjny. Część II. Ryzyko praktyk protekcjonistycznych a przejrzystość SWF, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyty Naukowe 2011, nr 112, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Wiśniewski P., Sovereign Wealth Funds- państwowe fundusze majątkowe, "Biuro Analiz Sejmowych" 2009, nr 19.
 • http://www.swfinstitute.org/, dane na dzień 11.12.2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321241

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.