PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 341 Gospodarka i przestrzeń | 104--119
Tytuł artykułu

Rola Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w budowaniu kapitału społecznego wsi

Warianty tytułu
The Role of National Network of Rural Areas (NNRA) in the Creation of Social Capital of Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój obszarów wiejskich ma charakter rozwoju lokalnego. O kierunkach przemian społeczno-gospodarczych decydują głównie czynniki endogeniczne, w tym także kapitał społeczny. W tworzeniu tego kapitału ważną rolę odgrywają organizacje pozarządowe i inne formy współdziałania mieszkańców oraz ich udział w sieciach współpracy. Przykładem są Europejska i Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich. Sieć krajowa skupia struktury administracyjne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich. Działalność regionalnego KSOW ogniskuje współdziałanie osób i instytucji na ważnych problemach aktywności lokalnej na rzecz środowiska wiejskiego, wspierając budowę kapitału społecznego wsi.(abstrakt oryginalny)
EN
The development of rural areas has a character of local development. Internal factors decide about the directions of social economic conversions in which an essential role is played by social capital. Non-government organizations and other forms of cooperation of inhabitants and their participation in cooperation networks play an important role in the creation of this capital. The examples are European and national networks of country areas. National network gathers administrative structures at national, regional and local level and all subjects involved in rural areas development. The activity of regional NNRA focuses on the cooperation of people and institutions on important problems of local activities towards rural environment supporting the creation and development of rural social capital.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Chądzyński J., Nowe koncepcje rozwoju - w kierunku rozwoju lokalnego, [w:] Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Wydawnictwo CeDe Wu.pl., Warszawa 2007, s. 63-104.
 • Czudec A., Endogeniczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich (przykład Podkarpacia), [w:] Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich. Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, red. W. Kamińska, K. Heffner, "Studia KPZK PAN", t. CXXXVIII, Warszawa 2011, s. 161-182.
 • Decyzja Rady (2006/144/WE) z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla obszarów wiejskich (okres programowania na lata 2007-2013).
 • Drygas M. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Dylematy i pożądane kierunki rozwoju. Na przykładzie doświadczeń wybranych krajów realizujących tego typu przedsięwzięcia, ekspertyza IRWiR PAN, Warszawa 2010.
 • Europejska Sieć Obszarów Wiejskich, Perspektywy dla sieci 2014-2020, Komisja Europejska 2014, http://enrd.ec.europa.networking/nrn-toolkit/preparing-for-the-future/pl.cfm.
 • Fedyszak-Radziejowska B., Rola elit w "kapitalizowaniu" zasobów społecznych na wsi, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 2 (123), s. 28-43.
 • Furmankiewicz M., Jonc K., Wpływ Programu Pilotażowego Leader na aktywność mieszkańców gmin należących do partnerstw terytorialnych w województwie dolnośląskim, "Wieś i Rolnictwo" 2011, nr 1 (150), s. 106-123.
 • Golinowska M., Kutkowska B., Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego, "Wieś i Rolnictwo" 2009, nr 1 (142), s. 146-165.
 • Halamska M., Kapitał społeczny wsi: jego stan, tendencje i możliwości wzmocnienia, [w:] Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, red. K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009, s. 306-307.
 • Halamska M., Zasoby własne wsi a zewnętrzne programy rozwojowe na przykładzie zależności kapitał społeczny - PP Leader, "Wieś i Rolnictwo" 2009, nr 3 (144), s. 9-28.
 • Kamiński R., Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa 2008.
 • Knieć W., Hałasiewicz A., LEADER. Budowanie potencjału społecznego, Wydawnictwo FAPA, Warszawa 2008.
 • Kołodziejczyk D., Gospodarowicz M., Ocena systemu instytucjonalnego działającego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w kontekście Strategii Rozwoju Kraju i zmian Wspólnej Polityki Rolnej, Raport nr 12, Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, lipiec 2007.
 • Król M.A., Funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem struktur organizacyjnych, jak również dostępności informacji w ramach KSOW, Ekspertyza KSOW, Warszawa 2010.
 • Kutkowska B., Pilawka T., Program odnowy wsi jako instrument wzmacniający jakość kapitału społecznego, Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 3, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012, s. 232-237.
 • Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2013, Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2000.
 • Projekt Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2013.
 • Rosner A., Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, a dynamika przemian, [w:] Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, red. M. Stanny, M. Drygas, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa 2010, s. 11-28.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 marca 2008 r. w sprawie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich (EFRROW).
 • Rural Development in the European Union Statistical and Economic Information. Report 2011. Directorate General for Agriculture and Rural Development.
 • Szafraniec K., O kapitale społecznym. Nowe Życie Gospodarcze. Wyzwanie przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie 2014-2020, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa 2007, s. 15-16.
 • The Cork Declaration, A Living Countryside Report of the European Conference on Rural Development, European Commission 1996.
 • Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, DzU, nr 64, poz. 427, z późn. zm.
 • Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa 2010.
 • Wojewódzka A., Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju lokalnym, [w:] Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006, s. 167-174.
 • Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Plan działania KSOW na lata 2010-2011, Plan działania KSOW na lata 2012-2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.