PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 138 | 55--73
Tytuł artykułu

Prawne i praktyczne aspekty nowego ustawodawstwa dotyczącego gospodarki odpadami

Warianty tytułu
New Legislation on Waste Management. Legal and Practical Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła wżycie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku wgminach. Zakłada ona przejęcie przez gminy obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami. Jej celem jest zmiana dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zmianę relacji pomiędzy gminą, właścicielem nieruchomości, na której wytwarzane są odpady, a podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Nowy system gospodarki odpadami ma umożliwić przede wszystkim wymagane przez dyrektywy unijne ograniczenie składowania odpadów, w tym ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, jak również osiągnięcie do 2020 r. poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wybranych frakcji materiałowych z gospodarstw domo- wych. Artykuł podejmuje próbę kompleksowego przedstawienia regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami oraz stara się udzielić odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami, który wszedł w życie 1 lipca 2013 r. (abstrakt oryginalny)
EN
The Act on the maintenance of cleanliness and order in municipalities came into effect on 1 January 2012. It makes municipalities responsible for waste management. Its goal is to change the so-far waste management system through the change of relations between the municipality, the owner of the property generating waste and the entity collecting waste from the property owner. The new waste management system is to allow primarily for the reduction in waste storage, which is required by the EU directives, including biodegradable waste sent to landfills as well as for the achievement by 2020 the levels of recycling and preparation for reuse and recycling of selected material fractions from households with different methods. The article attempts to make a complex presentation of legal regulations on waste management and give an answer to most frequently asked questions about the implementation of the new waste management system which came into effect on 1 July 2013. (original abstract)
Twórcy
 • CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Sp.k.
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591).
 • stawa z dnia 13 września 1996 r . o utrzymaniu czystości i porządku z gminach (DzU z 2012 r ., poz. 391).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r . w sprawie składowania odpadów.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r . - Prawo ochrony środowiska (DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r . - Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r . nr 113, poz . 759 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r . o informatyzacji działalności podmiotów realizu- jących zadania publiczne (DzU z 2005 r. nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r . o partnerstwie publiczno-prywatnym (DzU z 2009 r. nr 19, poz. 100 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r . o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2009 r. nr 19, poz. 101 z późn. zm.).
 • 12 . Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2011 r . nr 152, poz. 897).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r . w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (DzU z 2012 r., poz. 645).
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2012 C 326).
 • Traktat o Unii Europejskiej (Dz . Urz. UE 2012 C 326).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r . o odpadach (DzU z 2013 r., poz. 21).
 • Rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2013 r . w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (DzU z 2013 r., poz. 38).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DzU z 2013 r. poz. 122).
 • Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2013 r., poz. 228).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DzU z 2013 r., poz. 888).
 • Czy właściciele nieruchomości, którzy mają zawarte umowy będą mogli po dniu 1 lipca 2013 roku korzystać z nich, a nie z systemu gminnego? Czy właściciele nieruchomości będą musieli wypowiadać dotychczas zawarte umowy na odbieranie odpadów komunalnych, czy wygasają one z mocy prawa?, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_03/ a10fbe4eb8b3fa6edecc804074f7067a.pdf
 • http://www .mos .gov .pl/g2/big/2013_04/ee41dca22e5f14efc91eb1b55b7b6bb1. pdf
 • Kto (gmina czy podmiot) wybiera instalację, do której mogą być przekazywane odpady komunalne, http://www.mos.gov .pl/g2/big/2011_10/f9a3b433e9abbbd2e- ad78f6788cac62.pdf
 • Materiał nt. przetargów na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o odpadach wyra- żona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (DzU z 2007 r. nr 65, poz. 437 z późn. zm.) przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, http://www.mos.gov .pl/g2/big/2012_04/76c9de91e7bae1d839631a312f3e2ab4.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.