PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2008 | nr 3 | 49--66
Tytuł artykułu

Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2007-2013

Warianty tytułu
The Financing of Poland's Structural Policy from the EU Budget in 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W latach 2007-2013 głównym beneficjentem pomocy strukturalnej z budżetu ogólnego UE będzie Polska. Podstawowymi źródłami finansowania tej pomocy będą fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) i Fundusz Spójności. Przyznane dla Polski środki pomocowe zostaną wykorzystane na realizację 5 ogólnopolskich programów operacyjnych i 16 regionalnych programów operacyjnych oraz programów europejskiej współpracy terytorialnej. Zakłada się, biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów członkowskich UE, w tym szczególnie Irlandii, że w Polsce wykorzystanie pomocy unijnej będzie miało wpływ na poprawę podstawowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak: inwestycje, zatrudnienie, bezrobocie, produktywność, handel zagraniczny. Syntetycznym wyrazem zachodzących w gospodarce zmian będzie natomiast przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. W konsekwencji wykorzystanie funduszy pomocowych powinno przyczynić się do zmniejszenia dystansu w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego dzielącego Polskę od "starych" krajów UE. (abstrakt oryginalny)
EN
In 2007-2013 Poland will be the main beneficiary of structural assistance from the EU's general budget. The main sources of the financing of this assistance will be the structural funds (the European Regional Development Fund and the European Social Fund) and the Cohesion Fund. Assistance means awarded to Poland will be used to finance the implementation of five national operational programmes, 16 regional operational programmes and European Territorial Co-operation Programmes. It is expected - basing on the experience of other EU member-states, especially Ireland, that the use of EU assistance in Poland will exert an influence on the improvement of basic macroeconomic indicators such as investments, employment, unemployment, productivity, foreign trade, etc. A synthetic expression of changes occurring in the Polish economy will be an increase in the rate of economic growth. The use of assistance funds should as a result help diminish the difference between the level of social-economic development in Poland and in the "old" EU countries. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
49--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bosakowska J., 2007: Fundusze na lepszy biznes. "Fundusze Europejskie" 1.
 • Cieślak-Wróblewska A., 2007: Polska В dostaje najwięcej. "Rzeczpospolita" z dnia 10 października.
 • Co zobaczy Kowalski? 2007. Rozmowa z prof. W. Orłowskim przeprowadzona przez G. Stecha. .fundusze Europejskie" 2.
 • Czykier-Wierzba D" 2006: Finansowanie z budżetu UE polityki strukturalnej w Polsce w latach 2004-2006. "Wies' i Rolnictwo" 4.
 • Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności. Dz.Urz. UE L 291/11 z dnia 21 października 2006.
 • Gajda O., 2007: Trzeba się solidnie przygotować do walki o unijne pieniądze. "Rzeczpospolita" z dnia 17 lipca.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Ambroziak Ł., 2007: Wsparcie strukturalne z budżetu dla nowych państw członkowskich. "Wspólnoty Europejskie" 4.
 • Krakowski S" 2007: Wiele możliwości pozyskania pieniędzy. "Horyzont Gospodarczy" dodatek do "Rzeczpospolitej" z dnia 24 października.
 • Lejcyk M., 2007: Ocena przygotowania Polski do wykorzystania funduszy Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 3.
 • Mazurek В., 2007: Opłaca się inwestować w pracowników. "Rzeczpospolita" z dnia 3 lipca.
 • Mirończuk U., 2007: Od wojewody do marszałka, czyli migracja urzędników. "Rzeczpospolita" z dnia 30 marca.
 • Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) - podstawowe informacje, 17.04.2007 (http: //www. funduszestrukturalne. gov. pl).
 • Polska jest dobrze przygotowana do programów z UE, 2007. Rozmowa z D. Hübner przeprowadzona przez K. Bacę. "Rzeczpospolita" z dnia 15 października.
 • Program Operacyjny "Infrastruktura i środowisko" na lata 2007-2013, 14.06.2008 (http: //www. fundusze strukturalne.gov.pl).
 • Program Operacyjny "Innowacyjna gospodarka" na lata 2007-2013, 14.06.2008 (http: //www. fuildllszestrukturalne.gov.pl).
 • Program Operacyjny "Kapitał ludzki", 9.10.2007 (http: //www.funduszestrukturalne.gov.pl).
 • Program Operacyjny "Pomoc techniczna", 9.10.2007 (http: //www.fiinduszestrukturalne.gov.pl).
 • Program Operacyjny "Rozwój Polski Wschodniej", 10.10.2007, (http: //www.funduszestrukturalne.gov.pl).
 • Programy dla województw, 14.06.2008 (http: //www.funduszestrukturalne.gov.pl).
 • Programy współpracy trans granicznej, 9.10.2007 (http: //www.funduszestrukturalne.gov.pl).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.Urz. UE L 210/25 z dnia 31 lipca 2006).
 • Stefańska A., 2007: Coraz bliżej 28 mld euro. "Rzeczpospolita" z dnia 21 września.
 • Tarczewska-Szymańska M., 2007: Pieniądze na inwestowanie w ludzi. "Rzeczpospolita" z dnia 20 czerwca.
 • Tatomir Т., 2007: Z jakich programów operacyjnych będą mogli korzystać polscy przedsiębiorcy? "Rzeczpospolita" z dnia 10 lipca.
 • To będzie prawdziwy skok, 2007. Rozmowa z D. Hübner, komisarz UE ds. polityki regionalnej, .fundusze Europejskie" 4.
 • Trusewicz I" 2007: Kapitał ludzki liczony w miliardach. "Rzeczpospolita" z dnia 16 lipca.
 • Współpraca międzyregionalna, 9.10.2007 (http: //funduszestrukturalne.gov.pl).
 • Współpraca terytorialna w latach 2007-2013, 9.10.2007 (http: //funduszestrukturalne.gov.pl).
 • Współpraca transnarodowa, 9.10.2007 (http: //funduszestrukturalne.gov.pl).
 • Żółciński S., 2007: Unia wesprze polską energetykę odnawialną. "Rzeczpospolita" z dnia 21 sierpnia.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322437

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.