PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 83 | 35--61
Tytuł artykułu

Tradycyjne ujęcie pracowniczego podporządkowania - wybrane problemy prawne

Autorzy
Warianty tytułu
A Traditional Grasp of the Employment Subordination - Selected Legal Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono następujące zagadnienia: kryterium pracowniczego podporządkowania jako konstytutywna cecha stosunku pracy, pojęcie pracowniczego podporządkowania, pracownicze podporządkowanie a kierownictwo pracodawcy, pracownicze podporządkowanie w ujęciu tradycyjnym.
EN
The subject of the paper is the characteristics of employment subordination of an employee to the employer in labor relations. It is a necessary element of any labor relation. This subordination, as an essential feature of a labor relation, determines the scope of use of labor relation, and thus also the scope of application of the labor law. The author, presenting a traditional grasp of labor relation, notices in the literature on the subject substantial discrepancies in the interpretation, which refer not only to the way of its understanding but also the mutual relations which occur between the terms 'subordination' and the expression 'employer's management', which is used by the legislator in the labor code. The author notices that the traditional grasp of the employment subordination does not always apply in reference to people who are charged with tasks requiring creativity, initiative and far-reaching independence (people employed at the most senior managerial posts, performing a creative job or rendering highly specialist services). The disappointment with the traditional grasp of the employment subordination in the case of the indicated category of subjects has become a substantial reason for the tendency to broadly interpret the employment subordination, which is present in the doctrine of labor law and judicature. As a consequence, new doubtful concepts of employment subordination relating to autonomous subordination and economical dependence have appeared.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
83
Strony
35--61
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bloch J., Kodeks pracy - dodatek 3-ci, Warszawa 1934.
 • Bury B., Podporządkowanie pracownika pracodawcy, Państwo i Prawo 2006, nr 9.
 • Chobot A., Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Warszawa 1997.
 • Chobot A., Obowiązki pracownicze oraz środki prawne zabezpieczające ich wykonanie, [w:] Studia nad kodeksem pracy, red. W. Jaśkiewicz, Poznań 1975.
 • Duraj T., Atypowość stosunku pracy członków zarządu spółek kapitałowych - wybrane problemy prawne, [w:] Metodologia pracy w SPP, red. I. Kraśnicka, Warszawa 2009.
 • Duraj T., Problem pracowniczego podporządkowania kadry kierowniczej najwyższego szczebla w organizacjach gospodarczych - artykuł dyskusyjny, Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego [Warszawa] 2009, nr 9.2, red. J. Zabłocki.
 • Florek L., T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 1999.
 • Florek L., T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2007.
 • Gersdorf M., Cechy charakterystyczne stosunku pracy po nowelizacji kodeksu pracy, PiZS 2002, nr 10.
 • Gersdorf M., Obejście prawa a pozorność w kontraktach menedżerskich, PiZS 2003, nr 10.
 • Gleixner T., Glosa do wyroku SN z dnia 20.03.1965 r. (III PU 28/64), OSPiKA 1965, nr 12, poz. 253.
 • Hajn Z., Glosa do wyroku SN z dnia 16.12.1998 r., II UKN 394/98, OSP 2000, nr 12, poz. 177.
 • Hajn Z., Regulacja pozycji prawnej pracownika i pracodawcy a funkcje prawa pracy, PiZS 2000, nr 10.
 • Iwulski J., W. Sanetra, Kodeks pracy - komentarz, Warszawa 1999.
 • Iwulski J., W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2000.
 • Jaśkiewicz W., Pozaumowne stosunki pracy, Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 1958, nr 1.
 • Jaśkiewicz W., C. Jackowiak, W. Piotrowski, Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 1970.
 • Kijowski A., Zakres swobody pracodawcy w korzystaniu z zatrudnienia cywilnoprawnego, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku, Księga jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, Warszawa 2002.
 • Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2004.
 • Kodeks pracy. Komentarz, red. M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Warszawa 2010.
 • Kodeks pracy. Komentarz, red. Z. Salwa, Warszawa 1999.
 • Kodeks pracy. Komentarz, red. Z. Salwa, Warszawa 2000.
 • Kubot Z., Cywilnoprawne formy zatrudniania członków zarządu spółek kapitałowych, [w:] Zarządzanie spółką prawa handlowego, Warszawa, Wrocław, Poznań, Zielona Góra 1997.
 • Kubot Z., Formy zatrudniania lekarzy w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Prawo i Medycyna 2000, nr 5.
 • Kubot Z., Kierownictwo pracodawcy wobec pracowników wypożyczonych, PiZS 2002, nr 4.
 • Kubot Z., Kierownictwo zlecającego jako pojęcie prawne, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Prof. H. Lewandowskiego, Warszawa 2009.
 • Kubot Z., Kontrakty menedżerskie średniej kadry kierowniczej, Wrocław 1999.
 • Kubot Z., Pojęcie kierownictwa pracodawcy, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku.
 • Księga jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, Warszawa 2002.
 • Kubot Z., Pozycja prawna stron w umownym stosunku pracy, Wrocław 1978.
 • Kubot Z., Samodzielność i zależność zarządcy jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa, PiZS 2001, nr 6.
 • Kubot Z., Szczególne formy zatrudnienia i samozatrudnienia, [w:] Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000.
 • Kubot Z., Umowy o zarządzanie członków zarządu spółek kapitałowych, Warszawa, Zielona Góra 1998.
 • Kuczyński T., Uprawnienia kierownicze w nominacyjnym stosunku pracy, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Prof. H. Lewandowskiego, Warszawa 2009.
 • Kufel J., Umowa agencyjna, Warszawa, Poznań 1977.
 • Lewandowski H., Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy, Warszawa 1977.
 • Lewandowski H., Z. Góral, Przeciwdziałanie stosowaniu umów cywilnoprawnych do zatrudnienia pracowniczego, PiZS 1996, nr 12.
 • Liszcz T., Podporządkowanie pracownika a kierownictwo pracodawcy - relacja pojęć, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Prof. H. Lewandowskiego, Warszawa 2009.
 • Longchamps de Bérier R., Polskie prawo cywilne. Zobowiązania, Lwów 1939 (Poznań 1999).
 • Ludwiczak W., Umowa zlecenia, Poznań 1955.
 • Mitrus L., Podporządkowanie pracownika zatrudnionego w formie telepracy, [w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Prof. H. Lewandowskiego, Warszawa 2009.
 • Mroczkowski R., Instytucja podporządkowania pracownika według polskiego kodeksu pracy, Zarys problematyki prawnej, Lublin 1976.
 • Mroczkowski R., Podporządkowanie pracownika według polskiego kodeksu pracy, Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego 1990, t. 63.
 • Namitkiewicz J., Kodeks zobowiązań - komentarz dla praktyki, t. II, Łódź 1949.
 • Pędziwiatr M., Uprawnienia kierownicze w stosunku pracy tymczasowej, PiZS 2008, nr 5.
 • Piątkowski J., Zagadnienia prawa stosunku pracy, Toruń 2000.
 • Pisarczyk Ł., Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych, Warszawa 2000.
 • Piwnik S., Jeszcze o pojęciu podporządkowania w świetle polskiego prawa pracy, Nowe Prawo 1980, nr 2.
 • Prawo pracy. Zarys wykładu, red. H. Szurgacz, Warszawa 2005.
 • Raczyński A., Polskie prawo pracy, Warszawa 1930.
 • Rączka K., Stosunek pracy a cywilnoprawne umowy o świadczenie pracy, PiZS 1996, nr 11.
 • Salwa Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2004.
 • Salwa Z., Przemiany prawa pracy początku stulecia a jego funkcja ochronna, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku. Księga jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, Warszawa 2002.
 • Salwa Z. (red.), Prawo pracy, t. I, Warszawa 1998.
 • Salwa Z., W. Szubert, M. Święcicki, Podstawowe problemy prawa pracy, Warszawa 1957.
 • Sanetra W., Prawo pracy, Białystok 1994.
 • Sanetra W., Uwagi w kwestii zakresu podmiotowego kodeksu pracy, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku, Księga jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, Warszawa 2002.
 • Seweryński M., Problemy rekodyfikacji prawa pracy, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXIgo wieku. Księga jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, Warszawa 2002.
 • Sissle E., O istocie umowy o pracę, Warszawa 1930.
 • Skąpski M., Zagadnienia stosunku pracy między członkami rodziny, Warszawa 2000. Strugała J., Uprawnienia kierownicze podmiotu zatrudniającego, [w:] Studia nad kodeksem pracy, red. W. Jaśkiewicz, Poznań 1975.
 • Supiot A., Zatrudnienie pracownicze i zatrudnienie niezależne, [w:] Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999.
 • Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1972.
 • Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1976.
 • Szubert W., Zasady prawa pracy, Państwo i Prawo 1957, nr 7-8.
 • Szurgacz H., Charakter prawny zatrudnienia członków zarządu w spółce akcyjnej, Acta Universitatis Wratislaviensis 1995, nr 1770.
 • Szurgacz H. (red.), Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2005.
 • Święcicki M., Prawo pracy, Warszawa 1968.
 • Święcicki M., Prawo pracy, Warszawa 1969.
 • Wagner B., O swobodzie umowy o pracę raz jeszcze, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXIgo wieku. Księga jubileuszowa Prof. T. Zielińskiego, Warszawa 2002.
 • Wójcik S., Odgraniczenie umowy o dzieło od umowy o pracę i od umowy zlecenia, Zeszyty Naukowe UJ 1963, Prace Prawnicze, nr 10.
 • Wratny J., D. Kotowska, J. Szczot, Nowy kodeks pracy, Warszawa 1986.
 • Zieliński T., Prawo pracy, Zarys systemu, cz. I, Warszawa, Kraków 1986.
 • Zieliński T., Problem rekodyfikacji prawa pracy, Państwo i Prawo 1999, nr 7.
 • Zieliński T., Umowy o zatrudnienie w aspekcie rekodyfikacji prawa pracy, [w:] Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wrocław 2000.
 • Zieliński T., Zarys wykładu prawa pracy. Część I ogólna, Katowice 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171323949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.