PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 307 Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Maciejowi Święcickiemu | 120--162
Tytuł artykułu

Obowizki pracownika objęte treści stosunków prawnych ściśle zwizanych ze stosunkiem pracy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W kodeksie pracy oraz w aktach wykonawczych do kodeksu używane są dwa pojęcia: "obowiązek pracownika" i "obowiązek pracowniczy". Pojęcia te są równoznaczne i są używane zamiennie. wynika to bezspornie z porównania przepisów, w których są one zawarte. Art. l k.p. głosi, i kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników .. ", a art. 9 k.p. stwierdza, ze "ilekroć w kodeksie jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy kodeksu oraz inne przepisy określające prawa i obowiązki pracowników". Natomiast przepisy określające skutki prawne naruszenia tych obowiązków, a mianowicie art.art. 109 § l, 111 § l, 114, 120 § l, 121 § l oraz 52 § 1 p.l k.p. posługują się pojęciem "obowiązki pracownicze" (podkr. moje M.P.). Nie może być wątpliwości, że chodzi tu o. te same obowiązki spoczywające na pracowniku. Przepisy kodeksu pracy nie dostarczają argumentów, które pozwoliłyby bezspornie uznać jedno z omawianych tu pojęć za poprawniejsze czy bardziej uzasadnione. Dla prowadzonych tu rozważań istotne znaczenie ma tylko podane już wyżej stwierdzenie, te pojęcia te używane są w kodeksie pracy jako rów n znaczne. Analiza powołanych wyżej przepisów określający obowiązki pracownika (pracownicze) i skutki prawne niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków prowadzi do wniosku, że ogólne pojęcie "obowiązek pracownika (pracowniczy. używane jest w przepisach kodeksu pracy w jednym tylko znaczeniu. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Art.2 ust. l pkt 3 rozporządzenia Rady ministrów z 29.VI. 1984.
 • Art. 3 ust.2 uchwały ~r 110 Rady Ministrów z 11.V.1973 w sprawie zasad przyjmowania pracowników do pracy oraz racjonalizacji zatrudnienia w uprzemysłowionych zakładach pracy. (M.P. 22/1973, poz. 130, zm. M.P. 12/1975, poz. 68.).
 • Art. 7 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z 29.VI.1904 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U. 33/1984,poz.17B).
 • Art. 18 ust. 1 ustawy z 17.XII.1974 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz.U. 30/1983.poz. 143)
 • Art.5 ust. 2 ustawy z 14.XII.1982 o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz.U. 40/1982,poz. 271).
 • Art.96 ust. o wynalazczości i odpowiednie przepisy rozp. RM z 29.VI.1984
 • Art.98 ust.2 ustawy o wynalazczości.
 • Chałna R.D., Ogólna nauka o stosunku prawnym, Warszawa 1979, s.53
 • Chobot A., Twórczość wynalazcza a umowa o pracę nad wynalazkiem, Poznań 1976.
 • Dabio, G. Theorie generale du droit, Paris. 1969.
 • Grzybowski S.M., Wyniki pracy i prawa pracownika na tle istoty stosunku pracy, cz.II, PiP 3/1947, s.31-35
 • Grzybowski St., System prawa cywilnego. Część ogólna. warszawa- Kraków-Gdańsk 1974, 5.164 i 185.
 • Jończyk J., Prawo pracy, Warszawa 1984, s.160-162.
 • Jackowiak Cz., Stan i kierunki rozwoju ubezpieczenia społecznego, PiZs 1/197 s.12-20.
 • Jarra E., Ogólna teoria prawa, Warszawa 1922, s.288 i 289
 • Jaśkiewicz W., Jackowiak C z., Piotrowski W., Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1980, 5.13-16.
 • Joffe O.S., Szargorodski M.D., Zagadnienia teorii prawa, warszawa 1963, s.153.
 • Jończyk J., Sytuacja prawna pracownika projektującego wynalazek, St. Praw. nr 28 z 1972 r., s.121-153.
 • Kubot Z., Pozycja prawna stron w umownym stosunku pracy, Wrocław 1978, 5.27-2.
 • Kąkol G., Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowników jako podstawa rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, PiP 1/1958, s.48 i 49.
 • Keczekian S.F., Stosunki prawne w społeczeństwie socjalistycznym, Warszawa 1960, s . 15
 • Kodeks cywilny. Komentarz, tom 2, Warszawa 1972, s.1553-1554
 • Kodeks pracy - ustawa z 26.VI.1914 (Dz.U. 24/1974 poz. 141 z późn. zm.)
 • Kolasiński K., Pojęcie i charakter prawny zawieszenia prawa do emerytury, Toruń 1971.
 • Kolasiński T., Charakter prawny stosunku zaopatrzenia pracowniczego, RPEis 2/1970,s.129.
 • Kowalski J, Wstęp do nauk o państwie i prawie, Warszawa 1977, s.227.
 • Kuczyński T., Odpowiedzialność pracownika z tytułu wynalazczości i racjonalizacji.[w:] Odpowiedzialność pracownicza, Materiały XI Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Wrocław 1984. s.154-168.
 • Kurcyusza J., PiZS 7/1976, 5.81 i 2/197 z krytyczną glosą.
 • Lewandows k i H., Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy, Warszawa 1977, s.25-26.
 • Łopatka A., Wstęp do prawoznawstwa. warszawa 1968, s. 186
 • Merton R.K., The Role-set problems in Sociological Theory, "The British Journal of Sociology" 2/1957.
 • Merton R.K., The Study of Man, New York 1936.
 • Modliński E., Podstawowe zagadnienia prawne ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1968, s.15
 • Mogilnicki, A. Ogólne zasady prawa, Warszawa 1939, s.5 .
 • Orzeczenia Sądu Najwyższego z 24.XI.1965, nr l PR 447/65 teza /2/. PiZS 2/1967,s.49
 • Orz. SN z 29.IV.1953, nr II C 243/53 - PiZS 6/1954,5.54; PiP 1/1954,s.186.
 • Orzeczenie SN z 2.XII.1975 CI PRN 42/75), Służba Pracownicza 2/1976, s28.
 • OSPiKA 7-8/1976, poz.136 z krytyczną glosą
 • Ossowski St., Z zagadnień struktury społecznej, Dzieła t.III, Warszawa 1968, s.17-33,
 • Parsons T., The Social System, Glencoe 1959.
 • Petrażycki P., Teoria prawa i państwa, T.I, Wszawa 1959
 • Pliszkiewicz M., Les obligatiors du travai11eur en droit polonais du travail, "Revue Internationa1e de Droit Comparif" nr 1/1981,s.60 i 61.
 • Preambuła do kodeksu pracy 4 akapit zdanie drugie, art.52 § l p.1 k.p., art. 109 § l k.p., art. 111 § l k.p., art. 114 k.p:, art. 120 § l k.p. i art. 121 § l k.p.
 • Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach ze stosunku pracy za rok 1976, PiP 7/1979, s.118 i 119..
 • Rongere P., Roles et conflits de roles en droit du travail. Reflexions sur la jurisprudence [w:] Etudes de droit dutravail offertes a Andre Brun, Paris 1974.
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z 20.XII.1974 w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy (Dz.U. 49/1974 poz.299 z pózn.zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.XI.1983 w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych organizowanych w przedsiębiorstwach produkujących na rynek Dz.U. 68/1983,poz.302, zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z 4.X.1985w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych Dz.U.48/1985,poz.248).
 • Sanetra W., W kwestii wynagrodzenia twórcy pracowniczego projektu wynalazczego, PiZS 3/1977, s.13-21.
 • Szubert W., Z problematyki socjalistycznego stosunku pracy, PiP 3/1961,s.460.
 • Salwa Z., Socjalistyczna dyscyplina pracy, Warszawa 1961, s.59 i 60.
 • Salwa Z., Szubert W., Święcicki M., Podstawowe problemy prawa pracy, Warszawa 1957,
 • Sąd Najwyższy w orz. 25.VIII.1954, nr II C -S/54 i II CR 594/54 - PiZS. 2/1955.
 • Semerak-Nebeś R., Umowa o świadczenia zakładu pracy w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez pracownika, PiZS 12/1986, s.37-47.
 • Stankiewicz W., Zagadnienia prawne hoteli robotniczych, "Nowe Prawo" 5/1955
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970,
 • Szczurkiewicz T., Studia socjologiczne, Warszawa 1970
 • Szewc A., Wybrane problemy wynalazczości pracowniczej, PiP 11/1984,s.71.
 • Szewc A., Wynalazki pracownicze w polskim prawie, Warszawa 1976.
 • Szmatka G.S., Modele pojęciowe w teorii roli społecznej. "Stadia Socjologiczne"1/1974,s.75-81
 • Szubert W., O charakterze prawnym stosunku pracy, PiP 7/1964
 • Szubert W., O charakterze prawnym ubezpieczenia społecznego, PiZS 3/1972,s. 4 i 5.
 • Szwaja J., Prawo wynalazcze. Przepisy, orzecznictwo, piśmiennictwo, objaśnienia, Warszawa 1978, s.334.
 • Święcicki M., Prawo pracy, Warszawa 1968, 5.21-23.
 • Święcicki M., Umowa o pracę. Istota i funkcje, "Studia i Materiały IP" z. 1/5,Warszawa 1964.
 • Święcicki M., Wynalazczość pracownicza, PiP 2/1953, s.179-210.
 • Świrydowicz K., W sprawie pojęcia obowiązku, RPEiS 1/1981,
 • Trepiński B., Podstawa prawna i treść stosunków prawnych występujących w hotelach pracowniczych, "Nowe Prawo" 3/1978.
 • Uchwała Celnej Izby Cywilnej Sadu Najwyższego z 24.1.1959 r., l CO 27/58, PiP 1/1960. s.169,
 • Uchwała nr 263 Rady Ministrów z 23.XII.1982 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników 'uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom (Mon.Po1. 1/1983,poz.6).
 • Uchwała Sądu Najwęższego z 17.VII.1975 I PZP 9/75 OSN 2/1976,poz.45.
 • Ustawa z dnia 19.X.1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity Oz.U. 33/1984,poz. 177).
 • Wiszniewska A.I., Administracyjnoprawne środki oddziaływania na wdrażanie projektu wynalazczego. Warszawa 1980. s.51-54.
 • Walkowiak J., Koncepcja społeczności zakładowej, Studia Socjologiczne 2/1978,
 • Walkowiak J., Role pracownicze w przedsiębiorstwie przemysłowym, RPEiS 1/1977
 • Zielińsk J., Prawo pracy. Przepisy, orzecznictwo, wyjaśnienia, Warszawa 1969.
 • Zielińsk T., Idea wzajemności w socjalistycznym modelu ubezpieczeń społecznych, PiP 2/1981,s.5 .
 • Zielińsk T., Zarys wykładu prawa pracy, część III. z.2. Katowice 1983.
 • Zielińsk T., Zarys wykładu prawa racy, Cz.I, Katowice 1979, s.29,
 • Ziembiński I, Uprawnienie a obowiązek. Przyczynek do analizy stosunku prawnego, Poznań 1962,
 • Ziembiński Z., O metodzie analizowania "stosunku prawnego", PiP 2/1967 s. 196.
 • Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa-Poznań 1978, s.22.
 • Znamierowski Cz., Podstawowe pojęcia teorii prawa, wyd.II, Poznań 1934, s.128
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.