PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 322 | 298
Tytuł artykułu

Studia nad terytorialnym zróżnicowaniem płodności kobiet w Polsce

Warianty tytułu
Territorial differentiation of fertility calendar
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna demografia zajmuje się przede wszystkim badaniem reprodukcji ludności, a także przyczynami, kt6re tę reprodukcję warunkują. Ważnym celem badań demograficznych jest wyjaśnienie przyczyn zmienności fi czasie i zróżnicowania terytorialnego proces6w reprodukcji. Tak Określony zakres' dyscypliny naukowej decyduje o konieczności wykorzystania przez nią metod ilościowych, zwłaszcza statystycznych metod analizy zróżnicowania i współzależności zjawisk masowych. Aplikacja tych metod jeśli zamierzamy wzbogacić teorię demografii i równocześnie realizujemy swoiste zasady analizy demograficznej - umożliwia przeprowadzenie tzw. demo metrycznej analizy reprodukcji ludności . Dążeniem naszym jest przeprowadzenie tak właśnie pojęć tej analizy demo metrycznej w odniesieniu do najbardziej istotnego elementu reprodukcji jakim jest płodność populacji kobiet. Przedmiotem analizy demo metrycznej są procesy reprodukcji ludności w ściśle określonym czasie i na ściśle wyodrębnionej przestrzeni. W przedłożonym opracowaniu zamierzamy przedstawić demometryczną analizę czynników terytorialnego zróżnicowania płodności kobiet w Polsce w przekroju miast i gmin wiejskich. Dostępne dane statystyczne umożliwiają przeprowadzenie takiej analizy w odniesieniu do końca lat siedemdziesiątych. (fragment tekstu)
EN
Present work is an attempt to analyse territorial differentiation of fertility calendars for urban and rural females according to voivode- ships. It was conducted on the base of characteristics of the distribu-tion of delivering females by age. This distribution was found on the base of partial fertility rates by age, estimated according to the cri-terion of real and permanent places of residence. The analysis covers years 1976-1979 and 1983-1984. Statistical analysis of characteristics distribution of fertility cal-da r In the cross-section of volvodeshlps was conducted separately for ur ban and rural populations* Characteristics of fertility calendar refer to age of a female at delivery and are defined for a hypothetical cohort of females. They include meaaures of central tendency; modal age and arith-metic mean, dispersion -standard deviation, assymetry and concentration: and coefficients. Particular attention has been focused on the deforma-tions of characteristics of fertility calendar, being the effect of the method of estimating fertility rates, not taking into account an unified method of fixing the number of events and population number. It appears that for both - urban and rural females - most Intrinsic differences con cern modal age and the skewness of maternity age distribution. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
298
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Analiza kohortowa i jej zastosowania. Praca zbiór, pod red. St. Borowskiego, PWN, Warszawa 1976.
 • Borowski St.: Regiony reprodukcji ludności w Polsce I/udowej /do druku przygotował St. Wierzchosławski/. PWN, Warszawa-Poznań 1989.
 • Peldman W.: Kryterium wyboru krzywych Pearsona, "Przegląd Statystyczny"' nr 1, 1975.
 • Gaczek W. Hełpa M., Kasprzyk A.: Niehierarchiczna analiza skupień - nowa metoda klasyfikacji zjawisk społeczno-gospodarczych. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, 1980.
 • Gołata E.: Demometryczne modele czynników zróżnicowania płodności kobiet miejskich w przekroju 49 województw. Raport z badań z tematu CPBP 09.1.2.06. Archiwum ISiD SGPiS, Warszawa-Poznań 1987.
 • Kędelski M.: Demometryczna estymacja funkcji płodności według wieku kobiet w Polsce. "Studia Demograficzne", l/9l/t 1985.
 • Kędelski M. Paradysz J., Demografia* Skrypty Uczelniane. Skrypt nr 409- AE w Poznaniu, Poznań 1990.
 • Kordos J.: Metody analizy i prognozowania rozkładów płac i dochodów ludności. Warszawa 1973
 • Krzysztofiak M., Urbanek D.: Metody statystyczne* PWN, Warszawa 1975.
 • Hather P.M., Computational Methods of Multivariate Analysis in Physical Geography. Ed. John Wiley and Sons, London-New York-Sydney-Toronto, 1976.
 • Paradysz J.: Parametry rozkładu dzietności teoretycznych w hipotetycznej generacji kobiet. "Studia Demograficzne" 1/83. 1986
 • Paradysz J., Wieloregionalne odstępy itergenetyczne a średni wiek kobiet w chwili rodzenia ostatniego dziecka w kohorcie hipotetycznej kobiet. "Studia Demograficzne", 2/68/, 1982.
 • Paradysz J.: Wielowymiarowa analiza reprodukcji ludności. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu. Seria II, nr 88, Poznań 1985
 • Paradysz J., Współczynniki powiększania się potomstwa. "Studia Demograficzne" 3/77/, 1984.
 • Paradyaz J.: Wzdłużna analiza płodności. Ujęcie jedno- i wieloregionalne. "Studia Demograficzne" 1/75, 1984.
 • Rocznik Demograficzny 1984. SUS, Warszawa.
 • Valkovics E., Some Considerations on Mathematical Models of General Age - Specific Frtility Rates. Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Użyteczność modeli demograficznych". Jadwisin k. Warszawy, listopad 1989. ISiD SGPiS.
 • Zieliński R., Tablice statystyczne. PWN, "Warszawa 1972.
 • Abdel H. S.: Some Theoretical Points on Fertility, Determinants , "Population Bulletin of ECWA", No. 24, June 1984, Bagdad.
 • Adamczuk L.: Zmiany w strukturze czasu wolnego ludności jako przejaw VI ewolucji jakości życia. "Monografie i Opracowania", podseria "Studia mad optymalizacją struktur i procesów demograficznych w PRL", nr 73/1, IGS SGPiS, Warszawa 1978, s. 215-229.
 • Albrecht E.: Ocena warunków mieszkaniowych ludności według województw.
 • "Wiadomości Statystyczne" nr 3, 1985.
 • Andorka R.: Determinants of Fertility in Advanced Societes. Methuen, Londyn 1977.
 • Augustyniak H.: Czynnik etnograficzny w środowiskowym zróżnicowaniu postaw i zachowań prokreacyjnych rodzin /badania na Warmii i Mazurach!, "Monografie i Opracowania", pod seria "Uwarunkowania demograficzne rozwoju społeczno-gospodarczego Polski" nr 286/3, ISiD SGPiS, Warszawa 1989.
 • Baran A.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania dzietności. W: Badanie dzietności kobiet w Polsce - Ankieta Macierzyństwa 1984, pod red. J.Z.Holzer i K.Link. "Monografie i Opracowania", pod seria "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski" nr 254/14 ISiD SGPiS, Warszawa 1988, s. 145-156.
 • Baran A., Panek T., Pustoła E.: Powiązania procesów demograficznych społeczno-ekonomicznych w wybranych krajach europejskich w latach 1950-1980. "Monografie i Opracowania", pod seria "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski" nr 253/13, SGPiS, Warszawa 1987.
 • Barta B., Klinger A., Miltenyi K., Vukovich G.: lnterdependence between Feroale Eroployment and Fertili ty in Hungary. "Population and Labour Policies Programme Working Paper", No. 129, March 1983, International Labour Office, Genewa.
 • Bartosiewicz S.: Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji, PWE, Warszawa 1978.
 • Behrman Jere , Taubman P.: A Test of the Easterlin Fertility Model Using lncorne for Two Generations and a Comparision with the Becker model. "Demography". Vol. 26, No. 1, February 1989.
 • Becker Gary S.: An Economic Analysis of Fertility. W: Demographic 9.Ild Economic Change in Developed Countriee, Princeton University Press, Princeton 1960.
 • Beisert M., Gapik L.: Doświadczenia seksualne młodych kobiet z dużej i małej aglomeracji miejskiej. "Problemy Rodziny" nr 5 /103/, 1978
 • Berry E. H.: Social Mobility,. Social Status and Societal Development: an Examination of the Fertitity of migrants in Ecuador. University Microfilms International 1983, Ohio State University, Columbia, Ohio.
 • Biderman E.: Regionotwórcza rola miast. Uniwersrtet Adama Mickiewicza w Poznaniu 1978.
 • Boiko V.: Rożdajemost: socialno-psichologiczeskije aspekti, "European Journal of Population", May 1986.
 • Bongaarts J.: A Framework for Analysing the Prox:imate DeteI'lllinants of Fertility. "Population and Development Review" No, 1, 1978.
 • Bongaarts J.: The Proximate Determinants of Exceptionally High. Fertility. "Population and Development Review" No. 1, 1987.
 • Bongaarts J., Potter R.G.: Fertility, Biology and Behavior: An Analysis of the Proximate Determinants. New York Academic Press 1983.
 • Bongaarts J., Frank O., Lesthaeghe R.: The Proximate Determinants of Fertility in Sub-Saharan Africa. "Population and Development Review" No. 3, 19"84.
 • Borowiecki A., Kaliszyk J., Kolupa M.: Koincydencja i efekt katalizy w liniowych modelach ekonometrycznych. PWN, Warszawa 1986
 • Borowski S.: Czynniki i przestrzenne zróżnicowanie reprodukcji ludności w Polsce. "Studia Demograficzne" nr 48, 1977.
 • Borowski S.: Czynniki różnicujące płodność małżeńską w 5 największych miastach polskich. "Studia Demograficzne" nr 41, 1975.
 • Borowski S.: Differentiation of Fertility in the Conditions of Progressing Industrialization and Urbanization. "Studia Demograficzne" nr 34, 1973
 • Borowski S.: Niektóre teoretyczne problemy badania rozwoju ludności W: Rozwój ludności krajów socjalistycznych, praca zbiorowa pod red. M. Latucha i D.I. Walenteja, PWE, Warszawa 1978.
 • Borowski S.: O naukowej syntezie demograficznego rozwoju Polski."Studia Demograficzne" nr 46, 1976.
 • Borowski S.: Regiony reprodukcji ludności VI Polsce Ludowej,/pracę do druku przygotował S.Wierzchosłavreki/. PWN, Warszawa - Poznań 1989.
 • Borowski S.: Szkice z teorii reprodukcji ludności, /zebrał i wstępem opatrzył S. Wierzchosławski/. Ossolineum 1983, Wrocław - Warszawa - Kraków-Gdańsk/Łódź 1983.
 • Borowski S.: Wpływ aktywności zawodowej kobiet zamężnych na dzietność rodzin w Polsce. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", zeszyt 1, 1978.
 • Borowski S.: Współzależność reprodukcji ludności i jej warunków mieszkaniowych w Wielkopolsce. "Poznańskie Roczniki Ekonomiczne" tom XXV rok 1972, PTE, Warszawa - Poznań 1974.
 • Borowski S.: Zastosowanie analizy czynnikowej i metod taksonomicznych do delimitacji regionów reprodukcji ludności VI Polsce. "Studia Demograficzne" nr 47, 1977.
 • Borowski S.: Zmienność czynników płodności małżeńskiej według etapów rozwojowych rodziny. "Studia Demograficzne" nr 51, 1978.
 • Boyer P., Catz F., Van Bellinghen M., Vidal A.: La regulation de la fecondite: l'influence des variatibns de l'offre de travail dans les pays industrieis - analyse previsionelle, Grenoble 1979.
 • Caldwell J.C.: A Theory of Fertility: From High Plateau to a Destabilization. "Population and Development Review". No. 4, 1978.
 • Caldwell J.C.: Toward a Restatment of Demographic Transition Theory. "Population and Development Review", No. 3 i 4, 1976.
 • Castiglioni M., Dalla Z. G.: An Ecological Approach to the Italian Fertility Decline: 1971-1981. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Demograficznej "Użyteczność modeli demograficznych" zorganizowanej przez ISiD SGPiS /CPBP 09.1/ VI Jadwisinie k. Warszawy 13-15 listopada 1989 r.
 • Cieślak M.: Rozwój demograficzny. Zarys koncepcji i zasad "Studia Demograficzne" nr 79, 1985.
 • Czerwiński Z.: Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych. PWN,Warszawa 1982.
 • Czerwiński Z.: O jakości modelu ekonometrycznego /refleksja nad artykułem Z.Hellwiga/. "Przegląd Statystyczny" nr 3, 1985
 • . Czerwiński Z.: Przyczynek do dyskusji nad kryterium dobrego modelu ekonometrycznego. "Przegląd Statystyczny" nr 4, 1976.
 • Czerwiński Z., Maciejewski W., Smoluk A., Zadora K.: Ekonometria. Nadzieje. Osiągnięcia. Niedostatki. PWN, Warszawa 1987.
 • Demografia. Metodyana1izy i• prognozowania. Praca zbiorowa pod red. M.Cieślak. PWN, Warszawa 1984.
 • Duesenberry J.S.: Comment on Becker. VI: Demographic and Economic Change in Developed Countries. Princeton University Press, Princeton 1960.
 • "Dziennik Ustaw", 1964 nr 9 poz. 59.
 • Easterlin R.A.: An Economic Framework for Fertility Analysis. dies in Family Planning", No 3, 1975.
 • Easterlin R.A.: The American Baby Boom in Historical perspective." American Economic Review", No 5, 1961.
 • Easterlin R.A.: The Conflict between Aspirations and Resources. "Population and Development Review", No. 3 i 4, 1976.
 • Ekonometria. Praca zbiorowa pod red. M. Krzysztofiaka, PWE, 1979.
 • Goodman L.A.: Some Alternatives to Ecological Correlation. " American Journal of Sociology", No 4, '959.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. PWN, Warszawa 1982.
 • Gruszczyński M., Kolupa M., Leniewska. E., Napiórkowski G.: Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości. PWN, Warszawa 1979.
 • Guzik B.: Metoda Hellwiga w warunkach współliniowości par zmiennych objaśniających. "Przegląd Statystyczny" nr 1, 1985.
 • Guzik B.: Uwagi o koincydencji modelu ekonometrycznego."Przegląd Statystyczny", nr 1-2, 1984.
 • Guzik B., Runka H.: Dobór zmiennych objaśniających do rówania regresji. W: Informatyka w badaniach naukowych i dydaktyce. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,. Seria 1, nr 100, Poznań 1982.
 • Hellwig Z.: Efekt katalizy w modelach ekonometrycznych, jego wykrywanie i usuwanie. "Przegląd Statystyczny" nr 2-4, 1977.
 • Hellwig Z.: O jakości modelu ekonometrycznego. "Przegląd Statystyczny", nr 1, 1985.
 • Hellwig Z.: Przechodniość relacji skorelowania i płynące stąd wnioski ekonometryczne, "Przegląd Statystyczny" nr 1, 1976.
 • Holzer J.Z.: Demografia, PWE, Warszawa 1980.
 • Holzer J. Z. : Demograficzne determinanty reprodukcji ludności Polski a cele strategiczne rozwoju ludnościowego. W: Raporty końcowe z badań w 1981~1985., Część II, "Monografie i Opracowania", pod seria "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski" nr '278/18, ISiD SGPiS, Warszawa 1988, s. 288-296.
 • Holzer J.Z.: Urodzenia i zgony a struktura ludności Polski. PWE, Warszawa. 1964.
 • Holzer J.Z.: Zastosowanie modelu analizy umożliwiającego szacowanie potencjalnego wpływu migracji wewnętrznych na poziom współczynników ruchu naturalnego. "Studia Demograficzne", nr 53. 1978.
 • Jagielski A.: Demograficzne spojrzenie na rolę urbanizacji w procesie transformacji demograficznej. "Studia Demograficzne", nr 5, 1977.
 • Jagielski A.: Geografia ludności. PWN, Warszawa 1978.
 • Jagielski A.: Migracje a procesy demograficzne; refleksja teoretyczna. "Studia Demograficzne", nr 88, 1987.
 • Jagielski A.: Spadek płodności w miastach w Polsce. "Studia Demograficzne" nr 41, 1979.
 • Jelonek A.: Urbanizacja a reprodukcja ludności. "Studia Demograficzne" nr 65, 1981.
 • Jelonek A., Zborowski A., Urbanizacja a ruch naturalny ludności w Polsce. "Monografie i Opracowania" pod seria "Studia nad optymalizacją struktur i procesów demograficznych w PRL" nr 141/8, SGPiS, Warszawa, 1983.
 • Jerczyński M.: Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast. W: Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące. GUS, Warszawa 1977
 • Jóźwiak J.: Matematyczne modele ludności. "Monografie i Opracowania,. nr 167, SGPiS, Warszawa 1985
 • . Jóźwiak J.: Weryfikacja przydatności demo metryczny modeli płodności. W; Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985. Cześć II, "Monografie i Opracowania", podseria Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", nr 278/18, SGPiS, warszawa 1988, s. 362-372.
 • Kelenberg-Kwiatkowska E.: Warunki mieszkaniowe rodzin a realizacja jej funkcji prokreacyjnej. W: Raporty końcowe z badań w latach 1981- 1985, procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", cz. II, "Monografie i opracowania" pod seria Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno- gospodarczy Polski nr 278/18 SGPiS, warszawa 1988, s. 745-756,
 • Kędelski M., Aktywność pracownicza kobiet jako czynnik terytorialnego zróżnicowania płowości. "Studia Demograficzne", nr 67, 1981.
 • Polsce w latach siedemdziesiątych. "Studia Demograficzne", 1934.
 • Kędelski M.: Demo metryczne modelowanie aktywizacji matrymonialnej i zawodowej kobiet w ujęciu przekrojowym /1970-1971/, IV: Studia nad pracą zawodowa kobiet VI okresie macierzyństwa, "Monografie i Opracowania", pod seria "Studia nad optymalizacją struktur i prccesów demograficznych w PRL", nr 167/10, ISiD SGPiS, Warszawa 1985, s. 15-60.
 • Kędelski M.: Demo metryczne modelowanie relacji między aktywnością matrymonialną i zawodową kobiet w ujęciu dynamicznym /1961-1930/, W: Studia nad pracą zawodową kobiet VI okresie macierzyństwa, "Monografie i Opracowania", pod seria "Studia nad optymalizacją struktur i procesów demograficznych w PRL, nr 167/10, ISiD SGPiS, Warszawa 1985, s.
 • Kędelski M., Perspektywy procesów urbanizacyjnych w Polsce w świetle wielostanowej projekcji demograficznej. "Studia Demograficzne", nr79,
 • Kędelski M.: Szacowanie potencjału życiowego ludności w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 77, Poznań 1982.
 • Kędelski M.: Trendy aktywności zawodowej matek w Polsce w latach 1960-1976. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", zeszyt 3, 1981
 • Kędelski M.: Wpływ inwestycji miastotwórczych na płodność. "Studia domometryczne", nr 41, 1979.
 • KędelskiM.: Wpływ ruchliwości przestrzennej na rozrodczość populacji w przekroju miast i gmin rolniczych. /próba estymacji demomometrcznej" "Studia Demograficzne", nr 55, 1979.
 • Kirk M.: Demographic and Social Change in Europe 1975-2000. Liverpool Univeraity Press in Association with the Counsil of Europe, Strassbourg 1981
 • Klonowicz K., Dzienio K., Kowalczyk Wsilewska-Trenkner H.: Polska lat osiemdziesiątych. Cbraz demograficzny. "Wiedza Powszechna", Warszawa 1986.
 • Kondrat W.: Zróżnicowanie płodności kobiet według poziomu wykształcenia. "Wiadomości Statystyczne" nr 4, 1981
 • Kowalska I.: Historia rozwoju rodzin. W: Badanie dzietności kobiet w Polsce - Ankieta Macierzyństwa 1984, Praca zbior. pod red. J.Z. Holzer i K. Link, "Monografie i Opracowania", pod seria "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", er 254/14, ISiD SGPiS, Warszawa 1988, s. 67-90.
 • Kulikowska W., Kulikowski R.: Analiza dzietności rodzin i aktywności zawodowej rodziców. "Studia Demograficzne", nr 77, 1984.
 • Kurkiewicz J.: Wybrane problemy demografii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1986.
 • Kurzynowski A.: Aktywizacja zawodowa kobiet a wielkość rodziny, W: Poli tyka ludnościowa. Współczesne problem. "Książka i wiedza", warszawa
 • Kurzynowski A.: Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce ludowej. Geneza - czynniki rozwoju -perspektywy "Książka i Wiedza. Warszawa-
 • Kurzynowski A.: Aktywność zawodowa kobiet i jej konsekwencje dla aktualnej i przyszłej płodności, W: Badanie dzietności kobiet w Polsce - Ankieta Macierzyństwa 1984. Praca zbiorowa pod red. J.Z. Holzer i K. Link, "Monografie i Opracowania", pod seria "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", nr '254/14, ISiD SGPiS, Warszawa 1988, s. 215-231.
 • Kurzynowski A.: Gospodarstwa domowe a praca zawodowa. kobiet zamężnych, "Studia Demograficzne", nr 54, 1978.
 • Latuch M.: Zmiany strukturalne w procesie reprodukcji ludności jako przesłanki do kształtowania polityki ludnościowej. "Studia Demograficzne" nr 88,1987
 • Leibenstein H..,: Rozwój i zacofanie , gospodarcze . Studia z teorii rozwoju gospodarczego, PWN,Warszawa 1963.
 • Mather P.M.: Computational Methods of multivariatem analysis in Physical Geography. Ed. John Wiley and Sons, London - New York - Sydney - Toronto, 1975.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. III:, Granice wzrostu. PWE, warszawa 1973.
 • Michałowska M., Ochocki A., Strzelecki Z., Witkowski J.: Migracje a mobilność pracownicza i dzietność osób z wyższym wykształceniem w Polsce. "Studia Demograficzne", nr 54, 1981.
 • Mirowski VI.: Społeczne uwarunkowania i przyczyny decyzji o migracjach wewnętrznych w Polsce oraz procesy adaptacji migrantów w nowym środowisku. w: Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985. Część II. ''Monografie i Opracowania", pod seria "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", nr 278/18, ISiD SGPiS, warszawa 1988, s. 454-459
 • . "Monitor Polski" 1952, nr 48, poz. 237.
 • Namboodiri N .K.: On the Relation between Economic Status and Family Size Preferences when Status Differentials in Contraceptive Instrumentalities are Eliminated. "Population Studies", No. 2, 1970.
 • Namboodiri H.K.: Some Observations on the Economic Framework for Fertility Analysis. "Population Studies", No 2, 1972.
 • Nassirpour M.: The Effect of Oil Revenue on the Fertility Pattern in .Iran, 1952-1975 'Working Papers in Population Studies", April 1983, University, of Illinois, School of Social Sciences, Champaign - Urbana
 • Okólski M.: Reprodukcja ludności a modernizacja społeczeństwa. "Studia. Demograficzne " , nr 82, 1985.
 • Okólski M..: Reprodukcja ludności a modernizacja społeczeństwa. Polski syndrom, "Książka i Wiedza", Warszawa 1988.
 • Paradysz J.: Decyzje prokreacyjne małżeństw w Polsce. "Studia Demograficzne", nr 48, 1977.
 • Paradysz J.: Ekonomiczne koncepcje dzietności w literaturze amerykańskiej. "Studia Demograficzne", nr 43, 1976.,
 • Paradysz J.: Na rubieżach demometrii. Referat na Międzynarodowej Konferencji Demograficznej "Użyteczność modeli demograficznych" zorganizowanej przez ISiD SGPiS /CPBP 09./ w Jadwisinie k/Warszawy 13-15 XI 1"989.
 • Paradysz J.: Parametry- rozkładu dzietności teoretycznych w hipotetycznej generacji kobiet. "Studia Demograficzne", nr 83, 1986.
 • Paradysz J.: Wieloregionalne odstępy intergenetyczne a średni wiek kobiet w chwili rodzenia ostatniego dziecka w kohorcie hipotetycznej kobiet. "Studia Demograficzne", nr 68, 1982.
 • Paradysz J.: Wzdłużna analiza płodności kobiet, ujęcie jedno i wieloregionalne. "Studia Demograficzne" nr 75, 1984.
 • Pawłowski Z.: Elementy ekonometrii. Podręcznik. PWN, Warszawa 1981.
 • Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym. PWN, Warszawa 1986.
 • Pressat R.: Analiza demograficzna. Metody. Wirniki. Zastosowania. PWN, Warszawa 1966.
 • Prognozowanie demograficzne a rozwój społeczno- gospodarczy. Praca zbiorowa pod red. J.Z. Holzer i F. Stokowski, "Monografie i Opracowani a" podseria "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski" nr 184/3, SGPiS, Warszawa 1985.
 • Robinson W.S.: Ecological Correlation. and the Behavior of individuals. "American Sociological Review", December 1950.
 • Roeske-Słomka J.: Dochód jako czynnik kształtujący dzietność rodzin. "Monografie i Opracowaa", podseria "Kształtowanie procesów demo~ graficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", nr 265/15 SGPiS, Warszawa 1988.
 • Roeske-Słomka I.: Współzależność dochodów i •dzietności rodzin "Studia Demograficzne", nr 37, 1974.
 • Roeske-Słomka I.: Współzależność naturalnego rozwoju demograficznego i wzrostu gospodarczego regionu. "Studia Demograficzne" nr 31, 1S;73.
 • Roeske-Słomka I.: Wybrane wskaźniki wzrostu gospodarczego płodności "Studia Demograficzne", nr 64, 1981.
 • Rosset E.: Płodność kobiet miejskich i wiejskich w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi, nr 15, Łódź 1961.
 • Rosset E.: Teoria przejścia demograficznego. Jej logika. Technika i perspektywy. w: Studia nad teoriami ludnościowymi. "Monografie i Opracowania", podseria "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski" nr 228/11 ,SGPiS, Warszawa, 1987, s. 11-97
 • . Rószkiewicz M.: Determinanty rozrodczości według współczesnych teorii. Referat na konferencji naukowej grupy tematycznej I CPBP 09.1. "Determinanty reprodukcji ludności Polski" zorganizowanej przez ISiD SGPiS, Serock 23-25 listopada 1987.
 • Smoliński Z.: Dzietność małżeńska w świetle ankiety rodzinnej 1977. "Studia Demograficzne" nr 59, 1980.
 • Smolinski Z.: Motywacje zachowań prokreacyjnych mężatek II. "Wiadomości Statystyczne", nr 6, 1982.
 • Smoliński Z.: O terytorialnym zróżnicowaniu płodności kobiet w Polsce. "Wiadomości Statystyczne", nr 3, 1964.
 • Smoliński Z.: Perspektywy rozrodczości w świetle postaw prokreacyjnych ludności. W: Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985. Część II, "Monografie i Opracowania", podseria "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno -gospodarczy Polski" nr 278/18, ISiD SGPiS, Warszawa 1988, s. 425-439.
 • Smoliński Z.: Reprodukcja ludności Polski w latach 1946-1967. w: Problemy reprodukcji ludności Polski, Seria "Studia i Prace Statystyczne", nr 15, GUS, Warszawa 1968
 • Smoliński Z.: Reprodukcja ludności Polski. Teoretyczny model zależności między stopą życiową i dzietnością. "Wiadomości Statystyczne" nr 2, 1974.
 • Smoliński Z.: Rozrodczość w latach 1945-2000. Seria "Studia i Prace Statystyczne", GUS, Warszawa 1971.
 • Smoliński Z.: Statystyczna analiza dzietności kobiet. Seria "Statystyka Polski", nr 42, GUS, Warszawa. 1974.
 • Stokowski F., Nadolna-Jakóbiak B.: Dzietność a wykształcenie - analiza kohortowa. w: Studia nad dzietnością i reprodukcją ludności VI Polsce, "Monografie i Opracowania", podseria "Studia nad optymalizacją struktur i procesów Warszawa. 1985, s. 37-96
 • . Stokowski F.: Regionalizacja demograficzna Polski, PWN, Warszawa 1977
 • Stpiczyński T.: Wewnętrzne migracje ludności w latach zmiennej dynamiki rozwoju gospodarczego Polski. "Studia Demograficzne", nr 88, 1987.
 • Styś W.: Współzależność rozwoju rodziny chłopskiej i jej gospodarstwa. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław 1959.
 • Szulc. S., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 1968.
 • Szuman A.: Próba oszacowania efektów pracy zawodowej kobiet-matek w okresie prokreacji W: Studia nad pracą zawodową kobiet w okresie macierzyństwa., "Monografie i Opracowania", podseria "Studia nad optymalizacją struktur i procesów demograficznych w PRL", nr 167/10, SGPiS, Warszawa 1985, s. 135-265.
 • Thomas E.N., Anderson D.L.: Additional Comments on Weighting Values in Correlation Analysis of Areal Data. w: Spatial .Analysis, New Jersey 1968.
 • Wasilewska-Trenkner H.: Struktura urodzeń według kolejności, w: Badanie dzietności kobiet w Polsce - Ankieta Macierzyństwa 1984. Praca zbiorowa pod red. J .Z. Holzer i K. Link. "Monografie i Opracowania", podseria "Kształtowalnie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski" nr 254/14, SGPiS, Warszawa 1988, s. 91-100.
 • Wierzchosławski S.: Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania wielkości i struktury rodziny oraz gospodarstwa domowego. W: Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985. Część II. "Monografie i Opracowania". podseria "'Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno -gospodarczy Polski" nr 278/18, Warszawa 1988, s. 686-696.
 • Wolański N.: Zmiany środowiskowe a rozwój biologiczny człowieka. Ossolineum 1983.
 • Wstęp do badań ekonomiczno-społecznych. Skrypty Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 329, Poznań 1984.
 • Wunsch G.: Wpływ agregacji i współliniowości na wyniki regresji wielorakiej w analizie przestrzeni. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", rozdz. XLIII, z. 4, 1981.
 • Vielrose E.: Kilka uwag o terytorialnym zróżnicowaniu płodności w Polsce. "Studia Demograficzne", nr 57/58 1979.
 • Yule G.U., Kendall M.G.: Wstęp do teorii. statystyki. PWN, Warszawa 1966.
 • Zając K.: Wzajemne uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego i demograficznego. "Studia Demograficzne", nr 65, 1981.
 • Zarys ekonometrii. Praca zbior. pod red. Z.Hellwiga, PWE, Warszawa 1973.
 • Żyromski S.: Rozrodczość a środowisko. PWN, Warszawa 1975.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321287

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.