PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 12 | nr 2 | 41--48
Tytuł artykułu

Koncepcja klastrów a zagadnienia transferu wiedzy w perspektywie 2014-2020

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concept of Clusters and Knowledge Transfer Issues in Perspective 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęte zostały rozważania dotyczące możliwości rozwoju klastrów i wsparcia transferu wiedzy w nowej perspektywie okresu 2014-2020. Głównym celem artykułu było wskazanie, jak tematyka klastrów i transferu wiedzy wzajemnie na siebie oddziałuje oraz jak przedstawiona została w wybranych dokumentach strategicznych perspektywy 2014-2020. Konstrukcję artykułu tworzą cztery części. W pierwszej z nich podjęto się analizy zagadnienia tworzenia, kodyfikacji i transferu wiedzy dla rozwoju innowacyjności i wsparcia struktur klastrowych. W drugiej części dokonano schematycznego podsumowania koncepcji klastrów, ich charakterystyk oraz rodzajów, ze szczególnym uwzględnieniem klastrów wiedzy. Trzecia część poświęcona została tematyce struktur klastrowych i transferu wiedzy w wybranych dokumentach poziomu unijnego, a w czwartej poruszono te same kwestie ale na poziomie krajowym. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article considerations concerning the possibility of the development of clusters and support the transfer of knowledge in a new perspective of the period 2014-2020 have been taken. The main purpose of the article was to show how cluster's subject and knowledge transfer are presented in selected strategic documents perspective 2014-2020. The construction of the article consists of four parts. The first of them was taken to investigate the question of creation, codification and transfer of knowledge for innovation and support of cluster structures. In the second part made a schematic summary of the cluster concept, their characteristics and types, with particular emphasis on knowledge clusters. The third part was devoted to a cluster structures and the transfer of knowledge in selected documents of the EU level, and the fourth deals with the same issues but on a national level. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
41--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • BEAUDRY С., BRESCHI S. (2003): Are Firms in Clusters Really More Innovative? "Economics of Innovation and New Technology ", nr 12 (4), s. 325-342.
 • CASTELLS M. (2001): La Ciudad de la Nueva Economia. "Papeles de Población", nr 7 (27), s. 207-221.
 • COOKE P. (2001): Clusters as Key Determinants of Economic Growth: The Example of Biotechnology. [w] A. Mariussen (red.): Cluster Policies - Cluster Development? A contribution to the analysis of the new learning economy (Nordregio Report 2001:2), Stockholm, Nordregio. Nordic Centre for Spacial Development.
 • DERLUKIEWICZ N. (2013): Prospects for Innovation Development in the European Union According to the New Europe 2020 Strategy, [w:] S. Korenik i N. Derlukiewicz (red.): Economy and Space, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 324, Wrocław, Publishing House of Wrocław University of Economics.
 • DOLIŃSKA M. (2010): Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • DYMEK Ł. (2012): Wykorzystanie foresightu regionalnego do zwiększania efektywności komunikowania się interesariuszy regionalnego transferu wiedzy, [w:] K. Malik i Ł. Dymek (red.): KNOW HOW - efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Diagnoza i wprowadzenie do badań, Opole, Instytut Trwałego Rozwoju.
 • EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. (2010), nr KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, Komisja Europejska, Komunikat Komisji.
 • FUKUYAMA F. (1997): Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. A. Śliwa i L. Śliwa (tłum.), Warszawa-Wrocław, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • GORDON I.R., McCANN P. (2005): Innovation, Agglomeration, and Regional Development. "Journal of Economic Geography", nr 5 (5), s. 523-543.
 • HEFFNER K., KLEMENS В. (2008): Funkcjonowanie inicjatyw kłastrowych jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości w regionie, [w:] S. Korenik i Z. Przybyła (red.): Współczesne problemy polityki ekonomicznej, Jelenia Góra, Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki.
 • HEFFNER K., KLEMENS В. (2011A): Możliwości współfinansowania struktur klastrowych w teorii i praktyce. [w:] A. Łuczyszyn (red.): Możliwości finansowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, nr 31, Zeszyty Naukowe WSZiF we Wrocławiu, Wrocław, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów.
 • HEFFNER K., KLEMENS B. (2011b): Struktury klastrowe w gospodarce przestrzennej wybrane korzyści i problemy rozwoju w skali lokalnej i regionalnej, [w:] S. Korenik i A. Dybała (red.): Przestrzeń a rozwój, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 241, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • KLEMENS B. (2009): Współpraca władz samorządowych i przedsiębiorców a tworzenie podstaw inicjatyw klastrowych. [w:] M. Lisiecki, K. Machowicz i A. Sokół (red.): Nowoczesna administracja publiczna, t. 573, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • KLEMENS В. (2012): Polityka wspierania struktur klastrowych na poziomie Unii Europejskiej i Polski. "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy", nr 2 (28), s. 25-32.
 • KLEMENS B. (2013): Problematyka rozwoju obszarów wiejskich w dokumentach strategicznych w perspektywie 2020 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego), [w:] K. Heffner (red.): Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej. Stare problemy i nowe wyzwania ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego, Studia/Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 154, Warszawa, KPZK PAN.
 • KNOP L. (2011): Kluczowe założenia analizy klastrów. "Organizacja i Zarządzanie", nr 4 (16), s. 37-61.
 • KUROWSKA-PYSZ J. (2014): Transfer wiedzy w transgranicznym, przemysłowym klastrze technologicznym - studium przypadku i wnioski z badań. "Management Systems in Production Engineering ", nr 2 (14), s. 1-8.
 • MALIK K. (2013): Specjalizacje inteligentne w rozwoju regionu - doświadczenia opolskiej RIS3. [w:] F. Kuźnik (red.): Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Andrzejowi Klasikowi z okazji 70. urodzin, Studia/ Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 153, Warszawa, KPZK PAN.
 • MARSHALL A. (1930): Principles of Economics. An Introductory Volume. London, Macmillan.
 • MATUSIAK K.B. (red.) (2005): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Innowacje, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • MATUSIAK K.B., GULIŃSKI J. (2010): System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce. Siły motoryczne i bariery. Seria Innowacje, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • MIKUŁA В., PIETRUSZKA-ORTYL A., POTOCKI A. (red.) (2007): Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
 • OECD, EUROSTAT (2008): Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Departament Strategii I Rozwoju Nauki Mnisw (tłum.), Warszawa, MNiSW.
 • PORTER M.E. (1990): The Competitive Advantage of Nations. New York, Free Press.
 • REVE T. (2009): Norway - a Global Maritime Knowledge Hub. Research Report/Handelsh0yskolen BI, t. 5, Oslo, BI Norwegian School of Management, Centre for Maritime Competitiveness.
 • RÓZGA LUTER R. (2004): Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój regionalny na przykładzie regionu środkowego Meksyku. "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1 (15), s. 29-44.
 • S0LVELL Ó., LINDQVIST G., KETELS C. (2006): Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji. Seria Innowacje, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • STAWIARSKA E., MACHNIK-SŁOMKA J. (2013): Współczesne kierunki polityki innowacyjnej a współpraca sieciowa w transferze wiedzy z sektora nauki, [w:] T. Leczykiewicz (red.): Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki, nr 51, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 • Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki "Dynamiczna Polska 2020". (2013), Warszawa, Ministerstwo Gospodarki.
 • TYLŻANOWSKI R. (2013): Perspektywy rozwoju transferu technologii według strategii Europa 2020. [w:] T. Leczykiewicz (red.): Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki. nr 51, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 • Unia Innowacji. Inicjatywa w ramach strategii "Europa 2020". Krótki przewodnik. (2013), Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
 • ZYGMUNT A., ZYGMUNT J. (2012): Diagnoza aktywności zawodowej ludności w przekroju powiatów województwa opolskiego, [w:] A. Zagórowska (red.): Człowiek największym dobrem miasta, regionu, kraju. Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Robertowi Rauzińskiemu, który przebył drogę z Wilna do Opola. Z okazji pięćdziesięciolecia pracy dla środowiska naukowego Polski i Opola, Studia i Monografie/Politechnika Opolska, t. 319, Opole, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321929

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.