PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 5 (CD) | 452--464
Tytuł artykułu

Manager i polityka motywacyjna elementem innowacyjności w zarządzaniu logistycznym

Warianty tytułu
Manager and Motivational Component of Innovation Policy in the Management Of Logistics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W przedsiębiorstwach funkcjonujących zgodnie z wymogami gospodarki rynkowej istotną rolę odgrywa logistyka, która stoi na straży aby oczekiwania klienta były zaspakajane w pełnym zakresie. Logistyka sama w sobie nie jest dobrem samym w sobie, ale skuteczna realizacja zarządzania logistycznego może być kluczem do sukcesu w odniesieniu do innowacyjnego podejścia do problematyki zarządzanie. Zdaniem autora jednym z zasadniczych ogniw zarządzania innowacyjnego w logistyce jest człowiek, zwłaszcza ten, który spełnia funkcje kierownicze. To właśnie on powinien posiadać odpowiednie przymioty dotyczące cech psychofizycznych, posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Konieczne jest zatem posiadanie przez managera specjalistycznego wykształcenia, które w czasie pracy powinno być poszerzane o konkretne umiejętności związane z produkcją, dystrybucją czy zaopatrzeniem. Praca managera polega między innymi na kontaktach z ludźmi, zatem współczesny manager musi dbać o własną reputację na którą zwykle pracuje się latami. W kontaktach międzyludzkich zasadnicze znaczenie ma zaufanie, zatem angażowanie autorytetu managera ma sens tylko wtedy, gdy jest pewność, że dane słowo zostanie dotrzymane. Kierując zespołami ludzkimi, konieczne jest zrozumienie istoty motywacji, która nie jest niczym innym jak proces regulacji pełniący funkcję sterowania czynnościami ludzi tak aby ich wykonanie pozwoliło osiągnąć założony wcześniej cel . w tej sytuacji konieczne jest aby manager po pierwsze znał podwładnych i na tej podstawie stosował właściwe środki motywacji co stwarza pozytywne przesłanki do skutecznej realizacji innowacyjnego zarzadząnia w logistyce. (abstrakt oryginalny)
EN
In enterprises operating in accordance with the requirements of a market economy, an important role is played by the logistics, which stands on guard to customer expectations were met in full. Logistics in itself is not a good thing in itself, but the effective realization of the logistics management can be the key to success for innovative approaches to management. According to the author, one of the essential links in the innovation management in logistics is the man, especially one who meets the management functions. It was he who should have appropriate qualities for psychophysical characteristics, having the appropriate knowledge and skills. It is therefore necessary to possession by the Manager of the specialized education, which, at the time of work should be extended to the specific skills associated with the production, distribution and supply. Work Manager is, among other things, dealing with people, so the modern manager must care about his own reputation on which usually works out for years. In interpersonal relations is essential to confidence, thus engaging the authority of the Manager makes sense only if it is assured that the Word will be fulfilled. Directing human teams, it is necessary to understanding the essence of motivation, which is nothing other than the process of regulating acting control operations people so that their execution allowed achieve founded earlier goal. in this situation it is necessary to first manager knew his subordinates and, on this basis, to apply appropriate measures of motivation which creates positive conditions for effective implementation of innovative management in logistics. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
452--464
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Beier F. J. Rutkowski K, Logistyka, wyd. X, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 • [2] Borkowska S.: System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 1985.
 • [3] Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN Warszawa 2007.
 • [4] Jasiński Z. motywowanie w przedsiębiorstwie. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 • [5] Koontz H, O Donnell C, Weihrich H, Management Mc- Graw Hill, New York, 1984.
 • [6] Kozioł L.: Motywacja w pracy, PWN Warszawa - Kraków 2002.
 • [7] Mastyk - Musiał E. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 • [8] Mitzberg H. "Czym naprawdę zajmuje się manager?", Fakty i mity nr 51, maj 2007.
 • [9] Nęcki N.: Negocjacje w biznesie. Wyd. Oficyna Wydawnicza Drukarnia Antykwa s.c. Kraków 2000.
 • [10] Obuchowski K.: Psychologia dążeń ludzkich, PWN Warszawa 1983.
 • [11] Penc J.: Motywowanie w zarządzaniu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • [12] Porter M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985.
 • [13] Słownik Języka Polskiego, wyd. PWN Warszawa 2009.
 • [14] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku "Kodeks Pracy" z późniejszymi zmianami tekst jednolity.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325125

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.