PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 14 | 77--92
Tytuł artykułu

Zobowiązania rezultatu i starannego działania w umowach o prace badawcze

Warianty tytułu
Duties to Achieve a Specific Result and Duties of Best Efforts in the Research Contracts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym problemem badawczym, na jakim należy skupić się w dalszej części artykułu, jest kwestia znaczenia podziału na umowy starannego działania i rezultatu dla umów o prace badawcze, przede wszystkim z uwagi na różny stopień ryzyka, jaki towarzyszy pracom badawczym realizowanym na podstawie kontraktowej. Dostrzeganie tego stopnia ryzyka powinno mieć wpływ na ocenę zakresu odpowiedzialności wykonawcy, który nie powinien być oceniany tak samo w przypadku prac o niejednakowym ryzyku. (fragment tekstu)
EN
In this article the author discusses the relation between duties to achieve a specific result and duties of best efforts in the research contracts. In the author's point of view, the research contracts have not been shaped only as the contracts in which the obligor is bound to achieve the desired result (solving of a given problem with the scientific method and transferring this result to the contractor). There are also research contracts, in which the party is bound to use best efforts and due diligence in research work. The author expresses the point that some of the research contracts can be classified as contracts of result and some of them can be classified as due diligence. To evaluate the legal consequences of the contracts of result we should apply provisions related to the contracts for specific works (art. 627 et seq. of the Civil Code). In that case the obligor's liability is based upon strict liability. On the other hand, when the research contract has been shaped as the one of due diligence (i.e. liability based on fault), we should evaluate its consequences through provisions related to contract of mandate (art. 734 et seq. of the Code mentioned above). The following article discusses the above mentioned problems. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Strony
77--92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Alpińska-Blok B., Przedmiot umowy o prace badawcze, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 1983, z. 33, s. 77.
 • Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005, s. 40-41.
 • Bagiński W., Problematyka umów o prace badawcze [część II], "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1971, nr 3, s. 74.
 • Bagiński W., Umowy o prace badawcze i umowy o wdrażanie wyników tych prac, Katowice 1970-1971, s. 45.
 • Banaszczyk Z., Granecki P., O istocie należytej staranności, "Palestra" 2002, nr 7-8, s. 24.
 • Białoń L., [w:] Nauka i technika w rozwoju społeczno-gospodarczym, L. Białoń i T. Obrębski (red.), Warszawa 1989, s. 24.
 • Biernat J., Umowa o dział spadku, Warszawa 2008, s. 64.
 • Borkowski A., Konstrukcja i charakter prawny umów dotyczących instrumentów pochodnych, Warszawa 2005, s. 131-161.
 • Brzozowski A., [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna t. V, s. 380.
 • Brzozowski A., [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, t. VII, Warszawa 2001, s. 233-234.
 • Brzozowski A., Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady dzieła, Warszawa 1986, s. 18.
 • Buczkowski S., [w:] S. Buczkowski, Z.K. Nowakowski, Prawo obrotu uspołecznionego, Warszawa 1974, a zwłaszcza s. 297-300.
 • Budziński F., Formy i geneza postępu technicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 1974, z. 4, s. 82-83 i 88.
 • Budziński F., Mróz M., Innowacje techniczne. Geneza i rozwój, Rzeszów 1998, s. 30.
 • Chalimoniuk R., Ryzyko uspołecznionego wykonawcy budowlanego, Wrocław 1979, s. 143.
 • Chęciński A., Wdrażanie nowoczesności, Warszawa 1978, s. 142.
 • Ćmikiewicz G., Umowy o prace badawcze - zagadnienia systematyczno-konstrukcyjne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 1985, z. 37, s. 73-76.
 • Domański G., Koncepcja zobowiązań rezultatu i starannego działania a odpowiedzialność kontraktowa w prawie francuskim, "Studia Cywilistyczne" 1972, t. XX, s. 169.
 • Domański G., Z problematyki podstawowych założeń odpowiedzialności cywilnej dłużnika (art. 471 k.c.), "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 1973, nr 2, s. 149.
 • Dybowski T., [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 83.
 • Dybowski T., Pyrzyńska A., [w:] System prawa prywatnego, t. V, s. 183.
 • Fiedor B., Teoria innowacji, Warszawa 1979, s. 179.
 • Frąckowiak J., Komiks w eksporcie według prawa polskiego, Wrocław 1985, s. 38-42.
 • Gnela B., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw. odpowiedzialność za produkt), Kraków 2000, s. 131.
 • Golecki M.J., Charakter prawny opcji w polskim prawie cywilnym, "Palestra" 2006, nr 7-8, s. 12 i 13.
 • Gordon Z., Umowa budowlana w obrocie uspołecznionym, Toruń 1991, s. 185.
 • Jastrzębski J., O umownych modyfikacjach podstawy odpowiedzialności dłużnika, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2007, nr 3, s. 811.
 • Katner W.J., [w:] Prawo gospodarcze i handlowe, t. V, Prawo umów w obrocie gospodarczym, S. Włodyka (red.), Warszawa 2001, s. 254-255.
 • Klein A., Pojęcie umowy i stosunku zobowiązaniowego kontraktacji według kodeksu cywilnego, "Studia Cywilistyczne" 1972, t. XIX, s. 148 i 149.
 • Koch A., Umowa wyłącznej koncesji handlowej w eksporcie, Poznań 1982, s. 83.
 • Kosik J., Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o pracę badawczą, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 1979, nr 412 (Prawo LXXIV), s. 76-78.
 • Kozieł G., Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na tle regulacji art. 10 k.s.h., Warszawa 2006, s. 177.
 • Krajewski M., Zobowiązania rezultatu i starannego działania (próba alternatywnego ujęcia), "Państwo i Prawo" 2000, nr 8, s. 42.
 • Kruczalak K., Niemożliwość świadczenia w prawie zobowiązań, Gdańsk 1981, s. 294.
 • Kruczalak K., Problematyka zobowiązań rezultatu i starannego działania na tle umowy przewozu, "Problemy Prawa Przewozowego" 1982, t. IV, s. 155 i 157.
 • Księżopolski B., Porozumienia i umowy o prace badawcze i wdrożeniowe, Wrocław 1983, s. 128.
 • Laskorzyński P., Kowalczyk Ł., Zobowiązania starannego działania i rezultatu - dyskusja, "Radca Prawny" 2003, nr 6, s. 91-100.
 • Lewaszkiewicz-Petrykowska B., System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Wrocław 1981, [w:] "Państwo i Prawo" 1983, nr 7, s. 100.
 • Łętowska E., Umowa o świadczenie przez osobę trzecią, Warszawa 1970, s. 65.
 • Machnicka A., Przedkontraktowe porozumienia - umowa o negocjacje i list intencyjny. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2007, s. 52.
 • Machnikowski P., [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna, t. V, Warszawa 2006, t. V, s. 511.
 • Machowska A., Koncepcja zobowiązań rezultatu i starannego działania i jej doniosłość dla określenia odpowiedzialności kontraktowej, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2002, nr 3, s. 661.
 • Madey M., Problemy jakości w ogólnych warunkach umów, Warszawa 1980, s. 168.
 • Madey M., Problemy odpowiedzialności przy pracach badawczych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1973, nr 1, s. 10.
 • Markiewicz R., Ochrona prac naukowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej" 1990, z. 55, s. 133.
 • Markiewicz R., Udostępnienie projektów wynalazczych stanowiących wynik pracy badawczej w stosunkach między jednostkami gospodarki uspołecznionej, "Nowe Prawo" 1976, nr 12, s. 1681.
 • Młynarczyk J., Umowa o budowę statku morskiego, Gdańsk 1978, s. 63, 181.
 • Mojak J., Widło J., Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warszawa 2005, s. 30.
 • Nesterowicz M., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, t. II, J. Winiarz (red.), Warszawa 1989, s. 685.
 • Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna biur podróży, Warszawa 1974, s. 123.
 • Niewęgłowski A., Prawa i obowiązki stron umowy o prace badawcze, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2010, nr 4, s. 947.
 • Niewęgłowski A., Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Warszawa 2010, s. 280.
 • Nowakowski Z.K., Odpowiedzialność za cudze czyny według kodeksu zobowiązań, Poznań 1948, s. 39-42, 216-217, 229-233.
 • Nowakowski Z.K., Zobowiązanie rezultatu i starannego działania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1959, nr 2, s. 97.
 • Nowakowski Z.K., Wina i ryzyko jako podstawy odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, [w:] Studia z prawa zobowiązań, Warszawa-Poznań 1979, s. 103.
 • Nowicka A., Charakter prawny umowy o dokonanie projektu wynalazczego, "Państwo i Prawo" 1986, nr 4, s. 97.
 • Nowicka A., Umowa o dokonanie projektu wynalazczego, Poznań 1989, s. 53-55.
 • Ogiegło L., Kształt umowy i stosunku zobowiązaniowego przewozu przy przewozie przesyłek w kontenerach, "Problemy Prawa Przewozowego" 1979, nr 1, s. 117.
 • Ogiegło L., Umowa spedycji, Katowice 1978, s. 51-52.
 • Ogiegło L., Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Katowice 1989, s. 207.
 • Okolski J., Stosunki umowne w procesie inwestycyjnym (umowa o roboty budowlane), Warszawa 1976, s. 99 i 100.
 • Okolski J., Wajda D., [w:] Prawo handlowe, red. J. Okolski, Warszawa 2008, s. 710, 723.
 • Olejniczak A., Transakcje kompensacyjne w handlu międzynarodowym. Studium cywilnoprawne, Poznań 1994, s. 25.
 • Pajor T., Charakter zobowiązania a odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika, [w:] Studia z prawa cywilnego. Księga Pamiątkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. Adama Szpunara, A. Rembieliński (red.), Warszawa-Łódź 1983, s. 162.
 • Pajor T., Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982, s. 70.
 • Pilch H., Przedmiot umowy i przedmiot świadczenia w umowie o pracę badawczą, "Studia Iuridica Silesiana" 1977, t. II, s. 59.
 • Pisarczyk Ł., Stosunek pracy jako zobowiązanie starannego działania, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 12, s. 2.
 • Poczobut J., Umowa leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym, Warszawa 1995, s. 241.
 • Pokrzywniak J., Wokół sporu w sprawie zobowiązań rezultatu i zobowiązań starannego działania, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2004, nr 4, s. 9.
 • Poźniak-Niedzielska M., Umowy o prace naukowo-badawcze, "Studia Prawnicze" 1974, nr 1, s. 142-144.
 • Poźniak-Niedzielska M., Wyniki prac badawczych jako dobro prawne, "Państwo i Prawo" 1986, nr 9, s. 55-56.
 • Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977, s. 212.
 • Radwański Z., Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 1995, s. 60-61.
 • Romanowski G., Optymalna struktura sfer badawczo-rozwojowych (B+R) krajów intensywnie importujących nieuprzedmiotowioną wiedzę techniczną, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2002, t. LXV, s. 184.
 • Romanowski M., Charakter prawny kontraktu opcyjnego, "Przegląd Prawa Handlowego" 1999, nr 5, s. 25.
 • Romanowski M., Zobowiązania rezultatu i starannego działania, "Przegląd Prawa Handlowego" 1997, nr 2, s. 24.
 • Rytwińska M., Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, Warszawa 2007, s. 28.
 • Secomski K., Nauka - człowiek - społeczeństwo - gospodarka, "Nauka Polska" 1972, nr 6, s. 7.
 • Seiler R.E., Badania naukowe i prace rozwojowe, Warszawa 1969, s. 16.
 • Sikorski R., Licencje na korzystanie z elektronicznych baz danych, Warszawa 2006, s. 68.
 • Sośniak M., Kwalifikacja prawna świadczeń mieszanych i perspektywy zastosowania jej w umowach przewozowych, "Problemy Prawa Przewozowego" 1982, t. IV, s. 28.
 • Sośniak M., Należyta staranność, Katowice 1980, s. 168 i n.
 • Sośniak M., Odpowiedzialność cywilna lekarza, Warszawa 1968, s. 30-31 i 172.
 • Sośniak M., Prawo cywilne i rodzinne w zarysie, t. II, Zobowiązania, Katowice 1986, s. 199.
 • Sośniak M., Zagadnienia typologii i systematyki umów obligacyjnych, Katowice 1990, s. 24 i n.
 • Stec M., Umowy czarterowe w transporcie lotniczym, Kraków 1988, s. 121.
 • Stelmachowski A., Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984, s. 346.
 • Strzępka J., Umowy przedwstępne w obrocie uspołecznionym, Warszawa 1978, s. 99-100.
 • Swaczyna B., Hipoteka umowna, Warszawa 2007, s. 63.
 • Szewc A., Odpowiedzialność wykonawcy pracy naukowo-badawczej za wady prawne pracy, "Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej" 2004, z. 28, przypis 1 na s. 119.
 • Szpunar A., [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Wrocław 1981, s. 392.
 • Szumański A., Pojęcie i charakter prawny umowy kooperacji przemysłowej w międzynarodowym obrocie gospodarczym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze", Kraków 1991, s. 79.
 • Szwaja J., Cywilnoprawna problematyka obrotu osiągnięciami naukowo-technicznymi między jednostkami gospodarki uspołecznionej. Zagadnienia stosunków przemysłu z zapleczem naukowo-badawczym, [w:] Ochrona własności przemysłowej instrumentem polityki gospodarczej, Łódź 1974, s. 195.
 • Szwaja J., Recenzja monografii L. Zalewskiego: Umowa o pracę badawczą, Poznań 1983, opublikowana [w:] "Państwo i Prawo" 1984, nr 4, s. 110.
 • Tuszko A., Chaskielewicz S., Badania naukowe. Organizowanie i kierowanie, Warszawa 1968, s. 12.
 • Umowy w obrocie gospodarczym, A. Koch, J. Napierała (red.), Kraków 2006, s. 23.
 • Warkałło W., Prawo ubezpieczeniowe, Warszawa 1974, s. 102.
 • Węgierski Kodeks Cywilny, E. Łętowska (red. naukowy), przełożył z języka angielskiego M. Dobrowolny, Wrocław 1984, s. 154.
 • Węgrzynowski Ł., Sądowe ustalenie treści stosunku umownego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2007, nr 5, s. 44.
 • Wiśniewski A., Umowy o prace naukowo-badawcze, "Przegląd Organizacji" 1981, nr 11, s. 484.
 • Włodyka S., Prawo gospodarcze. Zarys systemu. Część ogólna, t. II, Warszawa 1982, s. 109.
 • Wójcik S., Domniemanie winy dłużnika a tzw. odpowiedzialność ex contractu, "Nowe Prawo" 1958, nr 2, s. 51.
 • Zagrobelny K., [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, t. I, E. Gniewek (red.), Warszawa 2004, s. 1209.
 • Zalewski L., Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac badawczych, "Studia Cywilistyczne" 1982, t. XXXII, s. 78.
 • Zalewski L., Umowa o pracę badawczą, Poznań 1983, s. 21.
 • Załucki M., Licencja na używanie znaku towarowego, Warszawa 2008, s. 281.
 • Zieleniewski J., Efektywność badań naukowych, Warszawa 1966, s. 14.
 • Zieleniewski J., O organizacji badań naukowych, Warszawa 1975, s. 54.
 • Ziemski S., Zarys typologii badań naukowych, "Nauka Polska" 1972, nr 4, s. 92.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.