PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 301 | 293
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadnicze i narastające problemy funkcjonowania gospodarki narodowej od dłuższego czasu ogniskują zainteresowanie przedstawicieli nauk społeczno-ekonomicznych na problematyce sprawności systemów kierowania gospodarczego. Zmiana hierarchii problemów uznawanych za najważniejsze na rzecz zagadnień regulacyjnych implicite niesie przekonanie, że usprawnienie narzędzi i mechanizmu funkcjonowania gospodarki doprowadzi samoczynnie do prawidłowego ułożenia się procesów realnych. Niespełnianie się jednak wielu oczekiwań co do dynamizacji gospodarki stawia prędzej czy później określone wyzwania metodologiczne - w tym przed poszukującymi nowych rozwiązań regulacyjnych - znajdując swoje negatywne reperkusje, między innymi w krytycznej ocenie polityki gospodarczej jako wyższej funkcji regulacji. Coraz odkrywa się, że "popełniło ewidentne błędy w polityce ekonomicznej", ale odkrywa się to niejako ex post, gdy negatywne skutki błędów są już zazwyczaj nieodwracalne. Stopniowe odchodzenie od problematyki zjawisk realnych przejawia się na gruncie teorii ekonomii przynajmniej w Polsce i przynajmniej od drugiej części lat siedemdziesiątkach w coraz rzadszym poruszaniu zagadnień, z których polska szkoła ekonomii niegdyś słynęła, a przynajmniej była dobrze znana, mianowicie zagadnień obejmowanych przez teorię wzrostu. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
293
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Allen R. G. D., Teoria makroekonomiczna, PWN, 1975.
 • L. Althuser L., Balibar E., Czytanie "Kapitału", PIW, Warszawa,1975.
 • Arrow, K., Chenery H. B, Mlnhas B., Solow R. M., Capital - Labor Substitution and Economic Efficienay , "Review of Economic and Statistics",. August, 1961.
 • Becker G. S., Human Capital, NBR, New York, 1975.
 • Becker G. S., Investment in Human Capital: A theoretical Analysis, "Journal of Political Economy" vol. 70, October 1962.
 • Becker G. S., A Treatise on the Family, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1981.
 • Beksiak J., Zmiany w gospodarce, PUN 1982, Warszawa.
 • Ben-Porath J., The Production of Human Capital over Time, "Education Income and Human Capital", NBER, Studies in Income and Wealth, No 3 New York, London 1970, ed. L. Hansen.
 • Blaug M., The Empirical Statue of Human Capital Theory: A Slightly Jaundiced Suevey, "Journal of Economic Literature", No 3, September 1976.
 • Blinder A.S., Weiss Y., Human Capital and Labor Supply: A Synthesis, "Journal of Political Economy", vol. 84, Nr 3 June 1976.
 • Blumin I., Szkoła subiektywna w burżuazyjnej ekonomii politycznej - szkoła matematyczna, PWN 1965 Warszawa.
 • Boag H., Human Capital and Cost of War , "Journal of the Royal Statistical Society", 1916.
 • Bos E., Tinbergen J., Econometric Models of Eduactione, Some Application, OECD Paris 1965.
 • Bosiakowski Z., Domański R., Prognozowanie, planowanie i finansowanie oświatyIBP, Warszawa 1981, Synteza PW. 11, 4. XI.
 • Bowles S., Towards and Educational Production Function, Education Income and Human Capital, NBER New York, London 1970, ed. L. Hansen.
 • Cantillon R., Essai eur la nature du commerce en general, London, Frank Cass Co., 1959, tłum. H. Higgs,
 • Cieślak M., Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane ,PWN, Warszawa 1976.
 • Clark J. M., The Coat of Wap to American People, New Haven, Yale University Press 1931
 • Conlisk J. , Modified Neoclasical Growth Model, "The Southern Economic Journal" October 1971.
 • Conlisk J., A Modified Neoclasical Growth Model with Endogenous Technical Change, "The Southern Economic Journal" October 1967.
 • Conlisk J., Notes on the Role of Education in Production Functions and Growth Accounting. Comments, "Education, Income, and Human Capital",. ed. L. Hansen, Studies in Income and Wealth vol. 35. New York, London, 1970, ed. Ł. Hansen.
 • Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii, PWN, 1977.
 • Correa H. , The Economics of Human .Resour ces, Oen Haag, d.w.b.
 • Denison E. F., Education, Economic Growth and Gaps in Information 3 "Journal of Political Economy" vol. 70, October 1962.
 • The Determinants of National Saving and Wealth. Proceeding of Conference Held by International Economic Association at Bergamot ed. F. Modigliani, R. Hemming, 1983.
 • Domański R., Planowanie rozwoju oświaty, PW 11.4. XI, maszynopis, Warszawa, 1981, IGS-SGPiS.
 • Domański R., Zmiany w struktur ze jako samodzielny czynnik wzrostu produkcji przemysłowej "Gospodarka Planowa" 1976, nr 3.
 • Domański R., Nowak A., Zajicek K., Planowanie nakładów na oświatę z uwzględnieniem typów szkolnictwa. Pif 11.4. dzieł XI maszynopis. IGS-SGPiS, Warszawa 1981.
 • Domar E. , Szkice z teorii wzrostu gospodarczego, PWN Warszawa 1962
 • Dublin L., A. Lotka, The Money Value of a Man, The Ronald Press . co., New York, 1947.
 • Dymarski Wł., Modele planowania rozwoju zasobu kwalifikowanej siły roboczej , Poznań.1975, Akademia Ekonomiczna, praca dokt. niepublikowana.
 • The Economise of Education ed Vaizey and Robinson ,New York 1966
 • Engel E. , Dec Werth de S'Meeshen, Berlin: Verlag von Leonard Simor, 1883.
 • Findlay R., Kierzkowski H., International Trade and Human Capital: A Simple General Equilibrium Model, "Journal-of Political Economy", 1983,vol. 91, No 6.
 • Fisher X., The Nature of Capital and Income, London: The MacMillan and Co., 1927.
 • Garbiński K., Wystąpienie z okazji otwarcia Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, "Gazeta Warszawska nr 7,13.01.1826.
 • Gmytrasiewicz M.., Koszty kształcenia w szkołach wyższych w Polsce. PWE Warszawa 1974.
 • Goiło W. S., Sowriemiennyje burżuazyjneje tieorii wosproizwodotwa roboczej siły, Izdiatielstwo "Nauka" Moskwa 1975.
 • Górski J., Zarys historii myśli ekonomicznej, KiW, 1967.
 • Graeser P., Human Capital in Centrally Planned Economy: Evidence, "Kyklos" vol. 41, 1988,
 • Griliches Z., Capital Skill Complementarity, "Review of Economics and Statistics" vol. 51 November 1969.
 • Griliches Z., Notes on the Role of Education in Production Function and Growth Accounting, nHBER Studies in Income and Wealth" No 35, New York, London 1970.
 • Griliches Z., Research Expenditures, Education and Aggregate Agricultur al Production Function, "The American Economic Review" vol. 54, December 1964.
 • Gros D., Inareaeing Returns and Human Capital in International Trade Ph. D.Diss, University of Chicago, 1985, maszynopis pow.
 • Grossman M., On the Concept of Health Capital and Demand for Health, "Journal of Political Economy" vol. 80 No 2 March/April 1972.
 • Haley W., Human Capital: The Choice Between Investments and Income3 "The American Economic Review", December 1973, vol. 63, No. 5 .
 • Harcourt S. C., Spory wokół teorii kapitału, Cambridge contra Cambridge, PWE, Warszawa 1975.
 • Hartl R.F., Optimal Allocation of Resources in Production of Human Capital, "Journal of the Operational Research Society, vol. 34, No 7.
 • Hemmer K. R., Possible Consequences of Nutritional Improvements for Economic Development, "Inter Economics Review of International Trade and Development" nr 4, July-*-August 1979.
 • Hicks J. R. , Kapitał i wzrost, PWN, Warszawa 1978.
 • Horvarth B., The Optimum Rate of Investment, "The Economic Journal",. December, 1958.
 • Hu S. C., Education and Economic Growth, "Review of Economic Studies" vol. 43 Nr 135 October 1976.
 • Huffman W. E., Farms and off Farm Work De cisione: The Role of Human Capital, "Review of Economics and Statistics", vol. 62, Nr 1, February 1980.
 • Human Resources Planning, Inter national Labour Organisation. New Deli 1987, ed. R. Amjad.
 • Intriligator M. D., Mathematical Optimization and Economic Society, New York 1971.
 • Investment in Human Beings, NBER Special Conference, Supplement to The Journal of Political Economy, October 1962.
 • Jonson T. , Returns from Investment in Human Capital, "American Economic Review",, vol. 60, Nr 4, September 1970.
 • Johnson H.G., Toward a Generalized Capital Accumulation Approach to Economic Development, "The Residual Factor and Economic Growth", Paris, OECD, 1964.
 • Jorgenson D. W. , Gliliches Z., The Explanation of Productivity Change, "Review of Economic Studies", vol. 34.
 • Jorgenson D.W., A. Pachon, The Accumúlation of Human and Nonhuman Capital, Discussion Paper, No 769, February 1981, Harvard Institute for Economic Research, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
 • Jorgenson D. W., A. Pachon, Liftime Income and Human Capital, Discussion Paper No 781 February 1981, Harvard Institute for Economic Research, Harvard University, Cambridge, Mass.
 • Kaldor N., Economic Growth bind Technical Progress. Comments, "The Residual Factor and Economic Growth" OECD Paris, 1964.
 • Kalecki M., Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej, PWN, Warszawa 1984.
 • Kendrick J. W., The Formation and Stocks of Total Capital, New York, Columbia University Press 1976.
 • Kikker B. F., Roberts R. B., The Historical Roots of the Concept of Human Capital, "Journal of Political Economy" October 1966.
 • Kikker B. F., Marsshall on Hum an Capital: Comment, "Journal of Political Economy" September-October 1968.
 • Kikker B. F., Roberts R. B., The Durability of Human Capital, Some New Evidence, Economic Inquiry, vol. XXII April 1984.
 • Kodde, D. A. Ritzen J. M., Integr ating Consumption ani Investment Motives in Neoclasical Model of Demand for Education, "Kyklos", vol. 3-7, 1984.
 • Koopmans C. C. ,A General Human Capital Model to Explain Age-Inoome Profiles, Discussion Papers 8402/G Institute for Economic Research Erasmus University Rotterdam, 1985
 • Kornai J., Anti-Equilibrium, PWN Warszawa, 1977.
 • Kuznets S., Economic Growth and StructureLondon, 1966, Heineman Educational Books Ltd.
 • Kuznets S., Modern Economic Growth: Findings and Reflections "The American Economic Review", June 1973.
 • Lancaster K. J., A Hew Approach to Consumer Theory, "Journal of Political Economy", vol. 74, April 1966.
 • Lipiński E., Historia powszechnej myśli ekonomicznej do r. 1870. PWN, 1968.
 • Lipiński E., Inwestycje w człowieka, "Przegląd Kulturalny" ,1962 nr 15.
 • Lipiński E., Karol Marks a zagadnienia współczesności, PWN 1969.
 • Lipiński E., Z warsztatu ekonomisty, PWE 1981, Warszawa.
 • List F., Das nationale System der politischen Oeoonomie, Tłumaczenie rosyjskie, red. K. W. Trubnikow, S. Peterburg 189.1.
 • Machlup F., The Economic of Information and Human Capital, Princeton University Press, Princeton 1984.
 • Marks K., Engels F., Dzieła, t. XXII, Kapitał t. I.
 • Marchall A., Principles of Economics, New York MacMilian Co 1959.
 • JMcCulloch . R., The Principles of Political Economy , Alex Murray and Son 1870.
 • McMahon W. W., Education and Industrialisation, Abstacts. .Maszynopis.
 • McMahon W. W., The Relation of Education and RandD to Productivity Growth, "Economics of Education Review", vol. 3 No 4, 1984.
 • McMahon W. W., The Relation od Education and Rand to Productivity Growth in the Developing Countries of Africa, "Economics of Education Review",, vol. 6 No 2 1987.
 • Michael M., The Effect of Education on Efficiency in Consumption , New York, NBER, 1972.
 • Mill J. S., Principles of Political Economy, New York, Longmans Gr. and Co. 1909.
 • Mincer J., Investment in Human Capital and Personal Income Distribution "Journal of Political Economy" vol . 66 August 1958.
 • Mincer J., On the Job Training, "Journal od Political Economy, October 1960, vol. 70, Supplement.
 • Monasian J., Elasti cites of Substitution and Constant Demand Curves for Labour , "Journal of Political Economy" June 1961.
 • Monkiewicz J., Licencje, "Życie Gospodarcze" 1980 nr 16.
 • Monkiewicz J., Rozwój działalności wynalazczej i racjonalizatorskiej w PRL, "Gospodarka Planowa" nr 1 1978.
 • Monkiewicz J., Międzynarodowy transfer wiedzy technicznej, PWN, Warszawa 1981.
 • Morecka Z., Siła robocza, Mała Encyklopedia Ekonomiczna, PWE,1974.
 • Mushkin S. J., Health as an Investment, The Journal of Political Economy", vol. 70, October 1962, Supplement.
 • Nasiłowski M., Analiza czynników rozwoju gospodarczego PRL, Warszawa PWE., 1974,
 • Nasiłowski M., Ekonomia Polityczna Socjalizmu, KiW 1985.
 • Nasiłowski M., Rozwinięcie formuły Kaleckiego a idea modelu pracy "Ekonomista" nr 4 1973.
 • Nelson R. R., Education in Production Function and Growth Accountin NBER Studies in Income and Wealth No 35, New York, London 1970 ed. L. Hanse.
 • Nelson R.R., The Simple Economics of Basic Scientific Research, "Journal of Political Economy", vol. LXVXX June 1959
 • Nelson R.R., Phelps S., Investment in Humana, Technological , Diffusion and Economic Growth, "American Economic Review" vol. 56 May 1966.
 • New Technologies and Employment, "Economic Impact" Nr 1, 1985, Washington.
 • Niemczycki K., Zagadnienie oświaty w polityce gospodarczej państwa, "Opereet Studio, 1987 nr 4, SGPiS.
 • Nowak Z., Zasady marksistowskiej filozofii nauki, PWN, Warszawa 1971.
 • Niewadzi Cz., Usługi w gospodarce narodowej, PWE 1975, Warszawa.
 • Nicholson J.S., The Living Capital of the United Kingdom,"The Economic Journal" Vol. 1, No 1-4, 1891.
 • NTR , Tvud, Uprawlienie , Izdatielstwo Leningr adskogo Universiteta, Leningrad 1984, red. W,I. Kotielkin
 • Opolski J.S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy /doświadczenia amerykańskie/ "Ekonomista" 1986 nr 4-5,
 • Parsons D.O., Specific Human Capital, An Application to Quit Rates and Lay-off Rates, "Journal of Political Economy", vol. 80, No 6 November-December 1972.
 • Petty W., Political Arithmetic, 1699.
 • Pohorille M., Modele konsumpcji w Polsce,' PWE Warszawa 1979.
 • Psaharopoulos G., Returns to Education: a further international update and implications, "Journal of Human Resources" 1985.
 • Rapacki R., Wymiana licencyjna Wschód-Zachód. Przyczynek do Teorii. Warszawa 1986, SGPiS,
 • Residual Factor and Economic Growth, OECD, Paris 1965,
 • Ritzen J.M., Winkle D.R., The Production of Human Capital over Time, "Review of Economics and Statistics" No 4, Nov. 1977.
 • Ritzen J.M., Education and Economic Growth, North Holland Publication, Amsterdam 1976.
 • Rocznik Statystyczny, GUS, 1988, Warszawa.
 • Rosen S., A Theory of Life Earnings, "Journal of Political Economy" 1976
 • Reijn van H., Theeuwes J., Optimum Accumulation of Human Capital, Institute for Economic Research, Erasmus University Rotterdam, Discussion Paper Series 8112/G December 1981.
 • Rosen S., Specjalisation and Human Capital, "Journal of Labour Economics" vol. 1, January 1983.
 • Rosen S., Substitution and Division of Labour , "Economica" 45, August 1976.
 • Rosenzweig M.R., Schultz T.P., Estimating a Household Production Function: Heterogeneity, The Demand for Health Inputs and their Effects on Birth Weight. "Journal of Political Economy",. 1983 vol . 91, No 5.
 • Rychlewski E., Popyt budowlany, PWE, 1973.
 • Say J. B., Traktat o ekonomii politycznej, PWN Warszawa 1960.
 • Schultz T.W., The Economics of Being Poor, "Journal of Political Economy", Chicago, vol. 88 No 44 August 1980.
 • Schultz T.W., Education and Economics Growth, "Social Forces Influencing American Education", Sixtieth Yearbook of the National Society for Study of Education, ed. N.B.Henry, University of Chicago Press
 • Schultz T.W., Investment in Enterpr eneurial Abbility, "Scandinavian Journal of Economics" 1980.
 • Schultz T.W., Investment in Human Capital, The Free Press New York 1976.
 • Schultz T. W., Investment in Man: An Economist's View, Social Service Review XXXIII, June 1959.
 • Sneker P., Manpower and Skill Implications of Technical Change in Engineering Industry, "International Journal of Manpower" no 3, 1981.
 • Senior N.W., An Outline of the Science of Political Economy, New York 1939.
 • Shaffer H.G., Investment in Human Capital: Comment, "The American Economic Review", vol. 51, December 1961.
 • Sjaastad L.A., The Cost and Returns of Human Migration, "Journal of the American Statistical Association" vol. 62, September 1967.
 • Skarbek Fr., Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego, PWN 1955.
 • Simatupang B., Labour Supply and Qualify in PI and in the 1970s and 1980, Amsterdam 1982, University of Amsterdam.
 • Smith A.,Badania nad naturą, i przyczynami bogactwa narodów, PWN 195 .
 • Solow R.M., Technical Progress , Capital Formation and Economic Growth, "The American Economic Review",, vol. 52, May 1962.
 • Solow R.M., Technical Progress, Capital Formation and Economic Growth, "Human Capital Formation and Manpower Development, ed. H. A. Wykstra, The Free Press, New York, Collier - McMillan Ltd. London 1971.
 • Staszic S., Przemówienie z okazji otwarcia Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, Gazeta Warszawska nr 5, styczeń 1826.
 • Stigler G.J., Information in the Labor Market, "The Journal of Political Economy" Supplement, vol. 70, October 1962
 • Szwedowski S., Polityka i ekonomika postępu naukowo-technicznego, PWN Warszawa 1986.
 • Tachibanaki T., Modela for Educational and Occupational Achievements over Time ,"Sociology of Education", 1979 vol. 52 /July/.
 • Theeuwes J., Koopmans C.C., van Opstal R., van Reijn H., Estimation of Optimal Human Capital Accumulation Parameters for the Nether land. "European Economic Review" Ho 29, 1985, North Holland.
 • Theeuwes J., Koopmans C.C., van Opstal R. , van Reijn H., Human Capital in Holland , Institute for 'Economic Research, Discussion Paper Series 8320, December 1983.
 • von Thunen J.H., Der isolierte Staat, 1875,
 • Thurow L.C., Investment in Human Capital, Woodsworth Publishing Co. In. Belemont California 1970.
 • Tinbergen J., H. Correa, Quantitative Adaptation of Education to Accelerated Growth, "Kyklos" vol. XV/4/1962.
 • Vaizei J., Economics of Education, XEO, UNESCO, Paris 1976.
 • Vakil C.N., P.R. Brahmananda, Planning for an Expanding Economy,
 • Walras L., Elements of Pure Economics, Homewood. R.D, Irving Inc 1954.
 • Walsh J.R.,Capital Concept Applied to Man, "The Quartly Journal of Economics",
 • Weisbrod B., The Valuation of Man Capital"The Journal of. Political Economy", vol 69, October 1961.
 • Wi-Sup Song, The Change in Quality of Labor Force and Its Effect on the Economic Growth of Korea, "Quarterly Economic Review" December 1981, The Bank of Korea.
 • Woodhall M., Psaharopoulos G. , Education for Development, Ananalys of Investment choices. A World Bank Publication. Oxford University Press 1987
 • Woods A.E., Metzger C.A., Americane Human Wealth: Money Value of Human Life,New York, F.S. Cr ofts and Co. 1927.
 • Woźniak G., The Adoption of Interrelated Innvations, - "The Review of Economics and Statistics" .1984 May.
 • Wykstra R. A., Educatio'n -and the Economics of Human Capital, Collie McMillan CO, The Free Press, New York 1971.
 • Zasoby ludzkie, zatrudnienie i rozwój, red. Shigeto Tsuru, PWE 1987 /tłum. U. Grzelońsja/.
 • Zawadzki J., "Kapitał", Mała Encyklopedia Ekonomiczna" PWE 1974, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.