PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 107 | 19--33
Tytuł artykułu

Nowe zasady pomocy de minimis w rolnictwie - aspekty prawne i ekonomiczne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The New Rules of de Minimis Aid in Agriculture - Legal and Economic Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu będzie próba, po pierwsze, oceny zasad i procedury przyznawania pomocy de minimis w rolnictwie wynikających zarówno z nowych przepisów unijnych, jak i polskiego ustawodawstwa oraz, po drugie, dokonanie klasyfikacji tej pomocy i wskazanie danych ekonomicznych. Z uwagi na rozbudowaną problematykę przedstawione zostaną wybrane zagadnienia. Podstawową metodą badawczą będzie dogmatyczna analiza tekstów normatywnych. Badaniu poddane zostaną rozporządzenia unijne oraz polskie przepisy prawne dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie. Ze względu na duże praktyczne znaczenie tego zagadnienia bazowanie wyłącznie na wspomnianej metodzie mogłoby nie pozwolić na wiarygodne dokonanie oceny przepisów. Dlatego rozważania typowo prawnicze poparte zostaną danymi ekonomicznymi oraz informacjami praktycznymi. (fragment tekstu)
EN
The paper presents selected issues concerning de minimis aid in agriculture in budget years 2014-2020. It analyses both a new Commission Regulation (EU) No 1408/2013 and Polish regulations. The paper presents not only general principles relating to granting de minimis aid but it also shows some specific conditions relating, interalia, to help given while purchasing seed grain, to remission or division into instalments receivables of Agricultural Property Agency and to liming of agriculture soil. The article also mentions some economic data showing the maximum cumulative amount of de minimis aid in agriculture in particular European Union countries in 2007-2013 and 2014-2020. Finally, the paper highlights the diverse nature of the aid in question as the aid can be granted in the form of an administrative decision or a civil-law contract. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • GAŁĄZKA K., 2012: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, Warszawa, file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/uokik_pomoc_publiczna_dla_przedsibiorcow_2012%20(1).pdf (data dostępu: 20.10.2014).
 • JANKOWSKA A., 2005: Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania, PARP, Warszawa, s. 6-20.
 • JANKOWSKA A., MAREK M., 2009: Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 28-40.
 • MARQUARDT P., 2007: Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, s. 112-130.
 • MUCHA J., SUCHOŃ A., 2010: Realizacja uprawnień dzierżawcy gruntów rolnych w razie znacznego zmniejszenia przychodu z przedmiotu dzierżawy (wybrane zagadnienia), Przegląd Prawa Rolnego, nr 1, s. 177-203.
 • Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, M.P., poz. 1001.
 • PEŁKA P., STASIAK M., 2001: Pomoc państwa dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, s. 18-40.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej, Dz.U.UE.L 337 z 21.12.2007 r.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, Dz.U.UE.L.2013.352.9
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz.U.UE.L.2013.352.1.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dz.U. Nr 22, poz. 121 ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Dz.U. Nr 121, poz. 810.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach, Dz.U. nr 210, poz. 1619, ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dz.U. Nr 107, poz. 682.
 • SUCHOŃ A., 2011: Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie, Przegląd Prawa Rolnego, nr 1, s. 173-198.
 • Śląska Izba Rolnicza, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2014A: Krok po kroku, czyli jak otrzymać dofinansowanie, http://www.sir-katowice. pl/wapno.html (data dostępu: marzec 2014).
 • ŚLĄSKA IZBA ROLNICZA 2014 B: Wapnowanie gleb w województwie śląskim, http:// www.sir-katowice.pl/wapno.html (data dostępu: marzec 2014).
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U.UE C 83 z dnia 30 marca 2010 r. s. 1
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zm.
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, Dz.U. Nr 42, poz. 386, ze zm.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 121.
 • Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1403, ze zm.
 • Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi, sporządzony w Brukseli z 16 grudnia 1991 r., Dz.U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38, ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171325585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.