PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 48 nr 3 Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej | 111--129
Tytuł artykułu

Możliwości ujmowania i wyceny aktywów trwałych w księgach rachunkowych jednostki

Autorzy
Warianty tytułu
Recognition and Measurement of Fixed Assets in the Books of Accounts in an Unstable Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprawozdawczość finansowa jako produkt finalny systemu rachunkowości powinna dostarczać jej odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i porównywalnych informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz przepływach pieniężnych jednostki. Szczególnym wyzwaniem dla sprawozdawczości jest pozyskanie informacji wysokiej jakości w realiach niestabilnej gospodarki zgodnie z ideą jasnego i rzetelnego obrazu działalności podmiotu. Punktem zwrotnym w realizacji powyższej idei wydaje się "wartościotwórcze" podejście w ujmowaniu zjawisk gospodarczych. U jego podstaw leży kompletna i właściwa wycena zasobów (aktywów) i zobowiązań jednostki na dzień bilansowy, zogniskowana na obiektywnym pomiarze jej aktywów netto. Pewną trudność w realizacji koncepcji jasnego i rzetelnego obrazu działalności podmiotu stwarzają modele wyceny oparte na cenie nabycia/koszcie wytworzenia. Główną tezą artykułu jest założenie, że w warunkach wahań cen rynkowych lepszym rozwiązaniem wydają się modele wyceny oparte na wartości przeszacowanej. Wówczas wszelkie pozytywne i negatywne tendencje w poziomie wartości aktywów trwałych, zwłaszcza rzeczowych i finansowych, powinny znaleźć odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym jednostki. Na uwagę w tym zakresie zasługuje koncepcja kapitału z aktualizacji wyceny. Celem artykułu jest omówienie zasad ewidencji aktywów trwałych po początkowym ujęciu, bazując na modelu opartym na wartości przeszacowanej, oraz przedstawienie koncepcji kapitału z aktualizacji wyceny w polskim i międzynarodowym prawodawstwie bilansowym.(abstrakt oryginalny)
EN
Financial reports, being the final product of an accounting system, ought to provide reliable, objective and comparable information on a company's financial condition, operating performance and cash flows. In an unstable economy, financial reporting encounters major difficulties in trying to obtain high quality information, and thus comply with the ideal of giving a true picture of a company's performance. A pivotal point in the pursuit of this ideal seems to be associated with the "value creation approach" to describing economic facts. It is founded on a complete and adequate pricing of a company's assets and liabilities on the balance sheet date, focused on producing an objective measure of its net assets. There are some challenges in implementing the concept of a true and fair view from the use of asset pricing models, based on the cost incurred in purchasing or producing an item. The central proposition put forth in this paper is that models based on revaluation appear to be more appropriate in a market environment characterized by substantial price fluctuations. These should be able to ensure that all trends, whether negative or positive, in the prices of fixed assets (notably tangible and financial ones) are duly reflected in financial reports. The concept of revaluation reserve merits a mention in this context. This paper seeks to discuss the principles governing the accounting of fixed assets where there valuation model is applied to previously entered items. Furthermore, the paper presents the treatment of reserve capital from revaluation (revaluation reserve) under Polish and international legislation on financial reporting.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamczyk J., Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, "Rachunkowość. Zamknięcie roku 2005" (wyd. specj.), Warszawa 2005.
 • Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finansowego, "Rachunkowość. Zamknięcie roku 2005" (wyd. specj.), Warszawa 2005.
 • Gierusz J., Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości (pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień), ODDK, Gdańsk 2005.
 • Jaruga A.A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, SKWP, Warszawa 2006.
 • Kania D., Dreliszak E., Zestawienie zmian w kapitale własnym, ODDK, Gdańsk 2003.
 • Kożuch A., Kożuch A.J., Wakuła M., Rachunkowość po polsku, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Małkowska D., Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. Ujęcie podatkowe i rachunkowe, ODDK, Gdańsk 2003.
 • Olchowicz I., Tłaczała A., Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, Difin, Warszawa 2008.
 • Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE), nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U. UE, 29.11.2008, www.mf.gov.pl/ files/rachunkowosc/miedzynarodowe standardy rachunkowosci/rozporzadzenie 1126.2008.pdf [18.09.2012].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. nr 149, poz. 1674 z późn. zm., http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id =WDU20011491674 [20.09.2012].
 • Takáts G., Jak można ustalić wartość godziwą, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" nr 24 z dnia 15.12.2007, http://ksiegowosc.infor.pl/vademecum/standardy-rachunkowosci/64584,Jak-moznaustalic- wartosc-godziwa.html [8.04.2013].
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323401

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.