PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 26 (1) | 123--150
Tytuł artykułu

Operacyjna efektywność służb sanitarnych determinantą bezpieczeństwa strategii polityki zdrowotnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Operational Efficiency of Health Services Determinant of Health Security Policies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwiązywanie problemów zdrowotnych wymaga interdyscyplinarnej wiedzy, a także i współpracy wielu podmiotów funkcjonujących w państwie i poza jego granicami. Czego w ostatnim czasie jesteśmy świadkami. Zadania i zakres wynikający z właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej reguluje Ustawa z dnia 14 marca 1985 r., DZ. U. Nr 12, poz. 49 z późn. zm. (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) z bagażem Rozporządzeń często determinowanych wymaganiami jakie stawia przed nami niejednokrotnie Unia Europejska. Inspekcja sanitarna jest komplementarna w stosunku do zadań Zakładów Opieki Zdrowotnej, placówek oświaty, realizuje zadania Państwa z zakresu Zdrowia Publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Jest organem rządowej administracji zespolonej w województwie i powiecie. O kompleksowym rozwiązywaniu problemów Zdrowia Publicznego stanowią ludzie ich kapitał oraz stosowane zasady polityki personalnej. Potencjał tych służb i jego operacyjna efektywność ma szczególnie duże znaczenie społeczne, bowiem wymiar ekonomiczny znajduje odzwierciedlenie w zdrowiu człowieka/ społeczeństw jest najcenniejszym bogactwem każdego narodu. (abstrakt oryginalny)
EN
Solving health problems requires interdisciplinary knowledge, and also the cooperation of many entities operating in the country and beyond its borders. We have been witnessing that recently. The tasks and the resulting properties of the State Sanitary Inspection regulated by the Act of 14 March 1985 , OJ No. 12, item. 49, as amended. (unified text: Dz. Laws of 2011 No. 212, item. 1263, as amended. Amended) alongside Regulations often determined by the requirements posed by the European Union. The health inspection is complementary to the tasks of healthcare centers, educational institutions, and performs tasks in the field of State Public Health, by exercising control and supervision of the hygiene conditions in different areas of life is the organ of governmental administration in the province and district. A comprehensive troubleshooting of Public Health are the people who use their capital and personnel policies. The potential of these services and its operational efficiency is particularly socially important as the economic dimension is reflected in human health / society is the most precious resource of any nation. The tasks and the resulting properties of the State Sanitary Inspection regulated by the Act of 14 March 1985, OJ No. 12, item. 49, as amended. (unified text: Dz. Laws of 2011 No. 212, item. 1263, as amended. amended). luggage Regulations often vement of the requirements posed by the European Union often. The health inspection is complementary to the tasks of healthcare centers, educational institutions, performs tasks in the field of State Public Health, by exercising control and supervision of the hygiene conditions in different areas of life is the organ of governmental administration in the province and district. A comprehensive troubleshooting of Public Health are the people who used their capital and personnel policies. The potential of these services and its operational efficiency is particularly important social, as the economic dimension is reflected in human health / society is the most precious resource of any nation. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Dobkowski J., Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • [2] Fiedora B., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2002.
 • [3] Getzen T.E., Ekonomika zdrowia. Teoria i Praktyka, PWN Warszawa, s. 93-98.
 • [4] Gniazdowski A., Zachowania zdrowotne, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1994, s. 83.
 • [5] Krupski R., Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, A. Frąckiewicz-Wronka, Niepewność i decyzje strategiczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, WWSZiP, Wałbrzych 2007.
 • [6] Krupski R., Zarządzanie strategiczne podstawowe problemy, B. Nogalski, Dylemat niepewności versus planowanie strategiczne w rozwoju przedsiębiorstwa, Wałbrzych 2008.
 • [7] Krupski R., Zarządzanie strategiczne podstawowe problemy, M. Romanowska, Problemy i dylematy analizy strategicznej, Wałbrzych.
 • [8] Miller M., Cianciara D., Metodyka w oświacie zdrowotnej i promocji zdrowia, wyd. PZH, Warszawa 1999.
 • [9] Perechuda K., Zarządzanie organizacją: Metody - Techniki-procedury, wyd. "Leopoldinum", Wrocław 1997.
 • [10] Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głosów nurtu ekonomii, Ekonomista 6/2003.
 • [11] Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta i powiatu X, przedkładanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 • [12] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. z 1999 r. Nr 111, poz. 1315), (Dz. U. 2010 nr 139, poz. 939), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. 2011 nr 92 poz. 537).
 • [13] Ustawa z 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1263).
 • [14] Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998 nr 91 poz. 578, Dz.U.2011.217.1281.
 • [15] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r., Dz. U. z dnia 29 marca 2010 w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej, Dz. U. 2010.48.283.
 • [16] Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z 2008 roku, z późn. zm.
 • [17] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. nr 136 poz. 914 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
 • [18] Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • [19] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U Nr 112, poz. 654.
 • [20] Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /nr 15/ w: Biuletyn nr 371/VII, z dnia 27-03-2012, źródło: [http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/SPC-15].
 • [21] [http://poznan.gazeta.pl/poznan/], Piotr Bytnicki, 04.02.2013, Zjedliśmy sól przemysłową. "Sanepid jej nie zabrał".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321559

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.