PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 3 | 411--430
Tytuł artykułu

Klastry jako podmioty strategii innowacji - warmińsko-mazurski klaster "Razem cieplej"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Clusters as Operators of Innovation Strategy - Warmian-Mazurian Cluster "Together Warmer"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problemem we współczesnym świecie jest popyt na wytwarzane produkty i usługi, poszukiwanie jak największej rzeszy konsumentów, przy jednoczesnym spełnianiu ich oczekiwań i zapewnianiu jednocześnie rentowności prowadzonych przedsięwzięć gospodarczych. Podstawowym podmiotem gospodarczym, który będzie decydował o tym sukcesie jest przedsiębiorstwo, działające na konkurencyjnym rynku. Przedsiębiorstwa stosują wiele strategii rozwoju by podnieść poziom swojej konkurencyjności oraz zwiększyć i umocnić swoją pozycję na rynkach. Jedną z nich jest strategia rozwoju oparta o innowacyjność. Działania te wymagają gwałtownych i głębokich zmian technologicznych, wynikających z globalnej konkurencji, wysokich oczekiwań klientów oraz potrzeby wzrostu produkcji i usług, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów ogólnych. Jednak innowacyjności nie należy postrzegać tylko jako sam cel w sobie. Należy ją traktować jako złożony zestaw środków niezbędnych do podnoszenia sprawności gospodarowania, budowania silnych pozycji konkurencyjnych i uzyskiwania korzyści ekonomicznych, nie tylko przez przedsiębiorstwo , ale i regiony i gospodarkę narodową. Przykładem takiego podejścia rozwoju społeczno-gospodarczego, opartego o integrację gospodarki i nauki są, tworzone i funkcjonujące regionalne klastry gospodarcze, które nazwać można lokalnymi skupiskami wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw. Potwierdzeniem tego jest warmińsko-mazurski klaster "Razem Cieplej". Przeprowadzona w artykule analiza potwierdza efektywność i sprawność działania firm skupionych w klastrze oraz ich wpływ na tworzenie innowacyjnej regionalnej polityki gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The problem in today's world is the demand for manufactured products and services, hunting for as the biggest number of consumers, meeting their expectations and at the same time ensuring the profitability of the conducted economic projects . The primary operator who will decide on this success is the company functioning in a competitive market. Companies use a lot of development strategies to improve their level of competitiveness and to enhance and strengthen its position in the markets. One of them is a development strategy based on innovation. These activities require the rapid and deep technological changes resulting from global competition, high expectations of customers and the need to increase production and services, while reducing the overall costs. However innovation should not be seen as the objective in itself. It should be regarded as the complex set of measures to improve the efficiency of management, building of the strong competitive positions and obtaining of the economic benefits not only by the company, but also by the regions and national economy. An example of such an approach of socioeconomic development, based on the integration of the economy and education are the created and functioning regional economic clusters, which can be called the local aggregations of the mutually linked companies. Confirmation of this is the Warmian and Mazurian cluster "Together Warmer". Analysis carried out in this article confirms the effectiveness and the efficiency of the companies grouped in the cluster and their impact on the creation of innovative regional economic policy. (original abstract)
Rocznik
Strony
411--430
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie
Bibliografia
 • Benchmarking klastrów w Polsce (2010), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, www.razemcieplej.pl/data/Fi le/Razem%20Cieplej.pdf, dostęp dnia 10.12.2010.
 • Dolińska M. (2004), Innowacje w przedsiębiorstwie, na rynku, w regionie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9.
 • Duraj J. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
 • Jurek-Stępień S., Pierścionek Z., Sosnowska S. (2009), Rynkowe strategie konkurencji przedsiębiorstwa, Novum, Płock.
 • Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Smoleń D. (2010), Organizacja i przeprowadzenie benchmarkingu Klastrów w Polsce, Deloitte Business Consulting SA.
 • Strategia marketingowa Klastra "Razem Cieplej" (2011), Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, http://www.razemcieplej.pl/data/File /Strategia%20marketingowa%20klastra.pdf, dostęp dnia 22.03. 2011.
 • Strategia Rozwoju i Współpracy Warmińsko-Mazurskiego Klastra "Razem Cieplej" (2010), Katedra Organizacji i Zarządzania UWM w Olsztynie, http://www.razemcieplej.pl/data/File/Strategia%20Rozwoju%20 i%20Wspolpracy%20Warminsko-Mazurskiego%20 Klastra%20RAZE M%20CIEPLEJ.pdf, dostęp dnia 10.12.2010.
 • Świtalski W. (2005), Innowacje i konkurencyjność, WUW, Warszawa.
 • Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, Dz. Urz. UE C 323 z 30.12.2006 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.