PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 306 | 231
Tytuł artykułu

Postępowanie konsumentów w warunkach ograniczeń dostępności produktu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka postępowania konsumentów na' rynku była rozpatrywana dotychczas w Polsce w sposób fragmentaryczny i jedynie z określonych punktów widzenia istocie rzeczy nierównowagi. Ujęcie pierwsze ma duże znaczenie poznawcze, jednak ze względu na za łożony charakter uwarunkowań, jego walor praktyczny jest o wiele skromniejszy. Ujęcie drugie biorąc pod uwagę ich fragmentaryczność trudno jest mówić nie tylko o tworzeniu spójnej teorii, ale nawet o wyodrębnienie wyraźnych nurtów badawczych. Jak z tego wynika postępowanie konsumentów nie doczekało się jeszcze w polskiej literaturze. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
231
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abramowicz E., System reglamentowanej sprzedaży towarów w Polsce. W:Konsumpcja i rynek w dobie kryzysu. Warszawa 1983.
 • Adamczuk L., Budżet czasu mieszkańców Polski. Statystyka Polski nr 97. Warszawa 1978.
 • Barteczek D. , Dzikowski J. , Kramer J. , Wpływ cen na strukturę konsumpcji' w warunkach kryzysu gospodarczego. Warszawa 1983.
 • Barzel Y., A theory of rationing. "The Journal of Law and Economics" 1974,nr 2.
 • Becker G. S. , A theory of the allocation of. time. 'The Economic Journal" September 1965.
 • Bednarski M., Kokoszczyński R., Nieoficjalna gospodarka i jej społeczne następstwa. "Ekonomista" 1988,'nr 3-4.
 • Beksiak J. , Libura U. , Równowaga gospodarcza w socjalizmie. Warszawa 1969.
 • 4 Bender W . C. Consumer purchase costs - Do retailers recognize them? "Journal of Retailing" 1964, nr 1.
 • Boczar K., Domaradzki J., Rutkowski I., Społeczne koszty zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych ludności a działalność spółdzielczości spożywców. Warszawa 1974.
 • Boczar K., Kossut Z., Ekonomika handlu. Warszawa 1974.
 • Budzich E. , Społeczne koszty obrotu towarowego. Warszawa 1984.
 • Caplovitz D. , Making ends neet How families cope with inflation and recession. "Annals of the American Academy of Political an Social Science" 1981.
 • Cheung S.N., A theory of- price, control. **The Journal of Law and Economics' 1974, nr 1.
 • Ciapała I., Spojrzenie moralisty na handel. "Przedsiębiorstwo i Rynek* 1986, nr 3-4.
 • Coase R.H., The problem of social cost. "The Journal of Law and Economics", I960, nr 1.
 • Dales J.H., Beyond the marketplace. "Canadian Journal of Economics" 1976, nr 4.
 • Daneron K., Consumer problems in wartime. New York 1944.
 • DeGrazia S., Time, work and leisure. Garden City 1964.
 • Dietl J. , Ograniczenia centralnego kształtowania konsumpcji. W: Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji. Katowice 1987.
 • Dobowy budżet czasu mieszkańców Polski w 1984 r, Warszawa 1986.
 • Dulski S. , Podmiotowe uwarunkowania efektywności gospodarowania. W: Społeczno-gospodarcze warunki wzrostu efektywności. Jadwisin 1987.
 • Dumazedier J. , Toward a society of leisure. New York 1967.
 • Dumazedier J., Sociology of leisure. Nowy York 1974.
 • Dyka S., Laskowska I., Wpływ handlu wiejskiego na proces: denaturalizacji spożycia. W: Narzędzia polityki gospodarczej społecznej. w procesach kształtowanie konsumpcji. Katowice 1987
 • Dyka S. , Przesiany w konsumpcji w gospodarstwach wiejskich. W: Uwarunkowani i kierunki aktywizacji handlu i usług, Łódź 1988.
 • Eidea R., Viotti S. , Econonic systems: How resources are allocated. New York 1978.
 • Fedorowicz Z., Finanse w gospodarce socjalistycznej. Warszawa 1981
 • Feldman H. , Rationing cogested goods by preferences on quality. "Public Finance" 1978, nr 3.
 • Foote N.N., The time dimension and consumer behavior. W: J.W. Newman, On knowing the consumer. New York 1966.
 • Garbarski L., Modyfikacje postępowania konsumentów w obliczu zjawisk inflacyjnych. W: Efektywność procesu zaspokajania potrzeb. Warszawa 1989.
 • Garbarski L. , Oczekiwanie w procesie zakupu produktów przez konsumentów. W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług, Łódź 1988.
 • Garbarski L., Sposoby postępowania konsumentów na rynku a warunki efektywnego gospodarowania. Raport z badań empirycznych. Warszawa 1988.
 • Golinowska S.t Redystrybucja dochodów przez ceny. "Życie Gospodarcze" 1987, nr 8.
 • Gonesay C. , The theory of black market prices. "Economica" 1966, nr 2
 • 4 Gregory P.E., Stuart R.C., Comparative economic systems: decicion-miaking approach. Boston 1976.
 • Hall F.T., Schroeder M.P., Effects of family and housing characteristics on tine spent.on household tasks. "Journal of Home Economics" 1970, nr 1.
 • Hansen F., Consumer choice behavior. A cognitive theory. New York 1972.
 • Hirsch J. , Price control in the war economy.. New York 1943.
 • Hirshleifer J. , Price theory and applications. London 1980.
 • Hornik J., Feldman L.P., Retailing implications of do-it- yourself consumer movement. "Journal of Retailing" 1982, nr 2,
 • Iwaszkiewicz E. , Racjonowanie środków spożywczych w okresie powojennym. "Biuletyn Ministerstwa Aprowizacji i Handlu" 1946, nr 2.
 • Jaworski W. , Szablewski A. , Nieformalna działalność zarobkowa w Polsce. "Bank i Kredyt " 1988, nr 8-9
 • Jung B. , Czas wolny Jako przedmiot analizy ekonomicznej. "Ekonomista" 1985, nr 6.
 • Kalecki H., General rationing. "Oxford Institute of Statistics Bulletin" 1941 , nr 1
 • Katona G., The powerful consumer. New York 1980.
 • Katona G. , Theory of expectations. W: Human behavior in economic affairs. San ,Francisco 1972.
 • Katsenelinboigen A., Coloured markets in the Soviet Union. "Soviet Studies" 1977, nr 1.
 • Katsenelinboigen A., Levine H.S., Market and plan, plan and market. W: The Soviet Economy', continuity and change. Colorado 1981.
 • Kelley E . J. , Scheewe L . R. , Buyer behavior in ® stagf1ation * shortages economy. "Journal of Marketing" 1975, nr 2.
 • Kierczyńcki T., Istota i rodzaje gospodarki ukrytej. "Wektory" 1987, nr 8.
 • Knight F . H. , Some fallacies in the interpretation of social cost. "Quarterly Journal of Economics" 1924, nr 2
 • Kornai J. , Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych, Kierunki badań. Warszawa 1977.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce. Warszawa 1985.
 • Kornai J. , The health of nations. Reflections on the analogy between the medical sciences and economics. W: J. Kornai, Contradictions and dilemmas. Studies on the socialist economy and society. Cambridge 1986.
 • Kornai J., The Hungarian reform process; visions, hopos and reality. "Journal of Economic Literature" 1986, nr 1.
 • Kramer T., Żabiński L. , Rynek w procesie zarządzania gospodarką. Warszawa 1979.
 • Kuhn A., The study of society. Illinois 1963.
 • Lancaster K .J. , A new approach to consumer theory. "Journal of Political Economy" 1966, nr 2.
 • Lasswell H.D., Holmbert A.R., Toward a general theory of directed value accumulation and institutional development. W: Comparative theories of social change. Ann-Arbor 1966.
 • Lewandowski J. , Szomburg J.-r Uwłaszczenie jako fundament reformy społeczno -gospodarczej. Ref. na sem . "Propozycjo przekształceń polskiej gospodarki". Warszawa 1988.
 • Ligęza A., Wybrane czynniki wpływające na strukturę dobowego budżetu czasu. "Wiadomości Statystyczne" 1987, nr 9, s. 15 -18
 • Lindbeck A., The political economy of the new left. An outsider's view. New York 1971.
 • Lindblom C.E., Politics and markets. New York 1977.
 • Lipiński J. , Funkcjonowanie rynku jako przedmiot teorii gospodarki socjalistycznej. "Ekonomista" 1988, nr 3 -4.
 • Hack R. P. Leigland T.J., Optimizing in households, toward a behavioral theory. "The American Economic Review" 1982, nr 2.
 • Haleszczyk E. , Pokorska B. , Aby zakupy przestały być udręką. "Przedsiębiorstwo i Rynek: 1986, nr 3-4
 • Mała Encyklopedia Powszechna. Warszawa 1969.
 • Mann L., Queue cultures the waiting line as a -social system. "American Journal of Sociology" 1969, nr 3.
 • Michaely M., A geometrical analysis of black- market behavior. "The American Economic Review" 1954, nr 4.
 • Mincer J. , Market prices, opportunity costs and income effects. W: Measurement in economics. Studies in mathematical economics and econometrics. Stanford 1963.
 • Morgan J.N., Sirageldin I. A., Baerwaldt N. , Productive Americans (A survey of how individuals contribute to economic progrss). Survey Research Center Monograph, nr 43. Ann-Arbor 1966.
 • Morrison S .A. , Newman R., Hours of operation restrictions and competition among retail firm. "Economic Inquiry" 1983, nr 1
 • Mruk H., Rynek równoległy a sfera oficjalna. "Handel Wewnętrzny" 1988, nr 6.
 • Mruk H. , Szulce R., Podaż jako czynnik kształtujący aktywność ekonomiczną gospodarstw domowych. W: Polskie gospodarstwa domowe. Życie codzienne w kryzysie. Warszawa 1986.
 • Możąryn H. , Przyczyny gospodarki ukrytej. "Wektory" 1987, nr 8.
 • Neisser H. P. , Theoretical aspects of rationing. "The Quarterly Journal of Economies" 1943, nr 3.
 • Nichols P., Smolensky E. , Tideman T.N., Discrimaination by Waiting Time in Merit Goods. "American Economie Review" 1971, nr 3.
 • Nowacki S., W kwestii rynku w gospodarce socjalistycznej. W: Kierunki koniecznych zmian w strukturze podmiotowej gospodarki polskiej w etapie reformy gospodarczej. Jadwisin 1988.
 • Nowotny E., Inflation and taxation. "The Journal of Economic Literature" 1980, nr 3.
 • Olędzki K., W sprawie pomiaru elementów jakoéci tycia dla potrzeb polityki społecznej. "Wieé i Rolnictwo " 1979, nr 1.
 • Oyrzanowski B. , W sprawie społecznych kosztów niskiej jakoéci produktów. "Zarządzanie" 1988, nr 2.
 • Pałaszewska-Reindl T., Funkcjonowanie gospodarstw domowych w obecnych warunkach, W: Polskie gospodarstwa domowe. Zycie codzienne w kryzysie. Pr . zb . pod red . T. Pałaszewskiej-Reindl. Warszawa 1986.
 • Pałaszewska-Reindl T., Konsument na rynku w I etapie wprowadzania reformy gospodarczej. "Handel Wewnętrzny" 1982, nr 5-6.
 • Pałaszewska-Reindl T., Strzelecka H. , Tylec -Durand B. , Gospodarstwa domowe. Funkcje i rola na rynku, Warszawa 1984.
 • Podkaminer L. , Szacunki struktury i rozmiarów nierównowagi na rynkach konsumpcyjnych Polski w latach 1965- 1986. Warszawa 1987
 • Pohorille H., Model konsumpcji w ustroju socjalistycznym. Warszawa 1971.
 • Pollack R .A., Wachter M.L., The relevance of the household production function and 'its implications for the allocation of time. "Journal of Political Economy" 1975, nr 2.
 • Robertson T. S., Ward S., Consumer behavior research: promise and prospects. W:Consumer behaviors theoretical sources. New York 1979.
 • Robinson J.P., Television and leisure times yesterday, today and (maybe) tomorrow. "Public Opinion Quarterly" 1969, nr 2.
 • Rogoziński K. , Rynkowe konsekwencje czasu wolnego. SIE. "Studia, Materiały i Przyczynki", tom .55, Warszawa 1981.
 • Samuelson P.A. , Some Implications of Linearity. "The Review of Economics Studies" 1947.
 • ^ Schwartz B. , Queuing and waiting. Studies in the social organization of access and delay. Chicago 1975.
 • Scitovsky T., The Political Economy of Consumers* Rationing. "The Review of Economic Statistics" 1942, nr 9.
 • Shama A. , Coping with stagflations voluntary simplicity. "Journal of Marketing"_ 1981, nr 3.
 • Skolka J. , The Parallel Economy in Austria* Ws The Economics of the Shadow Economy, Bielefeld, Berlin 1985
 • Smelser N., Theory of collective behavior,New York 1983.
 • Strużycki W., Rynek wewnętrzny. Warszawa 1983.
 • Strzemińska H. , Czas pracy i czas wolny w polityce społecznej. Warszawa 1988.
 • Suchecki B., Welfe A., Popyt i rynek w warunkach nierównowagi. Warszawa 1988.
 • Swatler L.. Finanse. Warszawa 1985.
 • Szalai A., The multinational comparative time budget research projects a venture in international research cooperation. "American Behavioral Scientist" 1966, nr 12.
 • Szczepański J., Wartości w gospodarce. "Zycie Gospodarcze"1987, nr 1O.
 • Szczerbińska L. , Analiza zmian w strukturze budżetu czasu oraz wartości pracy gospodarstw domowych w latach 1976 i 1984. Warszawa 1987.
 • Święcicki H. , Reforma własnościowa. "Przegląd Organizacji" 1989, nr 2.
 • Tawney R.H., Equality. London 1931.
 • Tobin J. , A survey of the theory of rationing. "Econometrica" 1952, nr 4.
 • Van Raaij F., Economic Psycholgy. "Journal of Economic Psychology,1981, nr 1.
 • Voss J. , The definition of leisure. "Journal of Economic Issues" 1967, nr l-2.
 • Walker K . E., Homemaking still takes time. "Journal of Home Economics" 1969, nr 1O.
 • Walters C . G., Consumer behavior. Theory and practice. Illinois 1974.
 • Wilczyński W. , Polska reforma gospodarcza po czterech latach a kryteria oceny systemów ekonomicznych. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1986, nr 2.
 • Wiszniewski E., Oddziaływanie spółdzielczych form gospodarowania na decyzje konsumpcyjne gospodarstw domowych. "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 1986, nr 3.
 • Wiśniewski A., Gospodarstwa domowe wobec kryzysu. W: Polskie gospodarstwa domowe". Zycie codzienne w kryzysie. Warszawa 1986.
 • Wiśniewski H., Źródła i rozmiary drugiego obiegu gospodarczego w Polsce. "Ekonomista" 1985, nr 6.
 • Wolf C. , A theory of non-market failures. "The Public Interest, 1979, nr 55.
 • Wrzosek W., Badanie i kształtowanie rynku. Warszawa 1984.
 • Wrzosek W., Mechanizm zakupu' towarów przez konsumentów a marketing. "Handel Wewnętrzny" 1977, nr 1-2.
 • Zaltman G., Wallendorf H., Consumer behaviors basic findings and management implications. New York 1983.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami uczestnikami rynku dóbr konsumpcyjnych. Pr.zb. pod red. J. Beksiaka. Warszawa 1977.
 • Zielińska Z., Procesy denaturalizacji w konsumpcji indywidualnej gospodarstw domowych. W: Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji. Katowice 1987.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.