PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 7 Niekonwencjonalne aspekty i formy turystyki | 31--51
Tytuł artykułu

Miejsce i rola turystyki na obszarach wiejskich w polityce regionalnej UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Place and Role of Tourism in Rural Areas in the EU Regional Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na przestrzeni lat obserwuje się zmianę w podejściu do wykorzystywania turystyki w realizacji celów polityki regionalnej UE na obszarach wiejskich. Ma to ścisły związek z rolą polityki regionalnej, jaką ta odgrywała na obszarach wiejskich. Wraz ze zwiększaniem się roli polityki regionalnej rosło znaczenie turystyki jako instrumentu jej realizacji. W początkowym okresie istnienia Wspólnoty najważniejszym zadaniem terenów wiejskich była produkcja żywności, dopiero później zaczęto dostrzegać potrzebę rozwijania na wsi działalności pozarolniczej, takiej jak turystyka. Stopniowo jednak, wraz z przesuwaniem się punktu ciężkości ze wzrostu produkcji rolnej na rozwój wsi, zaczęto ją traktować jako ważny instrument polityki strukturalnej. Celem badawczym artykułu była weryfikacja tezy, że wraz z ewolucją polityki regionalnej następowała zmiana w podejściu do rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.(abstrakt oryginalny)
EN
Over the years a change could be observed in the use of tourism to meet the goals of the EU's regional policy covering the rural areas. The change is closely connected with the role played by the regional policy within rural areas. The expansion of the regional policy saw a parallel increase in importance of tourism as a tool for executing the policy. In the beginnings of the European Community the most important task for rural areas was food production. The need to develop non-agricultural activities, such as tourism, was noticed much later. However, with the shifting of weight from agricultural production increase to development of rural areas, it has been gradually treated as an important instrument in the structural policy. The objective of the article is to verify the thesis that the evolution of regional policy was accompanied by a change in approach to developing tourism within rural areas.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
31--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Butowski L. (2009): Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000-2006. Wyd. Difin, Warszawa, s. 56.
 • Ciepielewska M., Jahns H. (2004): Polityka regionalna i strukturalna. W: Unia Europejska, t. I, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, s. 284-285.
 • Cieplewska M., Mucha-Leszko B. (1994): Integracja europejska: droga do unii ekonomicznej i monetarnej. Wyd. UMCS, Lublin, s. 83.
 • Dąbrowska B.J. (2008): Rynek turystyczny Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk, s. 83.
 • Głąbicka K., Grewiński M. (2003): Europejska Polityka Regionalna. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 32, 35-38, 51-53, 56.
 • Grosse T.G. (2008): Nowa polityka spójności. Wybrane nurty debaty europejskiej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 60, 72.
 • Kowalski A.M. (2008): Polityka regionalna Unii Europejskiej w Irlandii i Wielkiej Brytanii w latach 1989-2006. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 35.
 • Ładysz J. (2008): Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 143.
 • Meyer B., Milewski D. (2009): Strategie rozwoju turystyki w regionie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 54-56.
 • Pietrzyk I. (2003): Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 16, 62-129, 78-79, 81, 88-90, 96, 140.
 • Rudnicki M. (2000): Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, s. 30.
 • Sowiński T. (2006): Polityka regionalna Unii Europejskiej. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość IV, Gdańsk, s. 28-31.
 • Szyjko C.T. (2010): Enigma nowego regionalizmu europejskiego. Wydawnictwo i Drukarnia "Złote Myśli", Warszawa, s. 87-89.
 • Walkowski M. (2007): Regionalne i globalne uwarunkowania reform wspólnej polityki Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań, s. 37, 58, 138-139.
 • Wigier M. (2004): Przyczyny i charakter zmian polityki strukturalnej w rolnictwie integrującej się Europy. IERiGŻ, Warszawa, s. 30.
 • Zawistowska H. (2006): Turystyka w polityce regionalnej Unii Europejskiej. W: Turystyka i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu, red. D. Dudkiewicz, F. Midura, E. Wysoka. AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, s. 8, 17-18.
 • Traktat z Maastricht podpisany 7 lutego 1992 r. Dz. Urz. WE 2002, C 191.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana 1997). Dz. Urz. UE 2007, C 306.
 • Traktat Rzymski z 25 marca 1957 r. (wersja skonsolidowana). Dz. Urz. WE 2002, C 325.
 • Dyrektywa Rady nr 159 z 17 kwietnia 1972 r. w sprawie modernizacji gospodarstw rolnych. Dz. Urz. WE 1972, L 96/1.
 • Dyrektywa Rady nr 160 z 17 kwietnia 1972 r. dotycząca środków mających na celu zachęcenie do zaprzestania działalności rolniczej oraz przeznaczenie użytków rolnych na cele związane z poprawą strukturalną. Dz. Urz. WE 1972, L 96/9.
 • Dyrektywa Rady nr 161 z 17 kwietnia 1972 r. dotycząca zapewnienia osobom pracującym w rolnictwie poradnictwa społeczno-ekonomicznego oraz poradnictwa w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Dz. Urz. WE 1972, L 96/15.
 • Dyrektywa Rady nr 268/75 w sprawie gospodarowania na terenach górskich, wyżynnych oraz innych obszarach upośledzonych charakteryzujących się słabymi glebami, niską produktywnością ziemi i niewielką gęstością zaludnienia oraz na małych obszarach o specyficznych utrudnieniach (np. wyspach, pasach przybrzeżnych, terenach o silnie zasolonych glebach). Dz. Urz. WE 1975, L 128/1.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2052/88 z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie zadań funduszy strukturalnych i ich skuteczności, oraz w sprawie koordynacji działań funduszy między sobą i z operacjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi). Dz. U. L 185 z 15.07.1988.
 • Rozporządzenie Rady nr 2328/91 z 15 lipca 1991 r. w sprawie zwiększenia efektywności struktur rolnych, scalające w tej jednej regulacji prawnej różnorodne instrumenty reformy strukturalnej. Dz. Urz. WE 1991, L 218/1.
 • Rozporządzenie Rady nr 2080/92 z dnia 30 czerwca ustanawiające wspólnotowy program pomocy dla działań w zakresie leśnictwa w rolnictwie. Dz. Urz. WE 1992, L 215.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/93 z dnia 20 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2052/88 w sprawie zadań funduszy strukturalnych i ich skuteczności, a także w sprawie koordynowania ich działalności między sobą oraz w odniesieniu do operacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego i pozostałych istniejących instrumentów finansowych. Dz. U. L 193 z 31.07.1993.
 • Rozporządzenie Rady 1257/99 z 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Dz. Urz. WE 1999, L 160.
 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych. Dz. U. L 160 z 26.06.1999.
 • Rozporządzenie nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dz. U. WE 1999, L 213/1.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1783/2003 z dnia 29 września 2003 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR). Dz. U. L 270 z 21.10.2003.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dz. Urz. WE 2005, L 277/1.
 • Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-13). Dz. Urz. WE 2006, L 55/20.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Dz. Urz. UE 2006, L 210.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Dz. Urz. UE 2006, L 210.
 • Traktat Lizboński z 2009 r. Dz. Urz. UE 2007, C 306.
 • Czykier-Wierzba D., Finansowanie Polityki Regionalnej. Euro od A do Z. W: www.nbp.pl/ /publikacje/euro/07_czykier_wierzba_dorota.pdf, s. 155-156.
 • Dutkowski M. Polityka regionalna Unii Europejskiej. W: www.zpsb.szczecin.pl/pl/o-uczelni/ /wspolpraca-miedzynarodowa/aktualne-projekty/jean-monnet.
 • Jednolity Akt Europejski. W: eurlex.europa.eu/pl/treaties/dat/11986U/word/11986U.
 • portalwiedzy.onet.pl/encyklopedia.html.
 • www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Strony/Reforma_polityki_spojnosci_wlatach07_13_ Implikacie_FE_209.aspx.
 • Pierwszy Program Działań dla Wdrażania Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej. W: www.mrr.gov.pl/ /rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/Spojnosc_terytorialna/Documents/AP1_PL.pdf.
 • Territorial Agenda of the European Union. Towards a more competitive and sustainable Europe of Diverse Regions. Leipzig 24-25 May 2007. W: www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/ /Polityka_przestrzenna/Spojnosc_terytorialna/Wspolpraca_miedzyrzadowa/Documents/AT_PL.pdf.
 • www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=PL&reference=A6-0399/2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321713

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.