PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 24 (4) Samorząd terytorialny a polityka lokalna | 35--56
Tytuł artykułu

Geneza i przesłanki powstania regionalnych izb obrachunkowych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Genesis and Premises of the Formation of Regional Chambers of Audit in the Area of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Refleksje po przeglądzie rozwiązań instytucjonalnych z zakresu kontroli i nadzoru nad samorządem funkcjonujących w praktyce światowej skłoniły autorkę artykułu do zastanowienia się nad motywami, jakie kierowały przedstawicielami władzy ustawodawczej przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu wyspecjalizowanych organizacji, sprawujących kontrolę zewnętrzną nad jednostkami samorządu terytorialnego. Sekwencja rozważań zawartych w artykule służyła realizacji celu, jakim była identyfikacja i analiza najważniejszych, według autorki, przesłanek powstania regionalnych izb obrachunkowych w Polsce. Artykuł zapoczątkowany został wskazaniem najważniejszych różnic pomiędzy pojęciem kontroli i nadzoru, następnie na podstawie analizy literatury przedstawiona została geneza powołania francuskich izb obrachunkowych, jako pierwowzoru rewolucyjnych rozwiązań instytucjonalnych w krajach europejskich. Artykuł zakończono stwierdzeniem, iż regionalne izby obrachunkowe powołane zostały by pełnić nie tylko funkcję nadzorcy i kontrolera przeciwdziałającego nadużyciom władz lokalnych, ale również mają one stanowić najważniejsze ogniwo mechanizmu wymuszającego efektywność wykorzystania środków publicznych. Ponadto jako instytucja koordynująca działania władz centralnych oraz regionalnych i lokalnych mają one sprzyjać wymianie informacji, ułatwieniu procesu legislacyjnego, ochronie obywateli, a także czynić system finansów publicznych bardziej przejrzystym i spójnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Reflection after the review of institutional arrangements from the audit scope and the supervision of the self-government body functioning in practice world induced the author of the article to thinking above motifs which drove representatives of the legislative branch at the decision making about forming special organizations, exercising the external audit above selfgovernment units. The sequence of the deliberations included in the article served the accomplishment of the purpose an identification and analysis were which most important, according to the author, of premises of the formation of Regional Chambers of Audit in Poland. The initiated article became indicating the most important differences between the concept of control and of supervision, next on the basis of an analysis of literaturę a genesis of establishing French Chambers of Audit, as the prototype of revolutionary solutions was described institutional in European countries. The article was finished with the statement that Regional Chambers of Audit were appointed in order to serve not only as the superintendent and the control system counteracting abuses of local authorities, but they are also supposed to constitute the most important link of the extorting mechanism effectiveness of the utilization of funds public. Moreover as the institution coordinating functioning's of central and regional and local authorities they are supposed to be in information exchange, facilitating the legislative process, the protection of citizens favour, as well as to make the system of the public finance more transparent and cohesive. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Babczuk A., Dług samorządowy w Polsce- propozycje de lege ferenda [w:] L. Patrzałek (red.), Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. (Zagadnienia wybrane), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań - Wrocław 2004.
 • [2] Bączkowski T., Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 • [3] Bigo T., Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1928.
 • [4] Boć J. (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Kolonia Limited, Łódź 2004.
 • [5] Boratyńska K., Finanse samorządowe 2008: 410 pytań i odpowiedzi: wzory uchwał, deklaracji, decyzji, Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 • [6] Borodo A., Samorząd terytorialny - system prawno-finansowy, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • [7] Buczkowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2005.
 • [8] Czempas J., Znaczenie dochodów własnych w budżetach wybranych gmin województwa śląskiego [w:] L. Patrzałek (red.), System finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań - Wrocław, 2003.
 • [9] Dawidowicz W., Zarys ustroju organów administracji terytorialnej w Polsce, PWN, Warszawa 1976.
 • [10] Dolnicki B., Nadzór nad samorządem terytorialnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 1375, Katowice 1993
 • [11] Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze, Bielsko- Biała 2003
 • [12] Europejska Karta Samorządu Terytorialnego Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607.
 • [13] Guziejewska B., Pionowa i pozioma nierównowaga fiskalna w warunkach polskiej decentralizacji, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 9.
 • [14] Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 • [15] Jastrzębski L., Lang J., Służewski J., M. Wierzbowski, Polskie prawo administracyjne, cz.1, PWN, Warszawa 1985.
 • [16] Kallas M., Historia ustroju Polski X-XX w., PWN, Warszawa 2001
 • [17] Kańduła S., Ograniczenia samodzielności wydatkowej samorządu gminnego w Polsce [w:] K. Jajuga, M. Łyszczak (red.), "Finanse, bankowość, ubezpieczenia. Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu", Wrocław 2001, Nr 899.
 • [18] Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. Dz. U. Nr 33, poz. 232 z późn. zm.
 • [19] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz. 483.
 • [20] Kosek-Wojnar M., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Bochnia 2006, Nr 4.
 • [21] Kotulski M., Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, "Samorząd terytorialny" 2000, nr 1-2.
 • [22] Lang J., Kontrola administracji [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, PWN, Warszawa 1996.
 • [23] Lubińska T., Franek S., Będzieszak M., Potencjał dochodowy samorządu w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 • [24] Miemiec W., Transfery środków pomiędzy budżetem państwa a budżetami jednostek samorządu terytorialnego - wybrane aspekty finansowo-prawne, "Finanse Komunalne" 2010, nr 1-2.
 • [25] Nowacka E., Samorząd terytorialny w administracji publicznej, PWN, Warszawa 1997.
 • [26] Olejniczak-Szałowska E., Członkostwo wspólnoty samorządowej, "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 5.
 • [27] Panejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wydawnictwo Przemiany, Warszawa 1990.
 • [28] Rabska T., Podstawowe pojęcia organizacji administracji [w:] J. Starościak (red.), System prawa administracyjnego, tom I, Ossolineum, Wrocław 1977.
 • [29] Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane gminom o statucie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonania, a także zasad i trybu przekazania Dz. U. Nr 65, poz. 309.
 • [30] Ruśkowski E. (red.), Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP, Wolters Kluwer business, Kraków 2006.
 • [31] Ruśkowski E., Podstawowe uwarunkowania decentralizacji finansów publicznych, http://www.nik.gov.pl/kolegium-nik/posiedzenia/glowne-uwarunkowania-i-bariery-w-procesie-naprawy-finansow-publicznych.html [data dostępu: 25.11.2011 r.].
 • [32] Starościak J., Zarys nauki administracji, PWN, Warszawa 1966.
 • [33] Sylwestrzak A., Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 • [34] Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. Nr 91, poz. 578.
 • [35] Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Dz. U. Nr 91, poz. 576.
 • [36] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. Nr 67, poz.329.
 • [37] Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. Nr 203, poz. 1966.
 • [38] Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa Dz. U. Nr 96, poz. 603.
 • [39] Ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych Dz. U. Nr 141, poz. 692.
 • [40] Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 155, poz. 1014.
 • [41] Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych Dz. U. 2001, Nr 55, poz. 577 z późn. zm.
 • [42] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym Dz. U. Nr 16, poz. 95.
 • [43] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. Nr 16, poz. 94.
 • [44] Wągrodzka A., Federalizm fiskalny, decentralizacja i mechanizm subwencjonowania, "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 1-2.
 • [45] Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • [46] www.rio.olsztyn.bip.net.pl/ [data dostępu: 20.01.2011 r.].
 • [47] Zawadzka - Pąk U. K., Regionalne izby obrachunkowe Francji, "Finanse Komunalne" 2010, nr 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.