PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 33 | 81--102
Tytuł artykułu

Uwarunkowania transgranicznych telekonsultacji medycznych w środowisku chmury obliczeniowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Możliwości zdalnego udzielania świadczeń zdrowotnych za pomocą technologii telemedycznych zmieniają oblicze systemów opieki zdrowotnej. Współczesny postęp technologiczny sprawia, że zaawansowane środowisko sprzętowe czy specjalistyczne oprogramowanie przestają być barierami dla praktycznych zastosowań technologii telemedycznych. Najważniejsze ograniczenia w tym obszarze związane są przede wszystkim z problemami natury prawno-organizacyjnej, brakiem mechanizmów finansowania procedur telemedycznych ze środków publicznych, a także biernością w zakresie prowadzenia polityki informacyjnej na temat coraz większych możliwości telemedycyny. Interaktywne telekonsultacje wprowadzają nową jakość świadczenia usług medycznych pomiędzy państwami członkowskimi w obszarze tzw. opieki transgranicznej. Stosunkowo nowym rozwiązaniem, które może stanowić przełom dla transgranicznego świadczenia zdalnych usług medycznych, jest możliwość przetwarzania danych w tzw. chmurze obliczeniowej (cloud-computing). Technologia ta staje się współczesnym standardem systemów informatycznych w europejskiej opiece zdrowotnej. W artykule zasygnalizowano wybrane uwarunkowania prawne i organizacyjne wpływające na możliwość wykorzystania chmury obliczeniowej do wykonywania zdalnych konsultacji zdrowotnych w modelu opieki transgranicznej. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
81--102
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • [1] American Telemedicine Association, źródło internetowe: www.americantelemed.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1, data dostępu: 11.09.2014 r.
 • [2] Bujok J., Gierek R., Olszanowski R., Skrzypek M., Uwarunkowania rozwoju telemedycyny w Polsce. Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje. Źródło internetowe: http://medgo.pl/wp-content/uploads/2014/08/Raport-telemedycyna-fin-22.07.2014.pdf, data dostępu: 10.09.2014 r.
 • [3] Czekierda Ł., Skałkowski K., Aplikacje telemedyczne. Prezentacja multimedialna, źródło internetowe: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2013/Aplikacje_Telemedyczne-AGH.pdf, data dostępu: 03.09.2014 r.
 • [4] Dokument roboczy Komisji Europejskiej dotyczący aplikowalności istniejącego stanu prawnego do usług telemedycznych, Bruksela, 6/12/21, SWD (2012) 414 wersja ostateczna http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0414:FIN:EN:PDF, data dostępu: 11.09.2014 r.
 • [5] Dyrektywa 2006/123/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług w rynku wewnętrznym, źródło internetowe: http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l33237_pl.htm, data dostępu: 11.09.2014 r.
 • [6] Dyrektywa 2007/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania, dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych oraz dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, źródło internetowe: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0047&from=PL, data dostępu: 11.09.2014 r.
 • [7] Dyrektywa 2011/24/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 Marca 2011 dotycząca stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, źródło internetowe: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:pl:PDF, data dostępu: 11.09.2014 r.
 • [8] Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych , źródło internetowe: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:pl:HTML, data dostępu: 11.09.2014 r.
 • [9] Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, źródło internetowe: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=259, data dostępu: 11.09.2014 r.
 • [10] Dyrektywa 98/8/EEC dotycząca produktów biobójczych na rynku, źródło internetowe: http://www.urpl.gov.pl/system/files/PL/Produkty-biobojcze/pb_akty-prawne/Akty%20Prawne%20dotycz%C4%85ce%20Produkt%C3%B3w%20Biob%C3%B3jczych%20-%20Dyrektywy%20-%20w.pl/Dyrektywa_98-8-WE_pl.pdf?1281521039, data dostępu: 11.09.2014 r.
 • [11] Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 93/42/EEC dotycząca urządzeń medycznych, źródło internetowe: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=1435, data dostępu: 11.09.2014 r.
 • [12] Guidelines on minimum/nonexhaustive patient summary dataset for electronic exchange in accordance with the cross-border Directive 2011/24/EU, źródło internetowe: http://ec.europa.eu/health/ehealth/docs/guidelines_patient_summary_en.pdf, data dostępu: 13.09.2014 r.
 • [13] Information for Health. An information strategy for the modern NHS 1998-2005. A national strategy for local implementation. Źródło internetowe: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4014469.pdf, data dostępu: 09.09.2014 r.
 • [14] Interpelacja nr 7498 do Ministra Zdrowia w sprawie braku uregulowań prawnych w zakresie telemedycyny, Józef Lassota, Anna Nemś oraz Mirosław Pluta , 26 lipca 2012, źródło internetowe: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=37AFE9E1, data dostępu: 11.09.2014 r.
 • [15] Jendra M., Telemedycyna obniża jednostkowe koszty świadczeń. Nowe Technologie IT w Ochronie Zdrowia, 2013; 2 (t.II): 26-31.
 • [16] Kędzierski M., Informatyzacja ochrony zdrowia: główne aspekty. Ministerstwo Zdrowia, źródło internetowe: http://administracja-projekt.wit.edu.pl/dokumenty/szkolenia/e-akademia/Informatyzacja-sektora-zdrowia.pdf, data dostępu: 12.09.2014 r.
 • [17] Kielar M., Telemedycyna w opiece transgranicznej - czy chcieć znaczy móc? Cześć pierwsza. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2014; 9: 53-54.
 • [18] Kierunki informatyzacji "e-Zdrowie Polska' na lata 2011-2015", źródło internetowe: http://www.csioz.gov.pl/file.php?s=cD81Ng, data dostępu: 11.09.2014 r.
 • [19] Kodeks Etyki Lekarskiej, Naczelna Izba Lekarska. Źródło internetowe: http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf, data dostępu: 10.09.2014 r.
 • [20] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie korzyści telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa z dnia 4/11/08 KOM(2008)689, źródło internetowe: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0689:FIN:PL:PDFdata dostępu: 11.09.2014 r.
 • [21] Martyniak J. Podstawy informatyki z elementami telemedycyny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009
 • [22] Odpowiedź na interpelację nr 7498 - Sławomir Neumann, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, 27 sierpnia 2012, źródło internetowe: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1726DC5C, data dostępu: 11.09.2014 r.
 • [23] Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie korzyści telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa z dnia 26/06/09 (2009/C 317/15), źródło internetowe: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:317:0084:0088:PL:PDF, data dostępu: 11.09.2014 r.
 • [24] Piecuch P., Zastosowanie modelu cloud-computing w ochronie zdrowia. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2012, źródło internetowe: http://serwiszoz.pl/dane/MZ/pliki_ccms/pdf/4264302_55990a4a6eb42cd840d35773b9e3437b5d7dcb7c.pdf, data dostępu: 12.09.2014 r.
 • [25] Plan działania w dziedzinie eZdrowie na lata 2012-2020 - Innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku, 6/12/12, COM (2012) 736 wersja ostateczna, źródło internetowe: http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5Cnat-v%5Cdossiers%5Cnat-v-027%5CPL%5CCDR2063-2013_00_00_TRA_PAC_PL.doc&docid=2921102, data dostępu: 12.09.2014 r.
 • [26] Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013, źródło internetowe: https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/03/PZIP-konsultacje-spoleczne-3.pdf, data dostępu: 12.09.2014 r.
 • [27] Przetwarzanie w chmurze wkracza szturmem do europejskiej służby zdrowia - informacja prasowa Frost & Sullivan, źródło internetowe: http://www.frost.com/prod/servlet/press-release.pag?docid=282684789, data dostępu: 12.09.2014 r.
 • [28] Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmniejszania nierówności zdrowotnych w UE (2010/2089) INI, źródło internetowe: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:199E:0025:0036:PL:PDFdata dostępu: 12.09.2014 r .
 • [29] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z 27 kwietnia 2010 roku (Dz.U 2010, nr 82, poz. 537), źródło internetowe: http://zielonalinia.gov.pl/upload/baza-aktow-prawnych/066.pdf, data dostępu: 14.09.2014 r.
 • [30] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024), źródło internetowe: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041001024, data dostępu: 12.09.2014 r.
 • [31] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697), źródło internetowe: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102521697, data dostępu: 12.09.2014 r.
 • [32] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), źródło internetowe: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111120654, data dostępu: 10.09.2014 r.
 • [33] Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565), źródło internetowe: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050640565, data dostępu: 12.09.2014 r.
 • [34] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm., źródło internetowe: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135, data dostępu: 10.09.2014 r.
 • [35] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, (Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.), źródło internetowe: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111130657&type=3, data dostępu: 11.09.2014 r.
 • [36] Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.), źródło internetowe: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=2877DC4A3F621D55660313254A501EFD?id=WDU19970280152&type=3, data dostępu: 10.09.2014 r.
 • [37] Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417), źródło internetowe: http://www.prawapacjenta.eu/var/media/File/Ustawa_o_prawach_pacjenta_i_rzeczniku_praw_pacjenta_06.11.2008_tekst_ujednolicony.pdf, data dostępu: 10.09.2014 r.
 • [38] von Zanthier J., Dziurzyńska A., Telemedycyna transgraniczna w kontekście europejskim, źródło internetowe: http://www.kigmed.eu/pliki/konferencja_2012-11-13/Henning_von_Zanthier_-_Radca_Prawny.pdf, data dostępu: 14.09.2014 r.
 • [39] Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, źródło internetowe: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:pl:PDF, data dostępu: 11.09.2014 r.
 • [40] Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej, źródło internetowe: http://www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=246, data dostępu: 12.09.2014 r.
 • [41] Zapis stenograficzny z 22. Posiedzenia Komisji Zdrowia w dniu 1 sierpnia 2012 r., źródło internetowe: http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatkomisjeposiedzenia/513/pos/022z.htm, data dostępu: 12.09.2014 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324129

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.