PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 7 Niekonwencjonalne aspekty i formy turystyki | 9--29
Tytuł artykułu

Turystyka we wspólnej polityce rolnej UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourism in the Common Agricultural Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powiązanie turystyki z różnymi obszarami, w tym obszarami objętymi wspólną polityką UE, rodzi pytanie o miejsce, jakie turystyka w nich zajmuje. Jednym z takich obszarów jest rolnictwo i służąca jego rozwojowi Wspólna Polityka Rolna - WPR (Common Agricultural Policy - CAP). W artykule autor omówił miejsce turystyki we Wspólnej Polityce Rolnej. Na przestrzeni lat obserwuje się zmianę w podejściu do wykorzystywania turystyki do realizacji celów cząstkowych WPR. Zmiana ta ma ścisły związek ze zmianą głównych celów tej polityki. W początkowym okresie celem nadrzędnym WPR był wzrost produkcji rolnej, dlatego nie dostrzegano potrzeby rozwoju na wsi działalności pozarolniczej, takiej jak turystyka. Wraz jednak z przesuwaniem się punktu ciężkości ze wzrostu produkcji rolnej na rozwój wsi zaczęto ją traktować jako ważny instrument polityki strukturalnej, która, obok polityki rynkowo-cenowej, stała się drugim podstawowym segmentem WPR UE.(abstrakt oryginalny)
EN
Linking tourism with various areas, including areas covered by common EU policies, poses the question about the position of tourism. One of those areas is agriculture, and the Common Agricultural Policy - CAP - that stimulates its development. The author of the article ventures to determine the place occupied by tourism in the Common Agricultural Policy. Over the years, a change could be observed in using tourism to meet the intermediate goals of the CAP. The change in approach is closely connected with the change of the main goals of the policy. Initially, CAP's key objective was to increase agricultural production - that is why the need to stimulate non-agricultural activities, such as tourism, was largely overlooked. However, with the shifting of weight from the production increase to the development of rural areas, it is now being gradually treated as an important instrument in the structural policy. It has become the second basic segment of EU's CAP, next to the pricemarket policy.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
9--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Faure F.J. (1998): Wspólna Polityka Rolna: cele, zasady, kierunki reform. W: Wspólna Polityka Rolna UE. Instytut Europejski, Łódź, s. 16.
 • Floriańczyk Z. (2003): Charakterystyka instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz ich wpływ na dochody rodzin rolniczych. IERiGŻ, Warszawa, s. 6.
 • Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E. (2004): Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia prawne. Wyd. Lexis Nexis, Warszawa, s. 25, 60-67, 70, 141, 144.
 • Kozak M., Starosta-Patyk M. (2004): Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w aspekcie rolnych negocjacji handlowych WTO. W: Prace naukowe KPAiM SGGW nr 33, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 146.
 • Lichtorowicz A. (1996): Problematyka struktur agrarnych w ustawodawstwie Wspólnoty Europejskiej. Kantor Wydawniczy "Zakamycze", Kraków, s. 25.
 • Łuków E. (2001): Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Przemyśl 2001, materiały z XIII Młodzieżowej Ogólnopolskiej Szkoły Europejskiej odbywającej się w Horodyniu Zdroju w dniach 10-12 października 2001 r. XVIII Ogólnopolska Szkoła Europejska, Przemyśl, s. 9.
 • Łuków E. (2002): Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. W: III Młodzieżowe Warsztaty Rolnictwa Unii Europejskiej. Podręcznik Unii Europejskiej. Parlament Młodzieży, Przemyśl, s. 89, 94.
 • Malinowski P.(2006): Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich w polityce Unii Europejskiej. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, "Roczniki Naukowe" t. 8, z. 4, s. 225.
 • Mourik A. van (1998): Wspólna Polityka Rolna: historia, zasady funkcjonowania, reformy. W: Zasady WPR a krajowe polityki rolne państw członkowskich, red. M. Brzóski. Instytut Europejski, Łódź, s. 16-17, 20-21.
 • Michna W. (2005): Polska polityka rolna i rozwoju wsi w warunkach wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej. IERiGŻ, Warszawa, s. 12.
 • Nicoll W., Salomon T.C. (2002): Zrozumieć Unię Europejską. Książka i Wiedza, Warszawa, s. 227.
 • Piątkowski B. (2004): Uwarunkowania zmian we Wspólnej Polityce Rolnej. W: Unifikacja gospodarek europejskich. Szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Wyd. Nauk. Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, s. 2.
 • Rogalski J.W. (2002): Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej i jej znaczenie. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, "Zeszyt Naukowy" nr 111, s. 156, 160-161.
 • Rowiński J. (2000): Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. FAPA, Warszawa, s. 9.
 • Szumski S. (2007): Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 17.
 • Walkowski M. (2007): Regionalne i globalne uwarunkowania reform wspólnej polityki Unii Europejskiej. Wyd. Nauk. INPiD UAM, Poznań, s.10, 21, 23, 37, 53, 57, 74, 138-139.
 • Wigier M. (2004): Przyczyny i charakter zmian polityki strukturalnej w rolnictwie integrującej się Europy. IERiGŻ, Warszawa, s. 8, 18-20, 24.
 • Wojtas M. (2007): Wspólna polityka rolna a przemiany strukturalne w rolnictwie Unii Europejskiej. "Annales UMCS", sectio H, vol. XLI, 3.
 • Traktat rzymski z 25 marca 1957 r. (wersja skonsolidowana). Dz. Urz. C 325 z 24 grudnia 2002 r.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie 13 XII 2007 r. (wersja skonsolidowana). Dz. U. WE 2008, C 115/47.
 • Dyrektywa Rady nr 159 z 17 kwietnia 1972 r. w sprawie modernizacji gospodarstw rolnych. Dz. Urz. WE 1972, L 96/1.
 • Dyrektywa Rady nr 160 z 17 kwietnia 1972 r. dotycząca środków mających na celu zachęcenie do zaprzestania działalności rolniczej oraz przeznaczenie użytków rolnych na cele związane z poprawą strukturalną. Dz. Urz. WE 1972, L 96/9.
 • Dyrektywa Rady nr 161 z 17 kwietnia 1972 r. dotycząca zapewnienia osobom pracującym w rolnictwie poradnictwa społeczno-ekonomicznego oraz poradnictwa w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Dz. Urz. WE 1972, L 96/15.
 • Dyrektywa Rady nr 268/75 z dnia 28 kwietnia 1975 r. w sprawie gospodarowania na terenach górskich, wyżynnych oraz innych obszarach upośledzonych charakteryzujących się słabymi glebami, niską produktywnością ziemi i niewielką gęstością zaludnienia oraz na małych obszarach o specyficznych utrudnieniach. Dz. Urz. WE 1975, L 128/1.
 • Rozporządzenie Rady nr 2328/91 z 15 lipca 1991 r. w sprawie zwiększenia efektywności struktur rolnych. Dz. Urz. UE 1991, L 218/1.
 • Rozporządzenia Rady nr 2080/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. ustanawiające wspólnotowy program pomocy dla działań w zakresie leśnictwa w rolnictwie. Dz. Urz. WE 1992, L 215.
 • Ewolucja i przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej (Zielona Księga) - Komunikat dla Rady i Parlamentu Europejskiego z 13 lipca 1985 r. COM (85) 333.
 • Rozporządzenie Rady nr 768/89 z dnia 21 marca 1989 r. w sprawie przejściowej pomocy adaptacyjnej dla gospodarstw rolnych. Dz. Urz. UE 1989, L 84/8.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW). Dz. Urz. WE 2005, L 277/1.
 • Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-13). Dz. Urz. WE 2006, L 55/20.
 • Commission of the European Communities, Communication of the Commission to the Council on the Development and Future of the CAP, COM (91) 100 (1991).
 • Council Regulation (EC) No 3669/93 of 22 December 1993 amending Regulations (EEC) No 2328/91, (EEC) No 866/90, (EEC) No 1360/78, (EEC) No 1035/72 and (EEC) No 449/69 with a view to expediting the adjustment of production, processing and marketing structures as part of the reform of the common agricultural policy. Dz. Urz. WE 1993, L 338.
 • Rozporządzenie Rady 1257/99 z 17 marca 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Dz. Urz. WE 2000, L 160/80.
 • Grottel M., "Polskie rolnictwo wobec Wspólnej Polityki Rolnej". Materiały konferencyjne z XI Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów odbywającej się w dniach 13-15 czerwca 2005 r. w Sopocie. W: ekonom.univ.gda.pl/mikro/konferencja/pdf/ Grottel Monika1.pdf.
 • Jednolity Akt Europejski. W: eurlex.europa.eu/pl/treaties/dat/11986U/word/11986U.
 • encyklopedia.pwn.pl.
 • portalwiedzy.onet.pl/encyklopedia.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321697

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.