PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 | 36--54
Tytuł artykułu

Aspekty prawne przetwarzania danych medycznych w chmurach obliczeniowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce nie ma regulacji dotyczących przetwarzania danych, w tym danych o stanie zdrowia z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej. Jednak brak dedykowanych temu problemowi rozwiązań nie oznacza, że nie istnieją regulacje o charakterze ogólnym, które można wykorzystać do analizy dopuszczalności przetwarzania danych w chmurach obliczeniowych. Celem publikacji była próba wskazania obowiązujących oraz projektowanych regulacji prawnych pod kątem ich zastosowania do przetwarzania danych o stanie zdrowia oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa i poufności w chmurach obliczeniowych. Spośród szeregu regulacji możemy wyróżnić: regulacje, które dotyczą problematyki elektronicznej dokumentacji medycznej, regulacje dotyczące zasad postępowania z danymi o charakterze osobowym, regulacje dotyczące ochrony baz danych ze szczególnym uwzględnieniem baz zawierających dane o stanie zdrowia, szereg przepisów zawartych w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawie o informatyzacji podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, a także regulacje zapewniające odpowiedni poziom integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów przez operatorów (dostawców usług) świadczących usługi telekomunikacyjne. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
36--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego. "Chmura obliczeniowa - Ekspertyza", źródło internetowe http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/475104/IPOL-IMCO_ET(2012)475104_PL.pdf, data dostępu: 30.10.2014
 • [2] D. Długosz, Microsoft HealthVault i Google Health, źródło internetowe: PC World http://www.pcworld.pl/artykuly/325790/Microsoft.HealthVault.i.Google.Health.html, data dostępu: 30.10.2014
 • [3] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503
 • [4] Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw Warszawa, październik 2013 r. źródło internetowe http://www.hospicjum.waw.pl/phocadownload/Epidemiologia-Polityka_Zdrowotna/proj-ust-o-zm-ust-o-prawach-pacjenta-i-rzeczniku-praw-pacjenta.pdf, data dostępu: 30.10.2014
 • [5] Projekt ustawy o zmianie ustawy o oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, źródło internetowe https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-oswiadczeniach-pienieznych-z.html data dostępu: 30.10.2014
 • [6] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. 2013 poz. 1524)
 • [7] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych. Dz.U. 2013 poz. 1234
 • [8] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz.U. 2008 nr 123 poz. 801
 • [9] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1742
 • [10] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej. Dz.U. 2013 poz. 463.
 • [11] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych. Dz.U. 2014 poz. 1246.
 • [12] Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych źródło internetowe: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Hb1wEq_broUJ:www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2621/j/pl/+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&client=aff-maxthon-newtab http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2621/j/pl/, data dostępu: 30.10.2014
 • [13] Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411)
 • [14] Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
 • [15] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
 • [16] Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • [17] Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565
 • [18] Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204
 • [19] Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dz.U. 2014 poz. 998
 • [20] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402
 • [21] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657
 • [22] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
 • [23] Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152)
 • [24] Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570
 • [25] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
 • [26] Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417
 • [27] Ustawa z dnia27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2008.164.1027 z późn. zm.
 • [28] Internet Service Provider, źródło internetowe: http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_Service_Provider, data dostępu: 30.10.2014
 • [29] Trybunał Konstytucyjny, System informacji w ochronie zdrowia; przyznanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kompetencji do tworzenia rejestrów danych na podstawie rozporządzenia, źródło internetowe: http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-przed/art/6947-system-informacji-w-ochronie-zdrowia-przyznanie-ministrowi-wlasciwemu-do-spraw-zdrowia-kompetencji/s/k-3313/, data dostępu 30.10.2014
 • [30] CPI przejęło od Comarchu zarządzanie ePUAP, źródło internetowe: http://www.reseller-news.pl/newsy/cpi-przejelo-od-comarchu-zarzadzanie-e-puap, data dostępu 30.10.2014
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.