PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 7--26
Tytuł artykułu

Interdyscyplinarność i niestandardowe zastosowania wybranych nowoczesnych metod zarządzania w gospodarce w dorobku naukowym Profesora Joanicjusza Nazarko

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovative application of contemporary management methods in a knowledge-based economy - interdisciplinarity in science
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyzwaniem dla nauki jest interdyscyplinarność, będąca częścią paradygmatu badawczego we wszystkich jej dziedzinach. Przejawia się ona w różnorodności podejmowanych zagadnień badawczych i stosowanych podejść badawczych, umiejętności dostrzegania problemów naukowych, uzasadnionych potrzebami gospodarczymi, jak i przekraczaniu granic pomiędzy dziedzinami nauk technicznych i społecznych oraz umiejętności identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań z pogranicza dyscyplin naukowych. Wyraża się także w przełamywaniu stereotypowego sposobu myślenia w procesie rozwiązywania aktualnych i antycypowania przyszłych problemów. Dorobek naukowy Profesora Joanicjusza Nazarko jest przykładem właśnie tak szeroko rozumianej interdyscyplinarności w nauce. Artykuł, przygotowany z okazji 60 urodzin Profesora Joanicjusza Nazarko, został opracowany przez członków Rady Naukowej czasopisma "Ekonomia i Zarządzanie", której przewodniczy Jubilat. (abstrakt oryginalny)
EN
Interdisciplinarity, which is a part of the research paradigm in all fields of science constitutes a real challenge in research. It manifests itself particularly in the diversity of the undertaken research topics, in the variety of the adopted research approaches (theoretical, methodological, normative, empirical-descriptive), and in the flexibility and the ability to see both the scientific problems as well as the economic and social needs. The ability to cross the boundaries between the fields of technical and social sciences, to identify problems and to seek solutions at the frontiers of scientific disciplines, the eagerness to work in research teams diverse in terms of competence, age, skills, creating conditions for both the personal development and that of individual team members, breaking the stereotypical ways of thinking in the process of solving problems and anticipating future events are all features of an academic culture nurtured by Professor Joanicjusz Nazarko. His profile, which is an extraordinary example of the successfully implemented interdisciplinarity principle in research and teaching, is presented in this article at the occasion of his 60th birthday. The paper highlights the research of Professor Joanicjusz Nazarko, presents a review of his extensive scientific work and lists some of his publications. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--26
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Białostocka
 • Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
 • Politechnika Białostocka
 • Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
Bibliografia
 • Anon (1998), Interdisciplinarity in Science and Technology, Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris
 • Anon (2006), Towards 2020 Science, Microsoft Research, Cambridge
 • Broadwater R.P., i in. (1997), Estimating substation peaks from load research data, IEEE Transactions on Power Delivery, 12 (1), s. 451-456
 • Jakuszewicz I., Kononiuk A., Magruk A., Nazarko J. (2006) Inicjatywy foresight w Polsce i na świecie, [w:] L. Kiełtyka (red.), Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji, Difin, Warszawa, s. 138-144
 • Kononiuk, A.; Magruk, A.; Nazarko, J. (2007), The role of Support Group in the Polish National Foresight Programme, From oracles to dialogue - exploring new ways to explore the future: COST A22, National Technical University of Athens, Athens, Greece
 • Kononiuk A., Nazarko J. (2014), Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości, Wolters Kluwer, Warszawa, 220 s.
 • Kowalczewski W., Nazarko J. (red.), (2006), Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa, 216 s.
 • Morillo F., Bordons M., Gomez I. (2003), Interdisciplinarity in science: A tentative typology of disciplines and research areas, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54 (13), s. 1237-1249
 • Nazarko J. (2010), DEA method in efficiency assessment of public higher education institutions, w: A. Emrouznejad, I.H.O., A.L. Anouze (ed.), Lebanon, s. 177-182
 • Nazarko J. (2011), Kształtowanie polityki proinnowacyjnej regionu np. Foresightu technologicznego NT FOR Podlaskie 2020, Optimum - Studia Ekonomiczne 2, s. 241-251
 • Nazarko J. (2013a), Regionalny foresight gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa, 122 s.
 • Nazarko J. (2013b), Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa, 138 s.
 • Nazarko J., Broadwater R.P., Tawalbeh N.I. (1998), Identification of statistical properties of diversity and conversion factors from load research data, MELECON'98, 9th Mediterranean Electrotechnical Conference, Tel Aviv, 1998, Israel
 • Nazarko J., i in. (2013a), Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 133 s.
 • Nazarko J., i in. (2004, 2011), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, cz. 1, Wprowadzenie do metodyki prognozowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 55 s.
 • Nazarko J., i in. (2004, 2011), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, cz. 2, Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 63 s.
 • Nazarko J., i in. (2005, 2011), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, cz. 3, Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 119 s.
 • Nazarko J., Chodakowska E., Jarocka M. (2012a), Segmentacja szkół wyższych metodą analizy skupień versus konkurencja technologiczna ustalona metodą DEA - studium komparatywne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Taksonomia 242, s. 163-172
 • Nazarko J., Chrabołowska J. (2005), Benchmarking w ocenie efektywności krajowych spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Taksonomia 12, s. 38-47
 • Nazarko J., i in. (2011), Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT for Podlaskie2020: regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 74 s.
 • Nazarko J., i in. (2010), Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim: wyniki analiz STEEPVL i SWOT, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 239 s.
 • Nazarko J., i in. (2013b), Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty. Trendy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 112 s.
 • Nazarko J., i in. (2012b), Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 185 s.
 • Nazarko J., i in. (2013c), Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 190 s.
 • Nazarko J., i in. (2013d), Sectoral foresight in Poland: thematic and methodological analysis, International Journal of Foresight and Innovation Policy 9 (1), s. 19-38
 • Nazarko J., Jurczuk A. (1996), Aspekty ekonomiczne i ekologiczne wdrażania zarządzania zapotrzebowaniem na energię elektryczną, Archiwum Energetyki 3-4, s. 1-27
 • Nazarko J., i in. (2013e), Kluczowe nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 124 s.
 • Nazarko J., i in. (2007a), Basic benchmarking concepts and conditions for their introduction in the corporate and public sectors, w: Woźnicki, J. (red.). Założenia dotyczące rozwoju systemu informacji zarządczej w szkołach wyższych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 212-228
 • Nazarko J., i in. (2007b), Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym, w: Woźnicki, J. (red.), Założenia dotyczące rozwoju systemu informacji zarządczej w szkołach wyższych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 40-54
 • Nazarko J., i in. (2008a), Analiza oceny parametrycznej z perspektywy benchmarkingu, w: Woźnicki, J. (red.), Założenia dotyczące rozwoju systemu informacji zarządczej w szkołach wyższych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 49-64
 • Nazarko J., i in. (2008b), Ogólna koncepcja benchmarkingu i jego stosowalność w szkolnictwie wyższym, w: Woźnicki, J. (red.), Założenia dotyczące rozwoju systemu informacji zarządczej w szkołach wyższych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 16-32
 • Nazarko J., i in. (2009b), The General Concept of Benchmarking and Its Application in Higher Education in Europe, Higher Education in Europe 34 (3-4), s. 497-510
 • Nazarko J., Kuźmicz K.A., Urban J. (2009c), Benchmarking szansą na poprawę pozycji konkurencyjnej polskich uczelni, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2, s. 60-72
 • Nazarko J., Kuźmicz, K., Urban J. (2009a), Benchmarking szansą poprawy pozycji konkurencyjnej polskich uczelni, Sprawy Nauki 8-9 (148), s. 31-40
 • Nazarko J., Saparauskas J. (2014), Application of dea method in efficiency evaluation of public higher education institutions, Technological and Economic Development of Economy 20 (1), s. 25-44
 • Nazarko J., Urban J. (2007), Sensitivity of DEA models to measurement errors, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AI, Informatica 7, s. 101-106
 • Nazarko J., i in. (2008c), Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych, Badania Operacyjne i Decyzje 4, s. 89-105
 • Nazarko J., Ustinovicius L. (2012), Metoda DEA w tworzeniu rankingów szkół wyższych, w: J. Nazarko (red.), J. Ejdys (red.), XXVI Konferencja Taksonomiczna: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania: streszczenia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, s. 71
 • Nazarko J., i in. (2011), Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 68 s.
 • Nazarko J., Zalewski W. (1999), Approach to Peak Load Estimation in Power Distribution Systems, IEEE Transactions on Power Systems 14 (3), s. 809-814
 • Sargent A., i in. (1994), Estimation of diversity and kwhr-to-peak-kw factors from load research data, IEEE Transactions on Power Systems 9 (3), s. 1450-1450
 • Vught F.V., i in. (2008), A practical guide: Benchmarking in European Higher Education, Brussels: European Centre for Strategic Management of Universities, Brussels, 96 s.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.