PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 10 | 38--42
Tytuł artykułu

Współpraca środowisk akademickich z placówkami pomocy społecznej w zakresie tworzenia samorządowych polityk społecznych na Podkarpaciu

Warianty tytułu
Cooperation Between Academic Milieu and Social Welfare Centers in the Field of Creation of Local Social Policy in Podkarpacie
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie współpracy środowisk akademickich z podmiotami tworzącymi politykę społeczną na szczeblu lokalnym i regionalnym w województwie podkarpackim. Przedstawione są w nim cztery zasadnicze obszary badań problemów społecznych realizowane na Podkarpaciu od połowy lat 90.: bezrobocie i rynek pracy, ubóstwo i wykluczenie społeczne, problemy rodziny oraz sytuacja osób niepełnosprawnych. Badania dotyczyły powiatów i miast, w których były realizowane opisywane badania. Interesujące było, jakie jest przełożenie badań na tworzone strategie rozwoju lokalnego oraz strategie rozwiązywania problemów społecznych. Tylko w przypadku drugiego typu strategii można zaobserwować pewien wpływ realizowanych projektów na kreowanie polityki społecznej. Jest on jednak silnie uwarunkowany przez czynnik indywidualny: postawy osób uczestniczących w tworzeniu strategii wobec danych pochodzących z opracowań naukowych. Postawa otwarta na tego typy dane pojawia się jednak rzadziej niż postawy obojętne. Wnioskiem z badań jest konieczność rozwiązań strukturalnych, które zapewniłyby poprawną komunikację pomiędzy praktykami a badaczami w zakresie projektowania polityki społecznej na poziomie lokalnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The main point of the article is to present the cooperation of academic environments with subjects that create the social policies on local and regional level of the Podkarpacie voivodeship. It pictures four fundamental areas of social problems researched in the region of Podkarpacie since the middle of 1990s: the unemployment and labour market; poverty and social exclusion; family problems and the situation of the disabled. Our research concerned poviats and cities where the described research has been carried out. Its main focus was the transmission of the research on the creation of strategies of local development and strategies of solving social problems. Only in the case of the second kind of strategies it is observed that there is a particular influence of realised research projects on the creation of social policy. Although, it is significantly conditioned by individual factor: attitudes of people participating in the process of creating strategies towards scientific data. The attitude accepting such data appears less often than the indifferent attitude. The result of the research is that there is an obligation of structural solutions that could ensure the proper communication between the practitioners and researchers in the field of creating social policy on the local level. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
38--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Biernicka J. (2011), Osoby niepełnosprawne i ich problemy w świadomości społeczności lokalnej, Zeszyty Naukowe Instytutu Socjologii: Zeszyt nr 3, red. B. Szluz, Wydawnictwo PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
 • Bozacka M. (2012a), Trwałe ubóstwo a procesy wykluczenia społecznego w Rzeszowie a kwestia formowania się underclass, w: A. Bobko, B. Marek-Zborowska (red.), Równi, ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 260-280.
 • Bozacka M. (2012b), Ubóstwo klientów MOPS w Rzeszowie jako przykład lokalnej kwestii społecznej - jego uwarunkowania oraz skala udzielanej pomocy, w: M. Malikowski (red.), Rzeszów w XX-leciu III RP, Rzeszów, s. 201-246.
 • Bozacka M. (2012c), Warunki życia klientów MOPS w Rzeszowie a strategie zachowań ekonomicznych w ich gospodarstwach domowych (komunikat z badań), w: ks. W. Jedynak (red.), Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym, Rzeszów, s.101-132.
 • Broszkiewicz W. (2013), Przykłady dobrych praktyk, w: B. Szluz (red.), Podkarpackie spółdzielnie socjalne, Rzeszów, s. 55-93.
 • Frączek P. (2003), Determinanty aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy, "Polityka Społeczna", nr 11-12.
 • Frączek P. (2008), Funkcjonowanie lokalnego systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (na przykładzie wybranych powiatów), w: L.K. Gilejko, B. Błaszczyk (red.), Polityka rynku pracy. Doświadczenia europejskie i polskie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk, s. 251-297.
 • Frączek P. (2010), Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie realizacji lokalnej polityki społecznej, "Polityka Społeczna", nr 7.
 • Frączek P. (2011), Sytuacja osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy w czasie spowolnienia gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej", Seria: Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z. 18, nr 282, s. 37-53.
 • Frączek P. (2012), Health conditions and social situation of homeless people in Sanok, w: B. Sokołowska (red.), Public health in the aspect of modern civilization, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Biała Podlaska, s. 40-51.
 • Frączek P. (2013a), Aktywność zawodowa jako determinanta inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych, w: P Frączek (red.), Spójność społeczna w wymiarze lokalnym i regionalnym - dylematy i rozwiązania, PWSZ w Sanoku, Sanok, s. 93-108.
 • Frączek P. (2013b), Rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnością i ich oczekiwania wobec polityki społecznej, "Wrocławskie Studia Politologiczne", nr 15, s. 50-66.
 • Frączek P. (2013c), Spójność społeczna w wymiarze lokalnym i regionalnym - dylematy i rozwiązania, PWSZ w Sanoku, Sanok.
 • Frączek P. (2013d), Wpływ niepełnosprawności na wyniki osiągane w nauce przez młodzież zamieszkującą na terenie miasta Sanoka, w: Молобiжна пoлimuкa: проблеми mа перспективu, реДактор Свiтлани Щудло, Дрогобич, s. 88-98.
 • Drozd S., Frączek P. (2014), Social reintegration on example of Social Integration Centre in Sanok, Rzeszów, w druku.
 • Garbarz A., Szluz B., Urbańska M., Walc W., red. (2011), Rodzina w środowisku lokalnym: pomoc - wsparcie - opieka, KORAW, Rzeszów, s. 360.
 • Grzesik A., Grygiel P., Humenny G. (2006), Monitoring zawodów jako instrument rynku pracy, Rzeszów.
 • Grzesik A., Grygiel P., Humenny G. (2006), Zawody nadwyżkowe i deficytowe w województwie podkarpackim, Rzeszów.
 • Kotarski H. (2005), Struktura socjodemograficzna, warunki mieszkaniowe i codzienne warunki życia biednych rodzin, w: M. Malikowski (red.), Podkarpacka bieda. Przestrzenne i społeczne aspekty biedy wiejskiej na Podkarpaciu, Mana, Rzeszów.
 • Kotarski H. (2008), Praca nierejestrowana, w: M. Malikowski (red.), Ukryte wymiary rynku pracy na Podkarpaciu, Rzeszów.
 • Kuta-Pałach M., Malicki K., Pokrzywa M., Wilk S. (2011), Wykluczenie społeczne i ubóstwo w województwie podkarpackim, Rzeszów.
 • Malicki K. (2005), Źródła utrzymania, dochody, skala pomocy oraz ocena własnych materialnych warunków życia, w: M. Malikowski (red.), Podkarpacka bieda. Przestrzenne i społeczne aspekty biedy wiejskiej na Podkarpaciu, Mana, Rzeszów.
 • Malikowski M., red. (2005), Podkarpacka bieda. Przestrzenne i społeczne aspekty biedy wiejskiej na Podkarpaciu, Mana, Rzeszów.
 • Malikowski M., red. (2006), Kategorie społeczne Podkarpacia najbardziej zagrożone bezrobociem. Diagnoza i postulaty badawcze, Mana, Rzeszów.
 • Malikowski M., red. (2008), Ukryte wymiary rynku pracy na Podkarpaciu, Rzeszów.
 • Malikowski M., Grzesik A., red. (1996), Bezrobotni absolwenci szkół ponadpodstawowych Polski Południowo-Wschodniej, Rzeszów.
 • Malikowski M., Grzesik A., Solecki S., red. (1997), Strategia dla rzeszowskiej wsi: studium socjologiczne, Mana, Rzeszów.
 • Piegza J. (2013) Praktyczne wskazówki dla zakładających spółdzielnię socjalną, w: B. Szluz (red.), Podkarpackie spółdzielnie socjalne, Rzeszów, s. 95-130.
 • Pokrzywa M. (2008), Stosunek mieszkańców Podkarpacia do bezrobocia i sposobów radzenia sobie z nim, w: M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Rzeszów.
 • Szluz B., red. (2007), Przemoc: konteksty społeczno-kulturowe, tom 1, "Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska", Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Szluz B., red. (2013), Podkarpackie spółdzielnie socjalne, Rzeszów.
 • Szluz B., Klonowska H. (2011), Instytucjonalne wsparcie bezdomnych rodzin samotnych rodziców, w: B. Szluz, W. Walc (red.), Rodzina, szkoła, środowisko lokalne: współczesne wyzwania, KORAW, Rzeszów, s. 27-41.
 • Szluz B., Walc W, red. (2011), Rodzina, szkoła, środowisko lokalne: współczesne wyzwania, KORAW, Rzeszów, s. 177.
 • Wielgos-Struck R. (2012a), Pomoc społeczna i praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych - nowe wyzwania i perspektywy, w: A. Bobko, B. Marek-Zborowska (red.), Równi, ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego, Rzeszów, s. 286-304.
 • Wielgos-Struck R. (2012b), Uwarunkowania rozwoju współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w obszarze lokalnej pomocy społecznej, w: ks. W. Jedynak (red.), Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 15-32.
 • Wielgos-Struck R., Bozacka M. (2010), Idea kształcenia pracowników socjalnych w Polsce i jej praktyczne komponenty, w: A. Andrusiewicz (red.), Polska-Ukraina. Teraźniejszość i przyszłość. Studia społeczno-polityczne, Rzeszów-Sanok, s. 219-230.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171322779

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.