PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 343 Modele zarządzania kosztami i dokonaniami | 42--51
Tytuł artykułu

Przesłanki uwzględniania kosztów środowiskowych w MŚP w dobie zrównoważonego rozwoju

Autorzy
Warianty tytułu
Prerequisites for Including Environmental Costs of Smes in the Era of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje rozważania mające na celu wykazanie, czy przedsiębiorstwa z sektora MŚP są przygotowane na dostarczanie interesariuszom informacji na temat kosztów środowiskowych w dobie zrównoważonego rozwoju. Badania oparto na tezie o konieczności uwzględnienia aspektów środowiskowych w zarządzaniu jednostką gospodarczą. Bazę metodyczną do rozważań stanowiła analiza literatury przedmiotu, wysłuchano również głosów praktyków. Z przeprowadzonych rozważań jednoznacznie wynika, że wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami MŚP są duże. Coraz silniej umacniająca się koncepcja zrównoważonego rozwoju, rosnąca odpowiedzialność społeczna zarówno przedsiębiorstw, jak i otoczenia, powodują wzrost wymagań informacyjnych i kontrolnych wyznaczanych systemom rachunkowości, powiększając zakres danych dostarczanych przez rachunkowość o informacje z zakresu ochrony środowiska.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents arguments to demonstrate that companies from the SME sector are prepared for providing stakeholders with information on environmental costs in the era of sustainable development. The study was based on the thesis of the need to take account of environmental aspects in the management of the enterprise. Methodological base for the discussion was the analysis of the literature, as well as listening to voices of practitioners. The conducted analyses clearly show that challenges faced by SMEs are significant. Increasingly appreciated concept of sustainable development, the growing corporate social responsibility of companies and the environment, result in an increase in information and control requirements of designated accounting systems, expanding the scope of data provided by the accounting information in the field of environmental protection.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Adamczyk J., 2001, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Baran J., 2013, Przesłanki i wybrane aspekty ekoprojektowania w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] O. Seroka-Stolka (red.) Współczesne determinanty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., 2012, Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie realizacji idei zrównoważonego rozwoju organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 252.
 • Borys G., 1999, Badania kosztów ochrony środowiska w Unii Europejskiej, [w:] Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, materiały konferencyjne, cz. L, Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Borys G., 2001, Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorstwa a rachunkowość ekologiczna, [w:] B. Micherda (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Burzym E., 1993, Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 401.
 • Dodd M., 1932, For whom are corporate managers trustees?, Harvard Law Review, vol. 45.
 • European Commission, 2006, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee - Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility, COM (2006) 0136 final.
 • Hellich E., Klonowska M., 2007, Rachunek kosztów ochrony środowiska, [w:] A. Karmańska (red.), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Hellich E., Paszula M., 2001, Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów, [w:] B. Micherda (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Hohnen P., Potts J., 2007, Corporate Social Responsibility: An Implementation Guide for Business, IISD.
 • Innowacje i CSR w MŚP - raport, http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/innowacje-i-csr-w-msp-raport/ (14.04.2014).
 • Kabalski P., 2010, Aspekt ekologiczny, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kronenberg J., Bergier T. (red.), 2010, Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • Lulewicz-Sas A., Wpływ podejmowanych przez przedsiębiorstwa inicjatyw społecznie odpowiedzialnych na wartość organizacji, http://zneiz.pb.edu.pl/data/magazine/article/283/3.6_lulewicz.pdf (14.04.2014).
 • Mazur-Wierzbicka E., 2005, Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, [w:] D. Kopycińska (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, wersja elektroniczna: http://mikroekonomia.net/en/library/71 (14.04.2014).
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W., 1973, Granice wzrostu, PWE, Warszawa.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., 1995, Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość?, Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa.
 • Nasza wspólna przyszłość, PWE, Warszawa 1991.
 • Nowak W.A., 2010, Koszty środowiskowe w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w świetle regulacji Unii Europejskiej, [w:] B. Micherda (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 14, t. II.
 • Saint Mark P., 1979, Przyroda dla człowieka, PIW, Warszawa.
 • Sawicki K., 1996, Ekologiczny aspekt rachunku kosztów, [w:] K. Sawicki (red.), Rachunek kosztów, t. II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Sebaldt M., 2002, Sustainable Development - Utopie oder realistische Vision?, Verlag Kovac, Hamburg.
 • Stępień M., 2000, Ochrona środowiska w rachunkowości podmiotów gospodarczych - wyzwanie XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 56, SKwP, Warszawa.
 • Stępień M., 2004, Zarys koncepcji rachunkowości środowiskowej, [w:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.), Polska szkoła rachunkowości, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Szczypa P., 2010, Perspektywy rozwoju rachunkowości zarządczej jako źródła informacji o działalności proekologicznej przedsiębiorstw, [w:] B. Micherda (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 14, t. II.
 • Szczypa P., 2011, Koszty jakości działalności proekologicznej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 182.
 • Randers J., 2013, 2052 - A Global Forecast for the Next Forty Years, The Report to the Club of Rome, http://www.clubofrome.org/?p=703 (2.03.2014).
 • The World Commission on Environmental and Development, 1987, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford.
 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627.
 • Węgrzyńska M., 2013, Zielona rachunkowość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171324857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.