PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 15 | nr 4 | 5--16
Tytuł artykułu

Katolickie czasopisma dla młodzieży - tradycja i współczesność (1918-2000)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Catholic Youth Magazines - Tradition and the Present (1918-2000)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł został poświęcony głównie czasopismom katolickim adresowanym do młodzieży po 1989 r., po zmianach ustrojowych w Polsce. Autor sięgnął do tradycji tej prasy wydawanej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, by przedstawić współczesne cele i zadania oraz miejsce tej prasy w systemie komunikacji społecznej, w którym media elektroniczne oraz czasopisma towarzyszą młodym odbiorcom niemal codziennie. Stanowią one nie tylko główne źródło informacji, ale będąc nosicielami wielu idei i poglądów, w sposób zamierzony i niezamierzony kształtują określone wzorce zachowań. Autor ukazał powstanie i rozwój 171 tytułów adresowanych do młodzieży w latach 1918-1939 oraz 110 tytułów czasopism katolickich kierowanych do młodych odbiorców po 1989 r. Przedstawił ich funkcje, wydawców i redaktorów, przeprowadził typologie. Rozprawa po raz pierwszy tak całościowo ukazała ten rodzaj prasy, wskazując na liczne źródła informacji, zweryfikowane w trakcie badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns mainly catholic magazines addressed to young people after political changes in Poland after 1989. The author referred to the tradition of this press published in the interwar period in order to present the contemporary aims and tasks as well as the role of this press in the system of social communication in which electronic media and magazines accompany young readers almost every day. They constitute not only the main source of information but presenting opinions and ideas they also intentionally and unintentionally shape certain models of behavior. The author showed the origin and the development of 171 of the titles addressed to the youth in the years 1918-1939 and 110 titles of catholic magazines addressed to young readers after 1989. Their function, publishers and editors were presented and the typology was made. The paper for the first time presented so comprehensively this kind of press indicating different sources of information verified during the research. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
5--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu
Bibliografia
 • W.M. Kolasa, J. Jarowiecki, Polska bibliografia prasoznawcza za lata 1996-2001, Kraków 2005, s. 748.
 • J. Jarowiecki, Badania nad prasą w Polsce w świetle bibliografii prasoznawczej za lata 1996-2000, "Gospodarka Rynek Edukacja" 2006, nr 1, s. 16-20.
 • J. Jarowiecki, Badania nad prasą w Polsce w latach 1996-2001 i ich tradycja, [w:] Prasa na ziemiach polskich XIX i XX wieku,Wrocław 2013, s. 9-44.
 • J. Jarowiecki, Prasa dla dzieci i młodzieży w latach 1989-1995 (nurty, tendencje, zmiany), "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 1995, nr 4, s. 5-21.
 • J. Jarowiecki, Prasa dla dzieci i młodzieży w latach 1989-1995, "Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej", Kielce 1996, s. 69-84.
 • J. Jarowiecki, Szanse i zagrożenia prasy dla dzieci i młodzieży w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji, Katowice 1996, s. 146-155.
 • J. Górski, "Ideały wychowawcze" według światopoglądów partyjnych, [w:] Podmioty i przedmioty polityki w wybranych tygodnikach, red. S. Dzięcielewska-Machnikowa, J. Górski, Łódź 1997.
 • J. Jarowiecki, Zmiany w prasie dla dzieci i młodzieży w Polsce w okresie transformacji w latach 1989-1995, [w:] J. Jarowiecki, Studia nad prasą polską XIX-XX wieku, Kraków 1997, s. 264-265.
 • Z. Sokół, Czasopisma dla młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1989-2009, [w:] Stare i nowe: czasopisma dla dzieci i młodzieży, pod red. B. Olszewskiej i E. Łuckiej-Zając, Opole 2013, s. 45-53.
 • K. Krzysztoszek, Erotyzm bez duszy, "Przegląd Tygodniowy" 1993, nr 20, s. 1; D. Pilot, "Bravo", "Tina", gut "Dziewczyna", "Gazeta Wyborcza - Magazyn" 1993, nr 39, s. 16.
 • G. Węglarczyk, Prasa młodzieżowa - pomoc w wychowaniu czy demoralizacji, "Wychowawca" 1995, nr 2, s. 31.
 • A. Gutowska, Co czytają nasze dzieci, "List do Pani" 1995, nr 11/12, s. 12-13.
 • A. Gutowska, Demoralizacja, "Gazeta Wyborcza" 1995, nr 139, s. 23.
 • L. Stomma, "Dziewczyna", "Polityka" 1995, nr 9, s. 28.
 • E. Papis, Współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży, "List do Pani" 1995, nr 11/12, s. 8.
 • W Kajtoch, Odlotowe bez dwóch zdań, "Zeszyty Prasoznawcze" 1999, nr 3/4, s. 70-102.
 • Sprawozdanie stenograficzne z 43 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15, 16 i 17 lutego 1995 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Kadencja II. Warszawa 1995, s. 222-238. Wypowiedzi Posłów Marka Macieja Siwca, Tadeusza Samborskiego i in.
 • "Prace Uniwersytetu Śląskiego: Studia Bibliologiczne", t. 12, Katowice 2000, s. 158-171.
 • Sezamie otwórz się, pod red. A. Baluch i K. Gajdy, Kraków 2001, s. 309-319.
 • Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław-Kraków 1976.
 • P. Królikowski, Młodzieżowe czasopisma religijne, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 2008, t. 12, s. 1440.
 • Historia Kościoła, t. 2, cz. 2,Warszawa-Poznań 1979, s. 57.
 • S. Żółkiewski, Kultura literacka (1918-1939), Wrocław 1973, s. 93.
 • Z. Zieliński, Bibliografia czasopism religijnych w Polsce 1918-1944, Lublin 1981
 • A. Kruk, Czasopisma katolickie dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym, praca magisterska napisana pod kierunkiem J. Jarowieckiego., Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Archiwum WSP, Kraków 1982
 • "Informator Kościoła katolickiego w Polsce 1936/37", Warszawa 1938, s. 9.
 • B. Hillebrandt, Polskie organizacje młodzieżowe w Polsce. Zarys historii, Warszawa 1986, s. 57.
 • W szeregi, "Młodzież Polska" 1917, nr 1.
 • A. Faber-Chojnacka, Czasopisma krakowskie w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 1995, s. 75-78.
 • Z czym idzie "Młodzież Polska", "Młodzież Polska" 1925, nr 1, s. 1.
 • Do młodzieży robotniczej, "Młodzież Polska" 1918, nr 8, s. 1-2.
 • J. Jarowiecki, Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz młodzieżowe, [w:] J. Jarowiecki, Dzieje prasy we Lwowie do 1945 roku, Kraków-Wrocław 2008, s. 298-304.
 • J. Jarowiecki, B. Góra, Prasa lwowska w dwudziestoleciu międzywojennym. Próba bibliografii, Kraków 1994.
 • W. Jelonek, Organizacja Akcji Katolickiej w Polsce, Włocławek 1934; R. Bender, Geneza i rozwój Akcji Katolickiej w Polsce (1919-1933), "ChS" 1944, z. 2/3, s. 70-82.
 • K. Kapitańczyk, Nasz bilans misyjny, "Posiew" 1937, nr 1, s. 5.
 • A. Kaleta, Polskie czasopiśmiennictwo misyjne w II Rzeczypospolitej, Kalisz 2001.
 • Czasopisma misyjne w polskich bibliotekach, Warszawa 1990.
 • "Cześć Marii" 1933/1934, nr 1, s. 1.
 • W. Mysłek, Dobra prasa w Polsce przedwrześniowej, "Rocznik Wolnej Myśli" 1963/1964, s. 114.
 • K. Korczyk, Prasa katolicka orężem prawdy, Katowice 1939, s. 4-5.
 • W. Klinkiewicz, F. Żurawska, K. Kritter, Gazeciarka apostołka, Poznań 1935.
 • C. Stańczyk, Katolicka akcja prasowo-kolportażowa, Łódź 1930.
 • P.T. Nowakowski, Modele człowieka propagowane w wybranych czasopismach młodzieżowych. Analiza antropologiczno-etyczna, Kraków, Tychy 2004.
 • A. Ziemianin, "List do Przyjaciół", "Echo Krakowa" 1990, nr 125.
 • M. Glogier, "W Kręgu" - pismo krakowskich duszpasterstw akademickich w latach 1981-1990, [w:] Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie, Kraków 1993, s. 81-99.
 • K. Bukowski, 5 lat "Czuwajmy", "Czas Krakowski" 1990, nr 55.
 • K. Bukowski, "Czuwajmy", "Dziennik Polski" 1990, nr 1.
 • W. Hausner, "Czuwajmy" - harcerskie pismo niezależne, [w:] Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie, Kraków 1993, s. 69-73.
 • W.M. Kolasa, Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998: rynek, polityka, kultura, Kraków 2004, s. 261-262.
 • "BeZet", "Czas Krakowski" 1994, nr 163, s. 8.
 • Nowy "BeZet", "Czas Krakowski" 1995, nr 89, s. 12.
 • M. Glogier, Internetowe strony katolickie, "Wzrastanie".
 • M. Wielek, Analiza czynników atrakcyjności współczesnej polskiej prasy wyznaniowej, "Zeszyty Prasoznawcze" 2001, nr 3-4, s. 93-110 (cyt. s. 99).
 • A. Krzysztofek, Erotyzm bez duszy, "Przegląd Tygodniowy" 1993, nr 20.
 • A. Petrowa-Wasilewicz, Świat jako nieustająca balanga, "Więź" 1997, nr 2.
 • J. Kołodziej, Dobro, zło i inne wartości w czasopismach młodzieżowych, "Zeszyty Prasoznawcze" 2000, nr 1/2.
 • Sprawozdanie Stenograficzne z 43 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15, 16 i 17 lutego 1995 r.
 • T. Mielczarek, Prasa Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1945-2009, [w:] Media wyznaniowe w Polsce, Warszawa 2004, s. 95.
 • M. Przeciszewski, Wiara na łamach, "Press" 2000, nr 10, s. 66-71.
 • R.E. Rogowski, Wyryte w sercach, "Więź" 1999, nr 1, s. 39-42.
 • Może to jest mój grzech..., wywiad J. Grzegorczyka i P. Kozackiego z ks. bp. J. Chrapkiem, "Wdrodze" 1995, nr 8, s. 54.
 • S. Tkocz, Meandry prasy katolickiej, "W drodze" 1996, nr 8, s. 13-24.
 • J.M. Jackowski, Bitwa o prawdę, t. 3: Do zwycięstwa, Warszawa 1997, s. 124.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.