PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 131 | 128--139
Tytuł artykułu

Polityka rachunkowości jednostek realizujących projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Accounting Policy of Entities Completing Projects Co-financed from the European Union Structural Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka korzystania przez jednostki z funduszy strukturalnych jest ściśle powiązana z systemem rachunkowości, gdyż to właśnie rachunkowość dostarcza odpowiednich narzędzi i informacji do prawidłowego rozliczenia współfinansowanych projektów, ich monitorowania, weryfikacji i oceny. Dokumentacja księgowa związana z dotacją potwierdza poniesione wydatki, stanowi podstawę wniosku beneficjenta o płatność oraz jest podstawowym elementem poddawanym kontroli prowadzonej przez właściwe instytucje. System księgowy jest również źródłem informacji o przebiegu i efektach osiągniętych przy wsparciu środków europejskich oraz pozwala na weryfikację ponoszonych nakładów z punktu widzenia ich legalności i celowości. Instytucje wdrażające programy unijne mają obowiązek zapewnienia prawidłowości funkcjonowania u beneficjentów procedur związanych z projektami realizowanymi przy wsparciu ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W ramach kontroli przeprowadzanych przez odpowiednie instytucje weryfikacji poddawane są m.in. dowody księgowe (w tym nie tylko zasadność poniesionych wydatków, lecz także prawidłowość opisu, zatwierdzenia i przechowywania dokumentów) oraz sposób ewidencjonowania zdarzeń związanych z projektem w księgach rachunkowych. Wspomniane tu zagadnienia powinny być szczegółowo opisane w polityce rachunkowości beneficjenta, która - stanowiąc główny dokument opisujący m.in. metody i narzędzia warunkujące realizację koncepcji wiernego i rzetelnego obrazu jednostki - również jest poddawana weryfikacji pod kątem zapewnienia prawidłowego przebiegu i rozliczenia dotacji. Jednocześnie należy zauważyć, że kwestie te nie zostały szczegółowo uregulowane w dokumentach programowych funduszy pomocowych, co prowadzi do sytuacji, w której znacząca odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie procedur księgowych w odniesieniu do realizowanych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską spoczywa na kierowniku jednostki będącej beneficjentem pomocy oraz na instytucjach wdrażających i rozliczających te projekty (abstrakt autora)
EN
The problem of using structural funds by entities is strongly connected with the accounting system as it is the accounting that provides appropriate tools and information allowing for the correctly settlement of the projects co-financed from the European Union funds, their monitoring, verification and assessment. The article gives a synthetic presentation the most important areas requiring settlement of the beneficiary's accounting policy, which - constituting the major document describing for example the methods and tools determining the completion of the concept of accurate and reliable image of the entity - is subject to verification with regard to ensuring an appropriate course, settlement and durability of subsidy. The article discusses the major areas of indispensable adjustments of accounting policy with particular focus on corporate account plans and internal procedures to correctly settle and control the use of the Union funds. Moreover, it indicates the most important areas of the registration system which may give rise to irregularities and financial sanctions imposed on the beneficiaries of the union funds. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
128--139
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Dotacje w  księgach rachunkowych, Dodatek nr  12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości, nr  17 (305) z  dnia 1.09.2011 r., http://www.sgk.gofin.pl/1,2592, dotacje-w-ksiegach-rachunkowych.html, dostęp: 20.10.2012 r.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/ Documents/NSRO_maj2007.pdf, dostęp: 21.11.2012 r.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Załącznik nr 1, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow /Documents/20101008_ zal_1a.pdf, dostęp: 27.11.2012 r.
 • Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, publikacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Wzorydokumentow/Documents/ 201009_ Podrecznik_wyodrebnionej_ewidencji_ksiegowej.pdf, dostęp: 20.11.2012 r.
 • Portal Funduszy Europejskich, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFunduszy Europejskich/strony/czymsafundusze.aspx?N=N, dostęp: 7.11.2012 r.
 • Przybyszewska D., Dostosowanie ewidencji księgowej do potrzeb realizowania projektów unijnych, "Gazeta Podatkowa" nr 67 (377) z dnia 20.08.2007 r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. UE z dnia 31.07.2006 r. nr L 210/25), http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078: PL:PDF, dostęp: 7.11.2012 r.
 • Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, załącznik do komunikatu nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 2006 r., nr 7, poz. 58), http://www.mf.gov.pl/documents/ 764034/937868/DZIENNIK+URZ%C4%98DOWY+MINISTRA+FINANS %C3%93W+NR+7+Z+DNIA+30+CZERWCA+2006+R., dostęp: 22.11.2012 r.
 • Tempska-Danielak E., Rozliczanie dotacji w firmach z pełną księgowością, Money. pl, 2010, http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/rozliczanie;dotacji;w; firmach;z;pelna;ksiegowoscia,124,0,651644.html, dostęp: 06.12.2012 r.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.
 • Voss G., Rachunkowe problemy audytu środków unijnych w Polsce, w: Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, "Przedsiębiorczość - Edukacja" Nr 6, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków 2010.
 • Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011, http://www.efs.gov.pl/ /Wiadomosci/Documents/zasady_ finansowania_styczen.pdf, dostęp: 30.11.2012r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321591

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.