PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 4, cz. 4 | 367--389
Tytuł artykułu

Rozwój gospodarczy Unii Europejskiej w dobie globalizacji w praktyce instytucji i organów Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Development of European Union in Day of Globalization in Practice of Institution and Organs of European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rosnąca międzynarodowa integracja gospodarcza, powszechnie określana mianem globalizacji, daje wiele możliwości. Choć globalizacja przynosi olbrzymie korzyści i możliwości, oznacza ona także, iż Europa musi zmierzyć się z ostrą konkurencją zarówno ze strony gospodarek o niskich kosztach, takich jak gospodarka Chin czy Indii, jak i gospodarek opartych na innowacjach, jak gospodarka USA. W obliczu kryzysu gospodarczego Unia Europejska zwróciła się ku sobie, nie może jednak lekceważyć otoczenia międzynarodowego - wręcz przeciwnie, sama UE postrzega się jako jeden z biegunów wielobiegunowego świata. W artykule podjęto próbę przedstawienia zakresu debaty, jaka się toczy w Unii Europejskiej w aspekcie zjawiska globalizacji. Ukazano najnowsze dokumenty, które podejmują temat miejsca, roli, działań i celów, jakie UE ma osiągnąć w aspekcie prawidłowego i korzystnego rozwoju, realizowanego w zglobalizowanym świecie. Unijna polityka handlowa i przemysłowa stała się ważnym instrumentem kierowania liberalizacją światowego handlu, ale jednocześnie musi aktywnie podejmować wyzwania, które przed nią stają. Od 2010 roku w działalności instytucji i organów Unii Europejskiej pojawiły się akty, w których poddano analizie problem rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej w aspekcie ogólnoświatowych procesów globalizacyjnych. Można stwierdzić, iż ta tendencja nabrała charakteru stałego i UE elastycznie reaguje na coraz to nowsze wyzwania, poddając je analizie w swoich dokumentach. Odpowiedź na pytanie czy UE ma gotową strategię globalną, obecnie jest jeszcze negatywna. Strategia taka jest ciągle w fazie rozwoju i budowy, ale z całą pewnością obejmuje podstawową kwestię: jak UE może pogodzić wymiar lokalny z globalnym: jak należy zmienić unijne polityki wewnętrzne, politykę sąsiedztwa czy politykę rozszerzenia by UE mogła współdziałać z innymi na poziomie globalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Growing international integration economic, generally defined name of globalization, many capabilities gives. Though globalization brings benefit enormous and capabilities, it means also, that Europe must be measured with sharp competition from part of economy about low cost equal, economy of China like or India, as well as on innovations economies based, as USA economy. European Union has been returned towards it in face of economic crisis, however, international enclosing with can not disregard - on the contrary, EU is perceived as one of pole of multipolar world. Presentations of ranges of debates in article in European Union in aspect of phenomenon of globalization take attempt that carry on. It show newest documents, which take theme of place, role, operations and that has to achieve in correct aspect purposes UE and advantageous development, in realized world where the globalization is general phenomenon. Union trade policy and industrial become important instrument of drive liberalization of world commerce, but challenges must take simultaneously actively, which become before EU. From 2010 in activity of institution and acts have appeared organs of European Union, where problem of economic development of European Union subject analysis in aspect of worldwide process of globalization. It is possible to ascertain, that this trend has swindled constant character and it reacts to more newest challenges it elastically UE, in documents analysis subjecting it. Answer on question if has ready global strategy UE, it is else negative presently. Strategy such is during development continuously and structures, but whole includes basic problem with certitude as dimension can reconcile local with global UE as it belongs to change union domestic politics, policy of neighborhood or could interact with other at the level policy of expansion global UE. (original abstract)
Rocznik
Strony
367--389
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Baczewski G. (2007), Społeczne konsekwencje procesów globalizacji oraz ich wpływ na rozmiary światowego ubóstwa, w: Globalizacja i integracja europejska Jóźwik B. (red.), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 • Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wytycznych polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (2003), Dz.Urz. L 197 z 5.08.2003.
 • Dziesięć lat europejskiej strategii zatrudnienia (ESZ) (2008), Komisja Europejska, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luxemburg.
 • Europejska strategia zatrudnienia. W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie (2011), Unia Europejska, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luxemburg.
 • Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej (2008), Stawicka M.K. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 • http://www.uniaeuropejska.org/europejski-fundusz-dostosowaniado-globalizacji-efg, dostęp dnia 12.07.2013.
 • Kempny M. (1998), Globalizacja, w: Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Komunikat Komisji: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM (2010) 2020, Bruksela, 3.03.2010.
 • Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Handel, wzrost i polityka światowa. Polityka handlowa jako kluczowy element strategii Europa 2020, COM 612, Bruksela, 9.11.2010.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji - Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie, COM 614, Bruksela, 28.11.2010.
 • Konkluzje Rady Europejskiej (wieloletnie ramy finansowe) (2013), EUCO 37/13, CO EUR 5, CO&CL 3, Rada Europejska, Bruksela, 8.02.2013.
 • Kowalik T. (2002), Nowe tendencje w świecie, w: Nierówni i równiejsi: sprawiedliwość dystrybucyjna czasu transformacji w Polsce. Praca zbiorowa, Kowalik T. (red.), Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Micał M. (2008), Proces globalizacji we współczesnym świecie, "Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie" nr 3.
 • Milczarek D. (2004), Unia Europejska a globalizacja, "Studia Europejskie" nr 3.
 • Miłek D. (2007), Polityka gospodarcza w dobie globalizacji - przykład Wielkiej Brytanii, w: Globalizacja i integracja europejska, Jóźwik B. (red.), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Handel, wzrost i polityka światowa - Polityka handlowa jako kluczowy element strategii Europa 2020 (2012), Dz.Urz. UE C 43/73 z dnia 15.02.2012.
 • Opinia Komisji Handlu Międzynarodowego z dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i energii w sprawie polityki przemysłowej w dobie globalizacji (2010 a), nr 2010/2095 (INI), 2.12.2010.
 • Opinia Komisji Rozwoju Regionalnego dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i energii w sprawie polityki przemysłowej w dobie globalizacji (2010 b), nr 2010/2095 (INI), 6.12.2010.
 • Opinia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i energii w sprawie polityki przemysłowej w dobie globalizacji (2010 c), nr 2010/2095 (INI), 11.01.2011.
 • Opinia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i energii w sprawie polityki przemysłowej w dobie globalizacji (2010 d), nr 2010/2095 (INI), 3.12.2010.
 • Pietraś M. (2002), Globalizacja jako proces zmian społeczności międzynarodowej, w: Oblicza procesów globalizacyjnych, Pietraś E. (red.), UMCS, Lublin.
 • Preus M. (2009), Wpływ globalizacji na sprzeczności między aktorami niepaństwowymi a państwami, w: Konflikty i spory międzynarodowe, Łoś R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Przemiany we współczesnej gospodarce rynkowej (2006), Oziewicz E. (red.), PWE, Warszawa.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki przemysłowej w dobie globalizacji z dnia 9 marca 2011 r., Dz.Urz. UE C 199 E/132 z dnia 7.07.2012.
 • Rostowska M. (2013), Porozumienie o wolnym handlu UE - USA a doświadczenia z negocjacji Jednolitego Aktu Europejskiego, "Biuletyn PISM" nr 33 (1009).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Dz.U. L 406 z 30.12.2006
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006, Dz.U. L 167 z 29.06.2009.
 • Rzeszotarska G. (2008), Globalizacja, regionalizacja, integracja - oddziaływania i reperkusje, w: Problemy gospodarki światowej, Noga M., Stawicka M. (red.), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" nr 1191.
 • Sprawozdanie z posiedzenia komisji spraw zagranicznych i podkomisji do spraw bezpieczeństwa i obrony Parlamentu Europejskiego z udziałem przedstawicieli parlamentów narodowych z ministrami spraw zagranicznych Polski i Szwecji nr 18/2013, Bruksela 21 lutego 2013, Kancelaria Senatu Przedstawiciel Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej.
 • Stocktaking of EU Strategizing (2012), Conference papers from the EGS conference organised by the Polish Institute of International Affairs -"Towards A European Global Strategy 2013", Parkes R., Formuszewicz R., Westerberg S. (ed.), Warsaw.
 • Sulmicka M. (2011), Strategia Europa 2020 - postlizbońska polityka rozwoju Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, Stacewicz J. (red.), Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, SGH, Warszawa.
 • Szyjko C.T. (2011), Nowy wymiar integracji europejskiej. Wyzwania, szanse, zagrożenia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie" nr 88.
 • Tammilehto O. (2003), Globalisation and Dimension of Poverty, Ministry for Foreign Affairs of Finland, Helsinki.
 • Wojtyła E. (2008), Globalizacja a interesy państw rozwijających się, w: Problemy gospodarki światowej, Noga M., Stawicka M. (red.), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" nr 1191.
 • Współczesna gospodarka światowa (2008), Mucha-Leszko B. (red.), UMCS, Lublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322293

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.