PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 138 | 9--21
Tytuł artykułu

Bariery i szanse dla gospodarki odpadami w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Warianty tytułu
Barriers and Chances for the Waste Management in the light of Act on the Maintenance of Cleanliness and Order in Municipalities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zmieniła dotychczasowy porządek gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównymi barierami hamującymi wprowadzanie ustawy są: obawy przed zmianami samymi w sobie, stosunkowo krótki okres wdrażania reformy, słabo rozwinięta sieć nowoczes- nych Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), obciążenie mieszkańców kosztami budowy i eksploatacji nowoczesnych instalacji, stąd tendencja do zwiększenia stawki opłaty w najbliższym okresie, niezrozumienie przez część mieszkańców kosztowej strony całego procesu odbioru i przetwarzania odpadów, ograniczona formuła konkurencji i inne. Z kolei dostrzeżone szanse są następujące: skrócenie czasu zastosowania rozwiązań propagujących wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - kogeneracja irecykling, zmniejszenie ilości odpadów składowanych na dzikich wysypiskach, sformalizowanie kompostowania odpadów biodegradowalnych, ogólnopolska dyskusja na temat nowelizowanej ustawy, cowkon- sekwencji poprawi poziom edukacji ekologicznej polskiego społeczeństwa i inne. Rozgłos, jaki powstał wokół ustawy, w opinii autora niniejszego artykułu powinien wpłynąć pozytywnie zarówno na efektywność ekonomiczną całego procesu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, jak i efektywność społeczną, modelując zachowania Polaków zgodnie z ideą społeczeństwa ekologicznego. Ustawa w kolejnych nowelizacjach powinna dążyć do uproszczenia wielu obecnie przyjętych rozwiązań i ułatwienia mieszkańcom całego procesu odbioru i przetwarzania odpadów. (abstrakt oryginalny)
EN
The amended Act on the maintenance of cleanliness and order in municipalities changed the current order of municipal waste management. The major barriers hindering the implementation of the Act are: the fear of the changes themselves, a relatively short period of the reform implementation, poorly developed network of modern regional installations for municipal wastes processing (RIPOK), charging the inhabitants with the building costs and maintenance of the installations, hence a trend to increase the charge rate in the nearest future, lack of understanding by some inhabitants of the cost aspect of the whole procedure of waste collection and processing, limited formula of competition and others On the other hand, there are chances like shorter time of application of solutions making use of renewable sources of energy - cogeneration and recycling, smaller amounts of wastes dumped in wild landfills, formalising organic recycling of biodegradable waste, nation-wide discussion about the amended act, as a result will improve the level of ecological education of the Polish society and others. The publicity for the Act should, accor- ding to the author, positively affect both the economic effectiveness of the whole process of collection and management of municipal waste and social effectiveness making Poles an ecological society. The Act in the next amendments should strive to simplify a number of current solutions and facilitate the whole process of waste collection and management. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Grzymała Z., Konsolidacja rynku odpadami w Polsce, w: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, red . M . Pietrzak, E . Gąsiorowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów 2010.
 • Grzymała Z., Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno- -prawne i ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Grzymała Z., Maśloch G., Goleń M., Górnicki E., Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle zmian Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Manczarski P., Najlepsze dostępne techniki w składowaniu odpadów. Gospodarka odpadami, w tym niebezpiecznymi, Informator dla administracji publicznej, Futura, Poznań 2005, s . 165-167.
 • Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, red . Z . Grzymała, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2005r . nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
 • Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r . w sprawie składowania odpadów.
 • Ustawa prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r . (DzU z 2001., nr 62, poz . 627 z późn. zm.).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (DzU L 312 z 22 .11 .2008).
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.