PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 26 (1) | 171--180
Tytuł artykułu

Wpływ audytu wewnętrznego na efektywność zarządzania jednostką sektora finansów publicznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Internal Audit on the Eefficiency of Management of a Public Finance Entity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie, ogół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zespołów ludzkich i środków materialnych, podejmowanych w celu osiągnięcia wcześniej sformułowanych założeń. W efektywnym zarządzaniu niezbędne jest określenie kierunków funkcjonowania jednostki, wyznaczanie celów, monitorowanie rezultatów, efektywności finansów, ustalenie standardów usług oraz zarządzanie zasobami. By sprostać temu zadaniu przez lata wypracowano szereg narzędzi wspomagających ten trudny proces. Jednym z nich jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce zostały określone w ustawie o finansach publicznych, rozporządzeniach wykonawczych, Międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, Kodeksie etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz Karcie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Wdrożenie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych może wpłynąć na poprawę ich przejrzystości i wizerunku. Audytor poprzez swoje działania ma możliwość zaobserwowania zmian w otoczeniu organizacji. Taka ewentualność pozwala kierownictwu jednostki na racjonalne wykorzystanie nadarzających się okazji lub szybką reakcję. Audytorzy w trakcie prowadzonych działań mogą zapobiegać nadużyciom władzy oraz korupcji. Mają możliwość wykrywania niewłaściwych, nieskutecznych, nielegalnych działań, oszustw lub nadużyć. Audytorzy wewnętrzni wykonując obowiązki mogą przysporzyć jednostce wartości dodanej oraz prowadzą do usprawnienia zachodzących w organizacji procesów. (abstrakt oryginalny)
EN
Management means overall efforts aimed at efficient use of human and material resources, undertaken in order to achieve previously stated aims. In effective management, it is necessary to specify the directions of the entity functioning, goal-setting, monitoring of results, efficiency of finance, establishing standards of services and management of resources. For this purpose, over the years, a number of tools have been developed in order to facilitate that difficult process. One of them is the introduction of the obligation to carry out internal audit in public finance entities. Principles of functioning of internal audit in Poland have been specified in the Law on Public Finance, implementing regulations, International standards of professional practice of internal audit, Code of ethics of an internal auditor in public finance entities and Internal audit charter in public finance entities. Implementation of internal audit in public finance entities may have an impact on the improvement of their transparency and image. The audytor through their activities may observe changes to the environment of the organization. This possibility allows the management of the entity for reasonable use of occurring opportunities or immediate response. Auditors in the course of their activities may prevent abuse of power and corruption. They may be able to detect inappropriate, ineffective, illegal activities, fraud or abuse. Internal auditors, performing their duties, may increase the added value of the entity and lead to improvement in the processes taking place in the organization. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 6.
 • [2] [http://iia.org.pl/images/stories/md_www/certyfikacja/rola_audytu_w_zarzadzaniu_sektorempublicznym_plPdf] - 31-10-2013.
 • [3] Komunikat Nr 16/2006 Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" z dnia 18 lipca 2006 r. (Dz. Urz. M. F. Nr 9, poz. 70).
 • [4] Komunikat nr 3 Ministra Finansów w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych z dnia 17 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. M. F. z dnia 24 czerwca 2013 r. poz. 15).
 • [5] Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 10, poz. 68).
 • [6] Rozporządzenie MF w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Dz. U. z 2006 r. nr 112, poz. 765, Dz. U. z 2008 r. nr 66, poz. 406, Dz. U. z 2010 r. 21, poz. 108.
 • [7] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1116).
 • [8] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198),
 • [9] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
 • [10] [www.nik.gov.pl/plik/id,4381.pdf] - 31-10-2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.