PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 312 | 284
Tytuł artykułu

Reprodukcja ludności w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie stanowi. efekt studiów nad reprodukcją ludności w Polsce, które prowadziliśmy w ciągu ostatnich pięciu lat. Jest to kontynuacja wcześniejszych badań, których wyniki- opublikowaliśmy blisko w monografii 119 . W porównaniu z tą publikacją w niniejszym opracowaniu ograniczyliśmy zakres przedmiotowy do ujęcia jednoregiona1nego. Pozwoliło to na znaczne pogłębienie analizy przez wprowadzenie lub adaptację nowych rozwiązań metodologicznych, takich jak, analiza płodności kobiet według stanu cywilnego, miary reprodukcji ludności opartena bieżących odstępach intergenetycznych transpozycja demograficzna. Poszerzyliśmy także zakres wykorzystanych źródeł statystycznych. Oprócz danych z rejestracji bieżącej wykorzystaliśmy w większym stopniu nit poprzednio badanie dzietności kobiet przeprowadzone w ramach NSP 1970 r. Dla celów analizy -komparatystycznej sięgnęliśmy do statystyki ludności niektórych krajów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem sąsiadów Polski oraz bliskiej nam Francji. Francja jest nam bliska kulturowo i dotychczas była dla Polski dobrym wzorcem rozwoju, także jeśli chodzi o przebieg procesów demograficznych. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
284
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Aleksińska J.: Źródła, zakres i metody zbierania i opracowywania danych ludnościowych. Referat na Ogólnopolskie Seminarium Demograficzne ne "Metody i techniki badań mikrostruktur ludnościowych, zorganizowane przez ICE AE, Poznań-Puszczykowo 6-9 grudnia 1989.
 • Barkałow N.: Mikroimitacjonnaja modiel rożdajemoati pokolenija. Gorodskaja i sielskaja siemija. "Mysl", Moskwa 1987, s. 170-196.
 • Blayo Ch.: La constitution de la famille en Prance depuis 1946. "Population", nr 4-5i 1986, s. 721-748.
 • Bogue D.J., Demographic techniques of fertility analysis. University of Chicago, Chicago 1971.
 • Bolesławski L.: Budowa tablic trwania życia. Teoria i praktyka. GUS, Warszawa 1973.
 • Bolesławski L.: Tablice płodności kobiet według generacji. GUS, Warszawa 1974.
 • Bolesławski L.: Tablica zmian stanu cywilnego kobiet 1970-1972. "Wiadomości Statystyczne" nr 9, s. 20-22.
 • Bolesławski L., Przyczynek do statystycznej analizy rozwodów. "Wiadomości Statystyczne" nr 5, s. 6-7.
 • Bolesławski L.: Prawdopodobieństwo zamążpójścia kobiet i urodzeń dzieci. Tablice kohortowe, GUS, Warszawa 1975.
 • Bolesławski L.: Zastosowanie metod kohortowych w badaniach nad częstością zawierania i trwania związków małżeńskich oraz płodnością. W: Analiza kohortowa i jej zastosowanie. PWN, Warszawa 1976, s. 139-156.
 • Borisow W.A.: Wosproizwodstwo nasielenija kak priedmiot diemograficzeskoj nauki. W: Wosproizwodstwo nasielenija i diemograflczedcaja politika w SSSR. "Nauka", Moskwa 1987, s. 3-43.
 • Borowski S., Perspektywy rozwoju badań demograficznych w Polsce. "Studia Demograficzne" nr 35, 1974, s. 3-18.
 • Brahimi H., Nuptialité et fecon di te des mariages en Irlande. "Population" nr 3, 1978, s. 663-703.
 • Bubnowa H., Palowanie demograficzne. Przyczyny, charakter, prognozy. "Studia Demograficzne" nr 1, 1989, s. 35-53
 • Buławski R.P. : Projekt drugiego polskiego spisu powszechnego na tle doświadczeń spisu 1921 r. oraz praktyki zagranicznej. GUS, Warszawa 1930.
 • Calot G., Données comparées aur l'évolution de la fécondité selon le rang de naissance en Allemagne fédérale et en France /1950-1977/. "Population", nr spec.,1979, s. 1291-1348.
 • Calot G., L'observation de la fécondité & court et à moyen terme."Ropulation" nr 1, 1981, s. 9-40.
 • Calot G.: La mesure des taux en démographie. Age en années révolues ou l'Age atteint dans l'année. Incidence du choix de'la définition. PUF, Travaux et Documents nr 104, Paryż 1984.
 • Charbonneau H.: Tourouvre-au-Perche aux XVIIe et XVIIIe siècles. Etude de démographie historique. PDF, Travaux et Documents nr 55, Paryż 1970.
 • Chasteland J.C., Pressât R.: La Nuptialité des générations franqaises depuis un sibcle, "Population" nr 2, 1962, 3. 215-240.
 • Chasnais J.-C.: La transition démographique. Etapes, formes, implication économiques. PtJF, travaux et Documents nr 113, Paryż 1986.
 • Cieślak U.: Analiza podobieństwa funkcji demometrycznych zależnych od czasu. W: Modele i prognozy demograficzne. "Prace i Materiały Instytutu Cybernetyki i Zarządzania nr 2, s. 106-114, SGPiS, Warszawa 1980.
 • Coale A.J. : A new method for calculating Lotka 's the intrinsic rate of growth in stable population. "Population Studies", nr 1, 1957, s. 92-94.
 • Collomb P., Zucker E.: Aspects culturels et socio-psychologiques de la fécondité française. PUF, Travaux et Documents nr 80, Paryż 1977.
 • Courgeau O., Lelièvra E., Analyse démographique des biographies. Editions de l'INEO, Paris 1989.
 • Cternact P., Kraus J.: Problematika populacnich projekci. "Demografie" nr 2, 1988, s. 97-107.
 • Darskij L.J. : Izuczenije plodovitosti żenszczin z ucziotom czisła rożdiennych ranieje dietiej. W: Woprosy narodonasielenija i diemograficzeskoj statistiki. "Statistika", Moskwa 1966.
 • Darskij L.J., Izuczenije płodovitosti braków. W: Woprosy diemografii, "Statistika", Moskwa 1970, s. 188-214.
 • Darskij L.J., Fornirowanije siemii. Diemograficzeskoje issledowanije. "Statistika", Moskwa 1972.
 • Eglite P. i in., Faktory i motiwy diemografiezeskogo powiedienija. Zinatne, Ryga 1984.
 • Feeney G., : Population dynamics based on birth intervals and parity progression, "Population Studies" nr 1, 1983, s. 75-89,
 • Feeney G,: Parity progression projection,W: Proceedings of the IUSSP International Population Conference, Florencja. IUSSP, 4, Hege 1985, s. 125-136.
 • Feeney G., Parity progression measurement of fertility trends. Referat na 10 Konferencję Demograficzną, East-West Population Institute, Honolulu 1985
 • Feeney G.: Period parity progression measures of fertility in Japan, HUPRI Research Paper Series nr 35, 1986,
 • Feeney G., Jingyuan Yu: Period parity progression measures of fertility in China, "Population Studies" nr 1, 1987, s, 77-102.
 • Feeney G,, Wijeyesekera M.: Parity progression and birth interval analysis in South Asia, Referat na Konferencję "Recent Population Trends in South Asia", New Delhi, 1983
 • Feeney G. i in.: Recent fertility dynamics in China: Results from the 1987 One Percent Population Survey, "Population and Development Review" nr 2, 1989, s. 297-322,
 • Feichtinger G. : Demographische Analyse und populations dynamische Modelle, Grandzüge der Bevolkerungsmathematik, Springerverlag, Wien, New York 1979.
 • Festy P.: La fécondité des pays occidentaux de 1870 à 1970, ÏUF, Travaux et Documents nr 85* Paryż 1979
 • Festy P,: La fécondité en Amérique du Hord: Vingt années de baisse, "Population" nr 4-5, 1979, s, 767-799
 • Festy P., Rallu J.-L.: Constitution et reconstitution des famillea françaises. Etat civil et recensements de 1968 et 1975, "Population" nr 1, 1981, s. 63-92.
 • Förster E,, Giersdorf P., Grundlagen der Demographie. VEB Verlag Volk und Gesundheit, Berlin 1976,
 • Frątczak E.,: Droga życiowa .Bibliografia rodzinna, zawodowa i migracyjna, GUS/SGPiS, Warszawa 1989.
 • FSU, Demograficka prirucka, Praha 1982,
 • Goskomstat, Nasielenije SSSR 1987. "Finansy i Statistika", Moskwa 1988,
 • Grigorjanc M..G.: Pieriepisi nasielenija w kapitalisticzeakich stra nach, "Statistika", Moskwa 1976
 • GUS, ludność według płci i wieku zameldowana na zamieszkanie w dniu 31 XII 1959 r. "Statystyka Polski", Seria F, nr 5, Warszawa 1959.
 • GUS, Statystyka ludności - małżeństwa, urodzenia i zgony 1955, Warszawa 1959
 • GUS, Małżeństwa, urodzenia i zgony 1956. Warszawa 1959
 • GUS, Szacunki stanów i struktury ludności według płci i wieku z podziałem na ludność miast i wsi /lata 1950-1960/, Warszawa 1962, /maszynopis powielony/.
 • GUS, Statystyka ludności - małżeństwa, urodzenia, zgony 1960. Warszawa 1964.
 • GUS, Statystyka ludności - małżeństwa, urodzenia, zgony 1961-1964. Warszawa 1965.
 • GUS, Stan i struktura ludności 1965. "Statystyka Polski" nr 10/132/1 Warszawa 1966.
 • GUS, Szacunek struktury ludności według płci, wieku i województw w dniu 31 XII 1966.-Warszawa 1967.
 • GUS, Szacunki stanu i struktury ludności w latach 1960-1967. Warszawa 1968.
 • GUS, Rocznik Demograficzny 1945-1966. Warszawa 1968.
 • GUS, Rocznik Demograficzny 1967-1968. Warszawa 1969.
 • GUS, Dzietność kobiet. Wyniki ostateczne NSP 1970. Cz. 1, Warszawa, 1971.
 • GUS, Struktura demograficzna i zawodowa ludności. Wyniki ostateczne JTSP 1970. Warszawa 1972.
 • GUS, Inwentarz archiwalny ruchu naturalnego ludności 1948-1967. Seria: "Statystyka w dokumencie archiwalnym" nr 11. Warszawa 1972.
 • GUS, Ankieta Rodzinna 1972. Stan i perspektywy dzietności rodzin. Warszawa 1973.
 • GUS, Ankieta Nowożeńców 1975. Warszawa 1977.
 • GUS, Ludność, gospodarstwo domowe i warunki mieszkaniowe. Narodowy Spis Powszechny z dnia 7 XII 1978. Warszawa 1980.
 • GUS, Spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną z dnia 6 XII 1984, Warszawa 1985. Ludność. Cz. I.
 • GUS,Tematy badawcze w spisach powszechnych w krajach członkowskich RWPG, Warszawa 1986 /maszynopis powielony/.
 • Hecht J., Soviet fertility as viewed by Soviet authors the Franco- Soviet démographie meeting of Suzdal /ÜSSR/ Materialien zur Bevolkerungswissenschaft, nr 56, 1988, s. 5-45
 • Henry L.,: Fécondité des mariages» Nouvelle méthode de mesure PUF, Travaux et Documents nr 16, Paryż 1953
 • Henry L.,: Réflexions sur les taux de la reproduction."Population" nr 1, 1965, s, 53-69.
 • Henry L.,: Perturbations de la nuptialité résultant de la guerre 1914-1918, "Population" nr 2, 1966, s. 271-332.
 • Henry L.,: Techniques en démographie historique. .Editions de l'IKED, Paryż 1980
 • Holzer J.,: Przyczynek do analizy rodności i płodności kobiet w Polsce, GUS, Warszawa 1962
 • Holzer J.,: Projekt badania płodności kobiet w Spisie Powszechnym Ludności 1970, Materiały dyskusyjne nr II-10, Programowa Komisja Spisowa, Warszawa 1967 /maszynopis powielony/
 • Holzer J.Z., : Model ludności ustabilizowanej, SGPiS, Warszawa 1969
 • Holzer J.Z.,: Demografia. Wyd. 3. PWE, Warszawa 1989
 • Holzer J.Z., Link K. /red,/: Dzietność kobiet w Polsce - Ankieta Macierzyństwa 1984, "Monografie i Opracowania" nr 254/14, ISiD SGPiS, Warszawa 1988
 • Holzer J.Z.,: Perspektywy demograficzne Polski do roku 2030. Projekcje studialne, założenia, wyniki liczbowe, wnioski, "Monografie i Opracowania" nr 300/6, ISiD SGPiS, Warszawa 1990
 • INE. Movimiento natural de la Poblacién Espaflola Ano 1978, Tomo I, Cifras a nivel nacional y su distribucién provincial. Madryt 1981
 • INED, Analyse des évolutions à court terme de la fécondité. Paryż 1983, /maszynopis powielony
 • INED, Quinzième rapport sur la situation démographique de la France, "Population" nr 4-5, 1986, s. 649-719.
 • INED, Dix-septifeme rapport sur la situation démographique de la France, "Population" nr 4-5, 1988, s. 727-798
 • INSE, L'INSEE et le recensement général de la population de 1982, Paryż 1982
 • Jóźwiak J., Matematyczne modele ludności. "Monografie i Opracowania" SGPiS, nr 176, Warszawa 1985
 • Jóźwiak J.,: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kolejności urodzeń, W: [72], s. 101-124
 • Kędelski M., Optymalizacyjny model rozwoju rodziny ze względu na ustabilizowany rozwój populacji, "Monografie i Opracowania" ISiD SGPiS, nr 131/7, Warszawa 1983
 • Kędelski M..: Demometryczna estymacja funkcji płodności według wieku kobiet w Polsce, "Studia Demograficzne", nr 1, 1988, s.3-24
 • Kędelski M., Paradysz J., Demografie. Skrypt uczelniany, nr 409, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1990
 • Keyfitz N.: Applied Mathematical Deraography. Wiley-Intersience, Nowy Jork, Sydnej, Londyn, Toronto 1977
 • Keyfitz N., : Introduction to the mathematics of population. Addison- Wesley Publishing Company, Massachusetts 1977
 • Koschin F.,: Kratkosrocznyje pr gnozy płodowitosti, W: Prognozowanie demograficzne a rozwój społeczno-gospodarczy, pod red. J.Z. Holzer, F. Stokowski "Monografie i Opracowania" nr 184/3 ISiD SGPiS, Warszawa s. 84-89
 • Kotowska I.,: Modele demo-ekonomiczne i Ich użyteczność,"Studia Demograficzne" nr 4, 1985, s. 73-89
 • Kotowska I.,: Recenzja wydawnicza opracowania J. Paradysza pt. Reprodukcja ludności w Polsce. Studium metodyczno-poznawcze, Warszawa 1990, maszynopis
 • Koubek J.,: Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungspolitik in den eu-ropeischen Lfindern des RGW nach dem Jahre 1970, W: Fertilitatstrend. Berlin 1984, s. 17-38
 • Kowalewicz B. : Die Fertilitäts Funktion und ihre Anwendung, W: Fertilitätstrend, Akademie-Verlag, Berlin 1984, s. 215-233
 • Kralovcowa M., Lesny I., Fruchtbarkeit der Nachkriegskohorten in der CSR und SSR, W: Fertilitfltetrend. Akademie-Verlag, Berlin 1984, s. 77-99.
 • Kuciaraka-Ciesielska M., Życie małżeńskie nowożeńców. "Wiadomości Statystyczne" nr 9,1987, s. 19-22
 • Kuciarska-Ciesielska M., Nowak L., Smoliński Z.: Postawy prokreacyjne młodych małżeństw - "Ankieta Nowożeńców 1985 . "Monografie i Opracowania" nr 304/7, ISiD SGPiS, Warszawa 1990.
 • Kuczyński R.B., Fertility and reproduction. Akademie-Verlag, Berlin 1982.
 • Kuhn J., Linke W.: Einfluss der Geburtenabetsade auf die Bevölkerungsentwicklung. Zeitschrift fur Bevölkerungswissenschaft, nr 3-4, 1975 s. 111-133.
 • Kurkiewicz J.,Wybrane problemy demografii. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1986.
 • Kuwszinowa L.P.: Iz istorii isledowanija wtoricznogo sootnoszenija połow. W: Diemograficzeskoje razwitije siemii. "Statistika", Moskwa 1979, s. 171-184.
 • Latuch K.: Koncepcja prowadzenia stałego badania demograficznego gospodarstw domowych. Referat na Ogólnopolskie Seminarium Demograficzne. "Metody i techniki badali mikrostruktur ludnościowych" zorganizowane przez ICE Akademii Ekonomicznej, Poznań- Puszczykowo, 6-9 grudnia 1989.
 • Latuch K.: Statystyka i badania migracji ludności w Polsce w latach 1949-1989. Referat na Ogólnopolskie Seminarium Demograficzne. "Metody i techniki badań mikrostruktur ludnościowych" zorganizowane przez ICE Akademii Ekonomicznej , Poznań - Puszczykowo, 6-9 grudnia 1989.
 • Latuch M.: Demografia społeczno-ekonomiczna. PWE, Warszawa 1980.
 • Lesny I.: Plodnost povaleînych kohort v CSE. "Demografie", nr 2, 1978.
 • Lesny I.: La fécondité des générations tchèques et slovaques nées depuis 1930. "Population", nr 2, 1983, s. 267-282.
 • Lexis W.: Abhandlungen zur Theorie der Bevolkerungs und Moralstatistik. Verlag von G, Pi scher, Jena 1903.
 • Link K.: Statystyczna charakterystyka ankietowanych kobiet i ich rodzin. W: Badanie dzietności kobiet w Polsce - Ankieta Macierzyństwa 1984, Pod red. J.Z. Holzer i K. Link. "Monografie i Opracowania" nr 254/14, ISiD SGPiS, Warszawa 1988, s 34-48.
 • Lotka A.J, : Théorie analytique des associations biologiques. Analyse démographique avec application particulière & l'espace humaine, t. H, Paryż 1939.
 • Łabutowa T.S.: Programma pieriepisi i mietodołogiczeskije osnowy jejo prowiedienija. W: Wsieaojuznaja pieriepis nasielenija 1979 goda. "Finanay i Statistika", Moskwa 1984, s. 5-25.
 • Massey O.S., Mullan B..P.: A demonstration of the effect of seasonal migration on fertility, "Demography", nr 4, 1984, s. 501-517.
 • Monnier A.: La naissance d'un enfant. Incidences sur les conditions de vie des familles. "Travaux et Document", PUF nr 80, Paryż 1977.
 • Monnier A.: Projects de maternité et comportements réels. Une enquête longitudinale /1974-1976/. "Population" nr 4-5, 1978.
 • Monnier A.: Fécondité, contraception, avortement en France. Evolution et tendances actuelles. W: Natalité et politique de population en France et en Europe de l'Est. "Travaux et Documents", HTF, nr 98, s. 21-54, Paryż 1982, s. 21-54.
 • Monnier A., La conjoncture démographique: L'Europe et les pays développés d'outre-mer, Population, nr 4-5, 1987, s. 719-736.
 • Monnier A. ,Projects de fécondité et fécondité effective. Une enquête longitudinale! 1974, 1976, 1979. "Population" nr 6, 1987, s. 819- -842.
 • Morawski W.: Badanie płodności kobiet w europejskich spisach ludności. "Studia Demograficzne" nr 1?, 1967, s. 59-76.
 • Mufioz-Perez F., Changements récents de la fécondité en Europe occidentale et nouveau traits de la formation des familles."Population" nr 3, 1986, s. 447-462.
 • Ni Bhrolchain M.., Period parity progression ratios and birth intervals in England and Wales, 1941-1971: a synthetic life table analysis. "Population Studies" nr 1, 1987, s. 103-125.
 • Okółski M., Reprodukcja ludności a modernizacja społeczeństwa, Książka i Wiedza. 1988.
 • ONZ, Jewropiejskie riekomiendacii po prowiedieniju pieriepisiej 1970 goda. Riegionalnyj wariant czastiej V i VI wsieraimych riekomiendacii po prowiedieniju pieriepisiej nasielenija 1970 goda. 00N, Konfieriencja jewropiejakich statistikow. New York , 1970.
 • Paradysz J., Odstępy intergenetyczne a średni wiek w chwili rodzenia ostatniego dziecka w kohorcie hipotetycznej kobiet, "Studia Demograficzne" nr 2, 1982, s. 63-76.
 • Paradysz J,, Wieloregionalne odstępy intergenetyczne a przeciętny wiek rodzenia ostatniego dziecka w kohorcie hipotetycznej kobiet, "Studia Demograficzne" nr 3, 1982, s. 31-46.
 • Paradysz J., : Wzdłużna analiza płodności kobiet. "Studia Demograficzne" nr-1, 1984, s. 67-86.
 • Paradysz J., Współczynniki powiększenia się potomstwa, "Studia Demograficzne" nr 3, 1984, s. 41-62.
 • Paradysz J.: Wielowymiarowa analiza reprodukcji ludności. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria II, nr 88, Poznań 1985.
 • Paradysz J.: Recenzja książki P. Eglite i in,, Faktory i motiwy die mograficzeskogo powiedienija. Zinaae, Hyga 1984, "Studia Demograficzne" nr 4, 1986, s. 110-117,
 • Paradysz J., Okresowe współczynniki powiększenia się potomstwa. Referat na międzynarodowe seminarium pt, "Demografické procesy a socioekonomickÿ rozwvoj", Praga 31 VIII - 4 H 1987,
 • Paradysz J., Kształt rodziny polskiej na tle wybranych krajów europejskich i wypływające z tego skutki dla polityki społecznej, "Z Pomocą Rodzinie", nr 3, 1988, s. 64-74.
 • Paradysz J.: O błędach nielosowych w badaniu dzietności kobiet w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 1970, W: Problemy badań statystycznych metodą reprezentacyjną, GUS, Warszawa 1989, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", nr 36, s. 154-159,
 • Park C.B., Measuring the probability of eventually bearing in live birth: An extension of fertility tables. Proceedings of the American Statistical Association, 1967, s, 374-382,
 • Park C.B.: Lifetime probability of additional births by age and parity for American women, 1935-1968: a new measurement of period fertility, "Demography", nr 1, 1976, s. 1-17.
 • Paszek B. : Prawdopodobieństwo występowania zdarzeń demograficznych. "Studia Demograficzne" nr 3, 1984. s. 71-79.
 • Pollart A.H., Yusuf P., Pollard G.M,: Demographic techniques. Rush- cutters Bay: "Pergamon Press, Australia, 1974.
 • Pressat R.: Analiza demograficzna. PWN, Warszawa 1966.
 • Pressat R.: Opinions sur la fécondité et mesure de la fécondité. "Population" nr 2, 1967, s. 239-254.
 • Pressat R.: Interpretation des variations à court terne du taux de natalité, "Population" nr 1, 1969, s. 47-56.
 • Pressat R., Pécondité américaine et fécondité européens."Population" nr 4, 1970, s. 814-828.
 • Pressat R., L'analyse démographique. Wyd. 3, PUF, Paris 1973
 • Rallu J.-L., Evolution du nombre et de la composition des families françaises entre 1975 et 1979. "Population" nr 3, 1981, s. 629-634
 • Rallu J.-L. : Les enfants des familles monoparentales. Données de recensement et d'état civil. "Population" nr 1, 1982, s. 51-74
 • Rallu J.-L., Projection des familles aux 1.1,1990 et 1.1.1995, "Population", nr 3,1986,s. 511-532.
 • Rallu J.-L. : Descendance des générations françaises et probabilités d'agrandissement. "Population", nr 4-5, 1986, s. 765-802.
 • Rogers A.: Introduction to multiregional mathematical demography. John Wiley and Sons, New York, London, Sydney, Toronto 1975
 • Rosset E., Demografia Polski. PWN, Warszawa 1975, t, 2.
 • Roubicek V., Zkouméni plodnosti manïelskÿch kohort. "Statystyka demografie", 1961f s. 347-370.
 • Roubicek V.; Analiza kohortowa - technika i koncepcja badania demograficznego. W: Analiza kohortowa i jej zastosowanie. PWN, Warszawa 1975, s. 125-138.
 • Roussel L., ; Deux décenie de mutations démographiques/1965-1985/ dans les pays industrialisés. "Population" nr 3, 1987, s. 429-448.
 • Ryder N.B.: The structure and tempo of current fertility, W: Demographic and economic change in developed countries. Princeton University Press, Princeton 1960, s. 117-131
 • Ryder N.B.: The process of demographic translation. "Demography", nr 1, 1964, s. 74-82.
 • Ryder N.B., The measurement of fertility patterns. W: Public health and population change: current research issues, pod red. M.C.Sheps i J.C.Ridley , University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1965, s.287-306
 • Ryder N.B.: The emergence of modern fertility pattern: United States 1917-1966. W: Fertility and family planning. A world view. The University of Michigan Press, Ann Arbor 1969, s. 99-123
 • Ryder N.B.: Progressive fertility analysis. World Fertility Study, "Technical Bulletins" nr 8, Voorburg, 1982
 • Ryder N.B., : The history of cohort fertility in the United States, Topulation and Development Review", nr 4, 1986 , 617-643
 • Rządowa Komisja Ludnościowa. Raport 1984, Sytuacja demograficzna Polski. Warszawa 1984
 • Sardon J.-P,: Evolution de la nuptialité et de la divortialité en Europe depuis la fin des années 1960, "Population" nr 3, 1986, s. 463-482
 • Sifman R.I., Dinamika płodovitosti kohort żenszczin w SSSR. Woprosy dieraografii, "Statistika" , Moskwa 1970, s. 136-159.
 • Sifïnan R.I., Razmieszczenije rożdienij w tieczenije pierioda płodowitosti żenszczin w SSSR,W: Faktory rozdajemosti, "Statistika", Moskwa 1971, s. 13-21.
 • Sifman R.I., Dinamika rożdajemosti w SSSR, "Statistika", Moskwa 1974
 • Skrętowicz B,: Proces rozrodczości w kohortach rzeczywistych. "Studia Demograficzne" nr 4, 1986, s.91-105.
 • Smoliński Z.: Rozrodczość w latach 1945-20C0, GUS, Warszawa 1971.
 • Smoliński Z.: Postawy prokreacyjne nowożeńców, "Wiadomości Statystyczne" nr 8, 1988, s. 1-5.
 • Smoliński Z., Kuciarska-Ciesielska M., Prokreacja w rodzinie, GUS, Warszawa 1989.
 • Sobolewa S.W,: Diemograficzeskije processy w riegionalnom socialno- ekonomiczeskom razwitii, "Nauka", Nowosibirsk 1988,
 • Stecenko S.G. : Łohiczna intierprietacija ta faktornyj analiz pokaznykiw widtworennia nasełennia, "Demohraficzni Doslidżennia", nr 4, 1979, s. 78-89.
 • Stecenko S.G., Kozaczenko I.W., Diemograficzeskaja statistika, "Wyszcza Szkoła", Kijów 1984.
 • Steszenko W.S.: Diemograficzeskoje razwitije Ukrainskoj SSR /1970- -1979/. "Naukowa Dumka", Kijów, 1987.
 • Suchindran C.M, Clague A. S., Ridley J.C., Estimation of stochastic variation in vital rates: a simulation approach, "Population Studies" nr 3, 1979, s. 549-564.
 • Szturm de Sztrem E., Rozrodczość w Polsce na tle faktów biologicznych oraz społecznych i kulturalnych. "Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego" nr 1/2, 1962, s. 3-42.
 • Tolc K.S., Wzaimoawiazi bracznogo i rieproduktiwnogo powiedienija. W: Dietnoat siemii: wczera, siegodnia, zawtra. "Mysl", Moskwa 1986 s. 39-53.
 • Udry J.R., Teddie C., Suchindraa C.H.: The random variation in liâtes based on total enumeration of events. "Population Studies" nr 2, 1979 s. 353-364.
 • Urłanis B.C.: Istoria odnogo pokolenija. Socjalno-diemograficzeskij oczerk. "Mysi", Moskwa 1968.
 • Vavra Z., Zmey v porodnosti populace ÔSSR po druhé svétowe valce. W: "Statistika a demografie", t. 3, 1963.
 • Vielrose E.: Prawdopodobieństwo powiększenia się potomstwa. "Studia demograficzne", nr 9, 1966, s. 17-27.
 • Vielrose E.: Wzorzec urodzeń według kolejności i czasu trwania małżeństwa. W: Modele i prognozy demograficzne. Prace i Materiały Instytutu Cybernetyki i Zarządzania" nr 2, SGPiS, Warszawa 1980, 3.31- -37.
 • Walentej D.I., Kwasza A.J., .: Osnowy diemografii. "Myli", Moskwa 1989.
 • Wasilewska-Trenkner H. : Płodność małżeńska kobiet w Polsce w świetle -Ankiety Rodzinnej 1972. W: Analiza kohortowa i jej zastosowanie. Pod red. 3.Borowski, PWN, Warszawa 1976, s. 157-169.
 • Watteler Ch., Wansch G.: Etude démographique de la nuptialité en Belgique. Université Catholique de Louvain, Louvin 1967.
 • Whelpton P.K.: Reproduction rates adjusted for age, parity fecundity and marriage. "Journal of the American Statistical Association", t. 41, 1946, s. 501-516.
 • Whelpton P.K.: The fertility of succesive cohorts of women in the United States. Proceedings of the International Statistical Conference, t. 3, 1947, Część B.
 • Whelpton P.K.., Cohort fertility: native white women in the United - States. University of Princeton Press, Princeton 1954.
 • Wlllekans P.: Multiregional demography. Working Paper nr 59, NIDI, Voorburg 1985.
 • Willekens P.: The marital status life table« W: Family demography: methods and their application. Oxford University Press, New York, Oxford 1987, s. 125-149.
 • Willekens P. Rogers A., : Spatial population analysis: Methods and computer programs. IIASA, Laxenburg 1978
 • Wiszniewskij A.G.: Mietody isjsledowanija. "Mysl", Moskwa 1986.
 • Wołkow A.G.: Siemija - obiekt diemogr&fii. "Mysl", Moskwa 1986.
 • Wołkow A.G. /red./: Diemigraficzeskije processy i ich zakonomiamo- sti. "Mysi", Moskwa 1986
 • Woikow A.G. /red./: Mietodołogija diemograficzeskogo prognoza. Nauka", Moskwa 1988.
 • Wansch G. , Termote M.G.: Introduction to demographic analysis; Principles and Methods. Plenum Press, New York 1978.
 • Zasępa R., Smoliński Z.: Małżeństwa w Polsce w latach 1950-1959, Seria "Statystyka Polski" nr 63, GUS, Warszawa 1962
 • Zasępa R.. Bolesławski L., Olko M.: Metodyka prognozowania stanu i struktury demograficzno-społecznej, W: Modele i prognozy demograficzne. "Monografie i Opracowania" nr 126/6, ISiD SGPiS, Warszawa 1983 s. 5-72.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321249

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.