PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 4, cz. 4 | 239--255
Tytuł artykułu

Przedsiębiorstwa usługowe Unii Europejskiej wobec kryzysu gospodarczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Service Providers in Times of Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys gospodarczy z lat 2008-2010 ma swoje implikacje dla przedsiębiorstw usługowych funkcjonujących na obszarze Unii Europejskiej. Nastąpiło pogorszenie sytuacji gospodarczej w sektorze odzwierciedlone ogólnym zmniejszeniem obrotów we wszystkich kategoriach usług, chociaż stopień oddziaływania oraz czas wychodzenia z recesji był odmienny dla poszczególnych rodzajów usług. Unia Europejska nie jest jednolita pod względem rozwoju gospodarczego jej państw członkowskich, stąd też oddziaływanie kryzysu na poszczególne państwa, a tym samym na sytuację usługodawców mających siedzibę na ich terytorium, było zróżnicowane. Przedsiębiorstwa usługowe działające w Unii Europejskiej znajdują się w specyficznej sytuacji, gdyż regulacje krajowe tworzące prawne otoczenie biznesu muszą odpowiadać zasadom narzuconym przez całe ugrupowanie. Jednakże prawodawstwo wspólnotowe obowiązujące w sektorze usług pozostawia przestrzeń dla stosowania przez państwa członkowskie indywidualnych rozwiązań krajowych lepiej dopasowanych do potrzeb rynku. Skutki kryzysu były odczuwalne przede wszystkim w postaci gwałtownego załamania się popytu, co miało przełożenie na sytuację finansową usługodawców, a w konsekwencji na utrzymanie się na rynku w średnim i długim okresie czasu. Dlatego też ich działania powinny się skupiać przede wszystkim na podnoszeniu swojej konkurencyjności przy równoczesnym wykorzystaniu możliwości jakie stwarza wsparcie ze strony państwa i Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The economic crisis of the years 2008-2010 has implications for service providers operating in the European Union. There has been a deterioration of the economic situation in the sector reflected as the overall decline in turnover in all categories of services, although the degree of the interaction and the time of recovery from the recession was different for each type of service. The European Union is not uniform in terms of economic development of its Member States, and therefore the impact of the crisis on individual countries, and thus the situation of service providers established in their territory, was varied. Service companies operating in the European Union are in a unique situation as national regulations creating legal business environment must conform to the principles imposed by the EU. However, the Community legislation in force in the service sector leaves room for the application of individual national solutions by Member States , that are better suited to the needs of their national markets. The effects of the crisis were felt mainly in the form of a sudden collapse in demand, which was reflected in the financial situation of service providers, and as a consequence influenced their ability to carry on business in the medium and long term. Therefore, activities of the European service companies should be focused primarily on improvement of their competitiveness at the same time using all possibilities offered as the support by the state and the European Union. (original abstract)
Rocznik
Strony
239--255
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Barczak B., Bartusik K. (2010), Istota, uwarunkowania i następstwa kryzysu, w: Zarządzanie kryzysem, Stabryła A. (red.), Mfiles.pl, seria "Encyklopedia Zarządzania", Kraków.
 • Borchert I., Mattoo A. (2009), The Crisis-Resilience of Services Trade, World Bank Policy Research Working Paper No. 4917.
 • Clarke G.R.G., Cull R., Kisunko G. (2012), External Finance and Firm Survival in The Aftermath of The Crisis: Evidence from Eastern Europe and Central Asia, "Journal of Comparative Economics" No. 40/2012.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. Nr 1639/2006/WE, Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013, Dz.Urz. L 310 z 9.11.2006.
 • Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz.Urz. L Nr 376/36 z dnia 27.12.2006.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, Eurostat Database, dostęp dnia 07.05.2013.
 • Forlani E. (2010), Competition in The Service Sector and The Performances of Manufacturing Firms: Does Liberalization Matter?, CESifo Working Paper No. 2942.
 • Hausman A., Johnston W.J. (2013), The Role of Innovation in Driving The Economy: Lessons from The Global Financial Crisis, "Journal of Business Research", Elsevier, dostępny na stronie: http://ac.elscdn.com/, dostęp dnia 07.05.2013.
 • Januszkiewicz W. (2011), Kilka refleksji na temat odporności sektora usług na globalną recesję gospodarczą, "Współczesne Problemy Ekonomiczne" nr 3, Zeszyty Naukowe nr 665, Uniwersytet Szczeciński.
 • Kiełczewski D. (2012), Uwagi o serwicyzacji gospodarki, "Optimum. Studia Ekonomiczne" nr 4 (58).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów European Commission, Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania. Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, COM (2011) 206 final, Bruksela.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego, COM (2012) 573 final, Bruksela.
 • Kuczewska J., Stefaniak-Kopoboru J. (2013), Korzyści rynku wewnętrznego Unii Europejskiej wobec przedsiębiorstw, artykuł zgłoszony do publikacji w ramach projektu "Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w UE a poziom dobrobytu", grant NCN DEC-2011/01/B/HS4/04718.
 • Kulawik J., Jankowski B. (2010), Świadczenie usług w Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Lang G. (2012), Lessons of The Financial Crisis for The Attractiveness of European Financial Centers, ZEW Discussion Paper, No. 12-080, dostępny na stronie: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:180-madoc-328913, dostęp dnia 07.05.2013.
 • Lettice F., Tschidaa M., Forstenlechnerb I. (2013), Managing in An Economic Crisis: The Role of Market Orientation in An International Law Firm, "Journal of Business Research", dostępny na stronie: http://dx.doi.org/10.1016/ j.jbusres, dostęp dnia 18.05.2013.
 • Monti M. (2010), A New Strategy for The Single Market at The Service of Europe's Economy and Society, Milan, dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf, dostęp dnia 15.05.2013.
 • Naidoo V. (2010), Firm Survival through A Crisis: The Influence of Market Orientation, Marketing Innovation and Business Strategy, "Industrial Marketing Management" No. 39.
 • Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D. (2010), Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Romanowska M. (2012), Odporność przedsiębiorstwa na kryzys, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" nr 118.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C 83/47 z 30.03.2010.
 • Traktat z Lizbony, zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz. Urz. C 306 z 17.12.2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.