PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 298 | 239
Tytuł artykułu

Analiza nakładów i wyników produkcji w diagnozie handlu zagranicznego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobów badania handlu zagranicznego metodami analizy nakładów i wyników produkcji. Badaniem handlu zagranicznego zajmują się teorie wymiany międzynarodowej, które przy różnych założeniach informują o warunkach, jakie muszą być spełnione, aby gospodarka krajowa odnosiła korzyści z wymiany z zagranicą. W ramach tych teorii rozważa się także zagadnienie nierównowagi bilansu płatniczego i sposoby jej przywracania. Ich wspólną cechą jest w zasadzie jednoczesne oddziaływanie na obie stron, bilansu, a więc w zakresie bilansu handlu zagranicznego - zarówno na eksport, jak i na import. Zmiany poziomu klasycznego parametru sterującego w zakresie wymiany z zagranicą, a więc kursu walutowego, jednocześnie oddziałują na wielkość eksportu i importu. Podobnie wprowadzenie różnorodnych ograniczeń importowych, spowodowanych sytuacją w bilansie płatniczym, musi być sprzężone z uruchamianiem bodźców mających na celu dynamizację eksportu. Równolegle koncentrowanie uwagi na popieraniu eksportu i racjonalizacji importu jest bowiem jedynym w pełni uzasadnionym rodzajem strategii rozwoju handlu zagranicznego w sytuacji, gdy dana gospodarka włączywszy się w międzynarodowy podział pracy nie korzysta z obfitego zasilania zewnętrznego, nie będącego pochodną jej wysiłku eksportowego (w postaci np. darów, reparacji, transferów od obywateli danego kraju. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
239
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Activity Analysis of Production and Allocation. John Willey and Sons, 1963.
 • Almon C.: Numerical Solution of a Modified Leontief Dynamic System for Consistens Forecasting or Indicative Planning. "Econometrica" v. 31 (1963), nr 4.
 • Amon Z., Bota L., Cserba L.: Imports Use in Hungary in the Period 1970-1985.
 • Input-Output Techniques. Statistical Publishing House, Budapest 1982.
 • Antbnik K.: Struktura zapasów materiałów w przemyśle, budownictwie, transporcie i łączności. "Wiadomości Statystyczne" nr 7/1969.
 • Arłazarow W.W.: Methodic of Analytical Construction of Optimal Economio Plan. XI International Conference "MODELS AND FORECASTS 88". Budapest, 22-24 August 1988.
 • Armstrong A.G.: Input-Output Tables and Analysis. Studies in Methods. United Nations, New York 1973.
 • Arrow K.J.: Import Substitution in Leontief Models. "Econome trica", October 1954.
 • Auger P.: Production nationale et productions sectorielles. "Economies et Sociétés"vol. 20 (1986), Nr 11.
 • Bakos J.: Import Demand of the Final Use of the Hungarian National Economy in Seventies. Input-Output Techniques. Statistical Publishing House. Budapest 1987.
 • Barczak A.: Makromodele ekonometryczne a planowanie gospodarki narodowej. PWN, Warszawa 1976.
 • Bażańska T., Kolupa M.: Własności macierzy odwrotnej do uogólnionej macierzy Leontiefa. "Przegląd Statystyczny" nr 2/1965.
 • Bąk H., Błaszczuk D., Marciniak Z., Michalski R., Piotrowski Z.: Zastosowanie metod ekonometrycznych w kierowaniu handlem zagranicznym cz. I. Wybrane zagadnienia,SGPiS, Warszawa 1986, wyd . II.
 • Beutel J., Yardter B.: Inpat-Output Analysis of Energy Flows and the Determination of Optimal Production Activities. Input-Output Techniques. Statistical Publishing House. Budapest 1982.
 • Beckerman W.: The World Trade Multiplier and the Stability of World Trade, 1938-1953. "Econometrica" nr 3/1956.
 • Biebler E.: Input-Output Modelling the Structural Change of Consumption and the Input of Primary Resources. Joint International Conferences. Conference "MODELS AND FORECASTS, 84" and Conference "MACROMODELS'84". Łódź, 8-12 October 1984.
 • Bilans przepływów międzygałęziowych 1982. Warszawa 1984.
 • Bilans przepływów międzygałęziowych 1983. GUS, Warszawa 1985 .
 • Bilans przepływów międzygałęziowych 1984. GUS, Warszawa 1986.
 • Biliński L.: Matematyczne modele rachunku kosztów (Model praktyozny)• "Ekonomista" nr 1/1966.
 • Błaszczuk D. : Import materiałowy w modelu przepływów międzygałęzlowyeh. "Przegląd Statystyczny" nr 4/1986.
 • Błaszczuk D.: Input-Output Model in Short-Run Analysis and Planning of Foreign Trade. Input-Output Techniques. Statistical Publishing House, Budapest 1982.
 • Błaszczuk D.: Izbrannyje lemlerltleli ocenkl effektivnostu ekonomiczeskogo sotrudniczestwa stranczlenow SEW (maszynopis powielony). Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1976.
 • Błaszczuk D.: Metoda prognozowania macierzy przepływów produktów importowanych w gospodarce Polski w 1986 r. Prace i Materiały Instytutu Cybernetyki i Zarządzania. SGPiS (w druku).
 • Błaszczuk D.: Metody wyznaczania współczynników zasobochłonności popytu finalnego. "Przegląd Statystyczny" nr 4/ /1989.
 • Błaszczuk D.: Model planu produkcji i wymiany zagranicznej przemysłu mięsnego. "Wiadomości Statystyczne" nr 7/1979
 • Błaszczuk D.: Prognoza współczynników importochłonności bezpośredniej w Polsce w 1984 r. Prace i Materiały nr 14/ Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS. Warszawa 1988.
 • Błaszczuk D.: Prognoza współczynników importochłonności w Polsce w 1985 r. Prace i Materiały Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS (w druku).
 • Błaszczuk D.: Prognozowanie współczynników macierzy materiałochłonności (praca doktorska nie publikowana). SGPiS, Warszawa 1978.
 • Błaszczuk D. Rola metody przepływów międzygałęziowych w kierowaniu handlem zagranicznym (praca studialna nie publikowana). Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGPiS, Warszawa 1979.
 • Błaszczuk D.: Wybór metod prognozowania współczynników materiałochłonności. Prace i Materiały nr 4 Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, Warszawa 1981.
 • Błaszczuk D. : Wybrane modele ekonometryczne wymiany handlowej kraju z zagranicą ¡(praca studialna nie publikowana). Instytut Rozwoju Gospodarczego SGPiS, Warszawa 1979.
 • Błaszczuk D. Borysiewlcz J., Borzym K., Piotrowski Z.: Compilation of the upio-Date Input-Output Balances of Production and Distribution for the Short-Term Forecasting Input-Output Model of the Polish Economy. XIth International Conférence "MODELS IND FOEECASTS'88", Budapest, 22-24 August 1988.
 • Błaszczuk D., Piotrowski Z.: Analiza i prognozowanie nakładochłonności eksportu oraz importochłonności składników krajowego popytu końcowego. IKC HZ Warszawa 1988.
 • Błaszczuk D., Piotrowski Z.: Intensywność importu zaopatrzeniowego w eksporcie Polski do krajów RWPG. "Problemy Handlu Zagranicznego" nr 15. PWE, Warszawa 1983.
 • Błaszczuk, Z. Piotrowski: Nakłady importu zaopatrzeniowego na produkcję eksportową Polski do krajów RWPG. "Handel Zagraniczny" nr 8-9/1981.
 • Błaszczuk D., Piotrowski Z.: Primary Imports in Input and Output Static Open Interindustry Models. Joint International Conférences "MACROMODELS'87" and MODELS AND FORECASTS'87"• Porąbka-Kozubnik, 8-11 Deoember 1987.
 • Błaszczuk D., Piotrowski Z.: Zmiany w strukturze gospodarki Polski a zapotrzebowaniem na import materiałowy. Instytut Koniunktur 1 Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1987.
 • Bocian A.; Rachunek makroekonomiczny przy zastosowaniu wielookresowego modelu optymalizacyjnego. PWE, Warszawa 1976.
 • Bojarski J.,. Rajch A .Ł Simakowa G.P.: Matiematiko-statisticzeskije mietody oprledielenija priamych zatrat dla mieżotraslewogo bałansa. Ekonomika i Matiematicżeskije Mietody t. 11 (1975), w. 6
 • Branson W.H., Monoyus N.: Factor Inputs in US Trade. "Journal of International Economics" (1977).
 • Carlsson B., Ohlsson L.: Structural Determinants of Swedish Foreign Trade. "European Economic Review" (1976).
 • Carter A.P.: Changes in the Structure of the American Economy 1974 to 1958 and 1962. "Review of Economics and Statistics" v. 49 (1967).
 • Chlebowczyk A., Szyblsz B., Zajchowskl J.: Ogólny model przepływów międzygałęziowyoh i międzykrajowych dla Czechosłowacji, Węgier i Polski. "Ekonomista" nr 1/1974.
 • Cofała J., Ostromecki K.: Model Analysis of Energy-Economy Interactions. Joint International Conferences "MACROMODELS*87" and "MODELS AND FORECASTS*87"• Porąbka-Kozubnik, 8-11 December 1987.
 • Conrad K.: Input-Output Analyse bei preisabhangigen Koeffizienten. "Zeitschrift fur die Gesamte Staatswissen- sehaft" v. 135 (1979), nr 4.
 • Csepinszky A.: Industry Growth Paths and Price Indices Determined by Input-Output Models in Hungary (1970-1979). Input-Output Techniques. Statistical Publishing House, Budapest 1982.
 • Czechowski T.: Wstęp matematyczny do analizy przepływów międzygałęziowych. PWG, Warszawa 1958.
 • Czerwiński Z. , Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych. PWH, Warszawa 1982.
 • Czerwiński Z.: Problematyka planowania cen w ujęciu matematycznym. PTPN, Poznań 1963.
 • Czyżewski A.B., Tomaszewicz Ł.: Input-Output Analysis of Domestic and Imported Materie.! Inputs. Joint International Conferences: XlVth "MACROMODELS'87" and Xth "MODELS AND FOREj- CASTS'87". Porąbka-Kobubnik, 8-11 December 1987.
 • Defin-Tomczyk G.: Model and Projection of the CMEA Trade Shares In the World Trade, Joint International Conferences: "MACROMODELS '87" and "MODELS AND FORECASTS'87". Porbka-Ko-Azubnik, 8-11 Deoember 1987.
 • Definitions and Conventions of the 1982 Input-Output Study, US Department of Commerce Bureau of Economic Analysis, Washington 1980.
 • Dleckheuer G., Meyer U., Schumann J. : Die Auslandsabhangig- keit der Production and Prelsentwleklung in der Bundesrepublik Deutschland 1954-1967, untersucht mit elnem dynamischen Input- Output Modele. "Zeitschrift far Wirtschafts und Soclal- wissenschaften" Heft 4/1978.
 • Drabek Z.: The Natural Resource Intensity of Production Technology in Market and Planned Economies: Austria vs Czechoslovakia."Journal of Comparative Economics" v. 12 (1988), nr 2.
 • Ekonomika handlu zagranicznego pod red. J. Soldaczuka, PWE, Warszawa 1983.
 • Ekonomika handlu sagranicznego. Wybrane zagadnienla. SGP1S, Warszawa 1975.
 • Ekspiertnyje ocenki w nauczno-tiechniczeskom prognozirowanii. Naukowa Dumka, Kljew 1974.
 • Evans W.D.: The 1947 Interindustrial Relations Study. "Review of Economics and Statistics" nr 2/1952.
 • Florea G., Olajos A.: Labour Utilisation of Input-Output Analysis in Hungary. Input-Output Techniques. Statistical Publishing House, Budapest 1982.
 • Frish R.: Structure of the Norwegian Input-Output Work on 1954 Data. Memorandum University of Oslo, Oslo 1958.
 • Gale D.: Teoria liniowych modeli ekonometrycznych. PWN, Warszawa 1969.
 • Ghosh A.: Experiments with Input-Output Models. An Application to the Economy of the United Kingdom 1948-1955. University of Cambridge Press, Cambridge 1964.
 • Ghosh A.: Input-Output Analysis with Substantially independent Groups of Industries. "Econometrica" v. 28 (1960), nr 1.
 • Ghosh A.: A Note on Leontief Models with Nonhomogenious Production Functions. "Metroeconomica" v. 12, nr 1.
 • Giovannetti G., Siniscalco I.: Structural Change, Foreign Trade and Income Multipliers in the Italian Economy. "Banca Rationale del Lavoro Quarterly Review" nr 158 (September 1986).
 • Glikman P.: Efektywność inwestycji związanych z handlem zagranicznym. PWE, Warszawa 1965.
 • Golonka S., Jagiełło P., Z. Marciniak, S. Pigoń: Wybrane metody badania rynków zagranicznych i handlu zagranicznego. SGPiS, Warszawa 1987.
 • Góralska H., Górski M., Kasprzak T.: Studium struktur gospodarczych Polski. PWN, Warszawa 1976.
 • Graham D.A. : A Geometrical Exposition of Input-Output Analysis. "American Economic Review" v. 65 (1975), nr 1.
 • Grassini M.: The Price Side of a Modern Input-Output Model, Joint International Conferences "MODELS AND FORECASTS'84" and "MACROMODELS'84. Łódź, 8-12 October 1984.
 • Handel zagraniczny w II etapie reformy gospodarczej (pod red. Z. Najdka i J. Piotrowskiego), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1987 (maszynopis powielony).
 • Helmstadter E., Rlohtering J.: Input Coefficients versus Output Coefficients Types of Models and Empirical Findings. Input-Output Techniques. Statistical Publishing House. Budapest 1982.
 • Hirsch S.: Capital or Technology? Confronting the Neo- Factor Proportions and Neo-Technology Accounts of International Trade. "Weltwirtschaftllches Archiv" (1974).
 • Holley J.L.: Note on the Inversion of the Leontief Matrix. "Econometria" nr 3/1951.
 • Input-Output Relations. Stanfort Kroese. Leiden 1953.
 • Input-Output Table for the U.K. 1954. London 1964.
 • Input-Output Tables: Recent Development In Western Europe. "Economic Bulletin for Europe" nr 1/1956
 • Input-Output Techniques. Fourth International Conference on Input-Output Methods. North Holland Publishing Company, ' Amsterdam 1970.
 • Isaiew B.Ł., Kiełków A.E.: Płanomiernost razwiti'ja soayalisticseskoj ekonomiki i pierspiektiwy bałansowogo mietoda. "Ekonomika i Matiematiczeskije Mietody" t. 12 (1976), w. 3.
 • Isard W.: Metody analizy regionalnej. PWN, Warszawa 1965.
 • Iwanek M., Sikorski A.: Level and Structure of Consumption in Poland - Simulation Analyses 1986-1995, Xlllth International Conference "MACROMODEŁS 86". Szczyrk-Biła, 3-5 December 19B6.
 • Iwasaki T.: Reconsideration of Input-Output Analysis Applied to the Problem of Price Movements in Japan, Input-Output Techniques. Statistical Publishing House, Budapejst 1982.
 • Jilek J.: The Selection of Most Important Input Coefficients. "Economic Bulletin for Europe" nr 1/1971
 • Juillard M., Bertrand E., Pisani-Perry J.: The Departmental Analysis of Growth: A Brief Comparison Between Postwar Prance and USA. Input-Output Techniques. Statistical Publishing House. Budapest 1982.
 • Juszczak W.: An Analysis of Factors Affecting Inventories in the Polish Economy. Prace nr 45 Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, Łódź 1983.
 • Karasz P.: Labour, Capital and Investments in an INFORUM- -Type Model of Czechoslovakia. XI-th International Conference "MODELS AND FORECASTS'88". Budapest, 22-24 August 1988.
 • Kendrick D.: On the Leontief Dynamic Inverse. "Quarterly Journal of Economics" v. 86 (1972).
 • Klein L.R.: Wykłady z ekonometrii. PWE, Warszawa 1982.
 • Kossow W.W.: Mieżotrasiewyje modeli. Ekonomika, Moskwa 1973.
 • Kotyński J.: Koncentracja handlu międzynarodowego w RWPG i EWG. PWN, Warszawa 1987.
 • Kotyński J.: Struktura handlu międzynarodowego. Metody oceny. PWE, Warszawa 1979.
 • Kotyński J.: Teoria wymiany, międzynarodowej a programowanie liniowe. PWE, Warszawa 1970.
 • Kowaczew A., Cwietanow I.: Itleratiwnyj pochód k bałansirowaniju proiswodstwa i raspriedielenlja produkcji w nacyonal- nom choziąjstwiennom kompleksie. "Ekonomika i Matiematiczeskije Mietody" t. 23 (1987), w. 5.
 • Kowalska P., Michalski R., Rosati D., Planowanie i prognozowanie handlu zagranicznego. SGPiS, Warszawa 1977.
 • Kraft U.: Measuring and Ordering Interindustry Relations Within the Eoonomy. Input-Output Techniques. Statistical Publishing House. Budapest 1962
 • Kudryeka I., Górska G.: Wykorzystanie przepływów między-gałęziowych do analizy zmian w strukturze gospodarki Polski. Z Prac Zespołu Badań Statystyozno-Ekonomicznych, zeszyt 136. GUS, Warszawa 1983.
 • Kulczycki M.: Kurs walutowy w systemie kierowania handlem zagranicznym. PWE, Warszawa 1979.
 • Kuposik J.: The Role of the Sectoral Breakdown of Input-Output Tables In the Description of Price Changes and Value Processes. Input-Output Techniques. Statistical Publishing House. Budapest 1982.
 • Kijgyossy-Sohmidt E., Seotoral Interrelations Between Material and Non-Material Spheres of the National Economy In a Dynamic System. "Aota Oeoonomica" nr 3-4/1981.
 • Lambrecht, H. Wessels H.: Productions und Beschaftigungs effekte im Innerdeutschen Handel. Deutsches Institut fur Wirtschaftsforschung: Beitrage zur Strukturforsehung, Heft 51, Berlin 1978.
 • Lange O.: Kilka uwag o analizie nakładów-wyników. "Przegląd Statystyczny" nr 2/1958.
 • Lange O.: Wstęp do ekonometrii. PWN, Warszawa 1971, wyd. V.
 • Learner B., H.P. Bowen: Cross-Section Tests of the Heckscher Ohlln Theorem: Comment. "American Economic Review" (1981).
 • Leontief W.W.: Input-Output Economics. Oxford University Press, New Tork 1966.
 • Leontief W.W.: Quantitative Input and Output Relations In the Economic System of the United States. "Review of Economic Statistics", August 1936.
 • Leontief W.W.: The structure of the American Economy, 1919- 1929. Harvard University Press, Harvard 1941.
 • Leontief W., Wagenfur R.: Input-Output Analyse. Stanford Kroese, Leiden 1963.
 • Lipiński, Ł., Tomaszewiczs Important Coefficients in the Input-Output Models for Poland. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 54 (1986)
 • Lorigny J.: Une approche théorique du coût de l'information dans la régulation du modèle linéaire d'entrée-sortie. "Economies et Sooletes" v. 20 (1986), nr 11
 • Maciejewski W.: Ekonometrycane modele wymiany międzynarodowej. PWN, Warszawa 1981.
 • Maciejewski W.: Zastosowania ekonometrycznych modeli rozwoju gospodarki narodowej. PWE, Warszawa 1976.
 • Mała Encyklopedia Ekonomiczna. PWE, Warszawa 1974.
 • Manca R.: Input-Output Linear Models. A More General Approach. Input-Output Techniques. Statistical Publishing House. Budapest 1982.
 • Marchelewski R.: Analiza czynnikowa zapotrzebowania na import materiałowy w Polsce w latach osiemdziesiątych (praca studialna nie publikowana). Instytut Cybernetyki i Zarządzaj nia SGPiS, Warszawa 1988.
 • Marciniak A. :Metoda nakładów-wyników podstawą systemowego prognozowania i planowania długookresowego. "Wiadomości Statystyczne" nr 4/1974.
 • Marczewski K.: Analiza zmian importochłonności i nakładochłonności krajowej składników popytu finalnego w latach osiemdziesiątych i prognoza na rok 1990. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1987.
 • Matuszewski T.I., P.R. Pitts, J.A. Sawyer: Alternative Treatment of Imports in Input-Output Models: A Canadian Study. "Journal of the Royal Statistical Society" nr 3/1963.
 • Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną (pod red. W. Welfego). PWE, Warszawa 1981 .
 • Metody statystyki międzynarodowej (pod red. A. Zellasia). PWE, Warszawa 1988.
 • Meyer U.: Why Singularity of Dynamie Leontief Systems Doesn't Matter? Input-Output Techniques. Statistical Publishing House, Budapest 1982.
 • Mietody płanirowanija mieżotrasiewych proporcyj. Ekonomika, Moskwa 1969.
 • Kieżotrasiewoj bałans proizwodstwiennych moszcznostiej Ekonomika, Moskwa 1972
 • Kieżotrasiewyje issledowanija. Statistika, Moskwa 1974.
 • Miko G.: Non-Linear Input-Output Models. Input-Output Techniques. Statistical Publishing House, Budapest 1982.
 • Modlin C.P., Rosenbluth G.: The Treatment of Foreign and Domestic Trade and Transportation Charges in the Leontief Input-Output Table, Economic Activity Analysis. John Willey and Sons, New York 1954.
 • Momigliano F., Siniscalco D.: The Growth of Service Employment: A Reappraisal. "Banca Nationale del Lavoro Quarterly Review" nr 142/1982.
 • Momigliano F., Sinisoaloo D.: Technology and International Specialization. "Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review" nr 148/1984.
 • Morishima M., Prosperetti L.: An Input-Output Analysis of the De Industrialisation of the U.K. Economy, 1963-1973. "Banca Nationale del Lavoro Quarterly Review" nr 148/1984.
 • Moses I.N.: The Stability of Interregional Trading Patterns. An Input-Output Analysis. "American Economic Review" nr 2/ /1955.
 • Murakozi E., Glattfelder P.: Effects of the Oil Price Explosion on Hungarian National Income, Input-Output Techniques. Statistical Publishing House, Budapest 1982.
 • Mynarski S., Kocoń D., Jakubowska-Łazęcka J.: Structural Relation of Imports and Exports by Branches. Joint International Conferences "MODELS AND FORECASTS'84" and "MACROMODELS'84". Ossolineum 1987.
 • Nakamura S.: Use of the Aggregator Function to Determine Import Shares in a Multisectoral Model: Imports as Inputs for Production and Investment. Input-Output Techniques. Statistical Publishing House, Budapest 1982.
 • Narasimham V.L.: Kalman Filtering Methods of Updating Input-Output Coefficients. Input-Output Techniques. Statistical Publishing House, Budapest 1982.
 • Naray L., Hamza E., Horanyi M.: Input^Output Tables for Products and Income Flows and Their Contribution to Planning. Input-Output Techniques. Statistical Publishing House, Budapest 1982.
 • Nieduszyński M.: Analiza nakładów na usługi socjalne w krajaah RWPG. PWE, Warszawa 1975.
 • Nyitrai V.: Input-Output System Contributions to Economic State and Development Analysis (Hungarian Experiences). Input-Output Techniques. Statistical Publishing House, Budapest 1982.
 • Optimalnoje płanirowanije i sowierszenstwowanije uprawienija narodnym choziajstwom. Nauka, Moskwa 1969.
 • Pajestka J.: Wykorzystanie tablic przepływów międzygałęziowych do bilansowania planu i analiz strukturalnych. "Ekonomista" nr 6/1964.
 • Pasetta V.: The Scale-Dependent Dynamie Input-Output Model. XIth International Conference "MODELS AND FORECASTS 88'i Budapest, 22-24 August 1988.
 • Piotrowski Z.: Dwustopniowa metoda wyznaczania zasobochłonności popytu finalnego. "Przegląd Statystyczny" nr 2/1986.
 • Piotrowski Z.: Importochłonność produkcji w Polsce w latach siedemdziesiątych. Analiza gałęziowo-działowa. "Gospodarka Planowa" nr 3/1985.
 • Piotrowski Z.: Wpływ zmian kursu walutowego na poziom cen i kosztów w gospodarce polskiej w 1986 r. 3 konferencja: M07 dane makroekonomiczne i planowania. Instytut Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, Warszawa 1986.
 • Piotrowski Z.: Współczynniki podziału w badaniach nad strukturą gospodarki narodowej. "Ekonomista" nr 1/1986.
 • Piotrowski Z.: Zależność polskiego eksportu od importu zaopatrzeniewo-kooperacyjnego w latach siedemdziesiątych, "Handel Zagraniczny" nr 10/1984.
 • Polski handel zagraniczny w 1987 roku. Raport roczny Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Biuro Ekspertyz i Doradztwa Ekonomicznego PR0EXIM Sp. z 0.9. Warszawa 1988.
 • Porwit K.: Z teorii i praktyki planowania. PwE, Warszawa 1970.
 • Porwit K., Źurkowski J.: Niektóre specjalne przykłady możliwości zastosowania współczynników powiązań międzygałęziomwych w planowaniu gospodarczym. prace i Materiały nr 14 Zakładu Badań Ekonomicznych KPPRM, Warszawa 1985
 • Problemy mieżotraslewogo bałansa. Statistika, Moskwa 1971.
 • Prognostyczne bilanse przepływów międzygałęziowych. (Synteza nie publikowana pod red. Ł. Tomaszewicz). Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, GUS, Łódź 1980.
 • Racz A., Some Thoughts on the Productivity of Labour and Production Structure. Input-Output Techniques. Statistical Publishing Bouse, Budapest 1982.
 • RWPG i Polska w handlu międzynarodowym. Modele, prognozy (pod red. J. Kotyńskiego). PWN, Warszawa (w druku).
 • Rlecke W.: A Comparison of Input-Output Price Models, Input-Output Techniques. Statistical Publishing House, Budapest 1982.
 • Rocznik Statystyczny 1987. GUS, Warszawa 1988.
 • Rosati D.: Polityka popierania eksportu. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1985.
 • Schmidt J., Stäglln R., Weiss J.P., Wessels W.: Die Bedeutung des strukturellen Wandels für die Beschäftigung. Input-Output Analysen der Beschäftigungswirkungen von Strukturveränderungen der Nachfrage 1962 bis 1976. Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. "Beiträge zur Strukturforschung" Heft 60/1980.
 • Schut P.: The Measurement of the Efficiency of the Czechoslovak Trade by Means of Input-Output Model. Joint International Conferences: 7111th Conference "MODELS AND FORECASTS '84" and XIth Conference "MACROMODELS *84". Łódź, 6-12 October 1984.
 • Sebyła H.: Information on Works Carried Out in the CSO of the Polish People's Republic In the Field of Application of the Input-Output Methods. W: Input-Output Techniques. Statistical Publishing House, Budapest 1982.
 • Siehndel K.H.: On Some Experiences Gathered in Elaborating and Using Statistical InpuWOutput Tables of the GNP in the GDR. Input-Output Techniques. Statistical Publishing House, Budapest 1982.
 • Skolka J.: Zurechenbarer Steuergehalt der Endnachfrage. Eine Input-Output Untersuchung für Österreich, WIFO Monatsberichte nr 10/1987.
 • Słownik Matematyki i Cybernetyki Ekonomicznej. PWE, Warszawa 1985.
 • Sołdaczuk J.: Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy w socjalizmie, PWN, Warszawa 19?0.
 • Sołdaczuk J., Kamecki Z., Bożyk P.: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Teoria i polityka. PWE,' Warszawa 1963.
 • Starzeński O.: Ekonometryczno-predyktywne modele nakładów i wyników. PWN, Warszawa 1978.
 • Staglin R.: Input-Output miodels for Policy Analysis: The Structural Reporting System in the Federal Republic of Germany. Joint International Conferences "MACROMODELS'87" and "MODELS AND FORECASTS*87"• Porąbka-Kozubnik, 8-12 December 1987.
 • Stone R.: Foreign Trade and Full Employment. An Input-Output Analysis. Reprint Series nr 313. University of Cambridge, Cambridge 1970.
 • Stone R.: Linear Expenditure Systems and Demand Analysis: An Application to the Pattern of British Demand. "The Economic Journal" v. 64/1954.
 • Stone R., Bates J., Bacharach M.: Input-Output Relationships 1954-1966. A Programme for C-rowth v. III. University of Cambridge, Chapman and Hall, London 1962.
 • Stone R., Brown A.: A Computable Model of Economic Growth. Chapman and Hall, London 1963.
 • Stone R., Croft-Murray G.: Social Accounting and Economic Models. London 1959.
 • Structural Interdependence and Economic Development. McMillan and Company, London 1963.
 • Structural Interdependence of the Economy. J. Willey and Sons, New York 1959.
 • Studia nad strukturą gospodarki amerykańskiej. Teoretyczne i empiryczne badania z dziedziny analizy nakładów i wyników (pod red. W, Leontiefa). PWN, Warszawa 1963.
 • Sulmicki P.: Ekonometria cz. I. Wybrane zagadnienia. SGPiS, Warszawa 1978.
 • Sulmicki P.: Międzynarodowa wymiana gospodarcza. PWE, Wszawa 1977.
 • Sulmicki P.: Planowanie i zarządzanie gospodarcze. PSE, Warszawa 1979, wyd. III.
 • Sulmicki P.: Przepływy międzygałęziowe. PWG, Warszawa 1959.
 • Sulmickl P., Błaszczuk D.: Zmiany w systemie kierowania polskim handlem zagranicznym. "Monografie i Opracowania" nr 38. SGPiS, Warszawa 1974.
 • Szybisz B.: Wstęp do statystyki przepływów międzygałęziowych. PWE, Warszawa 1969.
 • The 1975 London Input-Output Conference. The Input-Output Publishing Company. London 1977.
 • Tintner G.: Game Theory, Linear Programming and Input-Out- put Analysis. "Zeitschrift für Nationalökonomie" Heft 2/1955.
 • Tomaszewiczi Ł. Próba prognozowania zmian macierzy nakładów bezpośrednich i macierzy konwersji. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Problemy budowy i estymacji dużych modeli ekonometrycznych. Instytut Ekonometrii i Statystyki, Łódź, grudzień 1975.
 • Trzeciakowski W.: Modele pośredniego kierowania gospodarką planową w sterowaniu handlem zagranicznym. PWE, Warszawa 1975.
 • Ville J.A.: Extension de 1'usage des matrices technologiques. Economies et Sociétés" v. 20 (1986), nr 11.
 • Waelbroeck J.: "Meccano" - A Do It Yourself Approach to Long-Term Forecastlng. "Cahiers Economiques de Bruxelles" nr 30 (1966.
 • Waugh V.: Inversion of the Leontief Matrix by Power Sériés. "Econometrica" nr 2/1950.
 • Welfe W.: Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną. K7E, Warszawa 1981.
 • Welfe W., Czyżewski A. B.: Modelling of Structural Changes, Xlllth International Conference: "MACROMODELS '86, Szczyrk- -Blła, 3-5 December 1986.
 • Wojciechowski B.: Handel zagraniczny a dochód narodowy Polski. PWE, Warszawa 1977.
 • Wojciechowski B.: Importochłonność produkcji w Polsce. Analiza gałęziowa. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1981
 • Wonnacott R.: A Foreign Trade Input-Output System for Canada and the United States. "Eoonometrica" nr 2/1959.
 • Wyżnikiewicz B.: Paradoks Leontiefa w Polsce. "Wiadomości Statystyczne" nr 10/1974.
 • Wyżnikiewicz B., Gaca A.: Proporcje czynników produkcji w handlu zagranicznym krajów RWPG. "Przegląd Statystyczny" nr 2/1985.
 • Yaniada I.: Theory and Application of Interindustry Analysis. Kinokusiya Bookstore, Tokyo 1981.
 • Zajchowski J.: Struktura gospodarki Polski w latach 1966-1975. PWE, Warszawa 1978.
 • Zalai E.: An Eigenvalue Model of Marxian Labour Values, Input-Output Techniques. Statistical Publishing House, Budapest 1982.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323681

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.