PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 106 | 121--134
Tytuł artykułu

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania związków międzygminnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Formal and Legal Aspects of Municipal Associations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule tym autorzy prezentują motywy powstawania oraz formalnoprawne podstawy funkcjonowania związków międzygminnych. Celem artykułu było określenie roli związku gminnego w sytuacji wspólnego wykonywania zadań samorządowych. Dokonano tego na podstawie badań literatury przedmiotu, zapisów zawartych w aktach prawnych oraz rejestru związków międzygminnych prowadzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. (fragment tekstu)
EN
The subject of this article was to show the organization and financing of municipal tasks. Author describes the motives and the legal and formal aspects about creation of communal association. Municipal waste management is one of the many tasks of the municipality, which is associated with the protection of the environment, also remaining in the duties of the municipality. This is an area very broad, requiring both expensive infrastructure and adequate organization of the municipality. High capital investment and significant expenditure on the maintenance and the fact that such a task often beyond the financial and organizational individual municipalities, encourages governments to cooperate in this field. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Fundacja Oiconomos
Bibliografia
 • BŁAŚ A., Przegląd Prawa i Administracji, Tom XXXV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
 • BUKOWSKI Z., JĘDRZEJEWSKI T., RĄCZKA P., Ustrój samorządu terytorialnego, Towarzystwo Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", wydanie III, Toruń 2011.
 • CHMIELNICKI P. (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • CIEPIELA M., Mienie związków komunalnych - wątpliwości dotychczasowe i nowe, Samorząd Terytorialny 2000/7-8.
 • DOLNICKI B., Samorząd terytorialny, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Wydanie 4, Warszawa 2009.
 • GAŁUSZKA K., Współpraca jednostek samorządu terytorialnego jako forma racjonalizacji wydatków publicznych, [w:] Finanse publiczne, Pomorska A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 419.
 • GRZYMAŁA Z., JEŻOWSKI P., MAŚLOCH G., Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w aspekcie efektywności przyjętych rozwiązań, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
 • JAGODA J., Miejska strefa usług publicznych a związek komunalny, Samorząd Terytorialny nr 6/1997.
 • KACZMAREK T., Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
 • KASIŃSKI M., Związki międzygminne a działalność nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 5, s. 30.
 • KIERES L., Związki i porozumienia komunalne, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 10, s. 4.
 • KŁOPOTEK B.B., Zobowiązania unijne Polski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami, Warszawa 2007.
 • KRAWCZYK M., Związki i porozumienia międzygminne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Seria: Administracja i Zarządzanie nr 91, Siedlce 2011, s. 169.
 • KUZIOR P., Utworzenie związku międzygminnego a działalność nadzorcza wojewody, "Samorząd Terytorialny" 2007/1-2, s. 97.
 • LEOŃSKI Z., Nauka administracji, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010, wydanie 6.
 • PIONTEK W., Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku, Agencja Wydawniczo Edytorska EkoPress, Bielsko-Biała - Białystok 2008.
 • RUŚKOWSKI E., SALACHANA J., Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - komentarz, Warszawa 2004.
 • Dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.Urz. L 312 z 22.11.2008).
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607).
 • Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. z 2006 r. Nr 116, poz.783).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej (Dz.U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325287

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.