PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 299 | 216
Tytuł artykułu

Zasilanie pieniężne przedsiębiorstw transportowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowana praca została napisana w latach 1984-1988. Jej głównym _celem jest analiza systemu zasilania pieniężnego przedsiębiorstw transportowych, obowiązującego w latach 1982-1987. wraz z przedstawieniem pożądane go kierunku zmian w układzie pieniężnych norm regulujących gospodarkę finansową tych przedsiębiorstw. Dokonując prezentacji pożądanego kierunku zmian systemu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw transportowych, przyjąłem założenie, iż podmioty te w coraz to większym stopniu będą funkcjonowały w warunkach gospodarki rynkowej, dzięki czemu maksymalizacja wysokości funduszów nabywczych tych jednostek powinna stać się podstawowym wyznacznikiem ich strategii działania. Praktyczne spełnianie powyższego założenia wymaga jednak dokonania wielu zmian jakościowych. nie tylko w całym systemie zarządzania gospodarką narodową, ale również wymaga zerwania z dotychczasowym tradycyjnym poglądem na temat funkcjonowania transportu gdzie nadal dominuje prymat realizacji zadań nad ich efektywnością. Ponad 10-letnia praca naukowo-dydaktyczna w Katedrze Transportu SGPiS. umożliwiła mi bliższe poznanie teorii i praktyki gospodarowania transporcie, Dzięki czemu mogłem w prezentowanej publikacji zaprezentować takie rozwiązania w zakresie mechanizmów przenoszenia pozaekonomicznych funkcji transportu na wyniki gospodarowania przedsiębiorstw transportowych, które stwarzałyby podstawy do tego, aby wymienione podmioty mogły być pod względem ich strategii działania oraz efektywności gospodarowania traktowane na równi z innymi jednostkami zaliczonymi do stery produkcji materialnej. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
216
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Baka W.: Polska reforma gospodarcza. PWE, Warszawa 1983.
 • Bauer R. Beksiak J. i inni: Ekonomia polityczna socjalizmu. PWN, Warszawa 1972.
 • Bauer R.: Cenowe determinanty sytuacji finansowej przedsiębiorstw transportu samochodowego. Referat napisany na konferencję "System ekonomiczny przedsiębiorstw transportu samochodowego". PTE, Katowice 1984.
 • Bauer R., Ostaszewski J., Dotowanie działalności przedsiębiorstw transportu lądowego. "Przegląd Komunikacyjny" nr 3/1985.
 • Beksiak J. Libura U.: Równowaga gospodarcza w socjalizmie. PWN, Warszawa 1974.
 • Brunetti G., Coda V. Favotto P., Analisis, previsioni, simulazioni economico-finanziarie d'impresa. Etas Libri, Miano 1984.
 • Cattaneo M.: Analisi finanziaria e di bilancio. Etas Libri,Milano 1977.
 • Coda V., Brunetti G., Barbato-Bergamin K.: Indici di bilancio e flussi finanziari. Etas Libri, Miano 1974.
 • Dębowska-Romanowska T.: Pojęcie-legalne samofinansowania przedsiębiorstw państwowych i jego funkcje w systemie finansowym przedsiębiorstw, Materiały i prace IFGH, t. XXXVII, SGPiS, Warszawa 1984.
 • Doraczyński J.: Ustalanie wyniku finansowego. "Rachunkowość" rnr4/1975.
 • Dziadyk A., Jak czytać bilans przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1985.
 • Ekonomia polityczna. Praca zbiorowa pod red. J.Lewandowskiego i W.Sztybera. K7N, Warszawa 1987.
 • Fedorowicz Z.: Finanse w gospodarce socjalistycznej. PWE, Warszawa 1981.
 • Fedorowicz Z.: Mechanizm ekonomiczno-finansowy sterowania jednostkami gospodarczymi. FWE, Warszawa 1978.
 • Fedorowicz Z.: Racjonalny system finansowy. Główne kierunki reformy. PWE, Warszawa 1984
 • Fedorowicz Z.: Finanse organizacji gospodarczych. F1IE, Warszawa 1988.
 • Finanse w gospodarce kapitalistycznej. Praca zbiorowa pod red. M. Kucharskiego. PWN, Warszawa 1986.
 • Funkcjonowanie gospodarki polskiej, doświadczenia, problemy, tendencje. Praca zbiorowa pod red. J. Mujżela i S. Jakubowicza. FWE, Warszawa 1984.
 • Gajl N.: Modele zarządzania i finansowania przedsiębiorstw uspołecznionych. PWN, Warszawa 1986.
 • Gajl N.: Systemy finansowe przedsiębiorstw uspołecznionych. FWE, Warszawa 1987.
 • Giersz J.: Kolej w warunkach przymusu ekonomicznego. "Przegląd Komunikacyjny" nr 4-5/1988.
 • Grzywacz W., Taryfy transportowe. WKiŁ, Warszawa 1985.
 • Grzywacz W.: Zarządzanie przedsiębiorstwami transportu samochodowego. Transport samochodowy w reformowanej gospodarce Polski. Uniwersytet Gdański, Sopot 1981.
 • Grzywacz W.: Infrastruktura transportu. WKiŁ, Warszawa 1972.
 • Informacja w sprawie rozwiązań systemowych dotyczących poprawy funkcjonowania transportu publicznego od 1987 r. Ministerstwo Komunikacji, Warszawa 1986.
 • Kaleta J.: Gospodarka budżetowa. PWE, Warszawa 1980.
 • Kaleta J., Romanowska W.: Finanse organizacji gospodarczych. PWN, Warszawa 1984.
 • Kaleta J.: Finanse przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej. PWE; Warszawa 1985
 • Karpiński A.: Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie. PWN, Warszawa 1986.
 • Kierczyński T. Wojciechowska U.: Finanse przedsiębiorstw socjalistycznych. PWE, Warszawa 1986.
 • Kierunki polityki i programu rozwoju transportu do 1990 r. Załącznik do Uchwały Rady Ministrów nr 38 z dnia 25 marca 1985 r.
 • Kierunki reformy gospodarczej - projekt. WKiŁ, Warszawa, 1981.
 • Kierunkowe założenia polityki taryfowej. Ministerstwo Transportu, Żeglugi i Łączności, Warszawa 1988.
 • Koncepcja reformy gospodarczej transportu. Podstawowe założenia. Praca zbiorowa pod redakcją W. Morawskiego. OBET, Warszawa 1981.
 • Koncepcja reformy gospodarczej transportu. OBET, Warszawa 1981
 • Kornai J.: Niedobór w gospodarce. PWE, Warszawa 1985.
 • Krzyżkiewicz Z.: Rozliczenia pieniężne. PWE, Warszawa 1982
 • Liberadzki E.: Kryterium oceny działalności przedsiębiorstwa transportu kolejowego. "Przegląd Komunikacyjny" nr 7/1982.
 • Lissowska E., Klimkiewicz H., Bergel L., Ostaszewski J.: Sytem zarządzania transportem samochodowym, zasady i narzędzia polityki transportowej. ITS, Warszawa 1985.
 • Lissowska E.: System wskaźników przedsiębiorstwa transportowego. "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 1/1981.
 • Lo Kartire G.: Come si legge il bilancio. Buffetti Editore, Roma 1985.
 • Madeyski M Lissowska E.: Badania analityczne transportu samochodowego. WKiŁ, Warszawa 1981.
 • Majewski J. : Struktura organizacyjna transportu. Transport samochodowy w reformowanej gospodarce Polski. Zakład Ekonomiki i Organizacji Transportu Samochodowego, Uniwersytet Gdański, Sopot 1981.
 • Majewski J., Wpływ form własności na funkcjonowanie transportu w Polsce, "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 2/1985.
 • Malissen M.: L'autofinancement des Sociétés en France et aux etats-Unies. Paris 1953.
 • Matuszewicz J., Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych. PWE, Warszawa 1985.
 • Mindur L., Gospodarowanie środkami trwałymi w transporcie samochodowym. Referat napisany na konferencję "Gospodarka majątkiem trwałym w jednostkach transportu samochodowego". Akademia Ekonomiczna, Katowice 1987.
 • Nasiłowski M., Ekonomia polityczna socjalizmu. KiW, Warszawa 1981.
 • Ocena importu samochodów ciężarowych na tle potrzeb gospodarki narodowej. Opracowanie Zespołu Komunikacji w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Warszawa 1987.
 • Ostaszewski J.: Ewolucja rozwiązań systemowych w transporcie. Referat napisany na sympozjum naukowe na temat: "Rozwiązania systemowe w transporcie". SITK, Warszawa 1987.
 • Ostaszewski J.: Ograniczenia finansowe działalności przedsiębiorstw transportu samochodowego. Referat napisany na konferencję "System ekonomiczny przedsiębiorstw transportu samochodowego". PTE, Katowice 1984.
 • Ostaszewski J.: Wybrane kierunki modyfikacji systemu ekonomiczno-finansowego dla przedsiębiorstw PKS. SGPiS, Warszawa.
 • Ostaszewski J., Zasada samofinansowania i jej wpływ na mikro-restrukturyzację przedsiębiorstw. "Finanse" Nr 6/1987.
 • Ostaszewski J.: Zjawisko dźwigni finansowej. "Finanse" nr 6, 1988.
 • Perenc J.: Kryteria oceny racjonalnego gospodarowania w transporcie kolejowym. "Przegląd Komunikacyjny"- nr 10/1983.
 • Piotrowski K.: Strategia przedsiębiorstwa transportu samochodowego w warunkach wdrażania reformy gospodarczej. Referat napisany na konferencję "System ekonomiczny przedsiębiorstw transportu samochodowego". PTE, Katowice 1984.
 • Pirożyński Z.: Redystrybucja budżetowa. "Finanse" nr 12/1977.
 • Piskozub A., Gospodarowanie w transporcie. WKiŁ, Warszawa 1982.
 • Problemy reformy gospodarczej w transporcie. Polska Akademia Nauk, Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Transportu, Warszawą 1981.
 • Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu samochodowego. Praca zbiorowa pod redakcją K. Sawickiego. WKiŁ, Warszawa 1979.
 • Renik E.: Instrumenty ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu transportem kolejowym. WKiŁ, Warszawa 1979.
 • Ruchti E.: Die Abschreibungen. Stuttgart 1953.
 • Scaramuzzi.M.: Come leggere i risultati di un'azienda. ISV0R- -Fiat.
 • Swatler L., Falkiewicz R.: Finanse przedsiębiorstw transportowych. WKiŁ, Warszawa 1985.
 • Swatler L.: Finansowanie rozwoju transportu. "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 1/1981.
 • Swatler L.: Problematyka samofinansowania działalności przedsiębiorstw transportowych. Referat napisany na konferencję naukową "Ektra 1984". Szczecin 1934.
 • System analiz i ocen działalności przedsiębiorstw transportu samochodowego. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa.
 • Szumski J., Jaki powinien być system. "Życie Gospodarcze" nr 36/1983.
 • Szumski J.: Siedem grzechów głównych systemu finansowego Życie Gospodarcze"nr 35/1983.
 • Śliwa J.: Strategia finansowa przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia. FSfE, Warszawa 1985.
 • Thomson J.M.:• Nowoczesna ekonomika transportu. WKiŁ, Warszawa ,1978.
 • Trudny plan transportu. "Życie Gospodarcze" nr 6/1984.
 • Weralski M.: Finanse publiczne i prawo finansowe. FWN, Warszawa 1984.
 • Weston J.F., Brigham E.F., Finanza aziendale. II Kulino, Bologna 1978.
 • Wybrane problemy funkcjonowania transportu w warunkach reformy gospodarczej. Opracowanie zespołowe. Polska Akademia Nauk, Wydział IV Nauk Technicznych, Komitet Transportu, Warszawa 1983.
 • Zalewski P.: Miernik oceny działalności przedsiębiorstwa PKP. "Przegląd Komunikacyjny" nr 6/1985.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami uczestnikami rynku dóbr konsumpcyjnych. Praca zbiorowa pod red. J. Beksiaka. PWN, Warszawa 1981.
 • Zasady ewidencji, kalkulacji i analizy kosztów produkcji przemysłowej. Ministerstwo Finansów, Warszawa 1983.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323689

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.